Sepedi 2000 (NSO00)
40

Josefa o hlatholla ditoro tša bagolegwa

401Ka morago ga nako motšhelabeine wa kgoši ya Egepeta le moapeimogolo wa dinkgwa ba befediša kgoši. 2O ile a befelelwa bahlankedi bao ba babedi, 3gomme a ba hlahlela kgolegong ngwakong wa molaodi wa baleti ba kgoši, gona ka mola Josefa a bego a tswaleletšwe ka gona. 4Ba tšea nako ye telele kgolegong, gomme molaodi a dira Josefa mohlanka wa bona.

5Bošego bjo bongwe gona ka moo kgolegong motšhelabeine le moapeimogolo ba lora ditoro, mme ditoro tšeo di be di na le ditlhathollo tše di fapanego. 6Ge Josefa a etla go bona mosong, a bona gore ba tshwenyegile. 7A ba botšiša a re: “Ke ka lebaka lang le tshwenyegile lehono?”

8Ba mo fetola ba re: “Yo mongwe le yo mongwe wa rena o lorile toro, gomme ga go na motho yo a kgonago go di hlatholla.”

Josefa a re: “A ga se Modimo yo a kgontšhago motho go hlatholla ditoro? Mpotšeng ditoro tša lena.”

9Ka gona motšhelabeine a re: “Nna ke lorile ke bona morara pele ga ka 10o na le mahlogedi a mararo. Ge matlakala a seno hloga, mabue a tšwelela, gomme diterebe tša butšwa. 11Ke be ke swere senwelo sa kgoši; ka gona ka tšea diterebe ka di pitlela ka senwelong, ka se fa kgoši.”

12Josefa a re: “Tlhathollo ya toro yeo še: Mahlogedi a mararo ke matšatši a mararo. 13Ka morago ga matšatši a mararo kgoši o tla go lokolla, a go swarela, a go boetša maemong a gago. O tla mo fa senwelo sa gagwe bjale ka pele ge o be o le motšhelabeine wa gagwe. 14Fela hle, o nkgopole ge tšohle di go sepelela gabotse, o ntšwele mohola ka go mpolelela kgoši, mme o nntšhe ka mo kgolegong. 15Gabotsebotse ke tšhabišitšwe nageng ya Baheberu, mme le gona mo Egepeta ga go se ke se dirilego gore ke be ke lahlelwe kgolegong.”

16Ge moapeimogolo wa dinkgwa a bona tlhathollo ya toro ya motšhelabeine e le ye botse, a re go Josefa: “Le nna ke lorile toro; ke be ke rwele diroto tše tharo tša dinkgwa hlogong. 17Ka serotong sa ka godimodimo go be go na le dijo tša kgoši tša mehutahuta tše di apeilwego, gomme dinonyana di be di di ja.”

18Josefa a mo fetola a re: “Tlhathollo ya toro yeo še: Diroto tše tharo ke matšatši a mararo. 19Ka morago ga matšatši a mararo kgoši o tla go ripa hlogo. Ke moka a lekeletša setopo sa gago koteng, gomme manong a ja nama ya gago.”

20Ka letšatši la boraro, letšatši la matswalo a kgoši, kgoši a direla bahlankedi ba gagwe ka moka monyanya; a lokolla motšhelabeine le moapeimogolo mme a ba tliša pele ga bahlankedi ba gagwe. 21A boetša motšhelabeine maemong a gagwe a pele, 22moapeimogolo yena a mmolaya, gwa direga bjalo ka ge Josefa a be a boletše. 23Fela motšhelabeine a se ke a gopola Josefa, a mo lebala.

