Sepedi 2000 (NSO00)
30

301Fela Ragele o be a se a belegela Jakobo bana, ka gona a tsebafela mogolwagwe gomme a re go Jakobo: “Mphe bana, go sego bjalo ke tla ikhwela.”

2Jakobo a befelelwa Ragele a re: “A nka kgona go ema legatong la Modimo? Ke yena yo a go thibelago go ba le bana.”

3Ragele a re: “Lekgoba la ka la mosetsana, Bilha, šo; robala naye a ntlhatswe dirope. Ka tsela yeo le nna ke tla ba mmagongwana ka yena.” 4Ka fao a mo neela Bilha gore e be mosadi wa gagwe, gomme Jakobo a robala naye. 5Bilha a ima, mme a belegela Jakobo morwa. 6Ragele a re: “Modimo o nkahloletše. O kwele thapelo ya ka mme o mphile morwa”; ka gona a mo rea leina la Dane.30:6 “Dane” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “ahlolela”. 7Bilha a ima gape, gomme a belegela Jakobo morwa wa bobedi. 8Ragele a re: “Ke katane o šoro le mogolwake, fela ke fentše”; ka gona a mo rea leina la Naftali.30:8 “Naftali” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “katana”.

9Ge Lea a bona gore o emišitše pelego, o ile a neela Jakobo lekgoba la gagwe la mosetsana, Silpa, gore e be mosadi wa gagwe. 10Silpa a belegela Jakobo morwa. 11Lea a re: “Ke bile le mahlatse”; ka gona a mo rea leina la Gade.30:11 “Gade” Leina le ka Seheberu le ra go re “mahlatse”. 12Silpa a belegela Jakobo morwa yo mongwe, 13gomme Lea a re: “Ke thabile kudu! Bjale basadi ba tla mpitša yo a thabilego”; ka gona a mo rea leina la Asere.30:13 “Asere” Leina le ka Seheberu le ra go re “yo a thabilego”.

14Ge go bunwa korong Rubene a ya lešokeng gomme a hwetša dienywa tša meratišo, a di tliša go Lea, mmagwe. Ragele a re go Lea: “Hle, mphe dienywa tše dingwe tša morwago.”

15Lea a mo fetola a re: “Na ga se wa kgotsofala ge o nkamogile monna? Bjale o nyaka go nkamoga le dienywa tša morwaka tša moratišo.”

Ragele a re: “Ge o ka mpha dienywa tšeo o ka no robala le Jakobo bošego bjo.”

16Ge Jakobo a boa mašemong mantšiboa, Lea a tšwa a yo mo gahlanetša, a re: “O swanetše go robala le nna bošego bjo ka gore ke go rekile ka dienywa tša morwaka tša moratišo.” Ka gona Jakobo a robala le Lea bošego bjoo.

17Modimo a kwa thapelo ya Lea, mme Lea a ima, a belegela Jakobo morwa wa bohlano. 18Lea a re: “Modimo o mphile moputso ka ge ke neetše mogatšake lekgoba la ka”; ka gona a rea morwa wa gagwe leina la Isakara.30:18 “Isakara” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “monna o a rekwa” le ge se re “go na le moputso”. 19Lea a ima gape, gomme a belegela Jakobo morwa wa boselela, 20a re: “Modimo o mphile mpho ye botse. Bjale mogatšake o tla nkgotlelela, ka gobane ke mmelegetše barwa ba ba selelago”; ka gona a mo rea leina la Sebulone.30:20 “Sebulone” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “kgotlelela” le ge se re “mpho”. 21Ka morago Lea a belega morwedi, a mo rea leina la Dina.

22Ke moo Modimo a gopotšego Ragele; a kwa thapelo ya gagwe gomme a mmula pelego. 23A ima, a belega morwa, a re: “Modimo o ntlošitše dihlong. 24A Morena a mphe morwa yo mongwe”; ka gona a mo rea leina la Josefa.30:24 “Josefa” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “a a fe yo mongwe” le ge se re “o tlošitše”.

