Sepedi 2000 (NSO00)
27

Isaka o šegofatša Jakobo

271Bjale Isaka o be a tšofetše kudu mme a foufetše. A laela gore Esau, morwagwe yo mogolo, a bitšwe mme a re go yena: “Ngwanaka!”

Esau a araba a re: “Tama!”

2Isaka a re: “O a bona gore ke tšofetše gomme nka hwa nako efe le efe. 3Tšea bora bja gago le mesebe, o ye nageng mme o ntsomele phoofolo. 4O nkapeele dijo tšela tše bose ke di ratago, gomme o ntlišetše tšona. Ge ke di lle ke tla go šegofatša pele ke ehwa.”

5Ge Isaka a bolela le Esau, Rebeka o be a theeditše. Ka gona ge Esau a etšwa a ilo tsoma, 6Rebeka a re go Jakobo: “Ke sa tšo kwa tatago a re go Esau: 7‘Ntlišetše phoofolo o nkapeele dijo tšela tše bose. Ge ke di lle ke tla go šegofatša pele ga Morena pele ke ehwa.’ ” 8Rebeka a tšwela pele a re: “Bjale, ngwanaka, ntheetše gomme o dire se ke go botšago sona. 9Sepela dihuswaneng, o hlaole diputšane tše pedi tša go nona gore ke tle ke apeele tatago dijo tšela a di ratago. 10O tle o di iše go yena gore a di je, gomme yena o tla go šegofatša pele a ehwa.”

11Jakobo a fetola mmagwe a re: “O a tseba gore Esau ke monna wa boya, eupša nna ke motho yo boreledi. 12Mohlomongwe tate o tla mphophola gomme a tšea gore ke mo dira lešilo; ka gona ke tla itlišetša thogako bakeng sa tšhegofatšo.”

13Mmagwe a re go yena: “A thogako yeo e wele godimo ga ka, ngwanake; eno dira bjalo ka ge ke go botša, o ye o ntšeele diputšane tšeo.” 14Ka gona a yo di tšea a di tliša go yena, gomme mmagwe a apea dijo tšela tatagwe a di ratago. 15Ka morago a tšea diaparo tše kaonekaone tša Esau, morwagwe yo mogolo, tše a bego a di beile ka ngwakong, a apeša Jakobo, morwagwe yo monnyane. 16A mo tatetša matsogo le molaleng mo go sego moriri ka matlalo a diputšane tšela. 17A mo neela dijo tšela tše bose, gotee le senkgwa se a se apeilego.

18Ke moka Jakobo a ya go tatagwe a re: “Tate!”

Tatagwe a re: “Eye, o morwa wa ka ofe, ngwanaka?”

19Jakobo a mo fetola a re: “Ke nna Esau, morwago wa leitšibolo; ke dirile ka moo o ntaetšego ka gona. Hle, tsoga o dule, o je nama ya phoofolo ye ke go tlišeditšego yona gore o tle o ntšhegofatše.”

20Isaka a re go morwagwe: “Go tlile bjang gore o e hwetše ka pela ka tsela ye, ngwanaka?”

Jakobo a mo fetola a re: “Morena Modimo wa gago o nkgahlantše nayo.”

21Isaka a re go Jakobo: “Hle, batamela ke go phophole, ngwanaka, gore ke kwe ge eba ke wena morwa wa ka, Esau.” 22Jakobo a batamela, mme Isaka a mo phophola a re: “Lentšu la gago le kwagala bjalo ka la Jakobo, eupša matsogo ona a kwega bjalo ka a Esau.” 23O ile a se lemoge Jakobo, ka gore matsogo a gagwe a be a na le boya bjalo ka a Esau. Ke ka lebaka leo mafelelong a ilego a mo šegofatša. 24Gomme a mmotšiša a re: “Na ruri ke wena Esau?”

Jakobo a mo fetola a re: “Ke nna.”

25Isaka a re: “Ntlišetše nama yeo ya phoofolo ke je, ngwanaka, gore ke go šegofatše.” Jakobo a e tliša go yena, gomme a ja; a mo tlišetša le beine gore a nwe. 26Ka morago tatagwe a re: “Hle, batamela o nkatle, ngwanaka.” 27

27:27-29
Bah. 11:20
Ge a batamela a mo atla, Isaka a dupa diaparo tša gagwe; a napa a mo šegofatša a re:

“Agaa, monkgo wo mobose wa morwa wa ka o bjalo ka monkgo wa naga ye Morena a e šegofaditšego.

