Sepedi 2000 (NSO00)
25

Ditlogolo tše dingwe tša Abrahama

(1 Dikr. 1:32-33)

251Abrahama o ile a nyala mosadi yo mongwe yoo leina la gagwe e bego e le Ketura. 2Yena a mmelegela Simrane le Jokoshane le Medane le Midiane le Jishbake le Shuage. 3Jokoshane e bile tatagoSheba le Dedane, gomme ditlogolo tša Dedane e bile Baashure le Baletushe le Baleume. 4Barwa ba Midiane e bile Efa le Efere le Enoko le Abida le Eldaa. Bao e bile ditlogolo tša Ketura.

5Abrahama o tlogeletše Isaka tšohle tša gagwe, 6eupša ge a sa phela, o ile a fa barwa bao metlabo ya gagwe e bego e mmelegetše bona dimpho. Ka morago a romela barwa bao nageng ye e lego ka bohlabela, kgole le morwa wa gagwe, Isaka.

Lehu la Abrahama le poloko ya gagwe

7-8Abrahama o hwile a tšofetše kudu a na le mengwaga ye lekgolo le masome a šupago le metšo ye mehlano. 9Barwa ba gagwe, Isaka le Ishmaele, ba ile ba mmoloka ka leweng la Makapela, ka bohlabela bja Mamre, tšhemong yeo e bego e kile ya ba ya Efrone, morwa wa Tsohare, Mohete. 10

25:10
Gen. 23:3-16
E be e le tšhemo yela Abrahama a bego a e rekile go Bahete; bobedi bja bona, Abrahama le mosadi wa gagwe, Sara, ba ile ba bolokwa fao. 11Ka morago ga lehu la Abrahama Modimo o ile a šegofatša morwagwe Isaka, yo a bego a dula kgauswi le “Sediba sa Mophelaampona”.

Ditlogolo tša Ishmaele

(1 Dikr. 1:28-31)

12Tše ke ditlogolo tša Ishmaele yoo Hagare, lekgobagadi la Moegepeta la Sara, a mmelegetšego Abrahama. 13Šea maina a barwa ba Ishmaele ka tatelano ya matswalo a bona: Wa mathomo e bile Nebayote, gwa latela Kedara, Adbeele, Mibisamo, 14Mishma, Duma, Masa, 15Hadade, Tema, Jeture, Nafishe le Kedema. 16Bona e bile baetapele ba dikgoro tše lesome le tše pedi, gomme maina a bona a fiwa metse ya bona le mafelo a go hloma mešaša. 17Ishmaele o be a na le mengwaga ye lekgolo le masome a mararo a metšo ye e šupago ge a ehwa. 18Ditlogolo tša Ishmaele di be di dutše nageng ye e lego gare ga Habila le Shure, ka bohlabela bja Egepeta, tseleng ya go ya Asiria. Bona ba ile ba phela ba hloile ditlogolo tše dingwe tša Abrahama.

Matswalo a Esau le Jakobo

19Šedi ditaba tša Isaka, morwa wa Abrahama: 20Isaka o be a na le mengwaga ye masome a mane ge a nyala Rebeka, kgaetšedi ya Labane, morwedi wa Bethuele, Moaramo wa Mesopotamia. 21Ka ge Rebeka a be a se na bana, Isaka o ile a mo rapelela go Morena. Morena a kwa thapelo ya gagwe, gomme Rebeka a ima. 22O ile a belega mafahla, gomme pele ga ge ba belegwa, ba šušumetšana ka teng ga gagwe. A re: “Ke go reng ke hlagelwa ke taba ya mohuta wo?” Ka gona a yo botšiša Morena.

23

25:23
Bar. 9:12
Morena a re go yena:

“Ditšhaba tše pedi di ka popelong ya gago;

o tla belega merafe ye mebedi ya go se kwane.

Wo mongwe o tla feta wo mongwe ka maatla;

morwa yo mogolo o tla hlankela moratho.”

