Sepedi 2000 (NSO00)
2

21Ke ka fao Modimo a phethilego modiro wa go hlola legodimo le tšohle tše di lego go lona, le lefase le tšohle tše di lego go lona. 2

2:2-3
Eks. 20:11
2:2
Bah. 4:4,10
Ka letšatši la bošupa Modimo ke ge a feditše mediro ye a bego a e dira; mme ka letšatši leo a khutša, a feditše mediro ka moka ye a bego a e dira. 3A šegofatša letšatši la bošupa mme a le dira letšatši le lekgethwa, ka gore ka letšatši leo ke ge a feditše tlholo ya gagwe mme a lesa mošomo ka moka. 4Ke ka fao legodimo le lefase di hlotšwego ka gona.

Serapa sa Edene

Ge Morena Modimo a hlola legodimo le lefase, 5go be go se na dimela lefaseng goba ditala tšeo di medilego, ka gore o be a se a ka a neša pula, gape go se yo a ka lemago. 6Fela meetse ona a be a nyaganyaga fase a nošetša naga.

7

2:7
1 Bakor. 15:45
Morena Modimo a ntšha mobu fase a bopa monna2:7 Lentšu la Seheberu la go re “fase” le la go re “monna” ka modumo a nyakile go swana. ka wona; a budulela moya wa bophelo ka dinkong tša gagwe, gomme monna a thoma go phela.

8Morena Modimo a dira serapa kua Edene ka bohlabela, mme a bea monna yola a mmopilego ka moo. 9

2:9
Kut. 2:7
22:2,14
Fao a mediša dimela tše botse tša mehuta yohle, mme tša enywa dienywa tše bose. Gare ga serapa go be go na le mohlare wo o fago bophelo, le mohlare wo o fago tsebo ya se sebotse le se sebe.2:9; 2:17 “tsebo ya se sebotse le se sebe” goba “tsebo ya tšohle”

10Moo Edene gwa ba le moela wa meetse wo o nošetšago serapa. Ka ntle ga Edene moela woo o be o tšwile dinoka tše nne. 11Noka ya pele ke Pishone, mme yona e ela go dikologa naga ya Habila mo go hwetšwago gauta. 12Gauta yeo ga se ya tswakwa; senkgabose se e sego sa mehleng le mohuta wo mongwe wa magakabje di hwetšwa fao. 13Noka ya bobedi ke Gihone. Yona e ela go dikologa naga ya Kushe.2:13 “Kushe” goba “Sudane” 14Noka ya boraro ke Tigrise ye e fetago ka bohlabela bja Asiria, mme ya bone noka yona ke Yufratese.

15Ka gona Morena Modimo a bea monna moo serapeng sa Edene gore a se leme, a se lete. 16A mmotša a re: “O ka ja dienywa tša mohlare ofe le ofe mo serapeng 17ntle le tša mohlare wo o fago tsebo ya se sebotse le se sebe. O se ke wa ja dienywa tša mohlare woo; ge o ka di ja, o tla hwa lehu ka lona letšatši leo.”

18Ke moo Morena Modimo a itšego: “Ga go botse ge monna a phela a nnoši. Ke tla mo direla mothuši yo a mo swanetšego.” 19Ka fao a ntšha mobu fase a bopa diphoofolo ka moka le dinonyana ka moka, a di tliša pele ga monna gore a bone gore o tla di rea maina afe. Ke ka moo ka moka di reilwego maina. 20Ka fao monna a rea dinonyana le diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka maina, fela a hloka le e tee ya tšona ye e ka bago mothuši yo a mo swanetšego.

21Ke moo Morena Modimo a swarišitšego monna boroko bjo bogolo, mme a re a sa robetše, a ntšha kgopo e tee ya monna mme a thiba sekgala sela ka nama. 22Ka kgopo yeo a dira mosadi mme a mo tliša go monna. 23Ke fao monna a itšego:

“Bjale gona ke bile ke hweditše

yo a swanago le nna –

lešapo le le ntšhitšwego mašapong a ka,

le nama ye e ntšhitšwego nameng ya ka.

Leina la gagwe ke ‘mosadi’,

ka gobane o ntšhitšwe go monna.”2:23 Lentšu la Seheberu la go re “mosadi” le la go re “monna” ka modumo a nyakile go swana.

24
2:24
Mat. 19:5
Mar. 10:7-8
1 Bakor. 6:16
Baef. 5:31
Ke ka fao monna a tlogelago tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe, mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.

25Monna le mosadi bobedi ba be ba se ba tšwara, eupša ba be ba sa lewe ke dihlong.