Kwano ya Jakobo le Labane

25Ge Josefa a seno belegwa Jakobo a re go Labane: “E re ke boele gae. 26Mphe basadi le bana bao ke ba šometšego, ke tloge gobane o a tseba ka moo ke go diretšego ka gona.”

27Labane a re go yena: “Hle, a re kwane; ke be ke na le madimabe, gomme Morena o ntšhegofaditše ka lebaka la gago. 28Mpotše gore ke go lefe bjang, gomme ke tla go lefa.”

29Jakobo a mo fetola a re: “O tseba ka moo ke go šometšego ka gona, le ka moo mehlape ya gago e atlegilego ka gona e dišwa ke nna. 30Leruo le lennyane le o bego o na le lona pele ke etla le oketšegile kudu, gomme Morena o go šegofaditše ka lebaka la ka. Bjale la ka lapa nna ke tla le šomela neng?”

31Labane a mmotšiša a re: “Ke go fe eng?”

Jakobo a mo fetola a re: “Ga ke nyake tefo. Ke tla tšwela pele le go go dišetša mehlape ya gago ge o dumela taba ye: 32A ke sepele le mohlape wa gago ka moka lehono ke kgethe kwanyana tšohle tše ntsho le tše swana, le dinku le dipudi tšohle tše kgwadi le tše kgwana. Tšohle tšeo e be wona moputso wa ka. 33Ka moso o tla tla o bona ge eba ke ile ka botega. Ge e ka re ge o etla go lekodišiša dihuswane tša ka, wa hwetša pudi ye nngwe e se ye kgwadi goba ye kgwana, goba kwanyana ye nngwe e se ye ntsho goba ye swana, o tla tseba gore e utswitšwe.”

34Labane a mo fetola a re: “Go lokile. A re dire bjalo ka ge o bolela.” 35Eupša letšatši leo Labane a hlaola diphooko tše sega le tše kgwadi, le dipudi tšohle tše kgwana le tše segana, le tšohle tše di nago le bošweu; a hlaola le dikwanyana tšohle tše ntsho le tše swana. A laela barwa ba gagwe gore ba di diše, 36gomme a tloga go Jakobo le dihuswane tšeo, a di gapa leeto la matšatši a mararo. Jakobo a šala a hlokometše dihuswane tše di šetšego tša Labane.

37Jakobo a tšea dithupa tše meetse tša mopopoliri, le tša moalmone, le tša moplatane, gomme a di khuma ka mathoko tša ba le methaladi ye mešweu. 38A bea dithupa tšeo pele ga dihuswane magopong a tšona a go nwela. A di bea fao ka gore di be di goelana ge di tlile go nwa. 39Ka gona ge dipudi di goelane pele ga dithupa tšeo, di be di tswala diputšanyane tše segana le tše kgwadi le tše kgwana.

40Jakobo a hlaola dinku dipuding mme a di lebanya le dihuswane tše nalana le tše ntsho tša mohlape wa Labane. Ka tsela ye a itirela mohlape wa gagwe a o hlaolela thoko, a se ke a o hlakanya le wa Labane.

41Ge diruiwa tše di tiilego di goelana, Jakobo o be a bea dithupa tšela pele ga tšona kua magopong gore di tle di goelane moo gare ga tšona. 42Eupša o ile a se ke a bea dithupa tšeo pele ga diruiwa tše di fokolago. Ka gona Labane a ba le diruiwa tše di fokolago, mola tša Jakobo e le tše di tiilego. 43Ka tsela ye Jakobo a huma kudukudu. A ba le mehlape ye mentši le makgoba le dikamela le dipokolo.

31

Jakobo o tšhabela Labane

311Jakobo a kwa gore barwa ba Labane ba re: “Jakobo o tšere tšohle tše e bego e le tša tatagorena. Lehumo la gagwe ka moka le tšwa go tše e bego e le tša tatagorena.” 2A bona le gore Labane ga a sa mo thabela go swana le pele. 3Ke moo Morena a itšego go Jakobo: “Boela nageng ya botatago go meloko ya geno. Ke tla ba le wena.”

