Sepedi 2000 (NSO00)
24

Isaka o nyalelwa mosadi

241Bjale Abrahama o be a tšofetše kudu, gomme Morena o be a mo šegofaditše dilong ka moka. 2A bolela le mohlanka wa gagwe yo mogolo yo a bego a hlokometše tšohle tše a bego a na le tšona a re: “Nke o tsenye seatla sa gago gare ga dirope tša ka,24:2 “Nke o tsenye ... dirope tša ka” Wo e be e le mokgwa woo keno e bego e dirwa ka wona gore e se ke ya fetošwa le gatee. o ene. 3Ke nyaka go go eniša ka Morena, Modimo wa legodimo le lefase, gore o ka se kgethele morwa wa ka mosadi gare ga batho ba ba mo Kanana. 4O boele nageng ye ke tswetšwego go yona, gomme o tšeele morwa wa ka, Isaka, mosadi melokong yešo.”

5Eupša mohlanka a mmotšiša a re: “Bjale ge mosetsana yoo a ka se dumele go tloga ga gabo go tla le nna nageng ye, na ke bušetše morwa wa gago nageng yela o tšwago go yona?”

6Abrahama a mo fetola a re: “Morwa wa ka yena o se ke wa ba wa leka go mmušetša kua! 7Morena, Modimo wa legodimo, o nntšhitše lapeng la tate le nageng ya gešo, gomme a nkenela gore o tla neela ditlogolo tša ka naga ye. O tla roma morongwa wa gagwe a go etelela pele, gore o nyalele morwa wa ka mosadi fao. 8Ge mosetsana yoo a ka gana go tla le wena, o tla bofologa kenong ye. Morwa wa ka yena o se ke wa ba wa mmušetša kua.” 9Ka fao mohlanka yoo a bea seatla gare ga dirope tša Abrahama, mong wa gagwe, gomme a ena gore o tla dira seo Abrahama a se kgopetšego.

10Mohlanka yoo a tšea dikamela tše lesome tša mong wa gagwe, a tšea le dimpho tša mehutahuta, gomme a ya motseng wa gaboNahoro kua Mesopotamia. 11Ge a fihla a khunamiša dikamela sedibeng ka ntle ga motse. E be e le ka merithi ye megolo, nako yeo basadi ba bego ba etla go ga meetse ka yona. 12A rapela a re: “Morena, Modimo wa mong wa ka, Abrahama, mphe mahlatse lehono mme o botegele mong wa ka. 13Ke nna yo mo sedibeng seo makgarebe a motse wo a tlago tla go ga meetse. 14Ke tla re go yo mongwe wa bona: ‘Hle, sekamiša moeta wa gago gomme o nnoše meetse.’ Ge a ka re: ‘Nwaa, gomme ke tla gela le dikamela tša gago meetse,’ a e be yena yoo o mmeetšego mohlanka wa gago, Isaka. Ge taba ye e ka direga, ke tla tseba gore o botegetše mong wa ka.”

15A sešo a fetša go rapela, Rebeka a fihla a beile moeta wa meetse legetleng. Yena e be e le morwedi wa Bethuele, yo e bego e le morwa wa ngwanaboAbrahama, Nahoro, le mosadi wa gagwe, Milka. 16E be e le mosetsana yo mobotse kudu, gomme a se a ke a robala le monna. A theogela sedibeng, a tlatša moeta wa gagwe mme a rotoga. 17Mohlanka yola a kganyelela go mo gahlanetša gomme a re: “Hle, nnoše meetse moeteng wa gago.”

18Mosetsana a re: “O ka nwa, morena,” gomme ka bjako mosetsana a rola moeta legetleng mme a o swareletša ge mohlanka a enwa. 19Ge a kgotšwe, mosetsana a re: “Ke tla gela le dikamela tša gago meetse gore di nwe di kgolwe.” 20Ka bjako a tšhollela meetse ka legopong la diruiwa mme a kganyelela sedibeng go yo di gela gape, go fihlela a nošitše dikamela tša mohlanka yola ka moka. 21Monna yoo a fela a mo lebeletše a homotše go bona ge e ka ba Morena o mo atlile leetong la gagwe.