24Nako ya gore a belege ya fihla, gomme a ba le mafahla a bašemane. 25Wa mathomo e be e le yo mohubetšwana mme letlalo la gagwe le swana le seaparo sa boya, ka gona a rewa leina la Esau.25:25 “Esau” Leina le le ra go re Seire, naga yeo ka morago e ilego ya dulwa ke ditlogolo tša Esau. Lentšu la Seire le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “sa boya”. 26Wa bobedi a belegwa a swere serethe sa Esau a se tiišitše, ka gona a rewa leina la Jakobo.25:26 “Jakobo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “serethe”. Isaka o be a na le mengwaga ye masome a a selelago ge ba belegwa.

Esau o rekiša tokelo ya bogolo bja gagwe

27Bašemanyana ba gola, gomme Esau ya ba motsomi wa bokgoni, motho wa go rata bophelo bja lešoka, Jakobo yena ya ba motho wa go ikhomolela, wa go itlhwela gae. 28Isaka o be a rata Esau ka gore a be a ipshina ka go ja diphoofolo tšeo Esau a bego a di bolaya, eupša Rebeka yena o be a rata Jakobo.

29Ka letšatši le lengwe ge Jakobo a sa apeile setopša, Esau a goroga a tšo tsoma. O be a lapile kudu, 30gomme a re go Jakobo: “Ke dikologa ka tlala; a ke fologetše selo seo se sehubedu.” Ke ka moo a ilego a rewa leina la Edomo.25:30 “Edomo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “hubedu”.

31Jakobo a mo fetola a re: “Nthekišetše tokelo ya bogolo bja gago pele.”

32Esau a re: “Go lokile, ke kgauswi le go hwa; bogolo bo nkholang?”

33

25:33
Bah. 12:16
Jakobo a mo fetola a re: “Nkenele pele.”

Esau a ena gomme a rekišetša Jakobo tokelo ya bogolo bja gagwe. 34Ke moo Jakobo a mo filego senkgwa a ba a mo tšhelela le setopša sela. Esau a ja, a nwa, gomme a emelela a sepela. Ke ka moo a ilego a nyatša tokelo ya bogolo bja gagwe.

26

Isaka o dula Gerare

261Go ile gwa wa tlala ye nngwe nageng, ntle le yela ya pele ya mehleng ya Abrahama. Ka gona Isaka a ya go Abimeleke, kgoši ya Bafilista, kua Gerare. 2Morena o be a iponagaditše go Isaka mme a re: “O se ke wa ya Egepeta; dula nageng ye ke go botšago gore o dule go yona. 3

26:3-4
Gen. 22:16-18
Dula mo o le mofaladi, gomme ke tla ba nago ka go šegofatša. Wena le ditlogolo tša gago ke tla le fa dinaga tše ka moka. Ke tla phetha se ke se enetšego Abrahama, tatago. 4Ke tla dira gore o be le ditlogolo tše ntši bjalo ka dinaledi tša legodimo, ka ba fa dinaga tše ka moka. Ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša bjalo ka ge ke šegofaditše ditlogolo tša gago.26:4 “Ditšhaba tša lefase ... ditlogolo tša gago” goba “Ka ditlogolo tša gago ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša” 5Ke tlile go go šegofatša ka gobane Abrahama a ntheeditše, gomme a phetha melao le ditaelo tša ka ka moka.”

6Ka gona Isaka a dula Gerare. 7

26:7
Gen. 12:13
20:2
Ge batho ba moo ba mmotšiša mabapi le mosadi wa gagwe, o ile a re: “Ke kgaetšedi ya ka,” ka gobane a be a boifa go ba botša gore ke mosadi wa gagwe. O be a tšhaba gore banna ba moo ba tla mmolaya gore ba tšee Rebeka, ka gore e be e le yo mobotse. 8Ge Isaka a bile fao lebaka, Kgoši Abimeleke a okamela ka ntle ka lefasetere gomme a bona Isaka le Rebeka ba bapadišana. 9Abimeleke a laela gore Isaka a bitšwe, gomme a re go yena: “Ke bone gabotse gore yola ke mosadi wa gago! Ke ka lebaka lang o rile ke kgaetšediago?”

Isaka a mo fetola a re: “Ke be ke gopola gore ke tla bolawa ge nka re ke mosadi wa ka.”

10Abimeleke a re: “O re dirile eng? Yo mongwe wa banna ba ka o be a ka no ithobalela le mosadi wa gago, gomme ya ba ge wena o re obišitše molato.” 11Abimeleke a lemoša batho ka moka a re: “Yo a tlaišago monna yo goba mosadi wa gagwe o tla bolawa.”