4Ka gona Jakobo a romela Ragele le Lea molaetša wa go re ba tle ba gahlane naye nageng, moo mehlape ya gagwe e bego e le gona. 5Yena a re go bona: “Ke lemogile gore tatagolena ga a sa nthabela go swana le pele; eupša Modimo wa tate o bile le nna. 6Lena le a tseba gore ke šometše tatagolena ka maatla a ka ka moka. 7Le ge go le bjalo o nthadiile, gomme o fetošitše moputso wa ka galesome. Fela Modimo ga se a ka a mo lesa gore a nkgone. 8Ge Labane a itše: ‘Dipudi tše kgwana e tla ba mogolo wa gago,’ mohlape ka moka o be o tswala diputšanyane tše kgwana. Ge a itše: ‘Dipudi tše segana e tla ba moputso wa gago,’ mohlape ka moka o be o tswala diputšanyane tše segana. 9Modimo o amogile tatagolena mehlape, a e fa nna.

10“Ka nako ya ge di goelana, ke ile ka lora ke bona diphokwana tše di bego di di goela e le tše sega le tše kgwadi le tše thamaga. 11Morongwa wa Modimo a mpitša torong a re: ‘Jakobo!’ Ka araba ka re: ‘Iše!’ 12Yena a tšwela pele a re: ‘Bona, diphokwana ka moka tšeo di goelago ke tše sega le tše kgwadi le tše thamaga, ka gore ke bone tšohle tše Labane a go dirago tšona. 13

31:13
Gen. 28:18-22
Ke nna Modimo yo a iponaditšego go wena kua Bethele, moo o tšhetšego makhura a mohlware godimo ga letlapa lela la segopotšo, gape o nkenetšego. Bjale itokiše, o tloge nageng ye, o boele nageng ya geno.’ ”

14Ragele le Lea ba fetola Jakobo ba re: “Ga go sa na le seo se sa re šaletšego se tatagorena a ka re abelago sona. 15O re swara bjalo ka batho bašele. O re rekišitše, gomme bjale o lle tšhelete ka moka yeo a re rekišitšego ka yona. 16Go bjalo, mahumo a ka moka ao Modimo a a amogilego tatagorena ke a rena le a bana ba rena. Wena dira tšohle tše Modimo a go boditšego tšona.”

17-18Ka gona Jakobo a itokišetša go boela go tatagwe nageng ya Kanana. A nametša bana le basadi ba gagwe dikamela mme a gapa mehlape ya gagwe ka moka, gotee le tšohle tše a di hweditšego Mesopotamia. 19Labane o be a sa ile go kota dinku tša gagwe, mme ya re a sa ile Ragele a utswa medimo ya lapa la tatagwe. 20Jakobo a radia Labane ka go se mo tsebiše gore o a sepela. 21A tšea tšohle tše e bego e le tša gagwe gomme a tloga ka potlako. A tshela noka ya Yufratese, a leba dithabeng tša Gileade.

Labane o rakediša Jakobo

22Ka morago ga matšatši a mararo Labane a botšwa gore Jakobo o tšhabile. 23A tloga le bomorwarragwe gomme a rakediša Jakobo matšatši a a šupago, go fihlela ge a mo swara dithabeng tša Gileade. 24Bošegong bjoo Modimo a tla go Labane, a mmotša ka toro a re: “O itshware, o se ke wa re selo go Jakobo.” 25Jakobo o be a hlomile mešaša thabeng, gomme Labane a hlomile ya gagwe le bomorwarragwe dithabeng tša Gileade.

26Labane a re go Jakobo: “Ke go reng o nthadiile wa gapa barwedi ba ka bjalo ka basadi ba ba thopilwego ntweng? 27Ke ka lebaka lang o nngwegetše, wa nthadia, wa se mpotše? Ge o ka be o mpoditše nkabe ke go laetše ka lethabo le ka dikoša, ka meropa le ka dikgapa. 28Ga se wa ka wa mpha le sebaka sa go atla ditlogolo tša ka le barwedi ba ka, ka laelana nabo. O dirile taba ya botlaela! 29Ke na le maatla a go ka go kweša bohloko, fela bošegong bja go feta Modimo wa tatago o mpoditše gore ke itshware ke se ke ka re selo go wena. 30Bjale go tloga gona šemo o tlogile, ka gobane o be o tloge o hlologetše go boela gageno, bjale ke ka lebaka lang o utswitše medimo ya ka?”

