Sepedi 2000 (NSO00)
26

Isaka o dula Gerare

261Go ile gwa wa tlala ye nngwe nageng, ntle le yela ya pele ya mehleng ya Abrahama. Ka gona Isaka a ya go Abimeleke, kgoši ya Bafilista, kua Gerare. 2Morena o be a iponagaditše go Isaka mme a re: “O se ke wa ya Egepeta; dula nageng ye ke go botšago gore o dule go yona. 3

26:3-4
Gen. 22:16-18
Dula mo o le mofaladi, gomme ke tla ba nago ka go šegofatša. Wena le ditlogolo tša gago ke tla le fa dinaga tše ka moka. Ke tla phetha se ke se enetšego Abrahama, tatago. 4Ke tla dira gore o be le ditlogolo tše ntši bjalo ka dinaledi tša legodimo, ka ba fa dinaga tše ka moka. Ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša bjalo ka ge ke šegofaditše ditlogolo tša gago.26:4 “Ditšhaba tša lefase ... ditlogolo tša gago” goba “Ka ditlogolo tša gago ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša” 5Ke tlile go go šegofatša ka gobane Abrahama a ntheeditše, gomme a phetha melao le ditaelo tša ka ka moka.”

6Ka gona Isaka a dula Gerare. 7

26:7
Gen. 12:13
20:2
Ge batho ba moo ba mmotšiša mabapi le mosadi wa gagwe, o ile a re: “Ke kgaetšedi ya ka,” ka gobane a be a boifa go ba botša gore ke mosadi wa gagwe. O be a tšhaba gore banna ba moo ba tla mmolaya gore ba tšee Rebeka, ka gore e be e le yo mobotse. 8Ge Isaka a bile fao lebaka, Kgoši Abimeleke a okamela ka ntle ka lefasetere gomme a bona Isaka le Rebeka ba bapadišana. 9Abimeleke a laela gore Isaka a bitšwe, gomme a re go yena: “Ke bone gabotse gore yola ke mosadi wa gago! Ke ka lebaka lang o rile ke kgaetšediago?”

Isaka a mo fetola a re: “Ke be ke gopola gore ke tla bolawa ge nka re ke mosadi wa ka.”

10Abimeleke a re: “O re dirile eng? Yo mongwe wa banna ba ka o be a ka no ithobalela le mosadi wa gago, gomme ya ba ge wena o re obišitše molato.” 11Abimeleke a lemoša batho ka moka a re: “Yo a tlaišago monna yo goba mosadi wa gagwe o tla bolawa.”

12Isaka a lema nageng yeo, gomme ngwageng woo kgetsi ya peu ya mmušetša dikgetsi tše lekgolo, ka gobane Morena o ile a mo šegofatša. 13A huma, a atlega go iša pele gomme ya ba monna wa maemo. 14Bafilista ba mo tsebafela ka gobane o be a na le mehlape ye mentši ya dihuswane le dikgomo, le bahlanka ba bantši. 15Ka gona ba šiba didiba tšohle tšeo bahlanka ba Abrahama, tatagwe, ba di epilego mola Abrahama a sa phela.

16Ke moo Abimeleke a itšego go Isaka: “Re tšwele nageng. O a re imela.” 17Ka gona Isaka a tloga, gomme a hloma mešaša moeding wa Gerare, a dula gona. 18A šibolla didiba tšela tša go epiwa mehleng ya Abrahama, tšela Bafilista ba di šibilego ka morago ga lehu la Abrahama. Isaka a rea didiba tšeo maina ale tatagwe a bego a di reile ona.

19Bahlanka ba Isaka ba epa meetse ka moeding, gomme ba hwetša sediba sa meetse a a runyago. 20Badiši ba Gerare ba fapana le badiši ba Isaka, gomme ba re: “Meetse a ke a rena.” Ka fao Isaka a rea sediba seo leina la “Phapano”.

