Sepedi 2000 (NSO00)
5

Lotang tokologo ya lena

51Kriste o re lokolotše, gomme re lokologile ka mmannete. Ka gona emang le tiile, le se dumele go boela bokgobeng.

2Theeletšang! Nna, Paulose, ke le botša gore ge le ka bolla, Kriste a ka se le hole ka selo. 3Ke sa gatelela taba ya gore motho mang le mang yo a dumelago go bolla o tlemegile go phetha melao yohle ya Moshe. 4Lena ba le nyakago go lokafatšwa ka go phetha melao ya Moshe, le ikgaotše mo go Kriste. Ga le sa kgahla Modimo. 5Ge e le rena re holofetše gore re tla lokafatšwa ke Modimo; gomme seo ke sona se re se letetšego ka maatla a Moya wo Mokgethwa wo o šomago ka tumelo ya rena. 6Gobane ge re le ba tee le Kriste, go bolla goba go se bolle ga go bohlokwa; se se lego bohlokwa ke tumelo ye e iponatšago ka lerato.

7Etse le be le swere gabotse bjang! Bjale ke mang wa go le tlogediša nnete? 8O le kgonne bjang? Nnete ga se la e tlogedišwa ke Modimo yo a le bitšago. 9

5:9
1 Bakor. 5:6
Gape go thwe: “Komelwana ye nyenyane e bediša hlama yohle.” 10Go phela re le ba tee le Morena ga rena go ntira gore ke holofele gore le ka se be le maikemišetšo ao a arogilego nneteng, le gore moferekanyi yoo wa lena, ana ke mang ana ke mang, o tla otlwa ke Modimo.

11Bjale, banabešo, ge eba nna ke sa botša batho gore go bolla go a nyakega, e reng e le gona ke sa hlomarwa? Gape ge go ka be go le bjalo, go ruta batho ga ka ka tša sefapano sa Kriste go ka be go sa kgopiše motho. 12Nke nkabe babolli bao ba le ferekanyago ba bile ba iphagola.

13Ge e le lena, banabešo, le bileditšwe tokologo. Fela le se dumelele gore tokologo ye e le diriše dibe. Sa lena a e be go direlana ka lerato. 14

5:14
Lef. 19:18
Gobane melao yohle ya Moshe e akaretšwa ka molao o tee wo o rego: “O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.” 15Fela ge le gobatšana ebile le rathaganyana, gona le itote, ka gore le ka fetšana taa.

Tša Moya le tša nama

16Gomme nna ke re: Phelang ka mokgwa wo le hlahlwago ke Moya, gomme le ka se lakwe ke ditumo tša nama. 17

5:17
Bar. 7:15-23
Gobane tše di nyakwago ke nama ya rena di ganana le tše di nyakwago ke Moya, le tše di nyakwago ke Moya di ganana le tše di nyakwago ke nama ya rena. Dilo tše di a ganana, gomme di le šitiša go dira se le se nyakago. 18Ge le hlahlwa ke Moya, gona ga le bušwe ke melao ya Moshe.

19Tše di dirwago ka go hlohleletšwa ke nama di pepeneneng: ke bogwebakathobalano, le bootswa, le bofebe, 20le go khunamela medingwana, le boloi, le lehloyo, le phapano, le tseba, le kgalefo, le bojato, le tshele, le dihlophana, 21le mona, le botagwa, le bohlola, le tše di swanago le tšeo. Ke a le botša, bjalo ka ge ke ile ka le botša pele, ke re ba ba dirago tše dibjalo ba ka se be le bophelo bjo bo sa felego.

22Dikenywa tša Moya tšona ke lerato, le lethabo, le khutšo, le bopelotelele, le botho, le go loka, le potego, 23le boleta, le boitshwaro. Tša mohuta woo ga go molao wo o di ganago. 24Gomme ba e lego ba Kriste Jesu ba bolaile nama ya bona gotee le dikganyogo le ditumo tša yona. 25Ge eba re phedišwa ke Moya, gona le go laolwa re swanetše go laolwa ke wona. 26Re se ke ra ikgogomoša goba ra rumolana goba ra tsebafelana.

6

Le rwadišaneng mathata a lena

61Banabešo, ge motho a ka swarwa a dira sebe, lena le hlahlwago ke Moya le mo kgale ka moya wo boleta, gomme motho a itote, gore le yena a se lekege. 2Le rwadišaneng mathata a lena, gomme ka tsela yeo le tla be le phetha6:2 “le tla be le phetha” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le phetha”. molao wa Kriste. 3Ge motho a ipona e le selo, mola e se selo, o a iphora. 4A mongwe le mongwe a itlhahlobe maitshwaro. Ge e le a go loka ke mo a kago ikgantšha ka tše yena mong a di dirilego, a sa di bapetše le tše di dirilwego ke yo mongwe. 5Gobane mongwe le mongwe o swanetše go ithwalela a gagwe mathata.

6Yo a rutwago tša tumelo a fele a ngwathiša moruti wa gagwe go tšohle tše dibotse tše a nago le tšona.

7Le se ke la iphora; Modimo ga a kodutlwe. Se motho a se bjalago ke sona se a tlago se buna. 8Yo a bjalago tše di kgahlago ditumo tša gagwe tša nama, se a tlago se buna ke lehu le le sa felego; yo a bjalago tše di kgahlago Moya, se a tlago se buna ke bophelo bjo bo sa felego. 9Re se ke ra lapa go dira tše di lokilego, gobane ge re ka se lape re tla tla re buna ka nako ya gona. 10Ka gona, ge re na le sebaka re direleng batho bohle tše di lokilego, gagolo bao e lego ba tumelo ya rena.

Paulose o feleletša ka go laya le go laela Bagalatia

11Bonang gore nna ka seatla sa ka ke le ngwalela ka ditlhaka tše dikgolo bjang. 12Batho bao ba lekago go le gapeletša go bolla ke bona ba ba nyakago go kgantšha mebele ya bona. Seo ba dio se direla gore ba se ke ba hlomarelwa sefapano sa Kriste. 13Ešita le bona bao ba bollago ga se gore ba phetha melao ya Moshe; ba dio nyaka gore le re go bolla ba tle ba kgantšhe gore le obametše setlwaedi se sa go swaya mmele. 14Nnaena nka se ikgantšhe ka selo, ge e se ka sefapano sa Morena wa rena Jesu Kriste, gobane ka sona sefapano se ga ke sa na taba le lefase, le lona lefase ga le sa na taba le nna. 15Go bolla goba go se bolle ga se selo, se segolo ke go bopša lefsa. 16Anke bao ba phelago ba phetha molao wo ba be le khutšo ba be ba gaugelwe – bona e lego Baisraele ba Modimo.

17Ka moso go se sa ba le yo a ntshwenyago, ka gobane mabadi a ke nago le ona mo mmeleng wa ka ke leswao la gore ke nna wa Jesu.

18Banabešo, anke Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele. Amene.