Sepedi 2000 (NSO00)
38

Juda le Tamare

381Yona mehleng yeo Juda a tlogela bomorwarragwe, a theoga a yo dula le Hira, monna yo a bego a etšwa motseng wa Adulamo. 2Moo Juda a gahlana le mosetsana wa Mokanana yo tatagwe e bego e le Shua. A mo nyala, a robala naye, 3gomme mosetsana a ima, a mmelegela morwa; Juda a mo rea leina la Ere. 4A ima gape, a belega morwa yo mongwe, gomme a mo rea leina la Onane. 5A ba le morwa gape, mme a mo rea leina la Shelage. Juda o be a le kua Akesibe ge mosadi a mmelegela Shelage.

6Juda a hweletša morwa wa gagwe wa mathomo, Ere, mosadi; leina la gagwe e be e le Tamare. 7Ere o be a fošetša Morena, ka gona Morena a mmolaya. 8Ke moo Juda a itšego go Onane: “Sepela o yo robala le mohlologadi wa mogolwago. O mo tsenele gore mogolwago a tle a be le ditlogolo.” 9Fela Onane a tseba gore bana bao e ka se tlo ba ba gagwe, ka gona nako ye nngwe le ye nngwe ge a robala le mohlologadi wa mogolwagwe, a tšhollela matšhedi fase gore go se ke gwa ba le bana ba mogolwagwe. 10Se a se dirilego sa befediša Morena, mme le yena Morena a mmolaya. 11Ke moo Juda a itšego go Tamare, ngwetši ya gagwe: “Ipoelele ga geno mme o fele o le mohlologadi go fihlela morwa wa ka, Shelage, a godile.” A realo ka gobane a boifa gore Shelage o tla bolawa bjalo ka bomogolwagwe. Ka gona Tamare a ipoelela ga gabo.

12Ka morago ga lebaka le letelele mosadi wa Juda a hwa. Ge Juda a feditše go ilela, yena le mogwera wa gagwe, Hira wa Adulamo, ba ya Timna, moo dinku tša Juda di bego di kotwa ntshe. 13Motho yo mongwe a botša Tamare a re: “Ratswalago o ya Timna go yo kota dinku tša gagwe.” 14Ka gona Tamare a apola diaparo tša bohlologadi, a ipipa sefahlego ka lešira, a itira gore a se ke a tsebja, gomme a dula fase moo tsela e phamogelago Enaime, motse wo o bego o le tseleng ya go ya Timna. O be a tseba gabotse gore morwa wa Juda wa mafelelo, Shelage, bjale o godile, gomme le ge go le bjalo ga se a ka a mo fiwa gore a mo tsenele.

15Ge Juda a mmona, a gopola gore ke segwebakathobalo, ka gore o be a ipipile sefahlego. 16A ya go yena ka thoko ga tsela a re: “Etla re robale.” O be a sa tsebe gore ke ngwetši ya gagwe.

Tamare a re: “A o tla mpha eng?”

17Juda a mo fetola a re: “Ke tla go romela putšane ya go tšwa mohlapeng wa ka.”

Tamare a re: “Go lokile, ge o ka mpha se ke tlago šala ke se swere go fihlela o e romela.”

18Juda a mmotšiša a re: “Ke go neele eng se o tlago šala o se swere?”

Tamare a mo fetola a re: “Papetlana ya gago ya go itsebiša, le ketanyana ya yona, le lepara le o le swerego.” A mo neela tšona. A robala naye, gomme Tamare a ima. 19Tamare a ya gae, a apola lešira, a apara diaparo tšela tša gagwe tša bohlologadi.

20Juda a roma Hira, mogwera wa gagwe, go iša putšane yela le go tšea dilo tšela mosadi yola a šadilego a di swere, fela a se ke a mo hwetša. 21A botšiša banna ba bangwe kua Enaime a re: “A segwebakathobalo sela se bego se le mo tseleng se kae?”

Ba mo fetola ba re: “Ga se gwa ka gwa ba le segwebakathobalo mo.”

22A boela go Juda a re: “Ga se ka mo hwetša. Banna ba felo fao ba re ga se gwa ka gwa ba le segwebakathobalo fao.”

23Juda a re: “A a itshwarele dilo tšeo. Ga re nyake go segwa ke batho. Go leka gona ke lekile go mo lefa, fela ga se wa mo hwetša.”

