Sepedi 2000 (NSO00)
2

21Ke ka fao Modimo a phethilego modiro wa go hlola legodimo le tšohle tše di lego go lona, le lefase le tšohle tše di lego go lona. 2

2:2-3
Eks. 20:11
2:2
Bah. 4:4,10
Ka letšatši la bošupa Modimo ke ge a feditše mediro ye a bego a e dira; mme ka letšatši leo a khutša, a feditše mediro ka moka ye a bego a e dira. 3A šegofatša letšatši la bošupa mme a le dira letšatši le lekgethwa, ka gore ka letšatši leo ke ge a feditše tlholo ya gagwe mme a lesa mošomo ka moka. 4Ke ka fao legodimo le lefase di hlotšwego ka gona.

Serapa sa Edene

Ge Morena Modimo a hlola legodimo le lefase, 5go be go se na dimela lefaseng goba ditala tšeo di medilego, ka gore o be a se a ka a neša pula, gape go se yo a ka lemago. 6Fela meetse ona a be a nyaganyaga fase a nošetša naga.

7

2:7
1 Bakor. 15:45
Morena Modimo a ntšha mobu fase a bopa monna2:7 Lentšu la Seheberu la go re “fase” le la go re “monna” ka modumo a nyakile go swana. ka wona; a budulela moya wa bophelo ka dinkong tša gagwe, gomme monna a thoma go phela.

8Morena Modimo a dira serapa kua Edene ka bohlabela, mme a bea monna yola a mmopilego ka moo. 9

2:9
Kut. 2:7
22:2,14
Fao a mediša dimela tše botse tša mehuta yohle, mme tša enywa dienywa tše bose. Gare ga serapa go be go na le mohlare wo o fago bophelo, le mohlare wo o fago tsebo ya se sebotse le se sebe.2:9; 2:17 “tsebo ya se sebotse le se sebe” goba “tsebo ya tšohle”

10Moo Edene gwa ba le moela wa meetse wo o nošetšago serapa. Ka ntle ga Edene moela woo o be o tšwile dinoka tše nne. 11Noka ya pele ke Pishone, mme yona e ela go dikologa naga ya Habila mo go hwetšwago gauta. 12Gauta yeo ga se ya tswakwa; senkgabose se e sego sa mehleng le mohuta wo mongwe wa magakabje di hwetšwa fao. 13Noka ya bobedi ke Gihone. Yona e ela go dikologa naga ya Kushe.2:13 “Kushe” goba “Sudane” 14Noka ya boraro ke Tigrise ye e fetago ka bohlabela bja Asiria, mme ya bone noka yona ke Yufratese.

15Ka gona Morena Modimo a bea monna moo serapeng sa Edene gore a se leme, a se lete. 16A mmotša a re: “O ka ja dienywa tša mohlare ofe le ofe mo serapeng 17ntle le tša mohlare wo o fago tsebo ya se sebotse le se sebe. O se ke wa ja dienywa tša mohlare woo; ge o ka di ja, o tla hwa lehu ka lona letšatši leo.”

18Ke moo Morena Modimo a itšego: “Ga go botse ge monna a phela a nnoši. Ke tla mo direla mothuši yo a mo swanetšego.” 19Ka fao a ntšha mobu fase a bopa diphoofolo ka moka le dinonyana ka moka, a di tliša pele ga monna gore a bone gore o tla di rea maina afe. Ke ka moo ka moka di reilwego maina. 20Ka fao monna a rea dinonyana le diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka maina, fela a hloka le e tee ya tšona ye e ka bago mothuši yo a mo swanetšego.

21Ke moo Morena Modimo a swarišitšego monna boroko bjo bogolo, mme a re a sa robetše, a ntšha kgopo e tee ya monna mme a thiba sekgala sela ka nama. 22Ka kgopo yeo a dira mosadi mme a mo tliša go monna. 23Ke fao monna a itšego:

“Bjale gona ke bile ke hweditše

yo a swanago le nna –

lešapo le le ntšhitšwego mašapong a ka,

le nama ye e ntšhitšwego nameng ya ka.

Leina la gagwe ke ‘mosadi’,

ka gobane o ntšhitšwe go monna.”2:23 Lentšu la Seheberu la go re “mosadi” le la go re “monna” ka modumo a nyakile go swana.

24
2:24
Mat. 19:5
Mar. 10:7-8
1 Bakor. 6:16
Baef. 5:31
Ke ka fao monna a tlogelago tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe, mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.

25Monna le mosadi bobedi ba be ba se ba tšwara, eupša ba be ba sa lewe ke dihlong.

3

Go se theeletše ga motho

31

3:1
Kut. 12:9
20:2
Bjale noga e be e le phoofolo ya mahlajana kudu go feta diphoofolo tšohle tša lešoka tše Morena Modimo a di dirilego. Ka gona noga ya botšiša mosadi ya re: “A Modimo o tloga a le boditše gore le se ke la ja dienywa tša mohlare ofe le ofe ka mo serapeng?”

