Sepedi 2000 (NSO00)
9

Kgwerano ya Modimo le Noa

91

9:1
Gen. 1:28
Modimo a šegofatša Noa le barwa ba gagwe mme a re go bona: “Le beng le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng. 2Diphoofolo le dinonyana le digagabi le dihlapi ka moka di tla phela di le boifa. Ka moka di bewa diatleng tša lena. 3Bjale le ka di ja, la ja le ditala; ke le fa tšona ka moka gore e be dijo tša lena. 4
9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Selo se tee se le sego la swanela go se ja ke nama ye e nago le madi; ke le iletša yona ka lebaka la gore bophelo bo mading. 5Yo a bolayago motho ke tla mo otla. Phoofolo efe le efe ye e bolayago motho ke tla e otla. 6
9:6
Eks. 20:13
Gen. 1:26
Yo a bolayago motho le yena o tla bolawa ke batho, ka gore motho o dirilwe gore a swane le Modimo.

7

9:7
Gen. 1:28
“Fela lena, le be le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng.”

8Modimo a re go Noa le barwa ba gagwe: 9“Bjale ke dira kgwerano ya ka le lena le ditlogolo tša lena 10le diphedi tšohle tša lefase tše di bego di na le lena – dinonyana, le diruiwa, le diphoofolo tšohle tša lešoka – se sengwe le se sengwe seo se tšwilego ka leselawatleng le lena. 11Ke dira kgwerano ya ka le lena ke re: Diphedi ka moka di ka se tsoge di fedišitšwe ka lefula gape; lefula le ka se tsoge le sentše lefase gape. 12Sese sešupo sa kgwerano ye ya neng le neng ye ke e dirago le lena le diphedi ka moka: 13ke molalatladi wa ka wo ke o tsemago marung. E tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lefase. 14Nako le nako ge ke pipa legodimo ka maru mme molalatladi o bonala, 15ke tla gopola kgwerano ya ka le lena le diphoofolo ka moka ya gore lefula le ka se tsoge le fedišitše diphedi ka moka gape. 16Ge molalatladi o le marung ke tla o bona, mme ka gopola kgwerano ya go ya go ile gare ga ka le diphedi ka moka lefaseng. 17Se ke sešupo sa kgwerano ye ke e dirago le diphedi ka moka.”

Noa le barwa ba gagwe

18Barwa ba Noa bao ba tšwilego ka leselawatleng ke Seme le Hamo le Jafeta. Hamo e be e le tatagoKanana. 19Barwa ba ba bararo ba Noa e bile borakgolokhukhu ba batho ka moka lefaseng.

20Noa, yo e bego e le molemi, e bile yena motho wa mathomo wa go bjala merara. 21Ka morago ga ge a nwele beine o ile a tagwa, mme a ithobalela ka mošašeng wa gagwe a apotše. 22Ge Hamo, tatagoKanana, a bona gore tatagwe ga a tšwara, o ile a tšwa a yo botša bomorwarragwe ka babedi. 23Ke moo Seme le Jafeta ba tšerego kobo mme ba e bea magetleng, ba tsena ka mošašeng ba sepela ka sa morago, gomme ba pipa tatabo ka kobo yela; ba itebelediša thoko gore ba se ke ba mmonela. 24Ge Noa a tšwiwa ke beine mme a ekwa gore morwagwe yo monnyane o mo dirile eng, 25a re:

“Kanana a a rogakwe!

E tla ba lekgobakgoba la bomorwarragwe.

26Retang Morena, Modimo wa Seme!

Kanana e tla ba lekgoba la Seme.

27A Modimo a atiše Jafeta;9:27 “Jafeta” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “atafala”.

ditlogolo tša gagwe di phele le batho ba Seme.

Kanana e tla ba lekgoba la Jafeta.”

28Ka morago ga lefula Noa o phetše mengwaga ye 350, 29mme a hlokafala a na le mengwaga ye 950.

10

Ditlogolo tša barwa ba Noa

(1 Dikr. 1:5-23)

101Šedi ditlogolo tša barwa ba Noa, Seme le Hamo le Jafeta. Ba bararo ba ba bile le barwa ka morago ga lefula.