24Ka morago ga dikgwedi tše e ka bago tše tharo, motho yo mongwe a botša Juda a re: “Ngwetši ya gago, Tamare, e be e itirile sefebe, mme bjale e imile.”

Juda a re: “Mo ntšheng le mo tšhumeng a hwe.”

25Ge a ntšhetšwa ntle, a roma motho go ratswalagwe a re: “Ke imišitšwe ke monna yoo dilo tše e lego tša gagwe. Di lebeledišiše mme o bone gore ke tša mang – papetlana ye ya go itsebiša, le ketanyana ya yona, le lepara le.”

26Juda a di tseba gomme a re: “O a rereša ka gobane ga se ka mo neela morwa wa ka, Shelage, gore e be mosadi wa gagwe.” Juda a se ke a hlwa a robala naye gape.

27Ge nako ya gagwe ya go belega e fihla, go ile gwa lemogwa gore o tlilo belega mafahla. 28Ge a le gare a belega, yo mongwe wa bona a ntšha letsogwana; mmelegiši a le swara, a le tlema ka tlhale ye khubedu, gomme a re: “Yo o tswetšwe pele.” 29Fela lesea la gomiša letsogwana lela, mme ngwanabolona a belegwa pele. Ke moo mmelegiši a itšego: “Jo, wa tla wa šwahla?” Ka gona a rewa leina la Peretse.38:29 “Peretse” Leina le ka Seheberu le ra go re “go šwahla”. 30Ka morago gwa belegwa ngwanabo le tlhale yela ye khubedu letsogwaneng la gagwe, gomme a rewa leina la Serage.

39

Josefa le mosadi wa Potifare

391Baishmaele ba be ba išitše Josefa Egepeta mme ba mo rekišeditše Potifare, mohlankedi yo mongwe wa kgoši, yo e bego e le molaodi wa baleti ba kgoši. 2

39:2
Dit. 7:9
Morena a ba le Josefa mme a mo atla. O be a dula ngwakong wa mong wa gagwe wa Moegepeta. 3Yena a bona gore Morena o na le Josefa, o mo atla go se sengwe le se sengwe se a se dirago. 4Potifare a mo thabela mme a mo dira mohlanka wa gagwe yo mogolo, ka gona a mmea mohlokomedi wa ngwako wa gagwe le wa tšohle tša gagwe. 5Go tloga ka nako yeo Morena a šegofatša lapa la Moegepeta yoo ka lebaka la Josefa. Morena a šegofatša se sengwe le se sengwe se a bego a na le sona lapeng la gagwe le mašemong a gagwe. 6Potifare a bea Josefa mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona, gomme a se ke a be a itshwenya ka selo ntle le dijo tše a bego a di ja.

Josefa o be a bopegile e le yo mobotse. 7Ka morago ga lebaka mosadi wa mong wa gagwe a thoma go mo duma, gomme a mo kgopela gore a robale naye. 8Josefa a gana a re go yena: “Bona, mong wa ka ga a sa itshwenya ka selo ka mo lapeng ka gobane ke le gona. O ntirile mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona. 9Ke na le maatla a a lekanago le a gagwe mo lapeng le, gomme ga go seo a nkganetšago sona ntle le wena. Bjale nka napa ka dira taba ye mpe ka mokgwa woo, ka fošetša Modimo?” 10Le ge a be a kgopela Josefa letšatši ka letšatši, Josefa a se ke a dumela go robala naye.

11Ka letšatši le lengwe ge Josefa a tsena ka ngwakong go yo dira mošomo wa gagwe, gwa be go se ne motho ka gae. 12Mosadi wa Potifare a mo swara ka seaparo a re: “Tlaa o robale le nna!” Eupša Josefa a phonyokga a tšhabela ntle, a šia seaparo sela sa gagwe matsogong a mosadi yola. 13Ge mosadi a bona gore Josefa o tlogetše seaparo sa gagwe gomme o tšhabetše ntle, 14a bitša bahlanka ba lapa, a re: “Bonang! Moheberu yo mogatšake a mo tlišitšego mo lapeng o a re hlompholla. O tsene ka phapošing ya ka go tlo nkata, fela nna ka goeletša ka kudu. 15Ge a ekwa ke goeletša, a tlogela seaparo sa gagwe ka thoko ga ka, a tšhabela ntle.”

16A swara seaparo seo sa Josefa go fihlela mong wa gagwe a etla gae. 17Ke moo a mmoditšego yona taba yela a re: “Lekgoba lela la Moheberu o le tlišitšego mo le tsene ka phapošing ya ka mme la ntlhompholla. 18Eupša ge ke goeletša, a tšhabela ka ntle, a šia seaparo sa gagwe ka thoko ga ka.”