41

Josefa o hlatholla ditoro tša kgoši

411Ka morago ga mengwaga ye mebedi kgoši ya Egepeta ya lora e eme ka thoko ga noka ya Naele, 2gomme a bona dikgomo tše di šupago tša ditshadi tša go nona tša go phatsema di etšwa ka nokeng, mme di thoma go fula mahlakanokeng. 3Ke moka gwa rotoga dikgomo tše dingwe tše di šupago tša ditshadi; tšona e be e le makhoro, di otile. Di ile tša rotoga tša ema kgauswi le dikgomo tšela tše dingwe lebopong la noka. 4Kgomo tša go ota tša ja dikgomo tšela tše di šupago tša go nona. Kgoši a phafoga. 5A swarwa ke boroko gape, gomme a lora la bobedi. A bona diako tše di šupago tša mabele tše di tladitšego mme di budule, di metše lehlakeng le tee. 6Diako tše dingwe tše di šupago tša mabele tša hloga; e be e le tše tshesenyane, mme di tšhumilwe ke phefo ya leganata. 7Diako tšela tše tshesenyane tša metša tšela tša go šupa tša go tlatša tše koto. Kgoši a phafoga mme a lemoga gore o be a lora.

8

41:8
Dan. 2:2
Ka moswane a tshwenyega, ka gona a bitša didupe ka moka le banna ba bohlale ba Egepeta. A ba botša ditoro tša gagwe, fela le o tee a se kgone go mo hlathollela tšona.

9Ke moo motšhelabeine a itšego go kgoši: “Lehono ke swanetše go ipolela gore ke dirile phošo. 10O be o mpefeletšwe, nna le moapeimogolo, wa re lahlela kgolegong ngwakong wa molaodi wa baleti ba kgoši. 11Bošegong bjo bongwe yo mongwe le yo mongwe wa rena o ile a lora toro, mme ditoro tšeo di be di na le ditlhathollo tše di fapanego. 12Lesogana la Moheberu, lekgoba la molaodi wa baleti ba kgoši, le be le na le rena moo. Re ile ra mmotša ditoro tša rena, gomme a re hlathollela tšona. 13Go diregile ka mo a re hlatholletšego ka gona: O mpoeditše maemong a ka, moapeimogolo yena wa mmolaya.”

14Kgoši a laela gore Josefa a tlišwe, gomme a ntšhwa kgolegong ka bjako. Ge a bootše maledu, a apara diaparo tše dingwe, a tsena, a ema pele ga kgoši. 15Kgoši a re go yena: “Ke lorile toro, gomme ga go yo a kgonago go e hlathollago. Ke boditšwe gore wena o kgona go hlatholla ditoro.”

16Josefa a mo fetola a re: “Ga ke kgone, kgoši, fela Modimo o tla go utollela tše botse ka yona.”

17Kgoši a re: “Ke lorile ke eme lebopong la noka ya Naele, 18gomme ka bona dikgomo tše di šupago tša ditshadi tša go nona tša go phatsema di etšwa ka nokeng, mme di thoma go fula mahlakanokeng. 19Ke moka gwa rotoga dikgomo tše dingwe tše di šupago tša ditshadi tše di bego di gwametšwe, e le makhoro, di otile kudu. E be e le makhoro a ke sego ka ke ka a bona nageng ka moka ya Egepeta. 20Dikgomo tšeo tša makhoro tša ja tšela tša go nona, 21eupša go be go se yo a ka lemogago gore di di lle, ka gobane di ile tša no fela di sa otile bjalo ka pele. Gomme ka phafoga. 22Ka buša ka lora ke bona diako tše di šupago tša mabele tšeo di bego di tladitše mme di budule, di metše lehlakeng le tee. 23Ka bona go hloga tše dingwe diako tše di šupago, tše tshesenyane tše di tšhumilwego ke phefo ya leganata. 24Diako tšeo tše tshesenyane tša mabele tša metša tšela tša go tlatša tše di šupago. Ke boditše didupe ditoro tše, fela ga go le o tee wa bona yo a kgonnego go ntlhathollela tšona.”

25Josefa a re go kgoši: “Ditoro tšeo tše pedi di ra selo se tee, kgoši; Modimo o go boditše se a tlilego go se dira. 26Dikgomo tša go nona tše di šupago ke mengwaga ye e šupago, mme diako tša mabele tše di tladitšego tše di šupago le tšona ke mengwaga ye e šupago; di ra selo se tee. 27Dikgomo tše di šupago tša ditshadi tša makhoro tše di rotogilego ka morago, le diako tša mabele tše tshesenyane tše di šupago tše di tšhumilwego ke phefo ya leganata ke mengwaga ye e šupago ya tlala. 28Go ka wona mokgwa woo ke go boditšego, kgoši – Modimo o go laeditše se a tlilego go se dira. 29Go tla ba le mengwaga ye e šupago ya mokhora wo mogolo nageng ka moka ya Egepeta. 30Ka morago ga moo go tla ba le mengwaga ye e šupago ya tlala, gomme mengwaga yela ya mokhora e tla lebalwa, ka gobane tlala e tla senya naga. 31Mokhora wola o tla lebalwa, ka gobane tlala ye e tlago latela e tla ba ye šoro kudu. 32Go ipoeletša ga toro ya gago go ra gore taba yeo e beilwe ke Modimo, le gore o tla e hlagiša kgauswinyana.

