Sepedi 2000 (NSO00)
34

Go katwa ga Dina

341Ka letšatši le lengwe Dina, morwedi wa Jakobo le Lea, o ile a etela basadi ba Bakanana. 2Ge Shekeme, morwa wa Hamore, Mohibe, yo e bego e le kgoši ya selete seo, a mmona, a mo tšea a yo mo kata. 3Fela mosetsana o be a kgahla Shekeme, gomme Shekeme a mo rata mme a leka go thopa pelo ya gagwe.34:3 “a leka go thopa pelo ya gagwe” goba “a mo homotša” 4A botša tatagwe a re: “Nnyalele mosetsana yo.”

5Jakobo a kwa gore morwedi wa gagwe o gobošitšwe, fela ka gore barwa ba gagwe ba be ba le nageng le dikgomo tša gagwe, a se ke a dira selo go fihlela ba boa. 6Hamore, tatagoShekeme, a tloga a yo bolela le Jakobo 7ka nako ye barwa ba Jakobo ba goroga ba etšwa nageng. Ge ba ekwa taba yeo ba selekega ba befelwa kudu, ka ge Shekeme a dirile taba ya dihlong setšhabeng sa Israele ka go robala le morwedi wa Jakobo, a dirile taba ye e sa dirwego. 8Hamore a re go bona: “Morwa wa ka, Shekeme, o rata morwedi wa lena; hle, ke a le kgopela, a a mo nyale. 9Nke re nyalelaneng – le re neele barwedi ba lena, le rena re le neele barwedi ba rena. 10Ke gona le tlago dula le rena mo nageng ya rena; le ka dula mo gongwe le mo gongwe moo le go ratago, la sepela le lokologile la ikhweletša ya lena naga.”

11Ke moo Shekeme a itšego go tatagoDina le dikgaetšedi tša Dina: “Ntumeleleng ke mo nyale, gomme ke tla le fa se sengwe le se sengwe se le se nyakago. 12Le ka rotoša magadi ka moo le ratago ka gona, ke tla le fa se le se nyakago ge eba le tla mpha yena ya ba mosadi wa ka.”

13Barwa ba Jakobo ba fetola Shekeme le Hamore, tatagwe, ka go ba radia, ka gobane Shekeme a be a gobošitše kgaetšedi ya bona, Dina. 14Ba re go yena: “Re ka se dumelele gore kgaetšedi ya rena e nyalwe ke monna yo a sego a bolla; seo e ka ba kgobogo go rena. 15Re ka dumela taba yeo ge fela lena le ka swana le rena ka go bolotša banna ba lena ka moka. 16Ke mo re kago kwana, ra nyalelana. Re tla dula gare ga lena, ra ba setšhaba se tee le lena. 17Eupša ge le sa kwane le se re se nyakago la bolotšwa, re tla tšea Dina ra tloga.”

18Hamore le Shekeme, morwa wa gagwe, ba kgahlwa ke polelo ya banna bao, 19gomme lesogana leo la se hlwe le diega go dira seo se kgopelwago, ka gore o be a rata morwedi wa Jakobo. E be e le yena yo mogolo ka lapeng labo.

20Hamore le Shekeme, morwa wa gagwe, ba ya kgorong ya motse, ba bolela le banna ba gabobona ba re: 21“Batho ba ga ba tshwenye; a re ba leseng ba dule mo nageng ye le rena, ba sepele ba lokologile. Naga ye ke ye kgolo mme le bona ba ka dula mo. A re nyaleng barwedi ba bona, gomme le bona ba nyale ba rena. 22Batho ba ba dumela go dula gare ga rena le go ba setšhaba se tee le rena, ge fela re ka phetha lebaka la gore re bolotše banna ba rena ka moka, bjalo ka ge bona ba bolotše. 23A ke re diruiwa tša bona ka moka le tšohle tše e lego tša bona e tla ba tša rena? Ka gona a re dumeleng gore ba dule le rena.” 24Badudi ka moka ba motse ba kwana le seo Hamore le Shekeme ba se bolelago, gomme banna ka moka ba bolotšwa.

