Sepedi 2000 (NSO00)
16

Hagare le Ishmaele

161Mosadi wa Abramo, Sarai, o be a se a belegela Abramo bana. Fela o be a na le lekgoba la mosetsana la Moegepeta leo leina la lona e bego e le Hagare, 2ka gona Sarai a re go Abramo: “Nna Morena o ntimile thari. O reng o sa robale le lekgoba la ka la mosetsana? Mohlomongwe a ka mpelegela ngwana.” Abramo a dumela kgopelo ya Sarai. 3Ka gona Sarai a mo neela Hagare gore e be mosadi wa gagwe. Ke ge go fetile mengwaga ye lesome Abramo a dutše nageng ya Kanana. 4Abramo a robala le Hagare, mme Hagare a ima. Ge a lemoga gore o imile, a thoma go nyatša Sarai.

5Ke moo Sarai a itšego go Abramo: “Ke molato wa gago ge Hagare a nnyatša.16:5 “Ke molato wa gago ge Hagare a nnyatša” goba “Anke o tlaišege ka lebaka la molato wo o ntirilego wona” Ke nna ka bonna ke go neetšego yena, gomme e sa le go tloga mola a lemogago gore o imile o a nnyatša. A Morena a ahlole gore nna le wena wa phošo ke mang.”

6Abramo a mo fetola a re: “Go lokile, ke lekgoba la gago mme o laolwa ke wena; dira se o se ratago ka yena.” Ke moka Sarai a swara Hagare gasehlogo, Hagare a ba a tšhaba.

7Morongwa wa Morena a gahlanetša Hagare mothopong kua lešokeng tseleng ya go ya Shure, 8gomme a re: “Hagare, lekgoba la Sarai, a o tšwa kae, mme o ya kae?”

A mo fetola a re: “Ke tšhabela mong wa ka, Sarai.”

9Morongwa a re: “Boela go yena gomme o ikokobetše go yena.” 10Ke moo a itšego: “Ke tla go fa ditlogolo tše ntši mo e lego gore ga go yo a ka di balago. 11O tlile go ba le morwa mme o mo ree Ishmaele,16:11 “Ishmaele” Leina le ka Seheberu le ra go re “Modimo o a kwa”. ka gobane Morena o kwele sello sa gago sa tlaišego. 12Fela morwa wa gago e tla ba monna wa go se tlwaetšege, a etša pitsi; o tla lwa le mang le mang, mme mang le mang o tla lwa naye. O tla phela a hloile meloko ya gabo ka moka.”

13Hagare a ipotšiša a re: “Na e ka ba ruri ke bone Modimo mme ka fela ke phela?”16:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ke bone Modimo mme ka fela ke phela?” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ka gona a rea Morena yo a boletšego le yena leina la “Modimo yo a bonago”. 14Ke ka lebaka leo batho ba bitšago sediba seo se lego gare ga Kadeshe le Berede “Sediba sa Mophelaampona”.

15

16:15
Bag. 4:22
Hagare a belegela Abramo morwa, mme Abramo a mo rea leina la Ishmaele. 16Abramo o be a na le mengwaga ye masome a seswai le metšo ye e selelago ka nako yeo.

17

Lebollo, sešupo sa kgwerano

171Ge Abramo a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye senyane, Morena o ile a iponagatša go yena mme a re: “Ke nna Modimo Ramaatlaohle. O ntheetše mme ka mehla o dire se se lokilego. 2Ke tla dira kgwerano ya ka le wena, mme ka go fa ditlogolo tše ntšintši.” 3Abramo a itahlela fase ka sefahlego, mme Modimo a re: 4“Še kgwerano ye ke e dirago le wena: O tla ba tatagoditšhaba tše ntši. 5

17:5
Bar. 4:17
Leina la gago e ka se hlwe e le Abramo, eupša e tla ba Abrahama,17:5 “Abrahama” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “tatagoditšhaba tše ntši”. ka gore ke go dira tatagoditšhaba tše ntši. 6Ke tla go fa ditlogolo tše ntšintši ya ba ditšhaba, gomme tše dingwe tša tšona e tla ba dikgoši.

7

17:7
Luk. 1:55
“Ke tla dira kgwerano le wena le ditlogolo tša gago tša meloko ya ka moso, ya ba kgwerano ya neng le neng, ya go re ke tla ba Modimo wa gago le wa ditlogolo tša gago. 8
17:8
Dit. 7:5
Ke tla fa wena le ditlogolo tša gago yona naga ye bjale o lego mofaladi go yona. Naga ka moka ya Kanana e tla ba ya ditlogolo tša gago go ya go ile, gomme ke tla ba Modimo wa bona.”

