Sepedi 2000 (NSO00)
24

Isaka o nyalelwa mosadi

241Bjale Abrahama o be a tšofetše kudu, gomme Morena o be a mo šegofaditše dilong ka moka. 2A bolela le mohlanka wa gagwe yo mogolo yo a bego a hlokometše tšohle tše a bego a na le tšona a re: “Nke o tsenye seatla sa gago gare ga dirope tša ka,24:2 “Nke o tsenye ... dirope tša ka” Wo e be e le mokgwa woo keno e bego e dirwa ka wona gore e se ke ya fetošwa le gatee. o ene. 3Ke nyaka go go eniša ka Morena, Modimo wa legodimo le lefase, gore o ka se kgethele morwa wa ka mosadi gare ga batho ba ba mo Kanana. 4O boele nageng ye ke tswetšwego go yona, gomme o tšeele morwa wa ka, Isaka, mosadi melokong yešo.”

5Eupša mohlanka a mmotšiša a re: “Bjale ge mosetsana yoo a ka se dumele go tloga ga gabo go tla le nna nageng ye, na ke bušetše morwa wa gago nageng yela o tšwago go yona?”

6Abrahama a mo fetola a re: “Morwa wa ka yena o se ke wa ba wa leka go mmušetša kua! 7Morena, Modimo wa legodimo, o nntšhitše lapeng la tate le nageng ya gešo, gomme a nkenela gore o tla neela ditlogolo tša ka naga ye. O tla roma morongwa wa gagwe a go etelela pele, gore o nyalele morwa wa ka mosadi fao. 8Ge mosetsana yoo a ka gana go tla le wena, o tla bofologa kenong ye. Morwa wa ka yena o se ke wa ba wa mmušetša kua.” 9Ka fao mohlanka yoo a bea seatla gare ga dirope tša Abrahama, mong wa gagwe, gomme a ena gore o tla dira seo Abrahama a se kgopetšego.

10Mohlanka yoo a tšea dikamela tše lesome tša mong wa gagwe, a tšea le dimpho tša mehutahuta, gomme a ya motseng wa gaboNahoro kua Mesopotamia. 11Ge a fihla a khunamiša dikamela sedibeng ka ntle ga motse. E be e le ka merithi ye megolo, nako yeo basadi ba bego ba etla go ga meetse ka yona. 12A rapela a re: “Morena, Modimo wa mong wa ka, Abrahama, mphe mahlatse lehono mme o botegele mong wa ka. 13Ke nna yo mo sedibeng seo makgarebe a motse wo a tlago tla go ga meetse. 14Ke tla re go yo mongwe wa bona: ‘Hle, sekamiša moeta wa gago gomme o nnoše meetse.’ Ge a ka re: ‘Nwaa, gomme ke tla gela le dikamela tša gago meetse,’ a e be yena yoo o mmeetšego mohlanka wa gago, Isaka. Ge taba ye e ka direga, ke tla tseba gore o botegetše mong wa ka.”

15A sešo a fetša go rapela, Rebeka a fihla a beile moeta wa meetse legetleng. Yena e be e le morwedi wa Bethuele, yo e bego e le morwa wa ngwanaboAbrahama, Nahoro, le mosadi wa gagwe, Milka. 16E be e le mosetsana yo mobotse kudu, gomme a se a ke a robala le monna. A theogela sedibeng, a tlatša moeta wa gagwe mme a rotoga. 17Mohlanka yola a kganyelela go mo gahlanetša gomme a re: “Hle, nnoše meetse moeteng wa gago.”

18Mosetsana a re: “O ka nwa, morena,” gomme ka bjako mosetsana a rola moeta legetleng mme a o swareletša ge mohlanka a enwa. 19Ge a kgotšwe, mosetsana a re: “Ke tla gela le dikamela tša gago meetse gore di nwe di kgolwe.” 20Ka bjako a tšhollela meetse ka legopong la diruiwa mme a kganyelela sedibeng go yo di gela gape, go fihlela a nošitše dikamela tša mohlanka yola ka moka. 21Monna yoo a fela a mo lebeletše a homotše go bona ge e ka ba Morena o mo atlile leetong la gagwe.