25Ka morago ga matšatši a mararo ge banna ba sa babelwa ke dintho, barwa ba Jakobo ba babedi, Simeone le Lefi, dikgaetšedi tša Dina, ba tšea ditšhoša tša bona, ba tsena motseng ba sa gopolelwe selo, ba bolaya banna ka moka. 26Ba bolaya le Hamore le Shekeme, morwa wa gagwe, ba tšea Dina ngwakong wa Shekeme, mme ba tloga. 27Ka morago ga polao yeo barwa ba bangwe ba Jakobo ba thopela motse go lefeletša kgobošo ya kgaetšedi ya bona. 28Ba tšea dihuswane, dikgomo, dipokolo le se sengwe le se sengwe motseng le mašemong. 29Ba tšea dithoto tša bona ka moka, ba thopa basadi le bana ka moka, ba tšea le tšohle ka mengwakong.

30Jakobo a re go Simeone le Lefi: “Le ntsentše bothateng; bjale Bakanana le Baperise le yo mongwe le yo mongwe mo nageng o tlilo ntlhoya. Ga ke ne banna ba bantši; ge ba ka ntirela seboka mme ba ntlhasela, nna le lapa la ka re tla fedišwa.”

31Bona ba mo fetola ba re: “O ra gore re ka lesa kgaetšedi ya rena e swarwa bjalo ka sefebe?”

35

Modimo o šegofatša Jakobo kua Bethele

351

35:1
Gen. 28:11-17
Modimo a re go Jakobo: “Itokiše o ye Bethele o yo dula fao. Moo o age aletare, o e agele Modimo yo a iponagaditšego go wena ge o be o tšhabela ngwaneno Esau.”

2Ka gona Jakobo a re go ba lapa la gagwe le go bohle ba ba bego ba na le yena: “Lahlang medimo e šele ye le nago le yona; itlhwekišeng, gomme le apare diaparo tše di hlwekilego. 3Re tlile go tloga mo ra ya Bethele, moo ke tlago aga aletare, ka e agela Modimo yo a nthušitšego ka nako ya matshwenyego a ka, a ba a ba le nna gohle mo ke ilego ka ya.” 4Ka fao ba neela Jakobo medimo e šele ka moka ye ba bego ba na le yona, gotee le mangina a ba bego ba a rwele. A di epela ka fase ga mohlare wa moeike wo o bego o le kgauswi le Shekeme.

5Ge Jakobo le barwa ba gagwe ba tloga, Modimo o ile a tšhoša batho ba metse ya kgauswi, mme ba se ke ba ba hlomara. 6Jakobo a fihla le batho ba gagwe ka moka Luse, yeo bjale e tsebjago ka la Bethele, nageng ya Kanana. 7A aga aletare gona, mme a reela felo fao leina la Modimo wa Bethele, ka gobane Modimo o iponaditše go yena fao ge a be a tšhabela mogolwagwe. 8Mofepi wa Rebeka, Debora, a hwa gomme a bolokwa ka fase ga moeike ka tlase ga Bethele. Ka gona gwa rewa leina la “Moeike wa Sello”.

9Ge Jakobo a boa Mesopotamia, Modimo o ile a iponatša go yena gape, gomme a mo šegofatša. 10

35:10
Gen. 32:29
A re go yena: “Leina la gago o Jakobo, fela go tloga bjale o tla ba Israele.” Ka gona Modimo a mo rea leina la Israele. 11
35:11-12
Gen. 17:4-8
A re go yena: “Ke nna Modimo Ramaatlaohle. O atelwe ke thari. Ditšhaba di tla tšwa go wena, mme o tla ba rakgolokhukhu wa magoši. 12Ke tla go fa naga ye ke e filego Abrahama le Isaka, ke tla e neela le ditlogolo tša gago ge o seno hlokafala.” 13Modimo a napa a tloga go yena. 14
35:14-15
Gen. 28:18-19
Jakobo a hloma letlapa la segopotšo gona fao Modimo a boletšego naye, gomme a tšhela beine le makhura a mohlware godimo ga lona. 15A rea felo fao leina la Bethele.