31Jakobo a mo fetola a re: “Ke be ke boifa, ka gobane ke ile ka gopola gore o tla nkamoga barwedi ba gago. 32Fela ge o ka hwetša yo mongwe mo a swere medimo ya gago, a bolawe. Nke o nyake se sengwe le se sengwe seo e lego sa gago bomorwarragorena ba lebeletše, gomme o se tšee.” Jakobo o be a sa tsebe gore Ragele o utswitše medimo ya Labane.

33Labane a ya a putuka mošaša wa Jakobo; a fetela ka go wa Lea, le ka go ya makgoba ale a mabedi a basadi, eupša a se ke a hwetša medimo ya gagwe. Ke moo a tsenego mošašeng wa Ragele. 34Ragele o be a tšere medimo yeo ya lapa a e beile ka mokotleng wa sala ya kamela, mme a dutše godimo ga yona. Labane a putuka gohle ka mošašeng, eupša a se ke a e hwetša. 35Ragele a re go tatagwe: “O se ke wa mpefelelwa, mong wa ka, ka gobane ga ke kgone go emelela o le gona; ke bone kgwedi.” Labane a nyaka eupša a se ke a hwetša medimo ya lapa la gagwe.

36Ke moo Jakobo a befetšwego, a omanya Labane a re: “Ke molato ofe wo ke o obilego? Ke phošo efe ye ke e dirilego ye e go dirago gore o ntšhale morago ka mokgwa wo? 37Bjale ka gore o putukile dilong tša ka ka moka, ke eng sa lapa la gago se o se hweditšego? Se ntšhe o se bee mo gore meloko yešo le meloko yeno ba se bone mme ba re ahlolele, nna le wena. 38Ke bile le wena mengwaga ye masome a mabedi; dinku le dipudi tša gago ga se tša ka tša folotša le gona ga se ka ka ka ja kgapa ya mohlape wa gago. 39Ge nku e bolailwe ke dibata ke be ke sa e tliše go wena, tshenyegelo e be e eba ya ka. O be o nyaka gore ke lefe ye nngwe le ye nngwe ye e utswitšwego bošego goba mosegare. 40Ke be ke hlwa ke tšhungwa ke letšatši mosegare, ke lala ke bolawa ke phefo bošego, ke bile ke hlobega boroko. 41Go bile ka tsela yeo mengwaga ye masome a mabedi yeo ke bilego nago. Ke go šometše mengwaga ye lesome le ye mene gore o nnee barwedi ba gago ba babedi, le mengwaga ye e selelago gore o mphe dihuswane tša gago. Le ge go bile bjalo, o fetošitše mogolo wa ka galesome. 42Ge nkabe Modimo wa botate, Modimo wa Abrahama, yo Isaka a bego a mo hlompha, a se ke a ba le nna, nkabe o ile wa nthaka ke se na selo. Eupša Modimo o bone bothata bja ka le mošomo wo ke o dirilego, gomme bošegong bja go feta a go kgala.”

Kwano ya Jakobo le Labane

43Labane a fetola Jakobo a re: “Basetsana ba ke barwedi ba ka, bana ba bona ke ba ka, le mehlape ye ke ya ka. Gabotsebotse se sengwe le se sengwe se o se bonago fa ke sa ka. Fela bjalo ka ge go sa hlwe go le se nka se direlago barwedi ba ba ka le barwa ba bona, 44nna le wena a re kwane, gomme re dire mokgobo wa matlapa go re gopotša kwano yeo ya rena.”