22Ge mosetsana a feditše, monna yola a ntšha mphiri wa nko wa gauta wa theko ye kgolo, a o khwamela nkong ya mosetsana, a mo rweša le maseka a mabedi a magolo a gauta matsogong. 23A re go mosetsana yoo: “Hle, mpotše gore o morwedi wa mang. A go na le marobalo ngwakong wa tatago moo re ka robalago gona?”

24Mosetsana a mo fetola a re: “Ke nna morwedi wa Bethuele, morwa wa Nahoro le Milka. 25Go na le ditlhaka le furu ye ntši ka gešo, le marobalo a gona.”

26Ke moo monna yoo a obamego, a khunamela Morena 27a re: “A go retwe Morena, Modimo wa mong wa ka, Abrahama, yo a botegetšego go phetha se a se tshephišetšego mong wa ka. Morena o ntlišitše go meloko ya mong wa ka.”

28Mosetsana a kganyelela ngwakong wa mmagwe, a yo ba botša ditaba tšeo. 29Rebeka o be a na le kgaetšedi yo leina la gagwe e bego e le Labane, gomme yena Labane a kganyelela ka ntle a ya sedibeng seo mohlanka wa Abrahama a bego a le go sona. 30O be a bone mphiri wola wa nko le maseka matsogong a kgaetšediagwe, gomme a mo kwele ge a bolela tšeo monna yoo a mmoditšego tšona. A ya go mohlanka wa Abrahama yoo a bego a eme moo dikameleng tša gagwe sedibeng, 31gomme a re: “A re ye le nna ka gae, wena mošegofatšwa wa Morena. O reng o eme ka ntle? Ke go lokišeditše ka ngwakong wa ka, le sebaka sa dikamela tša gago ke se lokišitše.”

32Ka gona monna yoo a tsena ka ngwakong, gomme Labane a fološa merwalo dikameleng, a di fa mahlaka le furu. Ka morago ga moo a tlišetša mohlanka wa Abrahama le banna ba gagwe meetse a go hlapa maoto. 33Ge ba mo tlišetša dijo a re: “Nka se je ke sešo ka bolela se ke se tletšego.”

Labane a re: “Se bolele.”

34Monna yoo a re: “Ke nna mohlanka wa Abrahama. 35Morena o šegofaditše mong wa ka kudu, gomme ya ba mohumi. O mo file mehlape ya dihuswane, le ya dikgomo, silibera, gauta, makgoba a banna le a basadi, dikamela le dipokolo. 36Sara, mosadi wa mong wa ka, o mmelegetše morwa mola yena Sara a šetše a tšofetše. Mong wa ka o file morwa yoo tšohle tše e lego tša gagwe. 37Mong wa ka o ile a nkeniša gore ke phethe taelo ya gagwe mme a re: ‘O se ke wa nyalela morwa wa ka mosadi go basetsana ba naga ye ya Kanana, 38eupša o ye go batho ba gabotate, go meloko ya gešo, mme fao o nyalele morwa wa ka mosadi.’ 39Ka botšiša mong wa ka ka re: ‘Ke direng ge mosetsana a ka se dumele go tloga le nna?’ 40Yena a mphetola a re: ‘Morena yo ke mo theetšego ka mehla o tla roma morongwa wa gagwe a ya le wena, mme a go fa mahlatse. O tla tšeela morwa wa ka mosadi go batho ba gešo, go lapa la tate. 41Ge o ka ya go meloko ya gešo gomme bona ba gana go go neela mosadi, gona o tla bofologa go yona.’

