Sepedi 2000 (NSO00)
1

Ditaba tša tlholo

11Mathomong Modimo o hlodile legodimo le lefase. 2Lefase le be le sa dulwe, le se na selo. Bodiba bjo bogolo bo be bo pipilwe ke leswiswi, mme moya wa Modimo1:2 “moya wa Modimo” goba “maatla a Modimo” o be o akaletše ka godimo ga meetse. 3

1:3
2 Bakor. 4:6
Gomme Modimo a laela a re: “A go be le seetša” – seetša sa ba gona. 4Modimo a se bona, a kgahlega. A aroganya seetša le leswiswi, 5mme a re seetša ke “mosegare”, leswiswi ke “bošego”. Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la pele.

6-7

1:6-8
2 Pet. 3:5
Modimo a laela gape a re: “A go be le lefaufau go aroganya meetse le go a dira gore a be mafelong a mabedi” – gwa direga bjalo. Ka gona Modimo a dira lefaufau mme a aroganya meetse a ka fase ga lona le a ka godimo ga lona. 8A re lefaufau ke “legodimo”. Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la bobedi.

9Modimo a laela gape a re: “A meetse a a lego ka fase ga legodimo a kgobokane felo gotee gore naga e bonale” – gwa direga bjalo. 10A re naga ke “lefase” mme meetse a a kgobokanego felo gotee a re ke “lewatle”. Modimo a di bona, a kgahlega. 11Gomme a laela a re: “A lefase le be le mehuta yohle ya dimela – tšeo di hlagišago dithoro, le mehlare ye e enywago dienywa” – gwa direga bjalo. 12Ka fao lefase la ba le mehuta ka moka ya dimela – tšeo di hlagišago dithoro, le mehlare ye e enywago dienywa. Gomme Modimo a di bona, a kgahlega. 13Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la boraro.

14Modimo a laela gape a re: “A dietša di be gona legodimong go aroganya mosegare le bošego, le go bontšha nako yeo go thomago matšatši, le mengwaga, le matšatši a menyanya ya sedumedi; 15di tage legodimong go bonega lefase” – gwa direga bjalo. 16Ka gona Modimo a dira dietša tše pedi tše kgolo, letšatši go buša mosegare, le ngwedi go buša bošego; a dira le dinaledi. 17A bea dietša legodimong gore di bonege lefase, 18go laola mosegare le bošego, le go aroganya seetša le leswiswi. Gomme Modimo a di bona, a kgahlega. 19Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la bone.

20Modimo a laela gape a re: “A meetse a nyeume diphedi tša mehuta yohle, mme legodimo le tlale dinonyana.” 21Ka gona Modimo a hlola diphedi tše kgolokgolo tša lewatle, le diphedi tša mehuta ka moka ya ka meetseng, le dinonyana tša mehuta ka moka. Gomme Modimo a di bona, a kgahlega. 22A di šegofatša ka moka, gomme a botša diphedi tša ka meetseng gore di ate di tlale lewatle, le dinonyana a di botša gore di ate. 23Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la bohlano.

24Modimo a laela gape a re: “A lefase le be le diphedi tša mehuta yohle – diruiwa, le diphoofolo tša lešoka, le digagabi” – gwa direga bjalo. 25Ka gona Modimo a di dira ka moka mme a kgahlwa ke tšeo a di bonago.

26

1:26
1 Bakor. 11:7
Gape Modimo a re: “Bjale a re direng batho ka seswantšho sa rena, ba swane le rena. Ba tla laola dihlapi, le dinonyana, le diruiwa, le diphoofolo tša lešoka,1:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “diruiwa, le diphoofolo tša lešoka”. Seheberu se re “diruiwa le lefase ka moka”. le digagabi ka moka tša lefase.” 27
1:27-28
Gen. 5:1-2
1:27
Mat. 19:4
Mar. 10:6
Ka gona Modimo a hlola batho, a ba dira gore ba swane le yena. A ba dira e le monna le mosadi, 28a ba šegofatša mme a re go bona: “Le beng le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng mme di le laole. Ke le bea balaodi ba dihlapi le dinonyana le diphedi tšohle tša lefase. 29Ke le file dimela tšohle tša peu lefaseng ka moka le mehlare yohle ya dienywa tša peu, gore e be dijo tša lena. 30Ge e le diphoofolo tša lešoka le dinonyana le digagabi ka moka, tšona ke di file ditala tšohle gore e be dijo tša tšona” – gwa direga bjalo. 31Modimo a lebelela tšohle tše a di dirilego mme a kgahlega kudu. Mantšiboa a feta, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la boselela.