33“Bjale, kgoši, kgetha monna wa bohlale le kwešišo, o mmee molaodi wa naga. 34O be o bee bahlapetši ba go ntšhiša batho karolo ya bohlano ya tše ba di bunnego mo mengwageng ye e šupago ya mokhora. 35O ba laele gore ba kgoboketše dijo ka moka mo mengwageng ya mokhora ye e tlago, gomme o ba fe maatla a go boloka mabele mo metseng, le go a leta. 36Dijo tše di tla tla di fepa setšhaba mo mengwageng ye e šupago ya tlala ye e tlilego go wela Egepeta, gore batho ba se ke ba tla ba hwa ka tlala.”

Josefa o bewa mmušiši wa Egepeta

37Kgoši le bakgomana ba gagwe ba amogela keletšo yeo, 38gomme kgoši a re go bona: “Re ka se tsoge re hweditše motho yo mokaone go feta Josefa, monna yo a nago le moya wa Modimo.” 39Kgoši a re go Josefa: “Modimo o go utolletše tše ka moka, ka gona go molaleng gore o na le bohlale bjo bogolo le kwešišo go feta batho bohle. 40

41:40
Dit. 7:10
Ke tla go bea mookamedi wa lapa la ka, gomme batho ba ka ka moka ba tla phetha ditaelo tša gago. Maatla a gago a tla fetwa ke a ka fela. 41Bjale ke go bea mmušiši wa Egepeta ka moka.” 42
41:42
Dan. 5:29
Kgoši a khwamola palamonwana ya gagwe ye e bego e tlokilwe sekibo sa mošate, a e khwamela monwaneng wa Josefa. A mo apeša seaparo sa lešela le boletiana, a mo apeša le ketane ya gauta molaleng. 43A mo fa koloi ya bobedi ya mošate gore a sepele ka yona, gomme baleti ba gagwe ba mo eta pele ba goa ba re: “Tlogang tseleng! Tlogang tseleng!” Ka gona Josefa a bewa mmušiši wa naga ya Egepeta ka moka. 44Kgoši a re go yena: “Kgoši ke nna – gomme ga go le o tee nageng ya Egepeta ka moka yo a tlago dira selo a se a dumelelwa ke wena.” 45-46A fa Josefa leina la Seegepeta la Tsafenate-Paneage. A mo fa mosadi, Asenate, morwedi wa Potifera, moprista wa motse wa Heliopolise.

Josefa o be a na le mengwaga ye masome a mararo ge a thoma go hlankela kgoši ya Egepeta. O ile a tloga kgorong ya kgoši gomme a ralala le naga ka moka. 47Mo mengwageng ye e šupago ya mokhora naga e ile ya ntšha mabele a mantši. 48Josefa a kgoboketša dijo ka moka moo mengwageng yeo e šupago, a di boloka mo metseng. Motseng wo mongwe le wo mongwe a boloka dijo tše di tšwago mašemong a wona. 49A boloka mabele a mantši moo a ilego a šala a swana le lešabašaba la lewatle. Ya ba a mantši mo a ilego a ba a lesa go a ela.

50Pele ga ge mengwaga ya tlala e etla Josefa o ile a ba le barwa ba babedi ka Asenate. 51A re: “Modimo o ntebadišitše ditlaišego tša ka ka moka, le lapa la tate ka moka”; ka gona a rea morwa wa gagwe wa mathomo leina la Manase.41:51 “Manase” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “go ntebadiša”. 52A ba a re: “Modimo o mphile bana nageng ye ke hlakilego go yona”; ka gona a rea morwa wa gagwe wa bobedi leina la Efraime.41:52 “Efraime” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “go fa bana”.