28A Modimo a go fe phoka ya legodimo,

gomme a nontšhe mašemo a gago!

A a go fe mabele a mantši le beine ye ntši!

29

27:29
Gen. 12:3
A ditšhaba e be bahlanka ba gago,

gomme merafe e obame pele ga gago.

O buše meloko yeno,

mme ditlogolo tša mmago di obame pele ga gago.

A bao ba go rogakago ba rogakwe,

mme bao ba go šegofatšago ba šegofatšwe.”

Esau o kgopela Isaka gore a mo šegofatše

30Isaka a fetša go šegofatša Jakobo, gomme ge Jakobo a seno tloga, Esau, mogolwagwe, a tsena a tšo tsoma. 31Le yena a apea dijo tše bose mme a di iša go tatagwe a re: “Hle, tate, tsoga o je nama ya phoofolo ye ke go tlišeditšego yona, gore o tle o ntšhegofatše.”

32Isaka a mmotšiša a re: “Ke wena mang?”

Esau a mo fetola a re: “Ke nna Esau, morwa wa gago wa leitšibolo.”

33Isaka a thothomela kudu, a mmotšiša a re: “Bjale ke mang yo a bolailego phoofolo a ntlišetša yona? Ke e lle pejana ga ge o etla. Ke mo šegofaditše, gomme o šegofaditšwe go ya go ile.”

34Ge Esau a ekwa taba yeo, a hlaboša lentšu a lla gabohloko kudu a re: “Le nna ntšhegofatše, tate!”

35Isaka a mo fetola a re: “Ngwaneno o tlile fa ka boradia, a tšea tšhegofatšo ya gago.”

36

27:36
Gen. 25:29-34
Esau a re: “Le ke la bobedi ge a nthadia. Ga go makatše ge leina la gagwe e le Jakobo.27:36 “Jakobo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “radia”. O nkamogile bogolo, mme bjale šemo o nkamogile le tšhegofatšo. A ga go na tšhegofatšo ye o ntšhadišeditšego yona?”

37Isaka a mo fetola a re: “Ke šetše ke mo dirile mong wa gago, mme ke dirile meloko ka moka yabo bahlanka ba gagwe. Ke mo file mabele le beine. Bjale ga go sa le selo se nka go direlago sona, ngwanaka!”

38

27:38
Bah. 12:17
Esau a kgopela tatagwe a re: “A o ne tšhegofatšo e tee fela, tate? Tate, le nna ntšhegofatše!” A hlaboša lentšu a lla.

39

27:39-40
Bah. 11:20
Ke moo Isaka a itšego go yena:

“O ka se be le mašemo a nonnego;

le phoka ya legodimo e ka se a wele.

40

27:40
Gen. 36:8
2 Dikg. 8:20
O tla phela o elwa,

gomme o tla ba mohlanka wa ngwaneno.

Eupša mohla o mo fenya,27:40 “fenya” goba “tsogela maatla”

o tla ikhutša yena.”

41Esau a tsota Jakobo ka gobane tatagwe a mo šegofaditše. A rera ka pelong a re: “Nako ya go llela tatagorena e a batamela; ka morago ga moo ke tla bolaya Jakobo.”

42Eupša Rebeka a kwa ka maano a Esau, a laela gore Jakobo a bitšwe, gomme a re go yena: “Theetša, Esau, mogolwago, o ikemišeditše go itefetša ka go go bolaya. 43Bjale ngwanaka, dira se ke go botšago sona. Itlhaganele o tšhabele go kgaetšedi ya ka, Labane, kua Harane. 44O dule le yena lebakanyana go fihlela ngwaneno a buša pelo, 45a lebala se o mo dirilego sona. Ke moo ke tlago roma motho a tla a go bitša. Ga ke nyake go tlo lahlegelwa ke lena ka bobedi ka letšatši le tee.”

Isaka o roma Jakobo go Labane

46Rebeka a re go Isaka: “Ke lapile wa go hwa ka basadi ba šele ba Esau. Ge Jakobo le yena a ka nyala yo mongwe wa basetsana ba ba mo ba Bahete, go tla re ke ikhwele.”