45Ka gona Jakobo a tšea letlapa a le tsema gore e be segopotšo. 46A laela ba lapa la gagwe gore ba thothe matlapa ba a dire mokgobo. Ka morago ga fao ba ja dijo ka thoko ga mokgobo woo wa matlapa. 47Labane a o rea leina la Jegare-Sahaduta,31:47 “Jegare-Sahaduta” Leina le ka Searamo le ra go re “mokgobo wa go re gopotša”. mola Jakobo a o rea leina la Galede.31:47 “Galede” Leina le ka Seheberu le ra go re “mokgobo wa go re gopotša”. 48Labane a re go Jakobo: “Mokgobo wo wa matlapa e tla ba segopotšo go rena ka babedi.” Ka lebaka leo felo fao go ile gwa rewa leina la Galede. 49Labane o ile a ba a re: “A Morena a re hlapetše ge re arogane.” Ka gona felo fao gwa rewa le leina la Mitsepa.31:49 “Mitsepa” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “felo ga go hlapetša”. 50Labane a tšwela pele a re: “Ge o ka swara barwedi ba ka gampe, goba wa nyala basadi ba bangwe, le ge nka se tsebe taba tšeo, o gopole gore Modimo o re lebeletše. 51Šo mokgobo wo ke o kgobokantšego gare ga rena, le letlapa la segopotšo šele. 52Mokgobo wo le letlapa le ke digopotšo. Nka se tsoge ke tshetše mokgobo wo go tlo go hlasela, gomme le wena o se ke wa tsoga o o tshetše, goba o tshetše letlapa le la segopotšo go tlo ntlhasela. 53Modimo wa Abrahama, yena Modimo wa Nahoro,31:53 “Abrahama ... Nahoro” Abrahama e be e le rakgolo wa Jakobo mme Nahoro e le tatagoLabane. o tla re ahlolela.” Ka gona Jakobo a ena ka leina la Modimo yo Isaka, tatagwe, a bego a mmoifa gore o tla phetha keno ya gagwe. 54O ile a dira sehlabelo thabeng, gomme a laletša meloko yeo yabo gore ba tle dijong. Ka morago ga ge ba lle, ba robala moo thabeng.

32

321Eitše e sa le bošego ka letšatši le le latelago, Labane a atla ditlogolo tša gagwe le barwedi ba gagwe, a ba šadiša gabotse, a tloga a boela gae.

Jakobo o itokišetša go gahlana le Esau

2Ge Jakobo a le tseleng, a gahlanetšwa ke barongwa ba Modimo. 3Ge a ba bona a re: “Mo ke mešaša ya Modimo”; ka gona a rea felo fao leina la Mahanaime.32:3 “Mahanaime” Leina le ka Seheberu le ra go re “mešaša ye mebedi”.

4Jakobo a roma batseta ba mo eta pele go yo gahlana le Esau, mogolwagwe, nageng ya Edomo, seleteng sa Seire. 5A ba laela gore ba mmotše ba re: “Nna, Jakobo, mohlanka wa gago, ke begela Esau, mong wa ka, gore ke be ke falaletše go Labane, ka itulela fao go fihlela bjale. 6Ke na le dikgomo, dipokolo, dihuswane le makgoba. Ke go begela bjalo, mong wa ka, gore ke lebelelwe ka botho.”

7Ge batseta bale ba boela go Jakobo, ba ile ba re go yena: “Re fihlile go Esau, mogolwago, gomme o šetše a le tseleng go tlo go gahlanetša. O tla le banna ba makgolo a mane.” 8Jakobo a tšhoga kudu, a tlalelwa. A aroganya batho ba ba bego ba na le yena le dihuswane le dikgomo le dikamela ka dihlopha tše pedi. 9Ka pelong a re: “Ge Esau a ka tla a hlasela sehlopha sa pele, sehlopha se sengwe se tla kgona go tšhaba.”

10Ke moo Jakobo a rapetšego a re: “Modimo wa rakgolo Abrahama, Modimo wa tate Isaka, o mpoditše, Morena, gore ke boele nageng ya gešo le go meloko ya gešo, gomme o tla dira gore tšohle di ntshepelele gabotse. 11Ga ke swanelwe ke botho bjohle le potego ye o ntiretšego yona, nna, mohlanka wa gago. Ke tshetše Jordane ke se ne selo ge e se lepara fela, gomme bjale ke boile le dihlopha tše pedi tše. 12Ke a rapela, mphološe go Esau, mogolwake. Ke boifa gore o tlilo re hlasela gomme a re fediša ka moka, le bona basadi le bana. 13

32:13
Gen. 22:17
Gopola gore o nkholofeditše gore tšohle di tla ntshepelela gabotse, le gore o tla mpha ditlogolo tše ntši go feta tše motho a ka di balago, tše ntši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle.”