Lehu la Ragele

16Jakobo le lapa la gagwe ba tloga Bethele, gomme ya re ba sa le kgojana le Efrata, mabaka a fihla a gore Ragele a belege, mme a swarwa ke lešoko le bohlokohloko. 17Ge lešoko la gagwe le gaketše, mmelegiši a re go yena: “O se ke wa boifa; ke mošemanyana yo mongwe gape.” 18Fela Ragele o be a ehwa, mme ge moya o etšwa nameng, a rea morwa wa gagwe leina la Benoni,35:18 “Benoni” Leina le ka Seheberu le ra go re “morwa wa manyami a ka”. eupša tatagomošemanyana a mo rea leina la Benjamene.35:18 “Benjamene” Leina le ka Seheberu le ra go re “morwa yo a tlago ba mahlatse” goba “yo a tšwago borwa”.

19Ragele a hlokafala, mme a bolokwa ka thoko ga tsela ya go ya Efrata, motse wo bjale o tsebjago ka la Betlelehema. 20Jakobo a hloma letlapa la segopotšo moo, gomme le lehono letlapa leo le sa šupa lebitla la Ragele. 21Jakobo a fetela pele gomme a hloma mešaša ya gagwe ka thoko yela ya tora ya Edere.

Barwa ba Jakobo

(1 Dikr. 2:1-2)

22

35:22
Gen. 49:4
Ge Jakobo a sa dula nageng yeo, Rubene o ile a robala le Bilha, yo mongwe wa metlabo ya tatagwe. Ge Jakobo a ekwa taba yeo a selekega kudu.35:22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a selekega kudu” Seheberu ga se na mantšu a.

Jakobo o be a na le barwa ba lesome le metšo ye mebedi. 23Barwa ba Lea e be e le Rubene, leitšibolo la Jakobo, Simeone, Lefi, Juda, Isakara le Sebulone. 24Barwa ba Ragele e be e le Josefa le Benjamene. 25Barwa ba Bilha, lekgoba la Ragele, e be e le Dane le Naftali. 26Barwa ba Silpa, lekgoba la Lea, e be e le Gade le Asere. Barwa ba ba belegwe Mesopotamia.

Lehu la Isaka

27

35:27
Gen. 13:18
Jakobo a tla go Isaka, tatagwe, kua Mamre, kgauswi le Kiriate-Arba, e lego Hebrone, moo Abrahama le Isaka ba bego ba falaletše gona. 28Isaka o phetše a ba le mengwaga ye lekgolo le masome a seswai. 29O hlokafetše a tšofetše kudu, gomme barwa ba gagwe, Esau le Jakobo, ba mmoloka.

36

Ditlogolo tša Esau

(1 Dikr. 1:34-37)

361Šedi ditlogolo tša Esau yoo a bitšwago le ka la Edomo. 2

36:2
Gen. 26:34
Esau o ile a nyala basadi ba Bakanana: Ada, morwedi wa Elone, Mohete; Oholibama, morwedi wa Ana, morwa36:2 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “morwa” Seheberu se re “morwedi” goba “setlogolo”. wa Tsibone, Mohibe; 3
36:3
Gen. 28:9
le Basemate, morwedi wa Ishmaele, kgaetšedi ya Nebayote. 4Ada a belega Elifase; Basemate a belega Reuele; 5Oholibama yena a belega Jeushe, Jalamo le Korage. Barwa ba ba belegetšwe Esau kua nageng ya Kanana.

6Ke moka Esau a tšea basadi ba gagwe, barwa, barwedi, le batho ka moka ba lapa la gagwe, le dikgomo tša gagwe, le diruiwa ka moka, le tšohle tše a bilego natšo nageng ya Kanana, gomme a tloga go Jakobo, ngwanabo, a ya nageng e šele. 7O ile a tloga ka gobane naga yeo yena le Jakobo ba bego ba falaletše go yona e be e sa kgone go ba phediša; ba be ba na le leruo le lentšintši, mme ba se sa kgona go dula mmogo. 8Ka gona Esau a dula nageng ya dithaba ya Edomo. Leina le lengwe la Esau e be e le Edomo.

