Sepedi 2000 (NSO00)
31

Jakobo o tšhabela Labane

311Jakobo a kwa gore barwa ba Labane ba re: “Jakobo o tšere tšohle tše e bego e le tša tatagorena. Lehumo la gagwe ka moka le tšwa go tše e bego e le tša tatagorena.” 2A bona le gore Labane ga a sa mo thabela go swana le pele. 3Ke moo Morena a itšego go Jakobo: “Boela nageng ya botatago go meloko ya geno. Ke tla ba le wena.”

4Ka gona Jakobo a romela Ragele le Lea molaetša wa go re ba tle ba gahlane naye nageng, moo mehlape ya gagwe e bego e le gona. 5Yena a re go bona: “Ke lemogile gore tatagolena ga a sa nthabela go swana le pele; eupša Modimo wa tate o bile le nna. 6Lena le a tseba gore ke šometše tatagolena ka maatla a ka ka moka. 7Le ge go le bjalo o nthadiile, gomme o fetošitše moputso wa ka galesome. Fela Modimo ga se a ka a mo lesa gore a nkgone. 8Ge Labane a itše: ‘Dipudi tše kgwana e tla ba mogolo wa gago,’ mohlape ka moka o be o tswala diputšanyane tše kgwana. Ge a itše: ‘Dipudi tše segana e tla ba moputso wa gago,’ mohlape ka moka o be o tswala diputšanyane tše segana. 9Modimo o amogile tatagolena mehlape, a e fa nna.

10“Ka nako ya ge di goelana, ke ile ka lora ke bona diphokwana tše di bego di di goela e le tše sega le tše kgwadi le tše thamaga. 11Morongwa wa Modimo a mpitša torong a re: ‘Jakobo!’ Ka araba ka re: ‘Iše!’ 12Yena a tšwela pele a re: ‘Bona, diphokwana ka moka tšeo di goelago ke tše sega le tše kgwadi le tše thamaga, ka gore ke bone tšohle tše Labane a go dirago tšona. 13

31:13
Gen. 28:18-22
Ke nna Modimo yo a iponaditšego go wena kua Bethele, moo o tšhetšego makhura a mohlware godimo ga letlapa lela la segopotšo, gape o nkenetšego. Bjale itokiše, o tloge nageng ye, o boele nageng ya geno.’ ”

14Ragele le Lea ba fetola Jakobo ba re: “Ga go sa na le seo se sa re šaletšego se tatagorena a ka re abelago sona. 15O re swara bjalo ka batho bašele. O re rekišitše, gomme bjale o lle tšhelete ka moka yeo a re rekišitšego ka yona. 16Go bjalo, mahumo a ka moka ao Modimo a a amogilego tatagorena ke a rena le a bana ba rena. Wena dira tšohle tše Modimo a go boditšego tšona.”

17-18Ka gona Jakobo a itokišetša go boela go tatagwe nageng ya Kanana. A nametša bana le basadi ba gagwe dikamela mme a gapa mehlape ya gagwe ka moka, gotee le tšohle tše a di hweditšego Mesopotamia. 19Labane o be a sa ile go kota dinku tša gagwe, mme ya re a sa ile Ragele a utswa medimo ya lapa la tatagwe. 20Jakobo a radia Labane ka go se mo tsebiše gore o a sepela. 21A tšea tšohle tše e bego e le tša gagwe gomme a tloga ka potlako. A tshela noka ya Yufratese, a leba dithabeng tša Gileade.

Labane o rakediša Jakobo

22Ka morago ga matšatši a mararo Labane a botšwa gore Jakobo o tšhabile. 23A tloga le bomorwarragwe gomme a rakediša Jakobo matšatši a a šupago, go fihlela ge a mo swara dithabeng tša Gileade. 24Bošegong bjoo Modimo a tla go Labane, a mmotša ka toro a re: “O itshware, o se ke wa re selo go Jakobo.” 25Jakobo o be a hlomile mešaša thabeng, gomme Labane a hlomile ya gagwe le bomorwarragwe dithabeng tša Gileade.

26Labane a re go Jakobo: “Ke go reng o nthadiile wa gapa barwedi ba ka bjalo ka basadi ba ba thopilwego ntweng? 27Ke ka lebaka lang o nngwegetše, wa nthadia, wa se mpotše? Ge o ka be o mpoditše nkabe ke go laetše ka lethabo le ka dikoša, ka meropa le ka dikgapa. 28Ga se wa ka wa mpha le sebaka sa go atla ditlogolo tša ka le barwedi ba ka, ka laelana nabo. O dirile taba ya botlaela! 29Ke na le maatla a go ka go kweša bohloko, fela bošegong bja go feta Modimo wa tatago o mpoditše gore ke itshware ke se ke ka re selo go wena. 30Bjale go tloga gona šemo o tlogile, ka gobane o be o tloge o hlologetše go boela gageno, bjale ke ka lebaka lang o utswitše medimo ya ka?”

31Jakobo a mo fetola a re: “Ke be ke boifa, ka gobane ke ile ka gopola gore o tla nkamoga barwedi ba gago. 32Fela ge o ka hwetša yo mongwe mo a swere medimo ya gago, a bolawe. Nke o nyake se sengwe le se sengwe seo e lego sa gago bomorwarragorena ba lebeletše, gomme o se tšee.” Jakobo o be a sa tsebe gore Ragele o utswitše medimo ya Labane.