2Mosadi a e fetola a re: “Re ka ja dienywa tša mohlare ofe le ofe ka mo serapeng, 3ntle le tša mohlare wo o lego gare ga serapa. Modimo o re boditše gore re se ke ra ja dienywa tša mohlare woo goba ra o kgwatha; ge re ka dira bjalo, re tla hwa.”

4Noga ya mo fetola ya re: “Taba yeo ga se therešo; le ka se hwe. 5Modimo o boletše bjalo ka gobane a tseba gore ge le ka o ja, le tla ba le tlhaologanyo la swana le yena mme la tseba se sebotse le se sebe.”3:5 “tseba se sebotse le se sebe” goba “tseba tšohle”

6Mosadi a bona gore mohlare woo ke wo mobotsebotse le gore dienywa tša wona e ka ba tše bose ge motho a di ja, gomme a gopodišiša gore e ka ba mo gobose bjang go ja dienywa tšeo le go ba le bohlale. Ka fao a fula tše dingwe tša tšona a di ja. A fa mogatšagwe tše dingwe, mme le yena a di ja. 7Ge ba seno di ja, ba ba le tlhaologanyo mme ba lemoga gore ga se ba tšwara. Ka gona ba rokaganya matlakala a mogo, ba a tšwara.

8Mantšiboeng ao ba kwa Morena Modimo a itshepelela ka mo serapeng, mme ba mo utamela gare ga mehlare. 9Eupša Morena Modimo a bitša monna a re: “O go kae?”

10Monna a mo araba a re: “Ke go kwele o sepela ka mo serapeng, ka tšhoga mme ka go utamela ka gore ke be ke se ka tšwara.”

11Modimo a mmotšiša a re: “Ke mang yo a go boditšego gore ga se wa tšwara? A o lle dienywa tšela ke go boditšego gore o se ke wa di ja?”

12Monna a mo fetola a re: “Mosadi yo o mmeilego mo le nna o mphile dienywa tšeo mme nna ka di ja.”

13

3:13
2 Bakor. 11:3
1 Tim. 2:14
Morena Modimo a botšiša mosadi a re: “Ke ka lebaka lang o dirile taba ye?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke noga yeo e mphoraforeditšego gore ke di je.”

Modimo o otla noga le mosadi le monna

14Ke moo Morena Modimo a itšego go noga: “Ka gobane o dirile taba yeo, o tla rwala thogako ye: O tla tšhabja ke diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka; go tloga bjale o tla gogoba fase ka mpa mme wa ja lerole bophelo bja gago ka moka. 15

3:15
Kut. 12:17
Ke tla dira gore wena le mosadi le hloyane, le gore ditlogolo tša gagwe le ditlogolo tša gago di hloyane ka mehla. Ditlogolo tša gagwe di tla go pšhatlaganya hlogo, mme wena o tla ba loma direthe.”

16Gomme a re go mosadi: “Ke tla go atišetša mathata ge o ima, le bohloko ge o belega. Le ge go le bjalo, o tla no fela o duma mogatšago, mme wa laolwa ke yena.”

17

3:17-18
Bah. 6:8
Mme a re go monna: “O theeditše mosadi wa gago mme wa ja dienywa tše ke go boditšego gore o se ke wa di ja. Ka lebaka la seo o se dirilego, mobu o rogakilwe. O tla tlemega go šoma ka boima bophelo bja gago ka moka gore lefase le go hlagišetše dijo tše di lekanego. 18Lefase le tla hlagiša ditshehlo le meetlwa, wa ba wa tlemega go ja ditala tša naga. 19O tla šoma ka boima wa tšwa kudumela go ikhweletša dijo mobung go fihlela o boela mobung, gobane o bopilwe ka wona. O bopilwe ka mobu mme o tla fetoga mobu gape.”

20Adamo3:20 “Adamo” Leina le ka Seheberu le ra go re “batho”. a rea mosadi wa gagwe leina la Efa,3:20 “Efa” Leina le le kwagala go swana le lentšu la Seheberu la “bophelo”; mo leina le le ra “batho”. ka gobane e be e le mmagobatho ka moka. 21Gomme Morena Modimo a direla Adamo le mosadi wa gagwe diaparo ka mekgopa ya diphoofolo, a ba apeša tšona.

Adamo le Efa ba rakwa serapeng sa Edene

22

3:22
Kut. 22:14
Ke moo Morena Modimo a itšego: “Bjale batho ba swana le rena, ba na le tsebo ya se sebotse le se sebe.3:22 “tsebo ya se sebotse le se sebe” goba “tsebo ya tšohle” Ga ba a swanela go dumelelwa go ja dienywa tša mohlare wa bophelo mme ba phelela sa ruri.” 23Ka fao Morena Modimo a ba raka serapeng sa Edene, mme a dira gore monna a leme mobu wo a bopilwego ka wona. 24Ka lehlakoreng la ka bohlabela la serapa a bea bakerubi, le tšhoša ye e laumelago ka mathoko ohle go thibela motho go batamela mohlare wa bophelo.

