Sepedi 2000 (NSO00)
29

Jakobo o fihla lapeng la Labane

291Jakobo a wela tsela a leba nageng ya bohlabela. 2Ka bjako a bona sediba kua molaleng, le mehlape ye meraro ya dihuswane e robetše moo. Mehlape e be e nošwa sedibeng seo se bego se na le letlapa le legolo molomong. 3Ge mehlape ka moka e kgobokantšwe fao, badiši ba be ba kgokološa letlapa, ba e noša. Ka morago ga fao ba be ba bušetša letlapa madulong.

4Jakobo a ba botšiša a re: “Banabešo, a le tšwa kae?”

Ba mo fetola ba re: “Re tšwa Harane.”

5A ba botšiša a re: “A le tseba Labane, morwa wa Nahoro?”

Ba re: “Ee, re a mo tseba.”

6A ba botšiša a re: “A o sa phela gabotse?”

Ba mo fetola ba re: “O sa phela gabotse. Ebile Ragele, morwediagwe, šo o tla le dihuswane tša tatagwe.”

7Jakobo a re: “Ka ge e sa le mosegare wo monana gomme e sešo ya ba nako ya go goroša mehlape, le reng le sa e noše mme la e bušetša phulong?”

8Ba mo fetola ba re: “Re ka se kgone go dira bjalo mehlape ka moka e sešo ya ba mo, le letlapa la kgokološwa; ke gona re tlago noša mehlape.”

9Ge Jakobo a sa bolela nabo, Ragele, yo a bego a diša dihuswane tša tatagwe, a fihla le mohlape. 10Ge Jakobo a bona Ragele le mohlape wa Labane, malomeagwe, a ya sedibeng, a kgokološa letlapa, gomme a noša dihuswane. 11Ka morago Jakobo a atla Ragele, a napa a hlaboša lentšu a lla. 12A mmotša a re: “Ke nna motlogolo wa tatago, ke morwa wa Rebeka.”

Ragele a kitima a yo botša tatagwe, 13gomme yena ge a ekwa tša Jakobo, motlogoloagwe, a kitimela go mo gahlanetša, a mo ubarela a mo atla a thabile, gomme a mo goroša ka lapeng. Ge Jakobo a botša Labane ditaba ka moka, 14Labane a re: “Ee, ke therešo, o madi ešo.” Jakobo a dula ka ga gagwe kgwedi ka moka.

Jakobo o šomela Labane gore a fiwe Ragele le Lea

15Labane a re go Jakobo: “Na o ka napa wa ntšhomela fela e le ka ge o le motlogolo wa ka! Mpotše gore ke go lefe bokae.” 16Labane o be a na le barwedi ba babedi; yo mogolo e le Lea, yo monnyane e le Ragele. 17Lea o be a na le mahlo a go tiba, Ragele yena a bopegile mme e le yo mobotse.

18Jakobo o be a rata Ragele, ka gona a re: “Ke tla go šomela mengwaga ye e šupago gore ke tšee Ragele, morwediago yo monnyane.”

19Labane a mo fetola a re: “Go kaone gore a tšewe ke wena go na le gore a tšewe ke yo mongwe; dula le nna.” 20Jakobo a šoma mengwaga ye e šupago gore a tšee Ragele, gomme lebaka leo la ba bjalo ka matšatši a se makae go yena ka gore o be a rata Ragele.

21Ke moo Jakobo a itšego go Labane: “Mengwaga yela e fedile. Mphe morwedi wa gago ke mo nyale.” 22Ka gona Labane a dira monyanya gomme a laletša bohle motseng woo. 23Eupša bošegong bjoo Labane a iša Lea go Jakobo, gomme Jakobo a robala naye. 24Labane a tšea lekgoba la gagwe la mosetsana, Silpa, a le fa Lea, morwedi wa gagwe, gore e be mofepi. 25Jakobo o ile a se ke a lemoga gore ke Lea go fihlela mesong ya le le latelago. O ile a ya go Labane mme a re: “Ke ka lebaka lang o ntirile taba ye? Ke šometše go nyala Ragele. Bjale o reng o nthadiile?”