2

21Ke ka fao Modimo a phethilego modiro wa go hlola legodimo le tšohle tše di lego go lona, le lefase le tšohle tše di lego go lona. 2

2:2-3
Eks. 20:11
2:2
Bah. 4:4,10
Ka letšatši la bošupa Modimo ke ge a feditše mediro ye a bego a e dira; mme ka letšatši leo a khutša, a feditše mediro ka moka ye a bego a e dira. 3A šegofatša letšatši la bošupa mme a le dira letšatši le lekgethwa, ka gore ka letšatši leo ke ge a feditše tlholo ya gagwe mme a lesa mošomo ka moka. 4Ke ka fao legodimo le lefase di hlotšwego ka gona.

Serapa sa Edene

Ge Morena Modimo a hlola legodimo le lefase, 5go be go se na dimela lefaseng goba ditala tšeo di medilego, ka gore o be a se a ka a neša pula, gape go se yo a ka lemago. 6Fela meetse ona a be a nyaganyaga fase a nošetša naga.

7

2:7
1 Bakor. 15:45
Morena Modimo a ntšha mobu fase a bopa monna2:7 Lentšu la Seheberu la go re “fase” le la go re “monna” ka modumo a nyakile go swana. ka wona; a budulela moya wa bophelo ka dinkong tša gagwe, gomme monna a thoma go phela.

8Morena Modimo a dira serapa kua Edene ka bohlabela, mme a bea monna yola a mmopilego ka moo. 9

2:9
Kut. 2:7
22:2,14
Fao a mediša dimela tše botse tša mehuta yohle, mme tša enywa dienywa tše bose. Gare ga serapa go be go na le mohlare wo o fago bophelo, le mohlare wo o fago tsebo ya se sebotse le se sebe.2:9; 2:17 “tsebo ya se sebotse le se sebe” goba “tsebo ya tšohle”

10Moo Edene gwa ba le moela wa meetse wo o nošetšago serapa. Ka ntle ga Edene moela woo o be o tšwile dinoka tše nne. 11Noka ya pele ke Pishone, mme yona e ela go dikologa naga ya Habila mo go hwetšwago gauta. 12Gauta yeo ga se ya tswakwa; senkgabose se e sego sa mehleng le mohuta wo mongwe wa magakabje di hwetšwa fao. 13Noka ya bobedi ke Gihone. Yona e ela go dikologa naga ya Kushe.2:13 “Kushe” goba “Sudane” 14Noka ya boraro ke Tigrise ye e fetago ka bohlabela bja Asiria, mme ya bone noka yona ke Yufratese.

15Ka gona Morena Modimo a bea monna moo serapeng sa Edene gore a se leme, a se lete. 16A mmotša a re: “O ka ja dienywa tša mohlare ofe le ofe mo serapeng 17ntle le tša mohlare wo o fago tsebo ya se sebotse le se sebe. O se ke wa ja dienywa tša mohlare woo; ge o ka di ja, o tla hwa lehu ka lona letšatši leo.”

18Ke moo Morena Modimo a itšego: “Ga go botse ge monna a phela a nnoši. Ke tla mo direla mothuši yo a mo swanetšego.” 19Ka fao a ntšha mobu fase a bopa diphoofolo ka moka le dinonyana ka moka, a di tliša pele ga monna gore a bone gore o tla di rea maina afe. Ke ka moo ka moka di reilwego maina. 20Ka fao monna a rea dinonyana le diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka maina, fela a hloka le e tee ya tšona ye e ka bago mothuši yo a mo swanetšego.

21Ke moo Morena Modimo a swarišitšego monna boroko bjo bogolo, mme a re a sa robetše, a ntšha kgopo e tee ya monna mme a thiba sekgala sela ka nama. 22Ka kgopo yeo a dira mosadi mme a mo tliša go monna. 23Ke fao monna a itšego:

“Bjale gona ke bile ke hweditše

yo a swanago le nna –

lešapo le le ntšhitšwego mašapong a ka,

le nama ye e ntšhitšwego nameng ya ka.

Leina la gagwe ke ‘mosadi’,

ka gobane o ntšhitšwe go monna.”2:23 Lentšu la Seheberu la go re “mosadi” le la go re “monna” ka modumo a nyakile go swana.

24
2:24
Mat. 19:5
Mar. 10:7-8
1 Bakor. 6:16
Baef. 5:31
Ke ka fao monna a tlogelago tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe, mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.

25Monna le mosadi bobedi ba be ba se ba tšwara, eupša ba be ba sa lewe ke dihlong.