42“Ge ke fihla sedibeng lehono, ke ile ka rapela ka re: ‘Morena, Modimo wa mong wa ka, Abrahama, hle, mphe mahlatse go seo ke se dirago. 43Ke nna yo mo sedibeng. Ge kgarebe e tlilo ga meetse, ke tla re go yona: “Hle, nnoše meetse moeteng wa gago.” 44Ge a ka mphetola a re: “O ka nwa mme ke tla gela le dikamela tša gago meetse,” a e be yena yo o mmeetšego go ba mosadi wa morwa wa mong wa ka.’ 45Ke sešo ka fetša go rapela ka pelong, Rebeka a fihla a beile moeta legetleng, a theogela sedibeng go yo ga meetse. Ka re go yena: ‘Hle, nnoše meetse.’ 46Ka bjako a rola moeta wa gagwe legetleng a re: ‘O ka nwa, mme ke tla noša le dikamela tša gago.’ Ke ile ka nwa, gomme yena a noša dikamela. 47Ka mmotšiša ka re: ‘O morwedi wa mang?’ Yena a mphetola a re: ‘Ke nna morwedi wa Bethuele, morwa wa Nahoro le Milka.’ Ke moka ka mo rweša mphiri nkong le maseka matsogong. 48Ka obama, ka khunamela Morena. Ka reta Morena, Modimo wa mong wa ka, Abrahama, yo a ntshepedišitšego ka tsela ye e lokilego gore ke tle go moloko wa mong wa ka, moo ke hweditšego morwedi wa gagwe yo a tlago ba mosadi wa morwa wa mong wa ka. 49Bjale, ge le ikemišeditše go direla mong wa ka lerato le ka potego, hle, mpotšeng; ge le se la ikemišetša, le gona mpotšeng, gomme nna ke tla bona gore ke tla dira eng.”

50Labane le Bethuele ba fetola ba re: “Ka ge taba ye e etšwa go Morena, e ka se be rena re tšeago sephetho. 51Rebeka šo; mo tšee o sepele le yena, e be mosadi wa morwa wa mong wa gago, bjalo ka ge Morena a boletše.” 52Ge mohlanka wa Abrahama a ekwa taba ye, o ile a itahlela fase a khunamela Morena. 53A ntšha dikgabišo tša silibera le tša gauta, le diaparo, a di fa Rebeka. A fa le kgaetšediagwe le mmagwe dimpho tša theko ye kgolo.

54Ka morago ga fao mohlanka wa Abrahama le banna ba ba bego ba na le yena ba ja, ba nwa, gomme ba robala moo. Ge ba tsoga e sa le bošego a re: “A ke boele go mong wa ka.”

55Fela kgaetšedi ya Rebeka le mmagwe ba re: “A mosetsana a dule le rena matšatši a e ka bago a lesome, a kgone a sepela.”

56Eupša mohlanka a re: “Le se ke la re diegiša. Morena o atlegišitše leeto la ka; a ke boele go mong wa ka.”

57Ba fetola ba re: “A re bitšeng mosetsana gomme re kweng gore yena o reng.” 58Ka gona ba bitša Rebeka, ba mmotšiša ba re: “A o nyaka go sepela le monna yo?”

A ba fetola a re: “Ee.”

59Ke moo ba lesitšego Rebeka le mofepi wa gagwe ba tloga le mohlanka wa Abrahama le banna ba gagwe. 60Gomme ba šegofatša Rebeka ba re:

“A wena, kgaetšedi,

o be mmagodiketekete!

A ditlogolo tša gago di thope metse ya manaba a bona!”

61Ke moo Rebeka le badiredigadi ba gagwe ba itokišitšego mme ba namela dikamela go sepela le mohlanka wa Abrahama, gomme ba thoma leeto.

62Isaka o be a tlile lešokeng la24:62 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “lešokeng la” Seheberu se re “etšwa go tla”. “Sediba sa Mophelaampona”, gomme o be a dula seleteng sa ka borwa bja Kanana. 63O be a tšwetše mašemong e šetše e le mantšiboa a ikotlolla dinao,24:63 “a ikotlolla dinao” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme a bona dikamela di rotoga. 64Ge Rebeka a bona Isaka, a fologa kamela ya gagwe ka pela, 65a botšiša mohlanka wa Abrahama a re: “Monna yola a lego mašemong a tlago go rena ke mang?”

Mohlanka a mo fetola a re: “Ke mong wa ka.” Ka gona Rebeka a tšea lešira la gagwe a ikhurumetša sefahlego.

66Mohlanka a botša Isaka tšohle tše a di dirilego. 67Ke moo Isaka a tsentšego Rebeka ka mošašeng woo Sara, mmagwe, a bego a dula ka go wona, gomme Rebeka ya ba mosadi wa gagwe. Isaka a rata Rebeka, mme a homotšega ka ge a be a lahlegetšwe ke mmagwe.