53Mengwaga ye e šupago ya mokhora nageng ya Egepeta ya fela, 54

41:54
Dit. 7:11
mme gwa thoma mengwaga ye e šupago ya tlala, bjalo ka ge Josefa a boletše. Gwa wa tlala nageng ye nngwe le ye nngwe, eupša Egepeta ka moka gwa ba le dijo. 55
41:55
Joh. 2:5
Ge Baegepeta ba thoma go kwa tlala, ba llela go kgoši gore a ba fe dijo. Yena a re go bona: “Sepelang go Josefa, le direng se a le botšago sona.” 56Tlala ya ba ye šorošoro ya aparela naga ka moka, ka gona Josefa a bula mengwako ka moka ya polokelo, a rekišetša Baegepeta mabele. 57Batho ba tla Egepeta ba etšwa gohle lefaseng go tlo reka mabele go Josefa, ka gobane tlala e be e iphile maatla mo gongwe le mo gongwe.

42

BomorwarragoJosefa ba yo reka mabele Egepeta

421Ge Jakobo a ekwa gore go ne mabele Egepeta, a re go barwa ba gagwe: “Le reng le sa itšhikinye? 2

42:2
Dit. 7:12
Ke kwa gore go na le mabele kua Egepeta; sepelang gona le yo re rekela, gore re tle re phele re se ke ra hwa.” 3Ka gona bomorwarragoJosefa ba lesome ba yo reka mabele Egepeta, 4eupša Jakobo a se ke a ba roma le Benjamene, ngwanaboJosefa, ka gobane o be a boifa gore a ka welwa ke kotsi.

5Barwa ba Jakobo ba fihla ba na le batho ba bangwe go tlo reka mabele, ka gobane go be go wele tlala nageng ya Kanana. 6Josefa, ka ge e be e le mmušiši wa naga ya Egepeta, o be a rekišetša batho ba lefase ka moka mabele. Ka gona bomorwarragoJosefa ba fihla, mme ba obama pele ga gagwe. 7Ge Josefa a bona bomorwarragwe, a ba tseba, fela a dira mo nkego ga a ba tsebe. A ba botšiša ka bogale a re: “Le tšwa kae?”

Bona ba mo fetola ba re: “Re tšwa Kanana, re tlile go reka dijo.”

8Josefa a tseba bomorwarragwe, eupša bona ba se ke ba mo tseba. 9

42:9
Gen. 37:5-10
A gopola ditoro tše a kilego a di lora ka bona, gomme a re: “Ke lena dihlodi; le tlile go bona moo naga ya rena e kago šwahlelwa gabonolo gona.”

10Ba mo fetola ba re: “Aowa, mong wa rena. Rena bahlanka ba gago re tlile go reka dijo. 11Re barwa ba monna o tee ka moka ga rena. Rena bahlanka ba gago ga re dihlodi, re batho bao ba botegago.”

12Josefa a re go bona: “Ga go bjalo! Le tlile go bona moo naga ya rena e ka šwahlelwago gabonolo gona.”

13Bona ba re: “Rena bahlanka ba gago re be re le barwa ba lesome le ba babedi, barwa ba monna o tee kua nageng ya Kanana. O tee ga a sa le gona, gomme wa phejane o šetše le tatagorena.”

14Josefa a ba fetola a re: “Go no ba ka moo ke boletšego; le dihlodi. 15Le tla lekwa ka mokgwa wo: Ke ena ka kgoši gore le ka se sepele, ge e se ge ngwanabolena wa mafelelo a ka tla mo. 16Romang yo mongwe wa lena go yo mo tšea. Lena ba bangwe le tla dišwa go fihlela therešo ya se le se bolelago e kgonthišišwa. Go sego bjalo gona ke ena ka kgoši gore le dihlodi.” 17Ge a seno realo, a ba tswalelela kgolegong matšatši a mararo.

18Ka letšatši la boraro Josefa a re go bona: “Ke nna motho yo a boifago Modimo. Dirang se ke le botšago sona, gomme le tla phela. 19Go laetša gore le a botega, yo mongwe wa lena o tla šala ka kgolegong ye le bego le le ka go yona; lena ba bangwe le ka sepela la iša mabele ao le a rekilego malapeng a lena ao a bolawago ke tlala. 20Mme le tlišeng ngwanabolena wa mafelelo go nna. Seo se tla šupa gore le be le bolela therešo, gomme nka se le bolaye.”