12Isaka a lema nageng yeo, gomme ngwageng woo kgetsi ya peu ya mmušetša dikgetsi tše lekgolo, ka gobane Morena o ile a mo šegofatša. 13A huma, a atlega go iša pele gomme ya ba monna wa maemo. 14Bafilista ba mo tsebafela ka gobane o be a na le mehlape ye mentši ya dihuswane le dikgomo, le bahlanka ba bantši. 15Ka gona ba šiba didiba tšohle tšeo bahlanka ba Abrahama, tatagwe, ba di epilego mola Abrahama a sa phela.

16Ke moo Abimeleke a itšego go Isaka: “Re tšwele nageng. O a re imela.” 17Ka gona Isaka a tloga, gomme a hloma mešaša moeding wa Gerare, a dula gona. 18A šibolla didiba tšela tša go epiwa mehleng ya Abrahama, tšela Bafilista ba di šibilego ka morago ga lehu la Abrahama. Isaka a rea didiba tšeo maina ale tatagwe a bego a di reile ona.

19Bahlanka ba Isaka ba epa meetse ka moeding, gomme ba hwetša sediba sa meetse a a runyago. 20Badiši ba Gerare ba fapana le badiši ba Isaka, gomme ba re: “Meetse a ke a rena.” Ka fao Isaka a rea sediba seo leina la “Phapano”.

21Badiši ba Isaka ba epa sediba se sengwe, le sona seo ba se fapanela, ka fao a se rea leina la “Ngangišano”. 22A tloga fao mme a epa sediba se sengwe. Gwa se be le ngangišano ka ga sona, ka gona a se rea leina la “Sebaka”. A re: “Bjale Morena o re file sebaka nageng ye, gomme mo re tla atlega.”

23Go tloga moo Isaka a ya Beresheba. 24Bošegong bjoo Morena a iponagatša go yena mme a re: “Ke nna Modimo wa Abrahama, tatago. O se ke wa boifa; ke na le wena. Ke tla go šegofatša ka ba ka go fa ditlogolo tše ntši ka lebaka la Abrahama, mohlanka wa ka.” 25Isaka a aga aletare moo, a khunamela Morena. A hloma mešaša ya gagwe fao, gomme bahlanka ba gagwe ba epa sediba se sengwe.

Kwano ya Isaka le Abimeleke

26

26:26
Gen. 21:22
Abimeleke a tla go Isaka a etšwa Gerare a na le Ahusate, moeletši wa gagwe, le Pigole, molaodi wa madira a gagwe. 27Isaka a ba botšiša a re: “Le reng le tlile go nna etšwe le ntlhoile mme le nthakile nageng ya lena?”

28Ba mo fetola ba re: “Bjale re lemoga gabotse gore Modimo o na le wena, mme re bona gore rena le wena re enelane, re kwane 29gore o ka se re dire bošula, bjalo ka ge le rena re se ra ka ra go iša seatla. Re bile le botho go wena mme ra dira gore o tloge ka khutšo. Bjale go molaleng gore Morena o go šegofaditše.” 30Isaka a ba direla monyanya, gomme ba ja, ba nwa. 31Ka le le latelago ba tsoga e sa le bošego ba enelana. Isaka a ba felegetša gomme ba mo tlogela ba thabile.

32Ka lona letšatši leo bahlanka ba Isaka ba tla ba mmotša ka ga sediba se ba se epilego. Ba re: “Re phutše meetse.” 33A rea sediba seo leina la “Keno”. Ke ka fao motse wa Beresheba26:33 “Beresheba” Leina le ka Seheberu le ra go re “Sediba sa keno” goba “Sediba sa tše šupa” (dikwanyana). Lebelela le Gen. 21:31. o reilwego leina la wona.

Basadi ba šele ba Esau

34Ge Esau a na le mengwaga ye masome a mane, o ile a nyala basetsana ba babedi ba Bahete, Judite, morwedi wa Beeri, le Basemate, morwedi wa Elone. 35Bona ba ile ba galakišetša Isaka le Rebeka bophelo.