2Barwa ba Jafeta šeba: ke Gomere le Magogo le Madai le Jabane le Tubale le Mesheke le Tirase. Bona e bile borakgolokhukhu ba ditšhaba tšeo di reetšwego maina a bona. 3Ditlogolo tša Gomere e bile setšhaba sa Ashkenase le sa Rifate le sa Togarma. 4Ditlogolo tša Jabane e bile setšhaba sa Elisha le sa Tarshishe10:4 “Tarshishe” ke go re “Spania”. le sa Saeprose le sa Rodose; 5bona e bile borakgolokhukhu ba ditšhaba tše di dulago go ipata le lebopo le dihlakahlakeng. Bao ka moka ke ditlogolo tša Jafeta, mme ba dula melokong le ditšhabeng tša gabobona le dinageng tše di fapanego; sehlopha se sengwe le se sengwe se bolela polelo ya sona.

6Barwa ba Hamo šeba: ke Kushe le Egepeta le Libia le Kanana. Bona e bile borakgolokhukhu ba ditšhaba tšeo di reetšwego maina a bona. 7Ditlogolo tša Kushe e bile setšhaba sa Seba le sa Habila le sa Sabta le sa Rama le sa Sabteka. Ditlogolo tša Rama e bile setšhaba sa Sheba le sa Dedane. 8Kushe o ile a ba le morwa yoo leina la gagwe e bego e le Nimrode. Yena e bile mogale wa mathomo lefaseng. 9E be e le motsomi yo mogolo le mahlong a Morena; ke ka lebaka leo batho ba rego: “Bjalo ka Nimrode o motsomi yo mogolo le mahlong a Morena.”

10Mathomong mmušo wa gagwe o be o akaretša Babele le Ereke le Akade. Naga tše ka moka10:10 “ka moka” Seheberu se re “le Kalene”. di Babilonia. 11Go tloga nageng yeo o ile a ya Asiria, mme fao a aga metse ya Ninibe le Rehobote-Ire le Kelage 12le Resene – motse wo o lego gare ga Ninibe le motse wo mogolo wa Kelage.

13Ditlogolo tša Egepeta e bile batho ba Lidia le Anamo le Lehaba le Naftuage 14le Patruse le Kasluage le Kreta, bao go bona go tšwilego Bafilista.10:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le Kreta, bao go bona go tšwilego Bafilista.” Seheberu se re “bao go bona go tšwilego Bafilista le Kreta.”

15Barwa ba Kanana šeba: Sidone, wa leitšibolo, le Hete. Bona e bile borakgolokhukhu ba batho bao ba reetšwego maina a bona. 16Kanana gape e bile rakgolokhukhu wa Bajebuse le Baamore le Bagirgashe 17le Bahibe le Baaraki le Basine 18le Baarbade le Batsemare le Bahamate. Dikgoro tše di fapanego tša Bakanana tša ikala. 19Naga ya Bakanana e be e tloga Sidone e leba Gerare go yo fihla Gasa, e leba Sodoma le Gomora le Adma le Tseboime go yo fihla Lesha. 20Tšeo ke ditlogolo tša Hamo tše di dulago melokong le ditšhabeng tša gabotšona le dinageng tša tšona tše di fapanego; sehlopha se sengwe le se sengwe se bolela polelo ya sona.

21Seme, mogolwaJafeta, e bile rakgolokhukhu wa Baheberu ka moka. 22Barwa ba Seme šeba: Elamo le Ashure le Arpakshade le Lude le Aramo. Bona e bile borakgolokhukhu ba ditšhaba tšeo ba reetšwego maina a tšona. 23Ditlogolo tša Aramo e bile setšhaba sa Utse le sa Hule le sa Getere le sa Mashe. 24Arpakshade e bile tatagoShelage, yo e bilego tatagoEbere. 25Ebere o bile le barwa ba babedi: Yo mongwe o ile a bitšwa Pelege,10:25 “Pelege” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “aroganya”. ka gore nakong ya gagwe batho ba lefase ba be ba arogane; yo mongwe yena o ile a bitšwa Jokotane. 26Ditlogolo tša Jokotane e bile setšhaba sa Almodade le sa Shelefo le sa Hatsarmabete le sa Jerage 27le sa Hadoramo le sa Usale le sa Dikla 28le sa Obale le sa Abimaele le sa Sheba 29le sa Ofire le sa Habila le sa Jobabe. Ka moka ga bona ba tšwile go Jokotane. 30Naga yeo ba bego ba dula go yona e be e tloga Mesha e fihla Sefare kua mebotong ya ka bohlabela. 31Tšeo ke ditlogolo tša Seme tše di dulago melokong le ditšhabeng tše di fapanego, le dinageng tše di fapanego. Sehlopha se sengwe le se sengwe se bolela polelo ya sona.