9Šedi ditlogolo tša Esau, rakgolokhukhu wa Baedomo kua nageng ya dithaba ya Edomo. 10-13Ada, mosadi wa Esau, o mmelegetše morwa o tee, Elifase. Elifase o bile le barwa ba bahlano: Temane, Omare, Tsefo, Gatamo le Kenase. Gomme ka motlabo wo mongwe, Timna, a ba le morwa yo mongwe gape, Amaleke.

Basemate, mosadi wa Esau, a mmelegela morwa o tee, Reuele. Reuele o bile le barwa ba bane: Nahate, Serage, Shama le Misa.

14Mosadi wa Esau, Oholibama, morwedi wa Ana, morwa36:14 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “morwa” Seheberu se re “morwedi” goba “setlogolo”. wa Tsibone, a mmelegela barwa ba bararo: Jeushe, Jalamo le Korage.

15Dikgoro tše di fapafapanego e bile ditlogolo tša Esau. Morwa wa Esau wa mathomo, Elifase, e bile rakgolokhukhu wa dikgoro tše di latelago: Temane, Omare, Tsefo, Kenase, 16Korage, Gatamo le Amaleke. Tšeo ka moka e bile ditlogolo tša Ada, mosadi wa Esau.

17Reuele, morwa wa Esau, e bile rakgolokhukhu wa dikgoro tše di latelago: Nahate, Serage, Shama le Misa. Tšeo ka moka e bile ditlogolo tša Basemate, mosadi wa Esau.

18Dikgoro tše di latelago di tšwile go Esau ka mosadi wa gagwe, Oholibama, morwedi wa Ana: Jeushe, Jalamo le Korage. 19Dikgoro tše ka moka e bile ditlogolo tša Esau.

Ditlogolo tša Seire

(1 Dikr. 1:38-42)

20-21Badudi ba mathomo ba naga ya Edomo e be e le ba dikgoro tše di tšwilego go ditlogolo tše di latelago tša Seire, Mohori: Lotane, Shobale, Tsibone, Ana, Dishone, Etsere le Dishane.

22Lotane e bile rakgolokhukhu wa kgorwana ya Hori le ya Hemane. Lotane o be a na le kgaetšedi yo leina la gagwe e bego e le Timna.

23Shobale e bile rakgolokhukhu wa kgorwana ya Albane, le ya Manahate, le ya Ebale, le ya Shefi, le ya Onamo.

24Tsibone o bile le barwa ba babedi, Aya le Ana. Yo ke Ana yo a hweditšego didiba tša meetse a a fišago kua lešokeng ge a be a dišitše dipokolo tša tatagwe. 25-26Ana e bile tatagoDishone, yo e bilego rakgolokhukhu wa kgorwana ya Hemdane, le ya Eshbane, le ya Jitrane, le ya Kerane. Ana o be a bile a na le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Oholibama.

27Etsere e bile rakgolokhukhu wa kgorwana ya Bilhane, le ya Saabane, le ya Akane.

28Dishane e bile rakgolokhukhu wa kgorwana ya Utse le ya Arane.

29-30Ditšhaba tša Bahori nageng ya Edomo šedi: Lotane, Shobale, Tsibone, Ana, Dishone, Etsere le Dishane.

Dikgoši tša Edomo

(1 Dikr. 1:43-54)

31-39Dikgoši tše di latelago di bušitše naga ya Edomo ka go latelana ga tšona pele ga ge go eba le dikgoši nageng ya Israele:

Bela, morwa wa Beore, wa Dinhaba

Jobabe, morwa wa Serage, wa Botsra

Hushamo, wa selete sa Temane

Hadade, morwa wa Bedade, wa Abite;

yena o fentše Bamidiane ntweng nageng ya Moaba

Samla wa Masreka

Shaulo wa Rehobote-lebopong-la-Yufratese

Baale-Hanane, morwa wa Akboro

Hadade wa Pagu; mosadi wa gagwe e be e le Mehetabele,

morwedi wa Matrede le setlogolwana sa Me-Sahabe.

40-43Esau e bile rakgolokhukhu wa dikgoro tše di latelago tša Baedomo: Timna, Alba, Jetete, Oholibama, Ela, Pinone, Kenase, Temane, Mibitsare, Magadiele le Iramo. Selete seo setšhaba se sengwe le se sengwe se dutšego go sona se ile sa tsebja ka leina la setšhaba seo.