27

Isaka o šegofatša Jakobo

271Bjale Isaka o be a tšofetše kudu mme a foufetše. A laela gore Esau, morwagwe yo mogolo, a bitšwe mme a re go yena: “Ngwanaka!”

Esau a araba a re: “Tama!”

2Isaka a re: “O a bona gore ke tšofetše gomme nka hwa nako efe le efe. 3Tšea bora bja gago le mesebe, o ye nageng mme o ntsomele phoofolo. 4O nkapeele dijo tšela tše bose ke di ratago, gomme o ntlišetše tšona. Ge ke di lle ke tla go šegofatša pele ke ehwa.”

5Ge Isaka a bolela le Esau, Rebeka o be a theeditše. Ka gona ge Esau a etšwa a ilo tsoma, 6Rebeka a re go Jakobo: “Ke sa tšo kwa tatago a re go Esau: 7‘Ntlišetše phoofolo o nkapeele dijo tšela tše bose. Ge ke di lle ke tla go šegofatša pele ga Morena pele ke ehwa.’ ” 8Rebeka a tšwela pele a re: “Bjale, ngwanaka, ntheetše gomme o dire se ke go botšago sona. 9Sepela dihuswaneng, o hlaole diputšane tše pedi tša go nona gore ke tle ke apeele tatago dijo tšela a di ratago. 10O tle o di iše go yena gore a di je, gomme yena o tla go šegofatša pele a ehwa.”

11Jakobo a fetola mmagwe a re: “O a tseba gore Esau ke monna wa boya, eupša nna ke motho yo boreledi. 12Mohlomongwe tate o tla mphophola gomme a tšea gore ke mo dira lešilo; ka gona ke tla itlišetša thogako bakeng sa tšhegofatšo.”

13Mmagwe a re go yena: “A thogako yeo e wele godimo ga ka, ngwanake; eno dira bjalo ka ge ke go botša, o ye o ntšeele diputšane tšeo.” 14Ka gona a yo di tšea a di tliša go yena, gomme mmagwe a apea dijo tšela tatagwe a di ratago. 15Ka morago a tšea diaparo tše kaonekaone tša Esau, morwagwe yo mogolo, tše a bego a di beile ka ngwakong, a apeša Jakobo, morwagwe yo monnyane. 16A mo tatetša matsogo le molaleng mo go sego moriri ka matlalo a diputšane tšela. 17A mo neela dijo tšela tše bose, gotee le senkgwa se a se apeilego.

18Ke moka Jakobo a ya go tatagwe a re: “Tate!”

Tatagwe a re: “Eye, o morwa wa ka ofe, ngwanaka?”

19Jakobo a mo fetola a re: “Ke nna Esau, morwago wa leitšibolo; ke dirile ka moo o ntaetšego ka gona. Hle, tsoga o dule, o je nama ya phoofolo ye ke go tlišeditšego yona gore o tle o ntšhegofatše.”

20Isaka a re go morwagwe: “Go tlile bjang gore o e hwetše ka pela ka tsela ye, ngwanaka?”

Jakobo a mo fetola a re: “Morena Modimo wa gago o nkgahlantše nayo.”

21Isaka a re go Jakobo: “Hle, batamela ke go phophole, ngwanaka, gore ke kwe ge eba ke wena morwa wa ka, Esau.” 22Jakobo a batamela, mme Isaka a mo phophola a re: “Lentšu la gago le kwagala bjalo ka la Jakobo, eupša matsogo ona a kwega bjalo ka a Esau.” 23O ile a se lemoge Jakobo, ka gore matsogo a gagwe a be a na le boya bjalo ka a Esau. Ke ka lebaka leo mafelelong a ilego a mo šegofatša. 24Gomme a mmotšiša a re: “Na ruri ke wena Esau?”

Jakobo a mo fetola a re: “Ke nna.”

25Isaka a re: “Ntlišetše nama yeo ya phoofolo ke je, ngwanaka, gore ke go šegofatše.” Jakobo a e tliša go yena, gomme a ja; a mo tlišetša le beine gore a nwe. 26Ka morago tatagwe a re: “Hle, batamela o nkatle, ngwanaka.” 27

27:27-29
Bah. 11:20
Ge a batamela a mo atla, Isaka a dupa diaparo tša gagwe; a napa a mo šegofatša a re:

“Agaa, monkgo wo mobose wa morwa wa ka o bjalo ka monkgo wa naga ye Morena a e šegofaditšego.

