Sepedi 2000 (NSO00)
15

Kgwerano ya Modimo le Abramo

151Ka morago ga tšeo Abramo a bona pono gomme a kwa Morena a bolela le yena a re: “O se ke wa boifa, Abramo. Ke tla go phemela kotsing, mme ka go fa moputso wo mogolo.”

2Eupša Abramo a re: “Morena, Mong wa ka, moputso woo o tla nkholang, ka gobane ga ke na bana? Mojalefa wa ka ke Eliesere wa Damaskose a nnoši.15:2 “Mojalefa ... nnoši” Seheberu ga se kwagale gabotse. 3Ga se wa mpha bana, gomme yo mongwe wa makgoba a ka o tlile go ja bohwa bja ka.”

4Morena a re go yena: “Lekgoba le le ka se ke la ja lefa la gago; yo e lego morwa wa gago tiitii e tla ba yena mojalefa wa gago.” 5

15:5
Bar. 4:18
Bah. 11:12
Morena a mo ntšhetša ntle a re: “Lebelela legodimong mme o bale dinaledi, ge o kgona; ditlogolo tša gago di tla ba kaalo.”

6

15:6
Bar. 4:3
Bag. 3:6
Jak. 2:23
Abramo a dumela go Morena, gomme ka lebaka la tumelo ya gagwe Morena a mmona e le moloki.

7Ke moo Morena a itšego go yena: “Ke nna Morena yo a go ntšhitšego Ure kua Babilonia go tlo go fa naga ye gore e be bohwa bja gago.”

8Eupša Abramo a re: “Morena, Mong wa ka, nka tseba bjang gore e tla ba ya ka?”

9Morena a mo fetola a re: “Ntlišetše kgomo ya tshadi le pudi le kgapa, ka moka e be tša mengwaga ye meraro, le mokuru le leeba.” 10Abramo a tliša diruiwa tšeo go Modimo, a di ripa ka bogare, mme a tšea mephapha a e bea ka go lebana ka methaladi ye mebedi; fela ge e le dinonyana tšela tšona a se ke a di ripaganya. 11Manong a theogela moo dibelebeleng tšeo, fela Abramo a a raka.

12

15:12
Jobo 4:13-14
Ge letšatši le dikela, Abramo a swarwa ke boroko bjo bogolo, mme a tlelwa ke poifo le letšhogo. 13
15:13
Eks. 1:1-14
Dit. 7:6
Morena a re go yena: “Tseba gore ruri ditlogolo tša gago e tla ba bafaladi nageng e šele; e tla ba makgoba moo gomme ba tla gatelelwa mengwaga ye makgolo a mane. 14
15:14
Eks. 12:40-41
Dit. 7:7
Eupša ke tla otla setšhaba seo se ba dirago makgoba, gomme ba tla tšea mahumo a mantši ge ba tloga moo nageng yeo. 15Ge e le wena, o tla ithobalela ka khutšo wa bolokwa o phetše galelele. 16Ba ba tlago boela mo ke moloko wa gago wa bone, mme ka nako yeo ke mo bokgopo bja Baamore bo tlago ba bo gaketše mo ba tlago ba ba swanela gore ke ba otle.”

17Ge letšatši le diketše, leswiswi le swere, ka bjako sebešo se se kuelelago muši le serumola se se laumago mollo tša rotoga mme tša feta gare ga mephapha yela ya diruiwa. 18

15:18
Dit. 7:5
Gona moo Morena a dira kgwerano le Abramo a re: “Ke tla fa ditlogolo tša gago naga ye go tloga mollwaneng wa Egepeta go fihlela nokeng ya Yufratese, 19go akaretša naga ya Bakene le ya Bakenase le ya Bakadmone 20le ya Bahete le ya Baperise le ya Barafa 21le ya Baamore le ya Bakanana le ya Bagirgashe le ya Bajebuse.”

