Sepedi 2000 (NSO00)
41

Josefa o hlatholla ditoro tša kgoši

411Ka morago ga mengwaga ye mebedi kgoši ya Egepeta ya lora e eme ka thoko ga noka ya Naele, 2gomme a bona dikgomo tše di šupago tša ditshadi tša go nona tša go phatsema di etšwa ka nokeng, mme di thoma go fula mahlakanokeng. 3Ke moka gwa rotoga dikgomo tše dingwe tše di šupago tša ditshadi; tšona e be e le makhoro, di otile. Di ile tša rotoga tša ema kgauswi le dikgomo tšela tše dingwe lebopong la noka. 4Kgomo tša go ota tša ja dikgomo tšela tše di šupago tša go nona. Kgoši a phafoga. 5A swarwa ke boroko gape, gomme a lora la bobedi. A bona diako tše di šupago tša mabele tše di tladitšego mme di budule, di metše lehlakeng le tee. 6Diako tše dingwe tše di šupago tša mabele tša hloga; e be e le tše tshesenyane, mme di tšhumilwe ke phefo ya leganata. 7Diako tšela tše tshesenyane tša metša tšela tša go šupa tša go tlatša tše koto. Kgoši a phafoga mme a lemoga gore o be a lora.

8

41:8
Dan. 2:2
Ka moswane a tshwenyega, ka gona a bitša didupe ka moka le banna ba bohlale ba Egepeta. A ba botša ditoro tša gagwe, fela le o tee a se kgone go mo hlathollela tšona.

9Ke moo motšhelabeine a itšego go kgoši: “Lehono ke swanetše go ipolela gore ke dirile phošo. 10O be o mpefeletšwe, nna le moapeimogolo, wa re lahlela kgolegong ngwakong wa molaodi wa baleti ba kgoši. 11Bošegong bjo bongwe yo mongwe le yo mongwe wa rena o ile a lora toro, mme ditoro tšeo di be di na le ditlhathollo tše di fapanego. 12Lesogana la Moheberu, lekgoba la molaodi wa baleti ba kgoši, le be le na le rena moo. Re ile ra mmotša ditoro tša rena, gomme a re hlathollela tšona. 13Go diregile ka mo a re hlatholletšego ka gona: O mpoeditše maemong a ka, moapeimogolo yena wa mmolaya.”

14Kgoši a laela gore Josefa a tlišwe, gomme a ntšhwa kgolegong ka bjako. Ge a bootše maledu, a apara diaparo tše dingwe, a tsena, a ema pele ga kgoši. 15Kgoši a re go yena: “Ke lorile toro, gomme ga go yo a kgonago go e hlathollago. Ke boditšwe gore wena o kgona go hlatholla ditoro.”

16Josefa a mo fetola a re: “Ga ke kgone, kgoši, fela Modimo o tla go utollela tše botse ka yona.”

17Kgoši a re: “Ke lorile ke eme lebopong la noka ya Naele, 18gomme ka bona dikgomo tše di šupago tša ditshadi tša go nona tša go phatsema di etšwa ka nokeng, mme di thoma go fula mahlakanokeng. 19Ke moka gwa rotoga dikgomo tše dingwe tše di šupago tša ditshadi tše di bego di gwametšwe, e le makhoro, di otile kudu. E be e le makhoro a ke sego ka ke ka a bona nageng ka moka ya Egepeta. 20Dikgomo tšeo tša makhoro tša ja tšela tša go nona, 21eupša go be go se yo a ka lemogago gore di di lle, ka gobane di ile tša no fela di sa otile bjalo ka pele. Gomme ka phafoga. 22Ka buša ka lora ke bona diako tše di šupago tša mabele tšeo di bego di tladitše mme di budule, di metše lehlakeng le tee. 23Ka bona go hloga tše dingwe diako tše di šupago, tše tshesenyane tše di tšhumilwego ke phefo ya leganata. 24Diako tšeo tše tshesenyane tša mabele tša metša tšela tša go tlatša tše di šupago. Ke boditše didupe ditoro tše, fela ga go le o tee wa bona yo a kgonnego go ntlhathollela tšona.”

25Josefa a re go kgoši: “Ditoro tšeo tše pedi di ra selo se tee, kgoši; Modimo o go boditše se a tlilego go se dira. 26Dikgomo tša go nona tše di šupago ke mengwaga ye e šupago, mme diako tša mabele tše di tladitšego tše di šupago le tšona ke mengwaga ye e šupago; di ra selo se tee. 27Dikgomo tše di šupago tša ditshadi tša makhoro tše di rotogilego ka morago, le diako tša mabele tše tshesenyane tše di šupago tše di tšhumilwego ke phefo ya leganata ke mengwaga ye e šupago ya tlala. 28Go ka wona mokgwa woo ke go boditšego, kgoši – Modimo o go laeditše se a tlilego go se dira. 29Go tla ba le mengwaga ye e šupago ya mokhora wo mogolo nageng ka moka ya Egepeta. 30Ka morago ga moo go tla ba le mengwaga ye e šupago ya tlala, gomme mengwaga yela ya mokhora e tla lebalwa, ka gobane tlala e tla senya naga. 31Mokhora wola o tla lebalwa, ka gobane tlala ye e tlago latela e tla ba ye šoro kudu. 32Go ipoeletša ga toro ya gago go ra gore taba yeo e beilwe ke Modimo, le gore o tla e hlagiša kgauswinyana.