Ba kwana le taba yeo, 21gomme ba botšana ba re: “Ee, re tlaišwa ka lebaka la se re se dirilego ngwanaborena; re bone tlalelo ye kgolo yeo a bego a le go yona ge a be a kgopela kgaugelo, fela ra se ke ra mo theetša. Ke ka lebaka leo bjale re lego mo matshwenyegong a.”

22

42:22
Gen. 37:21-22
Rubene a re: “Ke le boditše gore le se ke la dira mošemanyana yola bobe, fela la se ke la theetša. Gomme gonabjale lehu la gagwe le lefeletšwa ka rena.” 23Josefa o be a kwešiša se ba se bolelago, eupša bona ba sa tsebe, ka gobane ba be ba bolela naye ka mohlatholledi. 24Josefa a tloga go bona gomme a thoma go lla. Ge a kgona go bolela gape, a boa, a hlaola Simeone, mme a laela gore a tlengwe pele ga bona.

BomorwarragoJosefa ba boela Kanana

25Josefa a laela gore mekotla ya bomorwarragwe e tlatšwe mabele, le gore tšhelete ya yo mongwe le yo mongwe e boetšwe ka mokotleng wa gagwe, le gore ba fiwe mefago. Seo sa dirwa. 26Barwa bao ba rweša dipokolo tša bona mabele a ba a rekilego, gomme ba tloga. 27Ge ba le lefelong leo go robalwago go lona tseleng, yo mongwe wa bona a tlemolla mokotla wa gagwe gore a fe pokolo ya gagwe dijo, mme a hwetša tšhelete ya gagwe ka molomong wa mokotla wa gagwe. 28A bitša bomorwarragwe a re: “Tšhelete yela ya ka e bušitšwe; še ka mo mokotleng wa ka!” Ba gakanega, gomme ba botšišana ba tšhogile ba re: “Ke eng se Modimo a re dirilego sona?”

29Ge ba fihla go Jakobo, tatabo, kua Kanana, ba mmotša tšohle tše di diregilego ba re: 30“Mmušiši wa Egepeta o boletše le rena ka bogale, a re bea molato wa go re re dihlodi tša naga ya gagwe. 31Re ile ra mo fetola ra re: ‘Ga re dihlodi, re batho bao ba botegago. 32Re be re le barwa ba lesome le ba babedi ba monna o tee. Yo mongwe o tlogile, gomme wa mafelelo bjale o kua Kanana le tatagorena.’ 33Monna yoo a re fetola a re: ‘Ge eba le ba ba botegago ke tla bona ka mokgwa wo: Yo mongwe wa lena o tla šala le nna; ba bangwe le tla tšea mabele a malapa a lena a a bolawago ke tlala, la tloga. 34Le tlišeng ngwanabolena wa mafelelo go nna. Ke moo ke tlago tseba gore ga le dihlodi, le batho ba ba botegago; ke tla le neela ngwanabolena, gomme le ka dula mo la sepela le lokologile.’ ”

35Ge ba kgothola mekotla, yo mongwe le yo mongwe a hwetša mokotlana wa gagwe wa tšhelete; gomme ge ba bona tšhelete yeo, bona le Jakobo, tatabo, ba tšhoga. 36Tatabo a re go bona: “A le nyaka go ntahlela bana ba ka ka moka? Josefa o ile, Simeone o ile, mme bjale le nyaka go tšea Benjamene. Bohloko bo kwewa ke nna!”

37Rubene a re go tatagwe: “Ge nka se boe le Benjamene go wena, o bolaye barwa ba ka ba babedi. Mo gafele diatleng tša ka, gomme ke tla mmušetša go wena.”

38Eupša Jakobo a re: “Morwa wa ka a ka se ye le lena; mogolwagwe o hwile, mme ke yena a nnoši yo a šetšego. Se sengwe se ka mo hlagela mo tseleng. Ke nna motho yo a tšofetšego, gomme manyami a le kago ntlišetša ona a tla mpolaya.”