26Labane a mo fetola a re: “Ga se setlwaedi sa mo go nyadiša morwedi yo monnyane pele ga yo mogolo. 27Letela go fihlela ge beke ya monyanya e fela, mme ke tla go fa Ragele, ge eba o tla ntšhomela mengwaga ye mengwe ye e šupago.”

28Jakobo a dumela, gomme ge beke ya monyanya e fedile, Labane a mo fa morwedi wa gagwe Ragele gore e be mosadi wa gagwe. 29Labane a tšea lekgoba la gagwe la mosetsana, Bilha, a le fa Ragele, morwedi wa gagwe, gore e be mofepi. 30Le Ragele Jakobo a robala naye, gomme a mo rata go feta Lea. A šomela Labane mengwaga ye mengwe ye e šupago.

Bana ba Jakobo

31Ge Morena a bona gore Lea ga a ratwe, a mo fa thari, Ragele yena a hloka bana. 32Lea a ima, gomme a belega morwa, a re: “Morena o bone tlaišego ya ka, gomme bjale mogatšake o tla nthata”; ka gona a mo rea leina la Rubene.29:32 “Rubene” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “bona, morwa” le ge se re “o bone tlaišego ya ka”. 33A ima gape, gomme a belega morwa yo mongwe, a re: “Morena o mphile le morwa yo, ka gobane a kwele gore ke be ke sa ratwe”; ka gona a mo rea leina la Simeone.29:33 “Simeone” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “kwa”. 34A buša a ima, a belega morwa yo mongwe, a re: “Bjale mogatšake o tla nkgomarela ka gore ke mmelegetše barwa ba bararo”; ka gona a mo rea leina la Lefi.29:34 “Lefi” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “kgomarela”. 35Ka morago a ima gapegape, a belega morwa yo mongwe, a re: “Bjale ke tla reta Morena”; ka gona a mo rea leina la Juda.29:35 “Juda” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “reta”. A emiša pelego.

30

301Fela Ragele o be a se a belegela Jakobo bana, ka gona a tsebafela mogolwagwe gomme a re go Jakobo: “Mphe bana, go sego bjalo ke tla ikhwela.”

2Jakobo a befelelwa Ragele a re: “A nka kgona go ema legatong la Modimo? Ke yena yo a go thibelago go ba le bana.”

3Ragele a re: “Lekgoba la ka la mosetsana, Bilha, šo; robala naye a ntlhatswe dirope. Ka tsela yeo le nna ke tla ba mmagongwana ka yena.” 4Ka fao a mo neela Bilha gore e be mosadi wa gagwe, gomme Jakobo a robala naye. 5Bilha a ima, mme a belegela Jakobo morwa. 6Ragele a re: “Modimo o nkahloletše. O kwele thapelo ya ka mme o mphile morwa”; ka gona a mo rea leina la Dane.30:6 “Dane” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “ahlolela”. 7Bilha a ima gape, gomme a belegela Jakobo morwa wa bobedi. 8Ragele a re: “Ke katane o šoro le mogolwake, fela ke fentše”; ka gona a mo rea leina la Naftali.30:8 “Naftali” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “katana”.

9Ge Lea a bona gore o emišitše pelego, o ile a neela Jakobo lekgoba la gagwe la mosetsana, Silpa, gore e be mosadi wa gagwe. 10Silpa a belegela Jakobo morwa. 11Lea a re: “Ke bile le mahlatse”; ka gona a mo rea leina la Gade.30:11 “Gade” Leina le ka Seheberu le ra go re “mahlatse”. 12Silpa a belegela Jakobo morwa yo mongwe, 13gomme Lea a re: “Ke thabile kudu! Bjale basadi ba tla mpitša yo a thabilego”; ka gona a mo rea leina la Asere.30:13 “Asere” Leina le ka Seheberu le ra go re “yo a thabilego”.