22Ge mosetsana a feditše, monna yola a ntšha mphiri wa nko wa gauta wa theko ye kgolo, a o khwamela nkong ya mosetsana, a mo rweša le maseka a mabedi a magolo a gauta matsogong. 23A re go mosetsana yoo: “Hle, mpotše gore o morwedi wa mang. A go na le marobalo ngwakong wa tatago moo re ka robalago gona?”

24Mosetsana a mo fetola a re: “Ke nna morwedi wa Bethuele, morwa wa Nahoro le Milka. 25Go na le ditlhaka le furu ye ntši ka gešo, le marobalo a gona.”

26Ke moo monna yoo a obamego, a khunamela Morena 27a re: “A go retwe Morena, Modimo wa mong wa ka, Abrahama, yo a botegetšego go phetha se a se tshephišetšego mong wa ka. Morena o ntlišitše go meloko ya mong wa ka.”

28Mosetsana a kganyelela ngwakong wa mmagwe, a yo ba botša ditaba tšeo. 29Rebeka o be a na le kgaetšedi yo leina la gagwe e bego e le Labane, gomme yena Labane a kganyelela ka ntle a ya sedibeng seo mohlanka wa Abrahama a bego a le go sona. 30O be a bone mphiri wola wa nko le maseka matsogong a kgaetšediagwe, gomme a mo kwele ge a bolela tšeo monna yoo a mmoditšego tšona. A ya go mohlanka wa Abrahama yoo a bego a eme moo dikameleng tša gagwe sedibeng, 31gomme a re: “A re ye le nna ka gae, wena mošegofatšwa wa Morena. O reng o eme ka ntle? Ke go lokišeditše ka ngwakong wa ka, le sebaka sa dikamela tša gago ke se lokišitše.”

32Ka gona monna yoo a tsena ka ngwakong, gomme Labane a fološa merwalo dikameleng, a di fa mahlaka le furu. Ka morago ga moo a tlišetša mohlanka wa Abrahama le banna ba gagwe meetse a go hlapa maoto. 33Ge ba mo tlišetša dijo a re: “Nka se je ke sešo ka bolela se ke se tletšego.”

Labane a re: “Se bolele.”

34Monna yoo a re: “Ke nna mohlanka wa Abrahama. 35Morena o šegofaditše mong wa ka kudu, gomme ya ba mohumi. O mo file mehlape ya dihuswane, le ya dikgomo, silibera, gauta, makgoba a banna le a basadi, dikamela le dipokolo. 36Sara, mosadi wa mong wa ka, o mmelegetše morwa mola yena Sara a šetše a tšofetše. Mong wa ka o file morwa yoo tšohle tše e lego tša gagwe. 37Mong wa ka o ile a nkeniša gore ke phethe taelo ya gagwe mme a re: ‘O se ke wa nyalela morwa wa ka mosadi go basetsana ba naga ye ya Kanana, 38eupša o ye go batho ba gabotate, go meloko ya gešo, mme fao o nyalele morwa wa ka mosadi.’ 39Ka botšiša mong wa ka ka re: ‘Ke direng ge mosetsana a ka se dumele go tloga le nna?’ 40Yena a mphetola a re: ‘Morena yo ke mo theetšego ka mehla o tla roma morongwa wa gagwe a ya le wena, mme a go fa mahlatse. O tla tšeela morwa wa ka mosadi go batho ba gešo, go lapa la tate. 41Ge o ka ya go meloko ya gešo gomme bona ba gana go go neela mosadi, gona o tla bofologa go yona.’