9Modimo a re go Abrahama: “Le wena o botegele kgwerano ya ka le wena, wena gotee le ditlogolo tša gago tša meloko ya ka moso. 10

17:10
Dit. 7:8
Bar. 4:11
Sese sešupo sa kgwerano ya ka le wena, wena le ditlogolo tša gago: Motho mang le mang wa monna gare ga lena a bolotšwe. 11-12Go tloga bjale le bolotše lesea le lengwe le le lengwe la mošemane ge le na le matšatši a seswai, gotee le makgoba a a tswalwago malapeng a lena, le makgoba a le a rekago go bašele. Se e tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lena. 13Yo mongwe le yo mongwe a bolotšwe. Leswao le la mmeleng e tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lena ya neng le neng. 14Mošemane goba monna ofe le ofe yo a sego a bolotšwa e ka se hlwe e le yo mongwe wa setšhaba sa ka, ka gore ga se a botegela kgwerano ya ka.”

15Modimo a re go Abrahama: “O se ke wa hlwa o bitša mosadi wa gago Sarai; go tloga bjale leina la gagwe ke Sara. 16Ke tla mo šegofatša gomme ke tla go fa morwa ka yena. Ke tla mo šegofatša gomme e tla ba mmagoditšhaba, mme go tla ba le dikgoši gare ga ditlogolo tša gagwe.”

17Abrahama a itahlela fase ka sefahlego a sega ka pelong a re: “Na monna wa mengwaga ye lekgolo a ka tswala ngwana? A Sara a ka ba le ngwana a na le mengwaga ye masome a senyane?” 18Abrahama a re go Modimo: “Hle, a Ishmaele e no ba mojalefa wa ka.”

19Eupša Modimo a re: “Aowa, mosadi wa gago, Sara, o tla go belegela morwa gomme o mo ree leina la Isaka.17:19 “Isaka” Leina le ka Seheberu le ra go re “o a sega”. Ke tla botegela kgwerano ya ka le yena le ditlogolo tša gagwe. Ke kgwerano ya go ya go ile. 20Ke kwele kgopelo ya gago mabapi le Ishmaele, ka fao ke tla mo šegofatša ka mo fa bana ba bantši le ditlogolo tše ntši. E tla ba tatagobabuši ba lesome le metšo ye mebedi, mme ke tla dira ditlogolo tša gagwe setšhaba se segolo. 21Eupša ke tla botegela kgwerano ya ka le morwa wa gago, Isaka, yo a tlago belegwa ke Sara ka tšona nako tše ngwaga wo o tlago.” 22Ge Modimo a feditše go bolela le Abrahama, o ile a mo tlogela, a rotoga.

23Ka lona letšatši leo Abrahama a phetha taelo ya Modimo, a bolotša morwa wa gagwe, Ishmaele, le bašemane le banna ka moka ba lapa la gagwe, gotee le makgoba a a tswetšwego lapeng la gagwe, le ao a a rekilego. 24Abrahama o be a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye senyane ge a bolotšwa, 25mme morwa wa gagwe, Ishmaele, o be a na le mengwaga ye lesome le ye meraro. 26Bobedi bja bona ba boloditšwe ka letšatši le tee, 27gotee le makgoba ohle a Abrahama.

18

Abrahama o holofetšwa morwa

181Morena o ile a iponagatša go Abrahama mehlareng ye mekgethwa ya Mamre. Abrahama o be a dutše mojakong wa mošaša wa gagwe nakong ya ge letšatši le fiša tšhiritšhiri. 2

18:2a
Bah. 13:2
Ya re ge a iša mahlo a bona banna ba bararo ba eme moo. Ge a ba bona a kganyelela go ba gahlanetša. A obamela fase, 3a re: “Barena, hle, se mpheteng, nna, mohlanka wa lena. 4A ke yo le tšeela meetse le tle le hlape maoto; le ka khutša ka fase ga mohlare wo. 5Ke tla ba ka le tlela le dijonyana tša go le lapološa, le tsebo tšwela pele le leeto la lena, ka gobane le fetile mo lapeng la mohlanka wa lena.”

Ba mo fetola ba re: “Go lokile.”

6Abrahama a akgofela mošašeng a re go Sara: “Akgofa o tšee mokotlana wa bupi bja mathume, o bo dube, o apee dinkgwa.” 7Ke moo a kitimetšego mohlapeng mme a kgetha namane ya lerojana ya go nona, a e neela mohlanka, mme yoo a itlhaganela a e hlaba. 8Abrahama a tšea lebebe le maswi le nama a di bea pele ga banna bale ka moo fase ga mohlare, ba ja, yena a ba emaemela.

9Ke moo ba mmotšišitšego ba re: “Mosadi wa gago, Sara, o kae?”

A ba fetola a re: “O ka mola mošašeng.”

10

18:10
Bar. 9:9
Yo mongwe wa bona a re: “Ngwaga wo o tlago ka nako ye ke tla boa mo, gomme mosadi wa gago, Sara, o tla be a na le morwa.”