25

Ditlogolo tše dingwe tša Abrahama

(1 Dikr. 1:32-33)

251Abrahama o ile a nyala mosadi yo mongwe yoo leina la gagwe e bego e le Ketura. 2Yena a mmelegela Simrane le Jokoshane le Medane le Midiane le Jishbake le Shuage. 3Jokoshane e bile tatagoSheba le Dedane, gomme ditlogolo tša Dedane e bile Baashure le Baletushe le Baleume. 4Barwa ba Midiane e bile Efa le Efere le Enoko le Abida le Eldaa. Bao e bile ditlogolo tša Ketura.

5Abrahama o tlogeletše Isaka tšohle tša gagwe, 6eupša ge a sa phela, o ile a fa barwa bao metlabo ya gagwe e bego e mmelegetše bona dimpho. Ka morago a romela barwa bao nageng ye e lego ka bohlabela, kgole le morwa wa gagwe, Isaka.

Lehu la Abrahama le poloko ya gagwe

7-8Abrahama o hwile a tšofetše kudu a na le mengwaga ye lekgolo le masome a šupago le metšo ye mehlano. 9Barwa ba gagwe, Isaka le Ishmaele, ba ile ba mmoloka ka leweng la Makapela, ka bohlabela bja Mamre, tšhemong yeo e bego e kile ya ba ya Efrone, morwa wa Tsohare, Mohete. 10

25:10
Gen. 23:3-16
E be e le tšhemo yela Abrahama a bego a e rekile go Bahete; bobedi bja bona, Abrahama le mosadi wa gagwe, Sara, ba ile ba bolokwa fao. 11Ka morago ga lehu la Abrahama Modimo o ile a šegofatša morwagwe Isaka, yo a bego a dula kgauswi le “Sediba sa Mophelaampona”.

Ditlogolo tša Ishmaele

(1 Dikr. 1:28-31)

12Tše ke ditlogolo tša Ishmaele yoo Hagare, lekgobagadi la Moegepeta la Sara, a mmelegetšego Abrahama. 13Šea maina a barwa ba Ishmaele ka tatelano ya matswalo a bona: Wa mathomo e bile Nebayote, gwa latela Kedara, Adbeele, Mibisamo, 14Mishma, Duma, Masa, 15Hadade, Tema, Jeture, Nafishe le Kedema. 16Bona e bile baetapele ba dikgoro tše lesome le tše pedi, gomme maina a bona a fiwa metse ya bona le mafelo a go hloma mešaša. 17Ishmaele o be a na le mengwaga ye lekgolo le masome a mararo a metšo ye e šupago ge a ehwa. 18Ditlogolo tša Ishmaele di be di dutše nageng ye e lego gare ga Habila le Shure, ka bohlabela bja Egepeta, tseleng ya go ya Asiria. Bona ba ile ba phela ba hloile ditlogolo tše dingwe tša Abrahama.

Matswalo a Esau le Jakobo

19Šedi ditaba tša Isaka, morwa wa Abrahama: 20Isaka o be a na le mengwaga ye masome a mane ge a nyala Rebeka, kgaetšedi ya Labane, morwedi wa Bethuele, Moaramo wa Mesopotamia. 21Ka ge Rebeka a be a se na bana, Isaka o ile a mo rapelela go Morena. Morena a kwa thapelo ya gagwe, gomme Rebeka a ima. 22O ile a belega mafahla, gomme pele ga ge ba belegwa, ba šušumetšana ka teng ga gagwe. A re: “Ke go reng ke hlagelwa ke taba ya mohuta wo?” Ka gona a yo botšiša Morena.

23

25:23
Bar. 9:12
Morena a re go yena:

“Ditšhaba tše pedi di ka popelong ya gago;

o tla belega merafe ye mebedi ya go se kwane.

Wo mongwe o tla feta wo mongwe ka maatla;

morwa yo mogolo o tla hlankela moratho.”