14Ge go bunwa korong Rubene a ya lešokeng gomme a hwetša dienywa tša meratišo, a di tliša go Lea, mmagwe. Ragele a re go Lea: “Hle, mphe dienywa tše dingwe tša morwago.”

15Lea a mo fetola a re: “Na ga se wa kgotsofala ge o nkamogile monna? Bjale o nyaka go nkamoga le dienywa tša morwaka tša moratišo.”

Ragele a re: “Ge o ka mpha dienywa tšeo o ka no robala le Jakobo bošego bjo.”

16Ge Jakobo a boa mašemong mantšiboa, Lea a tšwa a yo mo gahlanetša, a re: “O swanetše go robala le nna bošego bjo ka gore ke go rekile ka dienywa tša morwaka tša moratišo.” Ka gona Jakobo a robala le Lea bošego bjoo.

17Modimo a kwa thapelo ya Lea, mme Lea a ima, a belegela Jakobo morwa wa bohlano. 18Lea a re: “Modimo o mphile moputso ka ge ke neetše mogatšake lekgoba la ka”; ka gona a rea morwa wa gagwe leina la Isakara.30:18 “Isakara” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “monna o a rekwa” le ge se re “go na le moputso”. 19Lea a ima gape, gomme a belegela Jakobo morwa wa boselela, 20a re: “Modimo o mphile mpho ye botse. Bjale mogatšake o tla nkgotlelela, ka gobane ke mmelegetše barwa ba ba selelago”; ka gona a mo rea leina la Sebulone.30:20 “Sebulone” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “kgotlelela” le ge se re “mpho”. 21Ka morago Lea a belega morwedi, a mo rea leina la Dina.

22Ke moo Modimo a gopotšego Ragele; a kwa thapelo ya gagwe gomme a mmula pelego. 23A ima, a belega morwa, a re: “Modimo o ntlošitše dihlong. 24A Morena a mphe morwa yo mongwe”; ka gona a mo rea leina la Josefa.30:24 “Josefa” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “a a fe yo mongwe” le ge se re “o tlošitše”.

Kwano ya Jakobo le Labane

25Ge Josefa a seno belegwa Jakobo a re go Labane: “E re ke boele gae. 26Mphe basadi le bana bao ke ba šometšego, ke tloge gobane o a tseba ka moo ke go diretšego ka gona.”

27Labane a re go yena: “Hle, a re kwane; ke be ke na le madimabe, gomme Morena o ntšhegofaditše ka lebaka la gago. 28Mpotše gore ke go lefe bjang, gomme ke tla go lefa.”

29Jakobo a mo fetola a re: “O tseba ka moo ke go šometšego ka gona, le ka moo mehlape ya gago e atlegilego ka gona e dišwa ke nna. 30Leruo le lennyane le o bego o na le lona pele ke etla le oketšegile kudu, gomme Morena o go šegofaditše ka lebaka la ka. Bjale la ka lapa nna ke tla le šomela neng?”

31Labane a mmotšiša a re: “Ke go fe eng?”

Jakobo a mo fetola a re: “Ga ke nyake tefo. Ke tla tšwela pele le go go dišetša mehlape ya gago ge o dumela taba ye: 32A ke sepele le mohlape wa gago ka moka lehono ke kgethe kwanyana tšohle tše ntsho le tše swana, le dinku le dipudi tšohle tše kgwadi le tše kgwana. Tšohle tšeo e be wona moputso wa ka. 33Ka moso o tla tla o bona ge eba ke ile ka botega. Ge e ka re ge o etla go lekodišiša dihuswane tša ka, wa hwetša pudi ye nngwe e se ye kgwadi goba ye kgwana, goba kwanyana ye nngwe e se ye ntsho goba ye swana, o tla tseba gore e utswitšwe.”

34Labane a mo fetola a re: “Go lokile. A re dire bjalo ka ge o bolela.” 35Eupša letšatši leo Labane a hlaola diphooko tše sega le tše kgwadi, le dipudi tšohle tše kgwana le tše segana, le tšohle tše di nago le bošweu; a hlaola le dikwanyana tšohle tše ntsho le tše swana. A laela barwa ba gagwe gore ba di diše, 36gomme a tloga go Jakobo le dihuswane tšeo, a di gapa leeto la matšatši a mararo. Jakobo a šala a hlokometše dihuswane tše di šetšego tša Labane.