28A Modimo a go fe phoka ya legodimo,

gomme a nontšhe mašemo a gago!

A a go fe mabele a mantši le beine ye ntši!

29

27:29
Gen. 12:3
A ditšhaba e be bahlanka ba gago,

gomme merafe e obame pele ga gago.

O buše meloko yeno,

mme ditlogolo tša mmago di obame pele ga gago.

A bao ba go rogakago ba rogakwe,

mme bao ba go šegofatšago ba šegofatšwe.”

Esau o kgopela Isaka gore a mo šegofatše

30Isaka a fetša go šegofatša Jakobo, gomme ge Jakobo a seno tloga, Esau, mogolwagwe, a tsena a tšo tsoma. 31Le yena a apea dijo tše bose mme a di iša go tatagwe a re: “Hle, tate, tsoga o je nama ya phoofolo ye ke go tlišeditšego yona, gore o tle o ntšhegofatše.”

32Isaka a mmotšiša a re: “Ke wena mang?”

Esau a mo fetola a re: “Ke nna Esau, morwa wa gago wa leitšibolo.”

33Isaka a thothomela kudu, a mmotšiša a re: “Bjale ke mang yo a bolailego phoofolo a ntlišetša yona? Ke e lle pejana ga ge o etla. Ke mo šegofaditše, gomme o šegofaditšwe go ya go ile.”

34Ge Esau a ekwa taba yeo, a hlaboša lentšu a lla gabohloko kudu a re: “Le nna ntšhegofatše, tate!”

35Isaka a mo fetola a re: “Ngwaneno o tlile fa ka boradia, a tšea tšhegofatšo ya gago.”

36

27:36
Gen. 25:29-34
Esau a re: “Le ke la bobedi ge a nthadia. Ga go makatše ge leina la gagwe e le Jakobo.27:36 “Jakobo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “radia”. O nkamogile bogolo, mme bjale šemo o nkamogile le tšhegofatšo. A ga go na tšhegofatšo ye o ntšhadišeditšego yona?”

37Isaka a mo fetola a re: “Ke šetše ke mo dirile mong wa gago, mme ke dirile meloko ka moka yabo bahlanka ba gagwe. Ke mo file mabele le beine. Bjale ga go sa le selo se nka go direlago sona, ngwanaka!”

38

27:38
Bah. 12:17
Esau a kgopela tatagwe a re: “A o ne tšhegofatšo e tee fela, tate? Tate, le nna ntšhegofatše!” A hlaboša lentšu a lla.

39

27:39-40
Bah. 11:20
Ke moo Isaka a itšego go yena:

“O ka se be le mašemo a nonnego;

le phoka ya legodimo e ka se a wele.

40

27:40
Gen. 36:8
2 Dikg. 8:20
O tla phela o elwa,

gomme o tla ba mohlanka wa ngwaneno.

Eupša mohla o mo fenya,27:40 “fenya” goba “tsogela maatla”

o tla ikhutša yena.”

41Esau a tsota Jakobo ka gobane tatagwe a mo šegofaditše. A rera ka pelong a re: “Nako ya go llela tatagorena e a batamela; ka morago ga moo ke tla bolaya Jakobo.”

42Eupša Rebeka a kwa ka maano a Esau, a laela gore Jakobo a bitšwe, gomme a re go yena: “Theetša, Esau, mogolwago, o ikemišeditše go itefetša ka go go bolaya. 43Bjale ngwanaka, dira se ke go botšago sona. Itlhaganele o tšhabele go kgaetšedi ya ka, Labane, kua Harane. 44O dule le yena lebakanyana go fihlela ngwaneno a buša pelo, 45a lebala se o mo dirilego sona. Ke moo ke tlago roma motho a tla a go bitša. Ga ke nyake go tlo lahlegelwa ke lena ka bobedi ka letšatši le tee.”

Isaka o roma Jakobo go Labane

46Rebeka a re go Isaka: “Ke lapile wa go hwa ka basadi ba šele ba Esau. Ge Jakobo le yena a ka nyala yo mongwe wa basetsana ba ba mo ba Bahete, go tla re ke ikhwele.”