Sara o be a le ka morago ga gagwe, mojakong wa mošaša, a theeditše. 11Abrahama le Sara ba be ba tšofetše kudu, gomme Sara o be a sa hlwe a bona kgwedi. 12

18:12
1 Pet. 3:6
Ka gona Sara a itshegela a re: “Na nka re ke kgekotše ke le bjale ka hlwa ke sa kgona go ipshina ka go robala le monna? Monna wa ka le yena o tšofetše.”

13Ke moo Morena a botšišitšego Abrahama a re: “Sara o reng a sega ge a re: ‘Na nka re ke tšofetše ka mokgwa wo ka hlwa ke sa ba le ngwana?’ 14

18:14
Luk. 1:37
A go na le seo se ka šitago Morena? Bjalo ka ge ke boletše, ngwaga wo o tlago ka nako ye ke tla boa mo, mme Sara o tla be a na le morwa.”

15Ka ge Sara a be a boifa o ile a latola a re: “Ga se ka sega.”

Morena a re: “Ee, o segile, hle.”

Abrahama o phophothela Sodoma

16Ke moo banna bao ba tlogilego ba ya felo moo ba ka rego ge ba le gona ba okamela motse wa Sodoma, mme Abrahama a ba felegetša. 17Gomme Morena ka pelong a re: “Na nka napa ka utela Abrahama seo ke tlilego go se dira? 18Ditlogolo tša gagwe e tla ba setšhaba se segolo se maatla, gomme ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša bjalo ka ge ke mo šegofaditše.18:18 “Ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša bjalo ka ge ke mo šegofaditše” goba “Ka yena ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša” 19Ke mo kgethile gore a laye barwa ba gagwe le ditlogolo tša gagwe gore ba ntheetše, mme ba dire tše di swanetšego le tše di lokilego. Ge ba ka dira bjalo, ke tla mo direla tšohle tše ke mo holofeditšego tšona.”

20Ke moo Morena a itšego go Abrahama: “Motse wa Sodoma le wa Gomora e begwa ka tše di šiišago, gomme sebe sa badudi ba gona ke se segolo kudu. 21Ke swanetše go theoga go yo bona ge eba tše ke kwelego ba begwa ka tšona ke nnete; gomme ge e se nnete ke tla tseba.”

22Ke moo banna ba babedi bao ba tlogilego ba leba Sodoma, Morena yena a šala le Abrahama. 23Abrahama a batamela Morena, a mmotšiša a re: “A ruri o yo fediša batho ba ba se nago molato mmogo le bao ba nago le molato? 24Ge go na le batho ba masome a fetšago seatla ba ba se nago molato motseng, a o ka fediša motse ka moka? A o ka se o swarele ka lebaka la bao ba masome a mahlano? 25Hle, taba ye bjalo o se e dire, wa bolaya baloki le bakgopo gotee, wa swara baloki le bakgopo go swana. Hle, yeo taba o se ke wa e dira! Ga ke re Moahlodi wa lefase ka moka o swanetše go dira ka toka?”

26Morena a mo fetola a re: “Ge nka hwetša baloki ba masome a mahlano kua Sodoma, ke tla swarela motse ka moka ka lebaka la bona.”

27Abrahama a buša a re: “Hle, o ntshwarele ge ke fela ke bolela le wena, Mong wa ka. Ke nna motho fela, ga ke na tokelo ya go bolela selo. 28Mohlomongwe go ka ba le baloki ba masome a mane le ba bahlano fela, e sego ba masome a mahlano. A o tla fediša motse ka moka ka gore go hlaelelwa ba bahlano?”

Morena a mo fetola a re: “Nka se fediše motse woo ge nka hwetša baloki ba masome a mane le ba bahlano.”

29Abrahama a tšwela pele a re: “Mohlomongwe e tla ba ba masome a mane fela.”

Morena a mo fetola a re: “Nka se o fediše ge go na le ba masome a mane.”

30Abrahama a re: “Hle, o se ke wa mpefelelwa, Mong wa ka, ge ke bolela gape. Mohlomongwe e tla ba ba masome a mararo fela.”

Morena a mo fetola a re: “Nka se o fediše ge nka hwetša ba masome a mararo.”

31Abrahama a re: “Hle, o ntshwarele ge ke sa fela ke bolela nago, Mong wa ka. Mohlomongwe go ka ba le ba masome a mabedi fela.”

Morena a re: “Nka se fediše motse woo ge nka hwetša ba masome a mabedi fela.”

32Abrahama a re: “Hle, o se ke wa mpefelelwa, Mong wa ka, mme ke tla bolela gatee fela. Mohlomongwe go ka hwetšwa ba lesome fela.”

Morena a re: “Nka se o fediše ge e le ba lesome.” 33Ya re ge Morena a feditše go bolela le Abrahama a sepela, mme Abrahama a boela gae.