21Badiši ba Isaka ba epa sediba se sengwe, le sona seo ba se fapanela, ka fao a se rea leina la “Ngangišano”. 22A tloga fao mme a epa sediba se sengwe. Gwa se be le ngangišano ka ga sona, ka gona a se rea leina la “Sebaka”. A re: “Bjale Morena o re file sebaka nageng ye, gomme mo re tla atlega.”

23Go tloga moo Isaka a ya Beresheba. 24Bošegong bjoo Morena a iponagatša go yena mme a re: “Ke nna Modimo wa Abrahama, tatago. O se ke wa boifa; ke na le wena. Ke tla go šegofatša ka ba ka go fa ditlogolo tše ntši ka lebaka la Abrahama, mohlanka wa ka.” 25Isaka a aga aletare moo, a khunamela Morena. A hloma mešaša ya gagwe fao, gomme bahlanka ba gagwe ba epa sediba se sengwe.

Kwano ya Isaka le Abimeleke

26

26:26
Gen. 21:22
Abimeleke a tla go Isaka a etšwa Gerare a na le Ahusate, moeletši wa gagwe, le Pigole, molaodi wa madira a gagwe. 27Isaka a ba botšiša a re: “Le reng le tlile go nna etšwe le ntlhoile mme le nthakile nageng ya lena?”

28Ba mo fetola ba re: “Bjale re lemoga gabotse gore Modimo o na le wena, mme re bona gore rena le wena re enelane, re kwane 29gore o ka se re dire bošula, bjalo ka ge le rena re se ra ka ra go iša seatla. Re bile le botho go wena mme ra dira gore o tloge ka khutšo. Bjale go molaleng gore Morena o go šegofaditše.” 30Isaka a ba direla monyanya, gomme ba ja, ba nwa. 31Ka le le latelago ba tsoga e sa le bošego ba enelana. Isaka a ba felegetša gomme ba mo tlogela ba thabile.

32Ka lona letšatši leo bahlanka ba Isaka ba tla ba mmotša ka ga sediba se ba se epilego. Ba re: “Re phutše meetse.” 33A rea sediba seo leina la “Keno”. Ke ka fao motse wa Beresheba26:33 “Beresheba” Leina le ka Seheberu le ra go re “Sediba sa keno” goba “Sediba sa tše šupa” (dikwanyana). Lebelela le Gen. 21:31. o reilwego leina la wona.

Basadi ba šele ba Esau

34Ge Esau a na le mengwaga ye masome a mane, o ile a nyala basetsana ba babedi ba Bahete, Judite, morwedi wa Beeri, le Basemate, morwedi wa Elone. 35Bona ba ile ba galakišetša Isaka le Rebeka bophelo.

27

Isaka o šegofatša Jakobo

271Bjale Isaka o be a tšofetše kudu mme a foufetše. A laela gore Esau, morwagwe yo mogolo, a bitšwe mme a re go yena: “Ngwanaka!”

Esau a araba a re: “Tama!”

2Isaka a re: “O a bona gore ke tšofetše gomme nka hwa nako efe le efe. 3Tšea bora bja gago le mesebe, o ye nageng mme o ntsomele phoofolo. 4O nkapeele dijo tšela tše bose ke di ratago, gomme o ntlišetše tšona. Ge ke di lle ke tla go šegofatša pele ke ehwa.”

5Ge Isaka a bolela le Esau, Rebeka o be a theeditše. Ka gona ge Esau a etšwa a ilo tsoma, 6Rebeka a re go Jakobo: “Ke sa tšo kwa tatago a re go Esau: 7‘Ntlišetše phoofolo o nkapeele dijo tšela tše bose. Ge ke di lle ke tla go šegofatša pele ga Morena pele ke ehwa.’ ” 8Rebeka a tšwela pele a re: “Bjale, ngwanaka, ntheetše gomme o dire se ke go botšago sona. 9Sepela dihuswaneng, o hlaole diputšane tše pedi tša go nona gore ke tle ke apeele tatago dijo tšela a di ratago. 10O tle o di iše go yena gore a di je, gomme yena o tla go šegofatša pele a ehwa.”