19Mong wa Josefa a befelwa kudu 20gomme a laela gore Josefa a swarwe, a tsenywe ka kgolegong yeo bagolegwa ba kgoši ba bego ba tswaleletšwe ka go yona, gomme a dula fao. 21

39:21
Dit. 7:9
Fela Modimo a ba le Josefa mme a mo šegofatša gore rakgolego a mo thabele. 22A bea Josefa mohlokomedi wa bagolegwa ka moka, le wa tšohle tše di dirwago ka kgolegong. 23Rakgolego a se hlwe a tlemegile go hlokomela selo se se bego se le diatleng tša Josefa, ka gobane Morena o be a na le yena, gomme a atla se sengwe le se sengwe se a se dirago.

40

Josefa o hlatholla ditoro tša bagolegwa

401Ka morago ga nako motšhelabeine wa kgoši ya Egepeta le moapeimogolo wa dinkgwa ba befediša kgoši. 2O ile a befelelwa bahlankedi bao ba babedi, 3gomme a ba hlahlela kgolegong ngwakong wa molaodi wa baleti ba kgoši, gona ka mola Josefa a bego a tswaleletšwe ka gona. 4Ba tšea nako ye telele kgolegong, gomme molaodi a dira Josefa mohlanka wa bona.

5Bošego bjo bongwe gona ka moo kgolegong motšhelabeine le moapeimogolo ba lora ditoro, mme ditoro tšeo di be di na le ditlhathollo tše di fapanego. 6Ge Josefa a etla go bona mosong, a bona gore ba tshwenyegile. 7A ba botšiša a re: “Ke ka lebaka lang le tshwenyegile lehono?”

8Ba mo fetola ba re: “Yo mongwe le yo mongwe wa rena o lorile toro, gomme ga go na motho yo a kgonago go di hlatholla.”

Josefa a re: “A ga se Modimo yo a kgontšhago motho go hlatholla ditoro? Mpotšeng ditoro tša lena.”

9Ka gona motšhelabeine a re: “Nna ke lorile ke bona morara pele ga ka 10o na le mahlogedi a mararo. Ge matlakala a seno hloga, mabue a tšwelela, gomme diterebe tša butšwa. 11Ke be ke swere senwelo sa kgoši; ka gona ka tšea diterebe ka di pitlela ka senwelong, ka se fa kgoši.”

12Josefa a re: “Tlhathollo ya toro yeo še: Mahlogedi a mararo ke matšatši a mararo. 13Ka morago ga matšatši a mararo kgoši o tla go lokolla, a go swarela, a go boetša maemong a gago. O tla mo fa senwelo sa gagwe bjale ka pele ge o be o le motšhelabeine wa gagwe. 14Fela hle, o nkgopole ge tšohle di go sepelela gabotse, o ntšwele mohola ka go mpolelela kgoši, mme o nntšhe ka mo kgolegong. 15Gabotsebotse ke tšhabišitšwe nageng ya Baheberu, mme le gona mo Egepeta ga go se ke se dirilego gore ke be ke lahlelwe kgolegong.”

16Ge moapeimogolo wa dinkgwa a bona tlhathollo ya toro ya motšhelabeine e le ye botse, a re go Josefa: “Le nna ke lorile toro; ke be ke rwele diroto tše tharo tša dinkgwa hlogong. 17Ka serotong sa ka godimodimo go be go na le dijo tša kgoši tša mehutahuta tše di apeilwego, gomme dinonyana di be di di ja.”

18Josefa a mo fetola a re: “Tlhathollo ya toro yeo še: Diroto tše tharo ke matšatši a mararo. 19Ka morago ga matšatši a mararo kgoši o tla go ripa hlogo. Ke moka a lekeletša setopo sa gago koteng, gomme manong a ja nama ya gago.”

20Ka letšatši la boraro, letšatši la matswalo a kgoši, kgoši a direla bahlankedi ba gagwe ka moka monyanya; a lokolla motšhelabeine le moapeimogolo mme a ba tliša pele ga bahlankedi ba gagwe. 21A boetša motšhelabeine maemong a gagwe a pele, 22moapeimogolo yena a mmolaya, gwa direga bjalo ka ge Josefa a be a boletše. 23Fela motšhelabeine a se ke a gopola Josefa, a mo lebala.