14-16Jakobo o ile a lala a robetše fao, gomme mosong wa le le latelago a kgethela Esau, mogolwagwe, diloba diruiweng tša gagwe: dipudi tša ditshadi tše makgolo a mabedi le diphooko tše masome a mabedi, ditshelau tše makgolo a mabedi, le dikgapa tše masome a mabedi, dikamela tše di amušago tše masome a mararo le bana ba tšona, dikgomo tša ditshadi tše masome a mane le dipoo tše lesome, dipokolo tša ditshadi tše masome a mabedi le tša dipholo tše lesome. 17A di arola mehlape mme a bea bahlanka go hlokomela mohlape wo mongwe le wo mongwe. A re go bona: “Nketeng pele mme le tlogeleng sebaka gare ga mohlape wo mongwe le wo mongwe.” 18A laela mohlanka wa mathomo a re: “Ge Esau, mogolwake, a gahlana le wena gomme a go botšiša a re: ‘Mong wa gago ke mang? O ya kae? Diruiwa tše di lego pele ga gago ke tša mang?’ 19wena o mo fetole o re: ‘Ke tša mohlanka wa gago, Jakobo. O di rometše gore e be seloba go Esau, mong wa gagwe. Jakobo yena o re šetše morago.’ ” 20A laela mohlanka wa bobedi ka wona mokgwa woo, le go wa boraro a realo, le bahlanka ka moka bao ba bego ba hlokometše mehlape ya gagwe a re: “Le realo ge le gahlana le Esau. 21Le re: ‘Mohlanka wa gago, Jakobo, o re šetše morago.’ ” Jakobo o ile a gopola a re: “Ke tla mo utswa pelo ka diloba tše, gomme ya re ge ke gahlana naye mohlomongwe a ntebalela.” 22A etiša diloba tšeo pele gomme bošego bjoo a lala mešašeng.

Jakobo o katana kua Penuele

23Bjona bošego bjoo Jakobo a tsoga, a tšea basadi ba gagwe ka babedi, le makgoba a gagwe a basadi ka mabedi, le bana ba gagwe ba lesome le o tee, gomme a tshela nokana ya Jaboko ka letšibogong. 24Ge a seno ba tshediša, a tshediša le thoto yohle ya gagwe, 25

32:25-27
Hos. 12:4-5
yena a šala ka mošola a le noši.

Ke moka monna yo mongwe a tla a katana le yena go fihlela letšatši le nyako hlaba. 26Ge monna yoo a bona gore Jakobo o a mo palela, a mo itia noka gomme ya tšwa madulong. 27Monna yoo a re: “Ntese ke sepele; letšatši le a hlaba.”

Jakobo a mo fetola a re: “Nka se go lese ge o sa ntšhegofatše.”

28Monna yoo a mmotšiša a re: “A leina la gago ke wena mang?”

Jakobo a mo fetola a re: “Ke nna Jakobo.”

29

32:29
Gen. 35:10
Monna yoo a re: “Leina la gago e ka se sa ba Jakobo. O katane le Modimo le batho mme o ba fentše; ka gona leina la gago e tla ba Israele.”32:29 “Israele” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “o katana le Modimo” goba “Modimo o a katana”.

30

32:30
Baahl. 13:17-18
Jakobo a re: “Bjale mpotše la gago leina.”

Eupša monna yoo a mo fetola a re: “Ke ka lebaka lang o rata go tseba leina la ka?” Ke moka a šegofatša Jakobo.

31Jakobo a re: “Ke bone Modimo ke lebantše sefahlego le yena, fela ke sa phela”; ka gona a rea felo fao leina la Penuele. 3232:32 “Penuele” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “sefahlego sa Modimo”.Letšatši la hlaba ge Jakobo a tloga Penuele, gomme o be a hlotša ka lebaka la noka. 33Go fihlela le lehono ditlogolo tša Israele ga di je mošifa wo o lego magahlanong a noka, ka gobane ke mo mošifeng wo moo Jakobo a iteilwego gona.