32Ditšhaba tše ka moka ke ditlogolo tša Noa, setšhaba ka setšhaba, go ya ka borakgolokhukhu ba bona bao ba fapanego. Ka morago ga lefula ditšhaba ka moka tša lefase di tšwile barweng ba Noa.

11

Tora ya Babele

111Mathomong batho ba lefase lohle ba be ba na le polelo e tee fela, mme ba šomiša mantšu a a swanago. 2Ge ba falalela thoko ya bohlabela ba ile ba fihla molaleng wo mongwe kua Babilonia, gomme ba dula moo. 3Ba botšana ba re: “Tlang re bopeng ditena mme re di tšhume di butšwe!” Ka gona ba ba le ditena tša go aga, le letsopa la go di swaraganya. 4Ke moo ba itšego: “Bjale a re ageng motse wa tora ye e fihlago legodimong, gore re tle re itirele leina mme re se ka ra šwalalanywa le lefase ka moka.”

5Morena a theoga go tlo bona motse le tora yeo batho bao ba di agilego, 6mme a re: “Bjale bonang, batho ba ka moka ke batho ba tee gomme ba bolela polelo e tee; se e no ba mathomo a se ba tlilego go se dira. Go se gwa ya kae ba tla be ba kgona go dira se sengwe le se sengwe se ba nyakago go se dira. 7A re theogeng re yo hlakahlakanya polelo ya bona gore ba se ke ba kwešišana.” 8Ke moo Morena a ba tšitlantšego gohle lefaseng, mme ba se hlwe ba aga motse wola. 9Motse woo wa bitšwa Babele,11:9 “Babele” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “hlakahlakantše”. ka gobane moo Morena o hlakahlakantše polelo ya batho ka moka, mme go tloga moo a ba tšitlanyetša gohle lefaseng.

Ditlogolo tša Seme

(1 Dikr. 1:24-27)

10Ditlogolo tša Seme šedi: Mengwaga ye mebedi ka morago ga lefula, ge Seme a na le mengwaga ye 100, o ile a ba le morwa, Arpakshade. 11Ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 500, mme a ba le bana ba bangwe.

12Ge Arpakshade a na le mengwaga ye 35 o ile a ba le morwa, Shelage; 13ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 403, mme a ba le bana ba bangwe.

14Ge Shelage a na le mengwaga ye 30 o ile a ba le morwa, Ebere; 15ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 403, mme a ba le bana ba bangwe.

16Ge Ebere a na le mengwaga ye 34 o ile a ba le morwa, Pelege; 17ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 430, mme a ba le bana ba bangwe.

18Ge Pelege a na le mengwaga ye 30 o ile a ba le morwa, Regu; 19ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 209, mme a ba le bana ba bangwe.

20Ge Regu a na le mengwaga ye 32 o ile a ba le morwa, Seruge; 21ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 207, mme a ba le bana ba bangwe.

22Ge Seruge a na le mengwaga ye 30 o ile a ba le morwa, Nahoro; 23ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 200, mme a ba le bana ba bangwe.

24Ge Nahoro a na le mengwaga ye 29 o ile a ba le morwa, Terage; 25ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 119, mme a ba le bana ba bangwe.

26Ge Terage a na le mengwaga ye 70, o ile a ba tatagoAbramo le Nahoro le Harane.

Ditlogolo tša Terage

27Šedi ditlogolo tša Terage yo e bilego tatagoAbramo le Nahoro le Harane: Harane e bile tatagoLote, 28mme Harane a hwela motseng wa gabo wa Ure kua Babilonia tatagwe a sa phela. 29Abramo a nyala Sarai, mme Nahoro a nyala Milka, morwedi wa Harane. Morwedi yo mongwe wa Harane e be e le Jiska. 30Sarai o be a sa belege.

31Terage o ile a tloga motseng wa Ure, kua Babilonia, a na le Abramo, morwagwe, le Lote, setlogolo sa gagwe, morwa wa Harane, le ngwetši ya gagwe, Sarai, mosadi wa Abramo, a leba Kanana. Ba fihla Harane mme ba itulela gona. 32Terage o ile a hwela moo a na le mengwaga ye 205.