Sepedi 2000 (NSO00)
4

41Ke ra gore mojalefa ge e sa le ngwana ga a fapane le lekgoba ka selo, etšwe e le yena mong wa tšohle. 2O sa laolwa ke bahlokomedi le ba go mo laolela dithoto go fihlela ge go fihla nako ye e beilwego ke tatagwe. 3Gomme le rena mola re sešo ra gola mo go tša moya re be re laolwa ke meoya ye e bušago lefase. 4Fela ya re ge go fihla nako ye e beilwego, Modimo a roma Morwagwe, wa go belegwa ke mosadi, a bušwa ke molao wa Bajuda ge a seno tswalwa, 5

4:5-7
Bar. 8:15-17
gore a tle a rekolle ba go bušwa ke wona molao woo gore re tle re dirwe bana ba Modimo.

6Go laetša gore ke lena bana ba Modimo, Modimo o romile Moya wa Morwagwe ka dipelong tša rena, wona wa go goelela wa re: “Aba,4:6 “Aba” Le ke leina la Searamo le le rago “Tate”. Tate!” 7Ka gona, ga o sa le lekgoba, o morwa, gomme ka ge o le morwa wa Modimo, Modimo o go dirile mojalefa wa gagwe.

Paulose o tshwenyegile ka Bagalatia

8Kgale mola le be le sa tsebe Modimo le be le khunamela dilo tše ka botšona e sego medimo. 9Gomme bjale ka gore le tseba Modimo – goba, a ke re bjale ka gore Modimo o a le tseba – le reng le nyaka go boela meoyeng yela ya go fokola ya go se be le mohola ya go buša lefase? Le reng le nyaka go e khunamela gape? 10Go na le matšatši a le a hlomphago, le dikgwedi, le dihla tša meletlo, le mengwaga. 11Ke boifa gore nka no ba ke itapišeditše lefeela ka lena.

12Banabešo, ke a le kgopela, hle, ebang bjalo ka nna. Gape le nna ke bjalo ka lena. Ga se la mphošetša ka selo. 13Le tla gopola gore ke bolwetši bjo bo ilego bja mpha sebaka sa go le begela Ebangedi la mathomo. 14Fela le ge bolwetši bja ka e ile ya ba moleko mo go lena, moleko wa gore le nnyatše goba le ntšhišingwe, ga se la dira bjalo. Sa lena e bile go nkamogela ka mokgwa wo le bego le ka amogela morongwa wa Modimo, ka mokgwa wo le bego le ka amogela Kriste Jesu. 15Bjale lethabo lela la lena le feletše kae? Gape nna nka le hlatsela gore ge go be go kgonegile le ka be le ile la ikgonya mahlo la mpha ona. 16Kgane ke le fetogetše lenaba ge ke le botša nnete?

17Batho bao le ge nke ba tshwenyegile ka lena, maikemišetšo a bona ona ga se a loka. Se ba se gabilego ke go le aroganya le nna, gore le theeletše bona. 18Go tshwenyega ka motho go lokile ge eba maikemišetšo a lokile, gomme seo ke nnete ka mehla, e sego fela ge ke na le lena. 19Lena bana ba ka, ke sa buša ke le kwela bohloko bja go swana le lešoko la mosadi ge a belega, go fihlela ge le swana le Kriste. 20Ke duma ge nkabe ke na le lena gonabjale, gore ke bolele le lena ka boleta. Ke eme hlogo ka taba ya lena.

Go swantšhwa ka Hagare le Sara

21Nke le mpotše lena le nyakago go bušwa ke molao wa Moshe: Na le a kwa gore molao wa Moshe o reng? 22

4:22
Gen. 16:15
21:2
O re Abrahama o be a na le barwa ba babedi, yo mongwe a belegwe ke mosadi wa lekgoba, yo mongwe a belegwe ke mosadi wa molokologi. 23Yo wa go belegwa ke mosadi wa lekgoba o be a tswetšwe ka mokgwa wo go tswalwago motho mang le mang; eupša wa go tswalwa ke mosadi wa molokologi yena o be a tswetšwe ka kholofetšo ya Modimo. 24Ditaba tše e dio ba seswantšho. Basadi bao ba babedi ba emetše dikgwerano tše pedi. Mosadi yo bana ba gagwe ba tswalelwago bokgobeng ke Hagare, gomme o emetše kgwerano ye e dirilwego thabeng ya Sinai. 25Sinai ke thaba ya kua Arabia, gomme4:25 “Sinai ke thaba ya kua Arabia, gomme” goba “Hagare, yo a emetšego thaba ya Sinai kua Arabia” ke seswantšho sa motse wa gonabjale wa Jerusalema wo o lego bokgobeng gotee le batho ba wona. 26Ge e le Jerusalema ya legodimong yona e lokologile gomme ke mmagorena. 27
4:27
Jes. 54:1
Gomme Mangwalo a Makgethwa a re:

“Thaba, wena moopa,

wena o sa belegego!

Hlaba mokgolokwane,

wena o sa tsebego lešoko la pelego!

Gobane bana ba mosadi yo a hladilwego ba tla feta ba yo a dulago le monna ka bontši.”

28Bjale ge, lena banabešo, ke lena bana ba Modimo ka kholofetšo, bjalo ka Isaka. 29

4:29
Gen. 21:9
Ka nako yela morwa wa go tswalwa bjalo ka motho mang le mang o ile a hlakiša wa go tswalwa ka kholofetšo ya Modimo, gomme le bjale go sa le ka mokgwa woo. 30
4:30
Gen. 21:10
Fela Mangwalo a Makgethwa ona a reng? A re: “Raka mosadi wa lekgoba le ngwana wa gagwe; gobane morwa wa lekgoba a ka se je bohwa le morwa wa molokologi.” 31Gomme rena, banabešo, ga re bana ba mosadi wa lekgoba, re bana ba mosadi wa molokologi.