Sepedi 2000 (NSO00)
34

Go katwa ga Dina

341Ka letšatši le lengwe Dina, morwedi wa Jakobo le Lea, o ile a etela basadi ba Bakanana. 2Ge Shekeme, morwa wa Hamore, Mohibe, yo e bego e le kgoši ya selete seo, a mmona, a mo tšea a yo mo kata. 3Fela mosetsana o be a kgahla Shekeme, gomme Shekeme a mo rata mme a leka go thopa pelo ya gagwe.34:3 “a leka go thopa pelo ya gagwe” goba “a mo homotša” 4A botša tatagwe a re: “Nnyalele mosetsana yo.”

5Jakobo a kwa gore morwedi wa gagwe o gobošitšwe, fela ka gore barwa ba gagwe ba be ba le nageng le dikgomo tša gagwe, a se ke a dira selo go fihlela ba boa. 6Hamore, tatagoShekeme, a tloga a yo bolela le Jakobo 7ka nako ye barwa ba Jakobo ba goroga ba etšwa nageng. Ge ba ekwa taba yeo ba selekega ba befelwa kudu, ka ge Shekeme a dirile taba ya dihlong setšhabeng sa Israele ka go robala le morwedi wa Jakobo, a dirile taba ye e sa dirwego. 8Hamore a re go bona: “Morwa wa ka, Shekeme, o rata morwedi wa lena; hle, ke a le kgopela, a a mo nyale. 9Nke re nyalelaneng – le re neele barwedi ba lena, le rena re le neele barwedi ba rena. 10Ke gona le tlago dula le rena mo nageng ya rena; le ka dula mo gongwe le mo gongwe moo le go ratago, la sepela le lokologile la ikhweletša ya lena naga.”

11Ke moo Shekeme a itšego go tatagoDina le dikgaetšedi tša Dina: “Ntumeleleng ke mo nyale, gomme ke tla le fa se sengwe le se sengwe se le se nyakago. 12Le ka rotoša magadi ka moo le ratago ka gona, ke tla le fa se le se nyakago ge eba le tla mpha yena ya ba mosadi wa ka.”

13Barwa ba Jakobo ba fetola Shekeme le Hamore, tatagwe, ka go ba radia, ka gobane Shekeme a be a gobošitše kgaetšedi ya bona, Dina. 14Ba re go yena: “Re ka se dumelele gore kgaetšedi ya rena e nyalwe ke monna yo a sego a bolla; seo e ka ba kgobogo go rena. 15Re ka dumela taba yeo ge fela lena le ka swana le rena ka go bolotša banna ba lena ka moka. 16Ke mo re kago kwana, ra nyalelana. Re tla dula gare ga lena, ra ba setšhaba se tee le lena. 17Eupša ge le sa kwane le se re se nyakago la bolotšwa, re tla tšea Dina ra tloga.”

18Hamore le Shekeme, morwa wa gagwe, ba kgahlwa ke polelo ya banna bao, 19gomme lesogana leo la se hlwe le diega go dira seo se kgopelwago, ka gore o be a rata morwedi wa Jakobo. E be e le yena yo mogolo ka lapeng labo.

20Hamore le Shekeme, morwa wa gagwe, ba ya kgorong ya motse, ba bolela le banna ba gabobona ba re: 21“Batho ba ga ba tshwenye; a re ba leseng ba dule mo nageng ye le rena, ba sepele ba lokologile. Naga ye ke ye kgolo mme le bona ba ka dula mo. A re nyaleng barwedi ba bona, gomme le bona ba nyale ba rena. 22Batho ba ba dumela go dula gare ga rena le go ba setšhaba se tee le rena, ge fela re ka phetha lebaka la gore re bolotše banna ba rena ka moka, bjalo ka ge bona ba bolotše. 23A ke re diruiwa tša bona ka moka le tšohle tše e lego tša bona e tla ba tša rena? Ka gona a re dumeleng gore ba dule le rena.” 24Badudi ka moka ba motse ba kwana le seo Hamore le Shekeme ba se bolelago, gomme banna ka moka ba bolotšwa.

25Ka morago ga matšatši a mararo ge banna ba sa babelwa ke dintho, barwa ba Jakobo ba babedi, Simeone le Lefi, dikgaetšedi tša Dina, ba tšea ditšhoša tša bona, ba tsena motseng ba sa gopolelwe selo, ba bolaya banna ka moka. 26Ba bolaya le Hamore le Shekeme, morwa wa gagwe, ba tšea Dina ngwakong wa Shekeme, mme ba tloga. 27Ka morago ga polao yeo barwa ba bangwe ba Jakobo ba thopela motse go lefeletša kgobošo ya kgaetšedi ya bona. 28Ba tšea dihuswane, dikgomo, dipokolo le se sengwe le se sengwe motseng le mašemong. 29Ba tšea dithoto tša bona ka moka, ba thopa basadi le bana ka moka, ba tšea le tšohle ka mengwakong.

30Jakobo a re go Simeone le Lefi: “Le ntsentše bothateng; bjale Bakanana le Baperise le yo mongwe le yo mongwe mo nageng o tlilo ntlhoya. Ga ke ne banna ba bantši; ge ba ka ntirela seboka mme ba ntlhasela, nna le lapa la ka re tla fedišwa.”

31Bona ba mo fetola ba re: “O ra gore re ka lesa kgaetšedi ya rena e swarwa bjalo ka sefebe?”