33“Bjale, kgoši, kgetha monna wa bohlale le kwešišo, o mmee molaodi wa naga. 34O be o bee bahlapetši ba go ntšhiša batho karolo ya bohlano ya tše ba di bunnego mo mengwageng ye e šupago ya mokhora. 35O ba laele gore ba kgoboketše dijo ka moka mo mengwageng ya mokhora ye e tlago, gomme o ba fe maatla a go boloka mabele mo metseng, le go a leta. 36Dijo tše di tla tla di fepa setšhaba mo mengwageng ye e šupago ya tlala ye e tlilego go wela Egepeta, gore batho ba se ke ba tla ba hwa ka tlala.”

Josefa o bewa mmušiši wa Egepeta

37Kgoši le bakgomana ba gagwe ba amogela keletšo yeo, 38gomme kgoši a re go bona: “Re ka se tsoge re hweditše motho yo mokaone go feta Josefa, monna yo a nago le moya wa Modimo.” 39Kgoši a re go Josefa: “Modimo o go utolletše tše ka moka, ka gona go molaleng gore o na le bohlale bjo bogolo le kwešišo go feta batho bohle. 40

41:40
Dit. 7:10
Ke tla go bea mookamedi wa lapa la ka, gomme batho ba ka ka moka ba tla phetha ditaelo tša gago. Maatla a gago a tla fetwa ke a ka fela. 41Bjale ke go bea mmušiši wa Egepeta ka moka.” 42
41:42
Dan. 5:29
Kgoši a khwamola palamonwana ya gagwe ye e bego e tlokilwe sekibo sa mošate, a e khwamela monwaneng wa Josefa. A mo apeša seaparo sa lešela le boletiana, a mo apeša le ketane ya gauta molaleng. 43A mo fa koloi ya bobedi ya mošate gore a sepele ka yona, gomme baleti ba gagwe ba mo eta pele ba goa ba re: “Tlogang tseleng! Tlogang tseleng!” Ka gona Josefa a bewa mmušiši wa naga ya Egepeta ka moka. 44Kgoši a re go yena: “Kgoši ke nna – gomme ga go le o tee nageng ya Egepeta ka moka yo a tlago dira selo a se a dumelelwa ke wena.” 45-46A fa Josefa leina la Seegepeta la Tsafenate-Paneage. A mo fa mosadi, Asenate, morwedi wa Potifera, moprista wa motse wa Heliopolise.

Josefa o be a na le mengwaga ye masome a mararo ge a thoma go hlankela kgoši ya Egepeta. O ile a tloga kgorong ya kgoši gomme a ralala le naga ka moka. 47Mo mengwageng ye e šupago ya mokhora naga e ile ya ntšha mabele a mantši. 48Josefa a kgoboketša dijo ka moka moo mengwageng yeo e šupago, a di boloka mo metseng. Motseng wo mongwe le wo mongwe a boloka dijo tše di tšwago mašemong a wona. 49A boloka mabele a mantši moo a ilego a šala a swana le lešabašaba la lewatle. Ya ba a mantši mo a ilego a ba a lesa go a ela.

50Pele ga ge mengwaga ya tlala e etla Josefa o ile a ba le barwa ba babedi ka Asenate. 51A re: “Modimo o ntebadišitše ditlaišego tša ka ka moka, le lapa la tate ka moka”; ka gona a rea morwa wa gagwe wa mathomo leina la Manase.41:51 “Manase” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “go ntebadiša”. 52A ba a re: “Modimo o mphile bana nageng ye ke hlakilego go yona”; ka gona a rea morwa wa gagwe wa bobedi leina la Efraime.41:52 “Efraime” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “go fa bana”.

53Mengwaga ye e šupago ya mokhora nageng ya Egepeta ya fela, 54

41:54
Dit. 7:11
mme gwa thoma mengwaga ye e šupago ya tlala, bjalo ka ge Josefa a boletše. Gwa wa tlala nageng ye nngwe le ye nngwe, eupša Egepeta ka moka gwa ba le dijo. 55
41:55
Joh. 2:5
Ge Baegepeta ba thoma go kwa tlala, ba llela go kgoši gore a ba fe dijo. Yena a re go bona: “Sepelang go Josefa, le direng se a le botšago sona.” 56Tlala ya ba ye šorošoro ya aparela naga ka moka, ka gona Josefa a bula mengwako ka moka ya polokelo, a rekišetša Baegepeta mabele. 57Batho ba tla Egepeta ba etšwa gohle lefaseng go tlo reka mabele go Josefa, ka gobane tlala e be e iphile maatla mo gongwe le mo gongwe.