Sepedi 2000 (NSO00)
38

Juda le Tamare

381Yona mehleng yeo Juda a tlogela bomorwarragwe, a theoga a yo dula le Hira, monna yo a bego a etšwa motseng wa Adulamo. 2Moo Juda a gahlana le mosetsana wa Mokanana yo tatagwe e bego e le Shua. A mo nyala, a robala naye, 3gomme mosetsana a ima, a mmelegela morwa; Juda a mo rea leina la Ere. 4A ima gape, a belega morwa yo mongwe, gomme a mo rea leina la Onane. 5A ba le morwa gape, mme a mo rea leina la Shelage. Juda o be a le kua Akesibe ge mosadi a mmelegela Shelage.

6Juda a hweletša morwa wa gagwe wa mathomo, Ere, mosadi; leina la gagwe e be e le Tamare. 7Ere o be a fošetša Morena, ka gona Morena a mmolaya. 8Ke moo Juda a itšego go Onane: “Sepela o yo robala le mohlologadi wa mogolwago. O mo tsenele gore mogolwago a tle a be le ditlogolo.” 9Fela Onane a tseba gore bana bao e ka se tlo ba ba gagwe, ka gona nako ye nngwe le ye nngwe ge a robala le mohlologadi wa mogolwagwe, a tšhollela matšhedi fase gore go se ke gwa ba le bana ba mogolwagwe. 10Se a se dirilego sa befediša Morena, mme le yena Morena a mmolaya. 11Ke moo Juda a itšego go Tamare, ngwetši ya gagwe: “Ipoelele ga geno mme o fele o le mohlologadi go fihlela morwa wa ka, Shelage, a godile.” A realo ka gobane a boifa gore Shelage o tla bolawa bjalo ka bomogolwagwe. Ka gona Tamare a ipoelela ga gabo.

12Ka morago ga lebaka le letelele mosadi wa Juda a hwa. Ge Juda a feditše go ilela, yena le mogwera wa gagwe, Hira wa Adulamo, ba ya Timna, moo dinku tša Juda di bego di kotwa ntshe. 13Motho yo mongwe a botša Tamare a re: “Ratswalago o ya Timna go yo kota dinku tša gagwe.” 14Ka gona Tamare a apola diaparo tša bohlologadi, a ipipa sefahlego ka lešira, a itira gore a se ke a tsebja, gomme a dula fase moo tsela e phamogelago Enaime, motse wo o bego o le tseleng ya go ya Timna. O be a tseba gabotse gore morwa wa Juda wa mafelelo, Shelage, bjale o godile, gomme le ge go le bjalo ga se a ka a mo fiwa gore a mo tsenele.

15Ge Juda a mmona, a gopola gore ke segwebakathobalo, ka gore o be a ipipile sefahlego. 16A ya go yena ka thoko ga tsela a re: “Etla re robale.” O be a sa tsebe gore ke ngwetši ya gagwe.

Tamare a re: “A o tla mpha eng?”

17Juda a mo fetola a re: “Ke tla go romela putšane ya go tšwa mohlapeng wa ka.”

Tamare a re: “Go lokile, ge o ka mpha se ke tlago šala ke se swere go fihlela o e romela.”

18Juda a mmotšiša a re: “Ke go neele eng se o tlago šala o se swere?”

Tamare a mo fetola a re: “Papetlana ya gago ya go itsebiša, le ketanyana ya yona, le lepara le o le swerego.” A mo neela tšona. A robala naye, gomme Tamare a ima. 19Tamare a ya gae, a apola lešira, a apara diaparo tšela tša gagwe tša bohlologadi.

20Juda a roma Hira, mogwera wa gagwe, go iša putšane yela le go tšea dilo tšela mosadi yola a šadilego a di swere, fela a se ke a mo hwetša. 21A botšiša banna ba bangwe kua Enaime a re: “A segwebakathobalo sela se bego se le mo tseleng se kae?”

Ba mo fetola ba re: “Ga se gwa ka gwa ba le segwebakathobalo mo.”

22A boela go Juda a re: “Ga se ka mo hwetša. Banna ba felo fao ba re ga se gwa ka gwa ba le segwebakathobalo fao.”

23Juda a re: “A a itshwarele dilo tšeo. Ga re nyake go segwa ke batho. Go leka gona ke lekile go mo lefa, fela ga se wa mo hwetša.”

24Ka morago ga dikgwedi tše e ka bago tše tharo, motho yo mongwe a botša Juda a re: “Ngwetši ya gago, Tamare, e be e itirile sefebe, mme bjale e imile.”

Juda a re: “Mo ntšheng le mo tšhumeng a hwe.”

25Ge a ntšhetšwa ntle, a roma motho go ratswalagwe a re: “Ke imišitšwe ke monna yoo dilo tše e lego tša gagwe. Di lebeledišiše mme o bone gore ke tša mang – papetlana ye ya go itsebiša, le ketanyana ya yona, le lepara le.”

26Juda a di tseba gomme a re: “O a rereša ka gobane ga se ka mo neela morwa wa ka, Shelage, gore e be mosadi wa gagwe.” Juda a se ke a hlwa a robala naye gape.

27Ge nako ya gagwe ya go belega e fihla, go ile gwa lemogwa gore o tlilo belega mafahla. 28Ge a le gare a belega, yo mongwe wa bona a ntšha letsogwana; mmelegiši a le swara, a le tlema ka tlhale ye khubedu, gomme a re: “Yo o tswetšwe pele.” 29Fela lesea la gomiša letsogwana lela, mme ngwanabolona a belegwa pele. Ke moo mmelegiši a itšego: “Jo, wa tla wa šwahla?” Ka gona a rewa leina la Peretse.38:29 “Peretse” Leina le ka Seheberu le ra go re “go šwahla”. 30Ka morago gwa belegwa ngwanabo le tlhale yela ye khubedu letsogwaneng la gagwe, gomme a rewa leina la Serage.