37Jakobo a tšea dithupa tše meetse tša mopopoliri, le tša moalmone, le tša moplatane, gomme a di khuma ka mathoko tša ba le methaladi ye mešweu. 38A bea dithupa tšeo pele ga dihuswane magopong a tšona a go nwela. A di bea fao ka gore di be di goelana ge di tlile go nwa. 39Ka gona ge dipudi di goelane pele ga dithupa tšeo, di be di tswala diputšanyane tše segana le tše kgwadi le tše kgwana.

40Jakobo a hlaola dinku dipuding mme a di lebanya le dihuswane tše nalana le tše ntsho tša mohlape wa Labane. Ka tsela ye a itirela mohlape wa gagwe a o hlaolela thoko, a se ke a o hlakanya le wa Labane.

41Ge diruiwa tše di tiilego di goelana, Jakobo o be a bea dithupa tšela pele ga tšona kua magopong gore di tle di goelane moo gare ga tšona. 42Eupša o ile a se ke a bea dithupa tšeo pele ga diruiwa tše di fokolago. Ka gona Labane a ba le diruiwa tše di fokolago, mola tša Jakobo e le tše di tiilego. 43Ka tsela ye Jakobo a huma kudukudu. A ba le mehlape ye mentši le makgoba le dikamela le dipokolo.

31

Jakobo o tšhabela Labane

311Jakobo a kwa gore barwa ba Labane ba re: “Jakobo o tšere tšohle tše e bego e le tša tatagorena. Lehumo la gagwe ka moka le tšwa go tše e bego e le tša tatagorena.” 2A bona le gore Labane ga a sa mo thabela go swana le pele. 3Ke moo Morena a itšego go Jakobo: “Boela nageng ya botatago go meloko ya geno. Ke tla ba le wena.”

4Ka gona Jakobo a romela Ragele le Lea molaetša wa go re ba tle ba gahlane naye nageng, moo mehlape ya gagwe e bego e le gona. 5Yena a re go bona: “Ke lemogile gore tatagolena ga a sa nthabela go swana le pele; eupša Modimo wa tate o bile le nna. 6Lena le a tseba gore ke šometše tatagolena ka maatla a ka ka moka. 7Le ge go le bjalo o nthadiile, gomme o fetošitše moputso wa ka galesome. Fela Modimo ga se a ka a mo lesa gore a nkgone. 8Ge Labane a itše: ‘Dipudi tše kgwana e tla ba mogolo wa gago,’ mohlape ka moka o be o tswala diputšanyane tše kgwana. Ge a itše: ‘Dipudi tše segana e tla ba moputso wa gago,’ mohlape ka moka o be o tswala diputšanyane tše segana. 9Modimo o amogile tatagolena mehlape, a e fa nna.

10“Ka nako ya ge di goelana, ke ile ka lora ke bona diphokwana tše di bego di di goela e le tše sega le tše kgwadi le tše thamaga. 11Morongwa wa Modimo a mpitša torong a re: ‘Jakobo!’ Ka araba ka re: ‘Iše!’ 12Yena a tšwela pele a re: ‘Bona, diphokwana ka moka tšeo di goelago ke tše sega le tše kgwadi le tše thamaga, ka gore ke bone tšohle tše Labane a go dirago tšona. 13

31:13
Gen. 28:18-22
Ke nna Modimo yo a iponaditšego go wena kua Bethele, moo o tšhetšego makhura a mohlware godimo ga letlapa lela la segopotšo, gape o nkenetšego. Bjale itokiše, o tloge nageng ye, o boele nageng ya geno.’ ”

14Ragele le Lea ba fetola Jakobo ba re: “Ga go sa na le seo se sa re šaletšego se tatagorena a ka re abelago sona. 15O re swara bjalo ka batho bašele. O re rekišitše, gomme bjale o lle tšhelete ka moka yeo a re rekišitšego ka yona. 16Go bjalo, mahumo a ka moka ao Modimo a a amogilego tatagorena ke a rena le a bana ba rena. Wena dira tšohle tše Modimo a go boditšego tšona.”