24Nako ya gore a belege ya fihla, gomme a ba le mafahla a bašemane. 25Wa mathomo e be e le yo mohubetšwana mme letlalo la gagwe le swana le seaparo sa boya, ka gona a rewa leina la Esau.25:25 “Esau” Leina le le ra go re Seire, naga yeo ka morago e ilego ya dulwa ke ditlogolo tša Esau. Lentšu la Seire le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “sa boya”. 26Wa bobedi a belegwa a swere serethe sa Esau a se tiišitše, ka gona a rewa leina la Jakobo.25:26 “Jakobo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “serethe”. Isaka o be a na le mengwaga ye masome a a selelago ge ba belegwa.

Esau o rekiša tokelo ya bogolo bja gagwe

27Bašemanyana ba gola, gomme Esau ya ba motsomi wa bokgoni, motho wa go rata bophelo bja lešoka, Jakobo yena ya ba motho wa go ikhomolela, wa go itlhwela gae. 28Isaka o be a rata Esau ka gore a be a ipshina ka go ja diphoofolo tšeo Esau a bego a di bolaya, eupša Rebeka yena o be a rata Jakobo.

29Ka letšatši le lengwe ge Jakobo a sa apeile setopša, Esau a goroga a tšo tsoma. O be a lapile kudu, 30gomme a re go Jakobo: “Ke dikologa ka tlala; a ke fologetše selo seo se sehubedu.” Ke ka moo a ilego a rewa leina la Edomo.25:30 “Edomo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “hubedu”.

31Jakobo a mo fetola a re: “Nthekišetše tokelo ya bogolo bja gago pele.”

32Esau a re: “Go lokile, ke kgauswi le go hwa; bogolo bo nkholang?”

33

25:33
Bah. 12:16
Jakobo a mo fetola a re: “Nkenele pele.”

Esau a ena gomme a rekišetša Jakobo tokelo ya bogolo bja gagwe. 34Ke moo Jakobo a mo filego senkgwa a ba a mo tšhelela le setopša sela. Esau a ja, a nwa, gomme a emelela a sepela. Ke ka moo a ilego a nyatša tokelo ya bogolo bja gagwe.

26

Isaka o dula Gerare

261Go ile gwa wa tlala ye nngwe nageng, ntle le yela ya pele ya mehleng ya Abrahama. Ka gona Isaka a ya go Abimeleke, kgoši ya Bafilista, kua Gerare. 2Morena o be a iponagaditše go Isaka mme a re: “O se ke wa ya Egepeta; dula nageng ye ke go botšago gore o dule go yona. 3

26:3-4
Gen. 22:16-18
Dula mo o le mofaladi, gomme ke tla ba nago ka go šegofatša. Wena le ditlogolo tša gago ke tla le fa dinaga tše ka moka. Ke tla phetha se ke se enetšego Abrahama, tatago. 4Ke tla dira gore o be le ditlogolo tše ntši bjalo ka dinaledi tša legodimo, ka ba fa dinaga tše ka moka. Ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša bjalo ka ge ke šegofaditše ditlogolo tša gago.26:4 “Ditšhaba tša lefase ... ditlogolo tša gago” goba “Ka ditlogolo tša gago ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša” 5Ke tlile go go šegofatša ka gobane Abrahama a ntheeditše, gomme a phetha melao le ditaelo tša ka ka moka.”

6Ka gona Isaka a dula Gerare. 7

26:7
Gen. 12:13
20:2
Ge batho ba moo ba mmotšiša mabapi le mosadi wa gagwe, o ile a re: “Ke kgaetšedi ya ka,” ka gobane a be a boifa go ba botša gore ke mosadi wa gagwe. O be a tšhaba gore banna ba moo ba tla mmolaya gore ba tšee Rebeka, ka gore e be e le yo mobotse. 8Ge Isaka a bile fao lebaka, Kgoši Abimeleke a okamela ka ntle ka lefasetere gomme a bona Isaka le Rebeka ba bapadišana. 9Abimeleke a laela gore Isaka a bitšwe, gomme a re go yena: “Ke bone gabotse gore yola ke mosadi wa gago! Ke ka lebaka lang o rile ke kgaetšediago?”

Isaka a mo fetola a re: “Ke be ke gopola gore ke tla bolawa ge nka re ke mosadi wa ka.”

10Abimeleke a re: “O re dirile eng? Yo mongwe wa banna ba ka o be a ka no ithobalela le mosadi wa gago, gomme ya ba ge wena o re obišitše molato.” 11Abimeleke a lemoša batho ka moka a re: “Yo a tlaišago monna yo goba mosadi wa gagwe o tla bolawa.”