11Jakobo a fetola mmagwe a re: “O a tseba gore Esau ke monna wa boya, eupša nna ke motho yo boreledi. 12Mohlomongwe tate o tla mphophola gomme a tšea gore ke mo dira lešilo; ka gona ke tla itlišetša thogako bakeng sa tšhegofatšo.”

13Mmagwe a re go yena: “A thogako yeo e wele godimo ga ka, ngwanake; eno dira bjalo ka ge ke go botša, o ye o ntšeele diputšane tšeo.” 14Ka gona a yo di tšea a di tliša go yena, gomme mmagwe a apea dijo tšela tatagwe a di ratago. 15Ka morago a tšea diaparo tše kaonekaone tša Esau, morwagwe yo mogolo, tše a bego a di beile ka ngwakong, a apeša Jakobo, morwagwe yo monnyane. 16A mo tatetša matsogo le molaleng mo go sego moriri ka matlalo a diputšane tšela. 17A mo neela dijo tšela tše bose, gotee le senkgwa se a se apeilego.

18Ke moka Jakobo a ya go tatagwe a re: “Tate!”

Tatagwe a re: “Eye, o morwa wa ka ofe, ngwanaka?”

19Jakobo a mo fetola a re: “Ke nna Esau, morwago wa leitšibolo; ke dirile ka moo o ntaetšego ka gona. Hle, tsoga o dule, o je nama ya phoofolo ye ke go tlišeditšego yona gore o tle o ntšhegofatše.”

20Isaka a re go morwagwe: “Go tlile bjang gore o e hwetše ka pela ka tsela ye, ngwanaka?”

Jakobo a mo fetola a re: “Morena Modimo wa gago o nkgahlantše nayo.”

21Isaka a re go Jakobo: “Hle, batamela ke go phophole, ngwanaka, gore ke kwe ge eba ke wena morwa wa ka, Esau.” 22Jakobo a batamela, mme Isaka a mo phophola a re: “Lentšu la gago le kwagala bjalo ka la Jakobo, eupša matsogo ona a kwega bjalo ka a Esau.” 23O ile a se lemoge Jakobo, ka gore matsogo a gagwe a be a na le boya bjalo ka a Esau. Ke ka lebaka leo mafelelong a ilego a mo šegofatša. 24Gomme a mmotšiša a re: “Na ruri ke wena Esau?”

Jakobo a mo fetola a re: “Ke nna.”

25Isaka a re: “Ntlišetše nama yeo ya phoofolo ke je, ngwanaka, gore ke go šegofatše.” Jakobo a e tliša go yena, gomme a ja; a mo tlišetša le beine gore a nwe. 26Ka morago tatagwe a re: “Hle, batamela o nkatle, ngwanaka.” 27

27:27-29
Bah. 11:20
Ge a batamela a mo atla, Isaka a dupa diaparo tša gagwe; a napa a mo šegofatša a re:

“Agaa, monkgo wo mobose wa morwa wa ka o bjalo ka monkgo wa naga ye Morena a e šegofaditšego.

28A Modimo a go fe phoka ya legodimo,

gomme a nontšhe mašemo a gago!

A a go fe mabele a mantši le beine ye ntši!

29

27:29
Gen. 12:3
A ditšhaba e be bahlanka ba gago,

gomme merafe e obame pele ga gago.

O buše meloko yeno,

mme ditlogolo tša mmago di obame pele ga gago.

A bao ba go rogakago ba rogakwe,

mme bao ba go šegofatšago ba šegofatšwe.”

