Sepedi 2000 (NSO00)
29

Jakobo o fihla lapeng la Labane

291Jakobo a wela tsela a leba nageng ya bohlabela. 2Ka bjako a bona sediba kua molaleng, le mehlape ye meraro ya dihuswane e robetše moo. Mehlape e be e nošwa sedibeng seo se bego se na le letlapa le legolo molomong. 3Ge mehlape ka moka e kgobokantšwe fao, badiši ba be ba kgokološa letlapa, ba e noša. Ka morago ga fao ba be ba bušetša letlapa madulong.

4Jakobo a ba botšiša a re: “Banabešo, a le tšwa kae?”

Ba mo fetola ba re: “Re tšwa Harane.”

5A ba botšiša a re: “A le tseba Labane, morwa wa Nahoro?”

Ba re: “Ee, re a mo tseba.”

6A ba botšiša a re: “A o sa phela gabotse?”

Ba mo fetola ba re: “O sa phela gabotse. Ebile Ragele, morwediagwe, šo o tla le dihuswane tša tatagwe.”

7Jakobo a re: “Ka ge e sa le mosegare wo monana gomme e sešo ya ba nako ya go goroša mehlape, le reng le sa e noše mme la e bušetša phulong?”

8Ba mo fetola ba re: “Re ka se kgone go dira bjalo mehlape ka moka e sešo ya ba mo, le letlapa la kgokološwa; ke gona re tlago noša mehlape.”

9Ge Jakobo a sa bolela nabo, Ragele, yo a bego a diša dihuswane tša tatagwe, a fihla le mohlape. 10Ge Jakobo a bona Ragele le mohlape wa Labane, malomeagwe, a ya sedibeng, a kgokološa letlapa, gomme a noša dihuswane. 11Ka morago Jakobo a atla Ragele, a napa a hlaboša lentšu a lla. 12A mmotša a re: “Ke nna motlogolo wa tatago, ke morwa wa Rebeka.”

Ragele a kitima a yo botša tatagwe, 13gomme yena ge a ekwa tša Jakobo, motlogoloagwe, a kitimela go mo gahlanetša, a mo ubarela a mo atla a thabile, gomme a mo goroša ka lapeng. Ge Jakobo a botša Labane ditaba ka moka, 14Labane a re: “Ee, ke therešo, o madi ešo.” Jakobo a dula ka ga gagwe kgwedi ka moka.

Jakobo o šomela Labane gore a fiwe Ragele le Lea

15Labane a re go Jakobo: “Na o ka napa wa ntšhomela fela e le ka ge o le motlogolo wa ka! Mpotše gore ke go lefe bokae.” 16Labane o be a na le barwedi ba babedi; yo mogolo e le Lea, yo monnyane e le Ragele. 17Lea o be a na le mahlo a go tiba, Ragele yena a bopegile mme e le yo mobotse.

18Jakobo o be a rata Ragele, ka gona a re: “Ke tla go šomela mengwaga ye e šupago gore ke tšee Ragele, morwediago yo monnyane.”

19Labane a mo fetola a re: “Go kaone gore a tšewe ke wena go na le gore a tšewe ke yo mongwe; dula le nna.” 20Jakobo a šoma mengwaga ye e šupago gore a tšee Ragele, gomme lebaka leo la ba bjalo ka matšatši a se makae go yena ka gore o be a rata Ragele.

21Ke moo Jakobo a itšego go Labane: “Mengwaga yela e fedile. Mphe morwedi wa gago ke mo nyale.” 22Ka gona Labane a dira monyanya gomme a laletša bohle motseng woo. 23Eupša bošegong bjoo Labane a iša Lea go Jakobo, gomme Jakobo a robala naye. 24Labane a tšea lekgoba la gagwe la mosetsana, Silpa, a le fa Lea, morwedi wa gagwe, gore e be mofepi. 25Jakobo o ile a se ke a lemoga gore ke Lea go fihlela mesong ya le le latelago. O ile a ya go Labane mme a re: “Ke ka lebaka lang o ntirile taba ye? Ke šometše go nyala Ragele. Bjale o reng o nthadiile?”

26Labane a mo fetola a re: “Ga se setlwaedi sa mo go nyadiša morwedi yo monnyane pele ga yo mogolo. 27Letela go fihlela ge beke ya monyanya e fela, mme ke tla go fa Ragele, ge eba o tla ntšhomela mengwaga ye mengwe ye e šupago.”

28Jakobo a dumela, gomme ge beke ya monyanya e fedile, Labane a mo fa morwedi wa gagwe Ragele gore e be mosadi wa gagwe. 29Labane a tšea lekgoba la gagwe la mosetsana, Bilha, a le fa Ragele, morwedi wa gagwe, gore e be mofepi. 30Le Ragele Jakobo a robala naye, gomme a mo rata go feta Lea. A šomela Labane mengwaga ye mengwe ye e šupago.

Bana ba Jakobo

31Ge Morena a bona gore Lea ga a ratwe, a mo fa thari, Ragele yena a hloka bana. 32Lea a ima, gomme a belega morwa, a re: “Morena o bone tlaišego ya ka, gomme bjale mogatšake o tla nthata”; ka gona a mo rea leina la Rubene.29:32 “Rubene” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “bona, morwa” le ge se re “o bone tlaišego ya ka”. 33A ima gape, gomme a belega morwa yo mongwe, a re: “Morena o mphile le morwa yo, ka gobane a kwele gore ke be ke sa ratwe”; ka gona a mo rea leina la Simeone.29:33 “Simeone” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “kwa”. 34A buša a ima, a belega morwa yo mongwe, a re: “Bjale mogatšake o tla nkgomarela ka gore ke mmelegetše barwa ba bararo”; ka gona a mo rea leina la Lefi.29:34 “Lefi” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “kgomarela”. 35Ka morago a ima gapegape, a belega morwa yo mongwe, a re: “Bjale ke tla reta Morena”; ka gona a mo rea leina la Juda.29:35 “Juda” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “reta”. A emiša pelego.