12Isaka a lema nageng yeo, gomme ngwageng woo kgetsi ya peu ya mmušetša dikgetsi tše lekgolo, ka gobane Morena o ile a mo šegofatša. 13A huma, a atlega go iša pele gomme ya ba monna wa maemo. 14Bafilista ba mo tsebafela ka gobane o be a na le mehlape ye mentši ya dihuswane le dikgomo, le bahlanka ba bantši. 15Ka gona ba šiba didiba tšohle tšeo bahlanka ba Abrahama, tatagwe, ba di epilego mola Abrahama a sa phela.

16Ke moo Abimeleke a itšego go Isaka: “Re tšwele nageng. O a re imela.” 17Ka gona Isaka a tloga, gomme a hloma mešaša moeding wa Gerare, a dula gona. 18A šibolla didiba tšela tša go epiwa mehleng ya Abrahama, tšela Bafilista ba di šibilego ka morago ga lehu la Abrahama. Isaka a rea didiba tšeo maina ale tatagwe a bego a di reile ona.

19Bahlanka ba Isaka ba epa meetse ka moeding, gomme ba hwetša sediba sa meetse a a runyago. 20Badiši ba Gerare ba fapana le badiši ba Isaka, gomme ba re: “Meetse a ke a rena.” Ka fao Isaka a rea sediba seo leina la “Phapano”.

21Badiši ba Isaka ba epa sediba se sengwe, le sona seo ba se fapanela, ka fao a se rea leina la “Ngangišano”. 22A tloga fao mme a epa sediba se sengwe. Gwa se be le ngangišano ka ga sona, ka gona a se rea leina la “Sebaka”. A re: “Bjale Morena o re file sebaka nageng ye, gomme mo re tla atlega.”

23Go tloga moo Isaka a ya Beresheba. 24Bošegong bjoo Morena a iponagatša go yena mme a re: “Ke nna Modimo wa Abrahama, tatago. O se ke wa boifa; ke na le wena. Ke tla go šegofatša ka ba ka go fa ditlogolo tše ntši ka lebaka la Abrahama, mohlanka wa ka.” 25Isaka a aga aletare moo, a khunamela Morena. A hloma mešaša ya gagwe fao, gomme bahlanka ba gagwe ba epa sediba se sengwe.

Kwano ya Isaka le Abimeleke

26

26:26
Gen. 21:22
Abimeleke a tla go Isaka a etšwa Gerare a na le Ahusate, moeletši wa gagwe, le Pigole, molaodi wa madira a gagwe. 27Isaka a ba botšiša a re: “Le reng le tlile go nna etšwe le ntlhoile mme le nthakile nageng ya lena?”

28Ba mo fetola ba re: “Bjale re lemoga gabotse gore Modimo o na le wena, mme re bona gore rena le wena re enelane, re kwane 29gore o ka se re dire bošula, bjalo ka ge le rena re se ra ka ra go iša seatla. Re bile le botho go wena mme ra dira gore o tloge ka khutšo. Bjale go molaleng gore Morena o go šegofaditše.” 30Isaka a ba direla monyanya, gomme ba ja, ba nwa. 31Ka le le latelago ba tsoga e sa le bošego ba enelana. Isaka a ba felegetša gomme ba mo tlogela ba thabile.

32Ka lona letšatši leo bahlanka ba Isaka ba tla ba mmotša ka ga sediba se ba se epilego. Ba re: “Re phutše meetse.” 33A rea sediba seo leina la “Keno”. Ke ka fao motse wa Beresheba26:33 “Beresheba” Leina le ka Seheberu le ra go re “Sediba sa keno” goba “Sediba sa tše šupa” (dikwanyana). Lebelela le Gen. 21:31. o reilwego leina la wona.

Basadi ba šele ba Esau

34Ge Esau a na le mengwaga ye masome a mane, o ile a nyala basetsana ba babedi ba Bahete, Judite, morwedi wa Beeri, le Basemate, morwedi wa Elone. 35Bona ba ile ba galakišetša Isaka le Rebeka bophelo.