33Labane a ya a putuka mošaša wa Jakobo; a fetela ka go wa Lea, le ka go ya makgoba ale a mabedi a basadi, eupša a se ke a hwetša medimo ya gagwe. Ke moo a tsenego mošašeng wa Ragele. 34Ragele o be a tšere medimo yeo ya lapa a e beile ka mokotleng wa sala ya kamela, mme a dutše godimo ga yona. Labane a putuka gohle ka mošašeng, eupša a se ke a e hwetša. 35Ragele a re go tatagwe: “O se ke wa mpefelelwa, mong wa ka, ka gobane ga ke kgone go emelela o le gona; ke bone kgwedi.” Labane a nyaka eupša a se ke a hwetša medimo ya lapa la gagwe.

36Ke moo Jakobo a befetšwego, a omanya Labane a re: “Ke molato ofe wo ke o obilego? Ke phošo efe ye ke e dirilego ye e go dirago gore o ntšhale morago ka mokgwa wo? 37Bjale ka gore o putukile dilong tša ka ka moka, ke eng sa lapa la gago se o se hweditšego? Se ntšhe o se bee mo gore meloko yešo le meloko yeno ba se bone mme ba re ahlolele, nna le wena. 38Ke bile le wena mengwaga ye masome a mabedi; dinku le dipudi tša gago ga se tša ka tša folotša le gona ga se ka ka ka ja kgapa ya mohlape wa gago. 39Ge nku e bolailwe ke dibata ke be ke sa e tliše go wena, tshenyegelo e be e eba ya ka. O be o nyaka gore ke lefe ye nngwe le ye nngwe ye e utswitšwego bošego goba mosegare. 40Ke be ke hlwa ke tšhungwa ke letšatši mosegare, ke lala ke bolawa ke phefo bošego, ke bile ke hlobega boroko. 41Go bile ka tsela yeo mengwaga ye masome a mabedi yeo ke bilego nago. Ke go šometše mengwaga ye lesome le ye mene gore o nnee barwedi ba gago ba babedi, le mengwaga ye e selelago gore o mphe dihuswane tša gago. Le ge go bile bjalo, o fetošitše mogolo wa ka galesome. 42Ge nkabe Modimo wa botate, Modimo wa Abrahama, yo Isaka a bego a mo hlompha, a se ke a ba le nna, nkabe o ile wa nthaka ke se na selo. Eupša Modimo o bone bothata bja ka le mošomo wo ke o dirilego, gomme bošegong bja go feta a go kgala.”

Kwano ya Jakobo le Labane

43Labane a fetola Jakobo a re: “Basetsana ba ke barwedi ba ka, bana ba bona ke ba ka, le mehlape ye ke ya ka. Gabotsebotse se sengwe le se sengwe se o se bonago fa ke sa ka. Fela bjalo ka ge go sa hlwe go le se nka se direlago barwedi ba ba ka le barwa ba bona, 44nna le wena a re kwane, gomme re dire mokgobo wa matlapa go re gopotša kwano yeo ya rena.”

45Ka gona Jakobo a tšea letlapa a le tsema gore e be segopotšo. 46A laela ba lapa la gagwe gore ba thothe matlapa ba a dire mokgobo. Ka morago ga fao ba ja dijo ka thoko ga mokgobo woo wa matlapa. 47Labane a o rea leina la Jegare-Sahaduta,31:47 “Jegare-Sahaduta” Leina le ka Searamo le ra go re “mokgobo wa go re gopotša”. mola Jakobo a o rea leina la Galede.31:47 “Galede” Leina le ka Seheberu le ra go re “mokgobo wa go re gopotša”. 48Labane a re go Jakobo: “Mokgobo wo wa matlapa e tla ba segopotšo go rena ka babedi.” Ka lebaka leo felo fao go ile gwa rewa leina la Galede. 49Labane o ile a ba a re: “A Morena a re hlapetše ge re arogane.” Ka gona felo fao gwa rewa le leina la Mitsepa.31:49 “Mitsepa” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “felo ga go hlapetša”. 50Labane a tšwela pele a re: “Ge o ka swara barwedi ba ka gampe, goba wa nyala basadi ba bangwe, le ge nka se tsebe taba tšeo, o gopole gore Modimo o re lebeletše. 51Šo mokgobo wo ke o kgobokantšego gare ga rena, le letlapa la segopotšo šele. 52Mokgobo wo le letlapa le ke digopotšo. Nka se tsoge ke tshetše mokgobo wo go tlo go hlasela, gomme le wena o se ke wa tsoga o o tshetše, goba o tshetše letlapa le la segopotšo go tlo ntlhasela. 53Modimo wa Abrahama, yena Modimo wa Nahoro,31:53 “Abrahama ... Nahoro” Abrahama e be e le rakgolo wa Jakobo mme Nahoro e le tatagoLabane. o tla re ahlolela.” Ka gona Jakobo a ena ka leina la Modimo yo Isaka, tatagwe, a bego a mmoifa gore o tla phetha keno ya gagwe. 54O ile a dira sehlabelo thabeng, gomme a laletša meloko yeo yabo gore ba tle dijong. Ka morago ga ge ba lle, ba robala moo thabeng.