17-18Ka gona Jakobo a itokišetša go boela go tatagwe nageng ya Kanana. A nametša bana le basadi ba gagwe dikamela mme a gapa mehlape ya gagwe ka moka, gotee le tšohle tše a di hweditšego Mesopotamia. 19Labane o be a sa ile go kota dinku tša gagwe, mme ya re a sa ile Ragele a utswa medimo ya lapa la tatagwe. 20Jakobo a radia Labane ka go se mo tsebiše gore o a sepela. 21A tšea tšohle tše e bego e le tša gagwe gomme a tloga ka potlako. A tshela noka ya Yufratese, a leba dithabeng tša Gileade.

Labane o rakediša Jakobo

22Ka morago ga matšatši a mararo Labane a botšwa gore Jakobo o tšhabile. 23A tloga le bomorwarragwe gomme a rakediša Jakobo matšatši a a šupago, go fihlela ge a mo swara dithabeng tša Gileade. 24Bošegong bjoo Modimo a tla go Labane, a mmotša ka toro a re: “O itshware, o se ke wa re selo go Jakobo.” 25Jakobo o be a hlomile mešaša thabeng, gomme Labane a hlomile ya gagwe le bomorwarragwe dithabeng tša Gileade.

26Labane a re go Jakobo: “Ke go reng o nthadiile wa gapa barwedi ba ka bjalo ka basadi ba ba thopilwego ntweng? 27Ke ka lebaka lang o nngwegetše, wa nthadia, wa se mpotše? Ge o ka be o mpoditše nkabe ke go laetše ka lethabo le ka dikoša, ka meropa le ka dikgapa. 28Ga se wa ka wa mpha le sebaka sa go atla ditlogolo tša ka le barwedi ba ka, ka laelana nabo. O dirile taba ya botlaela! 29Ke na le maatla a go ka go kweša bohloko, fela bošegong bja go feta Modimo wa tatago o mpoditše gore ke itshware ke se ke ka re selo go wena. 30Bjale go tloga gona šemo o tlogile, ka gobane o be o tloge o hlologetše go boela gageno, bjale ke ka lebaka lang o utswitše medimo ya ka?”

31Jakobo a mo fetola a re: “Ke be ke boifa, ka gobane ke ile ka gopola gore o tla nkamoga barwedi ba gago. 32Fela ge o ka hwetša yo mongwe mo a swere medimo ya gago, a bolawe. Nke o nyake se sengwe le se sengwe seo e lego sa gago bomorwarragorena ba lebeletše, gomme o se tšee.” Jakobo o be a sa tsebe gore Ragele o utswitše medimo ya Labane.

33Labane a ya a putuka mošaša wa Jakobo; a fetela ka go wa Lea, le ka go ya makgoba ale a mabedi a basadi, eupša a se ke a hwetša medimo ya gagwe. Ke moo a tsenego mošašeng wa Ragele. 34Ragele o be a tšere medimo yeo ya lapa a e beile ka mokotleng wa sala ya kamela, mme a dutše godimo ga yona. Labane a putuka gohle ka mošašeng, eupša a se ke a e hwetša. 35Ragele a re go tatagwe: “O se ke wa mpefelelwa, mong wa ka, ka gobane ga ke kgone go emelela o le gona; ke bone kgwedi.” Labane a nyaka eupša a se ke a hwetša medimo ya lapa la gagwe.