Esau o kgopela Isaka gore a mo šegofatše

30Isaka a fetša go šegofatša Jakobo, gomme ge Jakobo a seno tloga, Esau, mogolwagwe, a tsena a tšo tsoma. 31Le yena a apea dijo tše bose mme a di iša go tatagwe a re: “Hle, tate, tsoga o je nama ya phoofolo ye ke go tlišeditšego yona, gore o tle o ntšhegofatše.”

32Isaka a mmotšiša a re: “Ke wena mang?”

Esau a mo fetola a re: “Ke nna Esau, morwa wa gago wa leitšibolo.”

33Isaka a thothomela kudu, a mmotšiša a re: “Bjale ke mang yo a bolailego phoofolo a ntlišetša yona? Ke e lle pejana ga ge o etla. Ke mo šegofaditše, gomme o šegofaditšwe go ya go ile.”

34Ge Esau a ekwa taba yeo, a hlaboša lentšu a lla gabohloko kudu a re: “Le nna ntšhegofatše, tate!”

35Isaka a mo fetola a re: “Ngwaneno o tlile fa ka boradia, a tšea tšhegofatšo ya gago.”

36

27:36
Gen. 25:29-34
Esau a re: “Le ke la bobedi ge a nthadia. Ga go makatše ge leina la gagwe e le Jakobo.27:36 “Jakobo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “radia”. O nkamogile bogolo, mme bjale šemo o nkamogile le tšhegofatšo. A ga go na tšhegofatšo ye o ntšhadišeditšego yona?”

37Isaka a mo fetola a re: “Ke šetše ke mo dirile mong wa gago, mme ke dirile meloko ka moka yabo bahlanka ba gagwe. Ke mo file mabele le beine. Bjale ga go sa le selo se nka go direlago sona, ngwanaka!”

38

27:38
Bah. 12:17
Esau a kgopela tatagwe a re: “A o ne tšhegofatšo e tee fela, tate? Tate, le nna ntšhegofatše!” A hlaboša lentšu a lla.

39

27:39-40
Bah. 11:20
Ke moo Isaka a itšego go yena:

“O ka se be le mašemo a nonnego;

le phoka ya legodimo e ka se a wele.

40

27:40
Gen. 36:8
2 Dikg. 8:20
O tla phela o elwa,

gomme o tla ba mohlanka wa ngwaneno.

Eupša mohla o mo fenya,27:40 “fenya” goba “tsogela maatla”

o tla ikhutša yena.”

41Esau a tsota Jakobo ka gobane tatagwe a mo šegofaditše. A rera ka pelong a re: “Nako ya go llela tatagorena e a batamela; ka morago ga moo ke tla bolaya Jakobo.”

42Eupša Rebeka a kwa ka maano a Esau, a laela gore Jakobo a bitšwe, gomme a re go yena: “Theetša, Esau, mogolwago, o ikemišeditše go itefetša ka go go bolaya. 43Bjale ngwanaka, dira se ke go botšago sona. Itlhaganele o tšhabele go kgaetšedi ya ka, Labane, kua Harane. 44O dule le yena lebakanyana go fihlela ngwaneno a buša pelo, 45a lebala se o mo dirilego sona. Ke moo ke tlago roma motho a tla a go bitša. Ga ke nyake go tlo lahlegelwa ke lena ka bobedi ka letšatši le tee.”

Isaka o roma Jakobo go Labane

46Rebeka a re go Isaka: “Ke lapile wa go hwa ka basadi ba šele ba Esau. Ge Jakobo le yena a ka nyala yo mongwe wa basetsana ba ba mo ba Bahete, go tla re ke ikhwele.”

