Sepedi 2000 (NSO00)
42

BomorwarragoJosefa ba yo reka mabele Egepeta

421Ge Jakobo a ekwa gore go ne mabele Egepeta, a re go barwa ba gagwe: “Le reng le sa itšhikinye? 2

42:2
Dit. 7:12
Ke kwa gore go na le mabele kua Egepeta; sepelang gona le yo re rekela, gore re tle re phele re se ke ra hwa.” 3Ka gona bomorwarragoJosefa ba lesome ba yo reka mabele Egepeta, 4eupša Jakobo a se ke a ba roma le Benjamene, ngwanaboJosefa, ka gobane o be a boifa gore a ka welwa ke kotsi.

5Barwa ba Jakobo ba fihla ba na le batho ba bangwe go tlo reka mabele, ka gobane go be go wele tlala nageng ya Kanana. 6Josefa, ka ge e be e le mmušiši wa naga ya Egepeta, o be a rekišetša batho ba lefase ka moka mabele. Ka gona bomorwarragoJosefa ba fihla, mme ba obama pele ga gagwe. 7Ge Josefa a bona bomorwarragwe, a ba tseba, fela a dira mo nkego ga a ba tsebe. A ba botšiša ka bogale a re: “Le tšwa kae?”

Bona ba mo fetola ba re: “Re tšwa Kanana, re tlile go reka dijo.”

8Josefa a tseba bomorwarragwe, eupša bona ba se ke ba mo tseba. 9

42:9
Gen. 37:5-10
A gopola ditoro tše a kilego a di lora ka bona, gomme a re: “Ke lena dihlodi; le tlile go bona moo naga ya rena e kago šwahlelwa gabonolo gona.”

10Ba mo fetola ba re: “Aowa, mong wa rena. Rena bahlanka ba gago re tlile go reka dijo. 11Re barwa ba monna o tee ka moka ga rena. Rena bahlanka ba gago ga re dihlodi, re batho bao ba botegago.”

12Josefa a re go bona: “Ga go bjalo! Le tlile go bona moo naga ya rena e ka šwahlelwago gabonolo gona.”

13Bona ba re: “Rena bahlanka ba gago re be re le barwa ba lesome le ba babedi, barwa ba monna o tee kua nageng ya Kanana. O tee ga a sa le gona, gomme wa phejane o šetše le tatagorena.”

14Josefa a ba fetola a re: “Go no ba ka moo ke boletšego; le dihlodi. 15Le tla lekwa ka mokgwa wo: Ke ena ka kgoši gore le ka se sepele, ge e se ge ngwanabolena wa mafelelo a ka tla mo. 16Romang yo mongwe wa lena go yo mo tšea. Lena ba bangwe le tla dišwa go fihlela therešo ya se le se bolelago e kgonthišišwa. Go sego bjalo gona ke ena ka kgoši gore le dihlodi.” 17Ge a seno realo, a ba tswalelela kgolegong matšatši a mararo.

18Ka letšatši la boraro Josefa a re go bona: “Ke nna motho yo a boifago Modimo. Dirang se ke le botšago sona, gomme le tla phela. 19Go laetša gore le a botega, yo mongwe wa lena o tla šala ka kgolegong ye le bego le le ka go yona; lena ba bangwe le ka sepela la iša mabele ao le a rekilego malapeng a lena ao a bolawago ke tlala. 20Mme le tlišeng ngwanabolena wa mafelelo go nna. Seo se tla šupa gore le be le bolela therešo, gomme nka se le bolaye.”

Ba kwana le taba yeo, 21gomme ba botšana ba re: “Ee, re tlaišwa ka lebaka la se re se dirilego ngwanaborena; re bone tlalelo ye kgolo yeo a bego a le go yona ge a be a kgopela kgaugelo, fela ra se ke ra mo theetša. Ke ka lebaka leo bjale re lego mo matshwenyegong a.”

22

42:22
Gen. 37:21-22
Rubene a re: “Ke le boditše gore le se ke la dira mošemanyana yola bobe, fela la se ke la theetša. Gomme gonabjale lehu la gagwe le lefeletšwa ka rena.” 23Josefa o be a kwešiša se ba se bolelago, eupša bona ba sa tsebe, ka gobane ba be ba bolela naye ka mohlatholledi. 24Josefa a tloga go bona gomme a thoma go lla. Ge a kgona go bolela gape, a boa, a hlaola Simeone, mme a laela gore a tlengwe pele ga bona.

BomorwarragoJosefa ba boela Kanana

25Josefa a laela gore mekotla ya bomorwarragwe e tlatšwe mabele, le gore tšhelete ya yo mongwe le yo mongwe e boetšwe ka mokotleng wa gagwe, le gore ba fiwe mefago. Seo sa dirwa. 26Barwa bao ba rweša dipokolo tša bona mabele a ba a rekilego, gomme ba tloga. 27Ge ba le lefelong leo go robalwago go lona tseleng, yo mongwe wa bona a tlemolla mokotla wa gagwe gore a fe pokolo ya gagwe dijo, mme a hwetša tšhelete ya gagwe ka molomong wa mokotla wa gagwe. 28A bitša bomorwarragwe a re: “Tšhelete yela ya ka e bušitšwe; še ka mo mokotleng wa ka!” Ba gakanega, gomme ba botšišana ba tšhogile ba re: “Ke eng se Modimo a re dirilego sona?”

29Ge ba fihla go Jakobo, tatabo, kua Kanana, ba mmotša tšohle tše di diregilego ba re: 30“Mmušiši wa Egepeta o boletše le rena ka bogale, a re bea molato wa go re re dihlodi tša naga ya gagwe. 31Re ile ra mo fetola ra re: ‘Ga re dihlodi, re batho bao ba botegago. 32Re be re le barwa ba lesome le ba babedi ba monna o tee. Yo mongwe o tlogile, gomme wa mafelelo bjale o kua Kanana le tatagorena.’ 33Monna yoo a re fetola a re: ‘Ge eba le ba ba botegago ke tla bona ka mokgwa wo: Yo mongwe wa lena o tla šala le nna; ba bangwe le tla tšea mabele a malapa a lena a a bolawago ke tlala, la tloga. 34Le tlišeng ngwanabolena wa mafelelo go nna. Ke moo ke tlago tseba gore ga le dihlodi, le batho ba ba botegago; ke tla le neela ngwanabolena, gomme le ka dula mo la sepela le lokologile.’ ”

35Ge ba kgothola mekotla, yo mongwe le yo mongwe a hwetša mokotlana wa gagwe wa tšhelete; gomme ge ba bona tšhelete yeo, bona le Jakobo, tatabo, ba tšhoga. 36Tatabo a re go bona: “A le nyaka go ntahlela bana ba ka ka moka? Josefa o ile, Simeone o ile, mme bjale le nyaka go tšea Benjamene. Bohloko bo kwewa ke nna!”

37Rubene a re go tatagwe: “Ge nka se boe le Benjamene go wena, o bolaye barwa ba ka ba babedi. Mo gafele diatleng tša ka, gomme ke tla mmušetša go wena.”

38Eupša Jakobo a re: “Morwa wa ka a ka se ye le lena; mogolwagwe o hwile, mme ke yena a nnoši yo a šetšego. Se sengwe se ka mo hlagela mo tseleng. Ke nna motho yo a tšofetšego, gomme manyami a le kago ntlišetša ona a tla mpolaya.”