36Ke moo Jakobo a befetšwego, a omanya Labane a re: “Ke molato ofe wo ke o obilego? Ke phošo efe ye ke e dirilego ye e go dirago gore o ntšhale morago ka mokgwa wo? 37Bjale ka gore o putukile dilong tša ka ka moka, ke eng sa lapa la gago se o se hweditšego? Se ntšhe o se bee mo gore meloko yešo le meloko yeno ba se bone mme ba re ahlolele, nna le wena. 38Ke bile le wena mengwaga ye masome a mabedi; dinku le dipudi tša gago ga se tša ka tša folotša le gona ga se ka ka ka ja kgapa ya mohlape wa gago. 39Ge nku e bolailwe ke dibata ke be ke sa e tliše go wena, tshenyegelo e be e eba ya ka. O be o nyaka gore ke lefe ye nngwe le ye nngwe ye e utswitšwego bošego goba mosegare. 40Ke be ke hlwa ke tšhungwa ke letšatši mosegare, ke lala ke bolawa ke phefo bošego, ke bile ke hlobega boroko. 41Go bile ka tsela yeo mengwaga ye masome a mabedi yeo ke bilego nago. Ke go šometše mengwaga ye lesome le ye mene gore o nnee barwedi ba gago ba babedi, le mengwaga ye e selelago gore o mphe dihuswane tša gago. Le ge go bile bjalo, o fetošitše mogolo wa ka galesome. 42Ge nkabe Modimo wa botate, Modimo wa Abrahama, yo Isaka a bego a mo hlompha, a se ke a ba le nna, nkabe o ile wa nthaka ke se na selo. Eupša Modimo o bone bothata bja ka le mošomo wo ke o dirilego, gomme bošegong bja go feta a go kgala.”

Kwano ya Jakobo le Labane

43Labane a fetola Jakobo a re: “Basetsana ba ke barwedi ba ka, bana ba bona ke ba ka, le mehlape ye ke ya ka. Gabotsebotse se sengwe le se sengwe se o se bonago fa ke sa ka. Fela bjalo ka ge go sa hlwe go le se nka se direlago barwedi ba ba ka le barwa ba bona, 44nna le wena a re kwane, gomme re dire mokgobo wa matlapa go re gopotša kwano yeo ya rena.”

45Ka gona Jakobo a tšea letlapa a le tsema gore e be segopotšo. 46A laela ba lapa la gagwe gore ba thothe matlapa ba a dire mokgobo. Ka morago ga fao ba ja dijo ka thoko ga mokgobo woo wa matlapa. 47Labane a o rea leina la Jegare-Sahaduta,31:47 “Jegare-Sahaduta” Leina le ka Searamo le ra go re “mokgobo wa go re gopotša”. mola Jakobo a o rea leina la Galede.31:47 “Galede” Leina le ka Seheberu le ra go re “mokgobo wa go re gopotša”. 48Labane a re go Jakobo: “Mokgobo wo wa matlapa e tla ba segopotšo go rena ka babedi.” Ka lebaka leo felo fao go ile gwa rewa leina la Galede. 49Labane o ile a ba a re: “A Morena a re hlapetše ge re arogane.” Ka gona felo fao gwa rewa le leina la Mitsepa.31:49 “Mitsepa” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “felo ga go hlapetša”. 50Labane a tšwela pele a re: “Ge o ka swara barwedi ba ka gampe, goba wa nyala basadi ba bangwe, le ge nka se tsebe taba tšeo, o gopole gore Modimo o re lebeletše. 51Šo mokgobo wo ke o kgobokantšego gare ga rena, le letlapa la segopotšo šele. 52Mokgobo wo le letlapa le ke digopotšo. Nka se tsoge ke tshetše mokgobo wo go tlo go hlasela, gomme le wena o se ke wa tsoga o o tshetše, goba o tshetše letlapa le la segopotšo go tlo ntlhasela. 53Modimo wa Abrahama, yena Modimo wa Nahoro,31:53 “Abrahama ... Nahoro” Abrahama e be e le rakgolo wa Jakobo mme Nahoro e le tatagoLabane. o tla re ahlolela.” Ka gona Jakobo a ena ka leina la Modimo yo Isaka, tatagwe, a bego a mmoifa gore o tla phetha keno ya gagwe. 54O ile a dira sehlabelo thabeng, gomme a laletša meloko yeo yabo gore ba tle dijong. Ka morago ga ge ba lle, ba robala moo thabeng.