28

281Isaka a bitša Jakobo, a mo šegofatša, gomme a mo laya a re: “O se ke wa nyala mosetsana wa Mokanana. 2Itokiše o ye seleteng sa ka leboa sa Mesopotamia, lapeng la Bethuele, rakgolwago. O nyale kgarebe ye nngwe ka fao, yo mongwe wa barwedi ba malomeago, Labane. 3A Modimo Ramaatlaohle a šegofatše lenyalo la gago mme a go fe bana ba bantši, gore o tle o be tatagoditšhabatšhaba. 4

28:4
Gen. 17:4-8
A a šegofatše wena le ditlogolo tša gago bjalo ka ge a šegofaditše Abrahama, gomme o tle o tšee naga ye o falaletšego go yona, naga ye Modimo a e filego Abrahama.” 5Isaka a roma Jakobo kua Mesopotamia go Labane, morwa wa Bethuele, Moaramo. Labane e be e le kgaetšedi ya Rebeka, mmagoJakobo le Esau.

Esau o tšea mosadi yo mongwe

6Esau a kwa gore Isaka o šegofaditše Jakobo a ba a mo roma Mesopotamia go yo nyala mosadi fao. A kwa le gore ge Isaka a mo šegofatša, o mo laile gore a se ke a nyala mosadi wa Mokanana. 7A lemoga gore Jakobo o phethile taelo ya tatagwe le mmagwe o ile Mesopotamia. 8Ke moo Esau a bonego gore Isaka, tatagwe, ga a rate basadi ba Bakanana. 9Ka gona a ya go Ishmaele, morwa wa Abrahama, gomme a nyala Mahalate, morwediagwe, yo e bego e le kgaetšedi ya Nebayote, ya ba mosadi wa gagwe yo mongwe.

Toro ya Jakobo Bethele

10Jakobo a tloga Beresheba, a leba Harane. 11A fihla felo mo gokgethwa gomme a lala fao, ka gobane letšatši le be le diketše. A tšea letlapa moo, a robala a le sametše. 12

28:12
Joh. 1:51
A lora a bona manamelo a tloga lefaseng a fihla legodimong, gomme barongwa ba namela ba theoga godimo ga wona. 13
28:13
Gen. 13:14-15
A bona Morena a eme godimodimo ga manamelo28:13 “godimodimo ga manamelo” goba “ka thoko ga gagwe” gomme a re go Jakobo: “Ke nna Morena, Modimo wa botatago Abrahama le Isaka. Naga ye o robetšego go yona ke tla e fa wena le ditlogolo tša gago. 14
28:14
Gen. 12:3
22:18
Ditlogolo tša gago e tla ba tše ntši bjalo ka lerole la lefase. Ba tla ikala go ya mathokong ohle, gomme ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela gore ke di šegofatše bjalo ka ge ke šegofaditše wena le ditlogolo tša gago.28:14 “ditšhaba tša lefase ... ditlogolo tša gago” goba “ka wena le ditlogolo tša gago ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša” 15Bona, ke tla ba le wena ka go šireletša gohle mo o yago, ka tla ka go bušetša mo nageng ye. Nka se go tlogele; ke tla ba ka phetha tšohle tše ke go boditšego tšona.”

16Jakobo a phafoga gomme a re: “Ruri, Morena o gona felo fa, nna ke be ke sa tsebe!” 17A boifa, mme a re: “Felo fa go boifiša bjang! Mo ke bjona bodulo bja Modimo, ke kgoro ya legodimo.”

18Jakobo a tsoga e sa le bošego ka le le latelago, a tšea letlapa le a bego a le sametše, a le hloma ya ba letlapa la segopotšo. A tšhela makhura a mohlware godimo ga lona. 19A rea felo fao leina la Bethele.28:19 “Bethele” Leina le ka Seheberu le ra go re “bodulo bja Modimo”. Pele motse woo o be o bitšwa Luse. 20Ke moka Jakobo a enela Morena a re: “Ge o ka ba le nna, wa ntšhireletša mo leetong le ke le tšeago, wa mpha dijo le diaparo, 21ka ba ka boela ngwakong wa tate ke bolokegile, gona o tla ba Modimo wa ka. 22Letlapa le la segopotšo le ke le hlomilego e tla ba felo fao o tlago khunamelwa ntshe, gomme ke tla go fa karolo ya lesome ya tšohle tše o mphago tšona.”