16

Hagare le Ishmaele

161Mosadi wa Abramo, Sarai, o be a se a belegela Abramo bana. Fela o be a na le lekgoba la mosetsana la Moegepeta leo leina la lona e bego e le Hagare, 2ka gona Sarai a re go Abramo: “Nna Morena o ntimile thari. O reng o sa robale le lekgoba la ka la mosetsana? Mohlomongwe a ka mpelegela ngwana.” Abramo a dumela kgopelo ya Sarai. 3Ka gona Sarai a mo neela Hagare gore e be mosadi wa gagwe. Ke ge go fetile mengwaga ye lesome Abramo a dutše nageng ya Kanana. 4Abramo a robala le Hagare, mme Hagare a ima. Ge a lemoga gore o imile, a thoma go nyatša Sarai.

5Ke moo Sarai a itšego go Abramo: “Ke molato wa gago ge Hagare a nnyatša.16:5 “Ke molato wa gago ge Hagare a nnyatša” goba “Anke o tlaišege ka lebaka la molato wo o ntirilego wona” Ke nna ka bonna ke go neetšego yena, gomme e sa le go tloga mola a lemogago gore o imile o a nnyatša. A Morena a ahlole gore nna le wena wa phošo ke mang.”

6Abramo a mo fetola a re: “Go lokile, ke lekgoba la gago mme o laolwa ke wena; dira se o se ratago ka yena.” Ke moka Sarai a swara Hagare gasehlogo, Hagare a ba a tšhaba.

7Morongwa wa Morena a gahlanetša Hagare mothopong kua lešokeng tseleng ya go ya Shure, 8gomme a re: “Hagare, lekgoba la Sarai, a o tšwa kae, mme o ya kae?”

A mo fetola a re: “Ke tšhabela mong wa ka, Sarai.”

9Morongwa a re: “Boela go yena gomme o ikokobetše go yena.” 10Ke moo a itšego: “Ke tla go fa ditlogolo tše ntši mo e lego gore ga go yo a ka di balago. 11O tlile go ba le morwa mme o mo ree Ishmaele,16:11 “Ishmaele” Leina le ka Seheberu le ra go re “Modimo o a kwa”. ka gobane Morena o kwele sello sa gago sa tlaišego. 12Fela morwa wa gago e tla ba monna wa go se tlwaetšege, a etša pitsi; o tla lwa le mang le mang, mme mang le mang o tla lwa naye. O tla phela a hloile meloko ya gabo ka moka.”

13Hagare a ipotšiša a re: “Na e ka ba ruri ke bone Modimo mme ka fela ke phela?”16:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ke bone Modimo mme ka fela ke phela?” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ka gona a rea Morena yo a boletšego le yena leina la “Modimo yo a bonago”. 14Ke ka lebaka leo batho ba bitšago sediba seo se lego gare ga Kadeshe le Berede “Sediba sa Mophelaampona”.

15

16:15
Bag. 4:22
Hagare a belegela Abramo morwa, mme Abramo a mo rea leina la Ishmaele. 16Abramo o be a na le mengwaga ye masome a seswai le metšo ye e selelago ka nako yeo.

17

Lebollo, sešupo sa kgwerano

171Ge Abramo a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye senyane, Morena o ile a iponagatša go yena mme a re: “Ke nna Modimo Ramaatlaohle. O ntheetše mme ka mehla o dire se se lokilego. 2Ke tla dira kgwerano ya ka le wena, mme ka go fa ditlogolo tše ntšintši.” 3Abramo a itahlela fase ka sefahlego, mme Modimo a re: 4“Še kgwerano ye ke e dirago le wena: O tla ba tatagoditšhaba tše ntši. 5

17:5
Bar. 4:17
Leina la gago e ka se hlwe e le Abramo, eupša e tla ba Abrahama,17:5 “Abrahama” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “tatagoditšhaba tše ntši”. ka gore ke go dira tatagoditšhaba tše ntši. 6Ke tla go fa ditlogolo tše ntšintši ya ba ditšhaba, gomme tše dingwe tša tšona e tla ba dikgoši.