4

Kaine le Abele

41Adamo a robala le mosadi wa gagwe, mme mosadi a ima. A belega morwa mme a re: “Ka thušo ya Morena ke hweditše morwa.” Ka fao a mo rea leina la Kaine.4:1 “Kaine” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “hweditše”. 2Ka morago a belega morwa yo mongwe, e lego Abele. Yena e ile ya ba modiši, Kaine ya ba molemi. 3Ka morago ga lebaka Kaine a išetša Morena kabelo ya go tšwa ka tšhemong ya gagwe. 4

4:4
Bah. 11:4
Abele yena a hlaba maitšibolo a mangwe a dihuswane tša gagwe, mme a dira sehlabelo ka ditho tše dingwe tša makhura. Morena a kgahlwa ke Abele le sehlabelo sa gagwe, 5eupša a se kgahlwe ke Kaine le kabelo ya gagwe. Kaine a befelwa kudu, mme a senya sefahlego. 6Ke moo Morena a itšego go Kaine: “Ke ka lebaka lang o befetšwe? Ke ka lebaka lang o sentše sefahlego? 7Ge o ka dira se se lokilego a o ka se thabe? Fela ge o ka dira se se sego sa loka, sebe se go laletše kgauswi se nyaka go go buša, eupša wena o swanetše go se fenya.”

8

4:8
Mat. 23:35
Luk. 11:51
1 Joh. 3:12
Kaine a re go Abele, ngwanabo: “A re sepelele mašemong.”4:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “A re sepelele mašemong” Seheberu ga se na mantšu a. Ge ba le kua mašemong, Kaine a tsogela ngwanabo a mmolaya.

9Morena a botšiša Kaine a re: “A Abele, ngwaneno, o kae?”

Kaine a mo fetola a re: “Ga ke tsebe. A ke nna mohlokomedi wa ngwanešo?”

10

4:10
Bah. 12:24
Ke moo Morena a itšego: “O dirile eng? Madi a ngwaneno a ntelela a etšwa mobung. 11Ka gona o rogakilwe, gomme o ka se hlwe o lema mobu wo o nwelego madi a ngwaneno ge o mmolaya. 12Ge o ka lema, mobu o ka se ke wa go hlagišetša selo; wena o tla ba motšhabi le moraladi mo lefaseng.”

13Ke moo Kaine a itšego go Morena: “Kotlo yeo ke ye boima kudu go nna go ka e šikara. 14O nthaka mo nageng ye lehono mme ke tla ba kgole le wena. Ke tla ba motšhabi le moraladi mo lefaseng, mme mang le mang yo a nkhwetšago o tla mpolaya.”

15Fela Morena a mo fetola a re: “Aowa!4:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Aowa” Seheberu se re “Ka fao”. Ge motho a ka go bolaya, go tla hwa batho ba ba šupago ba meloko yabo go go lefeletša.” Ka gona Morena a swaya Kaine leswao la go tsebiša yo mongwe le yo mongwe yo a gahlanago naye gore a se ke a mmolaya. 16Gomme Kaine a tloga pele ga Morena, a yo phela nageng ye e bitšwago “Thalalong”, ka bohlabela bja Edene.

Ditlogolo tša Kaine

17Kaine le mosadi wa gagwe ba ba le morwa, mme ba mo rea leina la Enoko. Kaine a aga motse mme a o reela morwa wa gagwe. 18Enoko a ba le morwa mme a mo rea leina la Irade, yo e bilego tatagoMehuyaele; yena ya ba tatagoMethushaele, tatagoLamege. 19Lamege a nyala basadi ba babedi, e lego Ada le Tsila. 20Ada a tswala Jabale, yo e bilego rakgolokhukhu wa bao ba ruago diruiwa mme ba dulago ka mešašeng. 21Ngwanabo e bile Jubale, rakgolokhukhu wa diopedi tša go letša sekgapa le nakana. 22Tsila a tswala Tubale-Kaine, morulatshipi4:22 “morulatshipi” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “rakgolokhukhu wa barulatshipi bohle”. yoo a bego a dira dilo ka moka tša mphiri le tša tshipi. Kgaetšedi ya Tubale-Kaine e be e le Naama.

23Lamege a re go basadi ba gagwe:

“Ada le Tsila, ntheetšeng:

Ke bolaile lesogana le lengwe

ka gobane le nkgobaditše.

24Ge go ehwa batho ba ba šupago

ge go bolailwe Kaine,

go tla hwa ba masome a a šupago le metšo ye e šupago

ge yo mongwe a ka mpolaya.”

Sete le Enose

25Adamo le mosadi wa gagwe ba ba le morwa yo mongwe. Efa a re: “Modimo o mphile morwa yo mongwe legatong la Abele yo Kaine a mmolailego.” Ka gona a mo rea leina la Sete.4:25 “Sete” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “o file”. 26Sete a ba le morwa yo a ilego a mo rea leina la Enose. Ke ka yona nako yeo moo batho ba thomilego go šomiša leina le lekgethwa la Morena tirelong.