42“Ge ke fihla sedibeng lehono, ke ile ka rapela ka re: ‘Morena, Modimo wa mong wa ka, Abrahama, hle, mphe mahlatse go seo ke se dirago. 43Ke nna yo mo sedibeng. Ge kgarebe e tlilo ga meetse, ke tla re go yona: “Hle, nnoše meetse moeteng wa gago.” 44Ge a ka mphetola a re: “O ka nwa mme ke tla gela le dikamela tša gago meetse,” a e be yena yo o mmeetšego go ba mosadi wa morwa wa mong wa ka.’ 45Ke sešo ka fetša go rapela ka pelong, Rebeka a fihla a beile moeta legetleng, a theogela sedibeng go yo ga meetse. Ka re go yena: ‘Hle, nnoše meetse.’ 46Ka bjako a rola moeta wa gagwe legetleng a re: ‘O ka nwa, mme ke tla noša le dikamela tša gago.’ Ke ile ka nwa, gomme yena a noša dikamela. 47Ka mmotšiša ka re: ‘O morwedi wa mang?’ Yena a mphetola a re: ‘Ke nna morwedi wa Bethuele, morwa wa Nahoro le Milka.’ Ke moka ka mo rweša mphiri nkong le maseka matsogong. 48Ka obama, ka khunamela Morena. Ka reta Morena, Modimo wa mong wa ka, Abrahama, yo a ntshepedišitšego ka tsela ye e lokilego gore ke tle go moloko wa mong wa ka, moo ke hweditšego morwedi wa gagwe yo a tlago ba mosadi wa morwa wa mong wa ka. 49Bjale, ge le ikemišeditše go direla mong wa ka lerato le ka potego, hle, mpotšeng; ge le se la ikemišetša, le gona mpotšeng, gomme nna ke tla bona gore ke tla dira eng.”

50Labane le Bethuele ba fetola ba re: “Ka ge taba ye e etšwa go Morena, e ka se be rena re tšeago sephetho. 51Rebeka šo; mo tšee o sepele le yena, e be mosadi wa morwa wa mong wa gago, bjalo ka ge Morena a boletše.” 52Ge mohlanka wa Abrahama a ekwa taba ye, o ile a itahlela fase a khunamela Morena. 53A ntšha dikgabišo tša silibera le tša gauta, le diaparo, a di fa Rebeka. A fa le kgaetšediagwe le mmagwe dimpho tša theko ye kgolo.

54Ka morago ga fao mohlanka wa Abrahama le banna ba ba bego ba na le yena ba ja, ba nwa, gomme ba robala moo. Ge ba tsoga e sa le bošego a re: “A ke boele go mong wa ka.”

55Fela kgaetšedi ya Rebeka le mmagwe ba re: “A mosetsana a dule le rena matšatši a e ka bago a lesome, a kgone a sepela.”

56Eupša mohlanka a re: “Le se ke la re diegiša. Morena o atlegišitše leeto la ka; a ke boele go mong wa ka.”

57Ba fetola ba re: “A re bitšeng mosetsana gomme re kweng gore yena o reng.” 58Ka gona ba bitša Rebeka, ba mmotšiša ba re: “A o nyaka go sepela le monna yo?”

A ba fetola a re: “Ee.”

59Ke moo ba lesitšego Rebeka le mofepi wa gagwe ba tloga le mohlanka wa Abrahama le banna ba gagwe. 60Gomme ba šegofatša Rebeka ba re:

“A wena, kgaetšedi,

o be mmagodiketekete!

A ditlogolo tša gago di thope metse ya manaba a bona!”

61Ke moo Rebeka le badiredigadi ba gagwe ba itokišitšego mme ba namela dikamela go sepela le mohlanka wa Abrahama, gomme ba thoma leeto.

62Isaka o be a tlile lešokeng la24:62 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “lešokeng la” Seheberu se re “etšwa go tla”. “Sediba sa Mophelaampona”, gomme o be a dula seleteng sa ka borwa bja Kanana. 63O be a tšwetše mašemong e šetše e le mantšiboa a ikotlolla dinao,24:63 “a ikotlolla dinao” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme a bona dikamela di rotoga. 64Ge Rebeka a bona Isaka, a fologa kamela ya gagwe ka pela, 65a botšiša mohlanka wa Abrahama a re: “Monna yola a lego mašemong a tlago go rena ke mang?”

Mohlanka a mo fetola a re: “Ke mong wa ka.” Ka gona Rebeka a tšea lešira la gagwe a ikhurumetša sefahlego.

66Mohlanka a botša Isaka tšohle tše a di dirilego. 67Ke moo Isaka a tsentšego Rebeka ka mošašeng woo Sara, mmagwe, a bego a dula ka go wona, gomme Rebeka ya ba mosadi wa gagwe. Isaka a rata Rebeka, mme a homotšega ka ge a be a lahlegetšwe ke mmagwe.