7

17:7
Luk. 1:55
“Ke tla dira kgwerano le wena le ditlogolo tša gago tša meloko ya ka moso, ya ba kgwerano ya neng le neng, ya go re ke tla ba Modimo wa gago le wa ditlogolo tša gago. 8
17:8
Dit. 7:5
Ke tla fa wena le ditlogolo tša gago yona naga ye bjale o lego mofaladi go yona. Naga ka moka ya Kanana e tla ba ya ditlogolo tša gago go ya go ile, gomme ke tla ba Modimo wa bona.”

9Modimo a re go Abrahama: “Le wena o botegele kgwerano ya ka le wena, wena gotee le ditlogolo tša gago tša meloko ya ka moso. 10

17:10
Dit. 7:8
Bar. 4:11
Sese sešupo sa kgwerano ya ka le wena, wena le ditlogolo tša gago: Motho mang le mang wa monna gare ga lena a bolotšwe. 11-12Go tloga bjale le bolotše lesea le lengwe le le lengwe la mošemane ge le na le matšatši a seswai, gotee le makgoba a a tswalwago malapeng a lena, le makgoba a le a rekago go bašele. Se e tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lena. 13Yo mongwe le yo mongwe a bolotšwe. Leswao le la mmeleng e tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lena ya neng le neng. 14Mošemane goba monna ofe le ofe yo a sego a bolotšwa e ka se hlwe e le yo mongwe wa setšhaba sa ka, ka gore ga se a botegela kgwerano ya ka.”

15Modimo a re go Abrahama: “O se ke wa hlwa o bitša mosadi wa gago Sarai; go tloga bjale leina la gagwe ke Sara. 16Ke tla mo šegofatša gomme ke tla go fa morwa ka yena. Ke tla mo šegofatša gomme e tla ba mmagoditšhaba, mme go tla ba le dikgoši gare ga ditlogolo tša gagwe.”

17Abrahama a itahlela fase ka sefahlego a sega ka pelong a re: “Na monna wa mengwaga ye lekgolo a ka tswala ngwana? A Sara a ka ba le ngwana a na le mengwaga ye masome a senyane?” 18Abrahama a re go Modimo: “Hle, a Ishmaele e no ba mojalefa wa ka.”

19Eupša Modimo a re: “Aowa, mosadi wa gago, Sara, o tla go belegela morwa gomme o mo ree leina la Isaka.17:19 “Isaka” Leina le ka Seheberu le ra go re “o a sega”. Ke tla botegela kgwerano ya ka le yena le ditlogolo tša gagwe. Ke kgwerano ya go ya go ile. 20Ke kwele kgopelo ya gago mabapi le Ishmaele, ka fao ke tla mo šegofatša ka mo fa bana ba bantši le ditlogolo tše ntši. E tla ba tatagobabuši ba lesome le metšo ye mebedi, mme ke tla dira ditlogolo tša gagwe setšhaba se segolo. 21Eupša ke tla botegela kgwerano ya ka le morwa wa gago, Isaka, yo a tlago belegwa ke Sara ka tšona nako tše ngwaga wo o tlago.” 22Ge Modimo a feditše go bolela le Abrahama, o ile a mo tlogela, a rotoga.

23Ka lona letšatši leo Abrahama a phetha taelo ya Modimo, a bolotša morwa wa gagwe, Ishmaele, le bašemane le banna ka moka ba lapa la gagwe, gotee le makgoba a a tswetšwego lapeng la gagwe, le ao a a rekilego. 24Abrahama o be a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye senyane ge a bolotšwa, 25mme morwa wa gagwe, Ishmaele, o be a na le mengwaga ye lesome le ye meraro. 26Bobedi bja bona ba boloditšwe ka letšatši le tee, 27gotee le makgoba ohle a Abrahama.