Sepedi 2000 (NSO00)
3

Na go phološa melao ya Moshe goba tumelo?

31Hee, lena Bagalatia ba ditlaela! Le loilwe ke mang, lena ba le hlalošeditšwego gabotse tša Jesu Kriste, go no swana le ge nke o bapotšwe sefapanong le mo lebeletše?

2Taba e tee ye ke nyakago go le botšiša yona še: Na e ka ba Moya wo Mokgethwa le o amogetše ka go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe, goba ka go kwa Ebangedi mme la e dumela? 3Na ruri le ka napa la dio tlaela ka mokgwa wo? Etse le thomile ka go hlohleletšwa ke Moya, gomme bjale le reng le nyaka go feleletša ka tša nama? 4Kgane tše dintši tše di le hlagetšego di le hlageletše lefeela? Ruri, ga go bjalo! 5Na e ka ba ge Modimo a le fa Moya wo Mokgethwa a bile a dira mehlolo mo go lena ke ka lebaka la ge le phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe, goba ke ka lebaka la ge le ekwa Ebangedi mme le e dumela?

6

3:6
Gen. 15:6
Bar. 4:3
Le go Abrahama go bile bjalo. Bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela, “o ile a dumela go Modimo, gomme ka lebaka la tumelo ya gagwe Modimo a mmona e le moloki.” 7
3:7
Bar. 4:16
Ka gona, tsebang ge, gore ba ba nago le tumelo ke bona ditlogolo tša Abrahama. 8
3:8
Gen. 12:3
Mangwalo a Makgethwa a boletše e sa le pele gore Modimo o tla lokafatša baditšhaba ka tumelo. Ke ka moo ona Mangwalo a Makgethwa a boditšego Abrahama Ebangedi e sa le pele, a re: “Ditšhaba tšohle di tla šegofatšwa ka wena.” 9Ka gona, ba ba dumelago ke bona ba ba šegofatšwago gotee le Abrahama yo a dumetšego.

10

3:10
Doit. 27:26
Bohle ba ba ikantšego go phetha melao ya Moshe ba phela ba rogakilwe. Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Go rogakwe mang le mang yo a sa phegelelego go phetha tšohle tše di ngwadilwego ka pukung ya melao ya Moshe.” 11
3:11
Hab. 2:4
Bjale ge, go bonala gabotse gore ga go motho yo a ka lokafatšwago ke Modimo ka melao ya Moshe, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a lokafaditšwego ke Modimo ka tumelo o tla phela.” 12
3:12
Lef. 18:5
Melao ya Moshe ga e šome ka tumelo, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a phethago tše di laelwago ke melao ya Moshe o tla phela ka tšona.”

13

3:13
Doit. 21:23
Kriste o re lokolotše thogakong ya go tla le melao yeo ka go ba morogakwa yena mong bakeng sa rena; gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Go rogakwe mang le mang yo a fegilwego koteng.” 14Seo Kriste Jesu o se diretše gore tšhegofatšo ye Modimo a e filego Abrahama e tle e fiwe le baditšhaba ka yena, gore ka tumelo re tle re amogele Moya wo Mokgethwa wo re o holofeditšwego.

Tša melao ya Moshe le kholofetšo

15Banabešo, ke nyaka go le swantšhetša ka se se tlwaelegilego, gore ge lengwalo la bohwa le tiišeditšwe go ka se be le yo a le hlanamišago goba a le tlaleletšago. 16Modimo o holofeditše Abrahama le setlogolo sa gagwe. Mangwalo a Makgethwa ga a re “le ditlogolo” mo nkego ke tše dintši, etšwe e le se setee fela, mme go thwe “le setlogolo sa gago”, e lego Kriste. 17

3:17
Eks. 12:40
Ke ra gore Modimo o dirile kgwerano le Abrahama, mme a holofetša e sa le pele gore o tla e phetha. Melao ya Moshe ye e ilego ya bewa ka morago ga mengwaga ye makgolo a mane le masome a mararo e ka se kgone go hlanamiša kgwerano yeo ya phumola kholofetšo ya Modimo. 18
3:18
Bar. 4:14
Gobane ge bohwa bo ka be bo etla ka melao ya Moshe, gona bo ka be bo sa tle ka kholofetšo. Eupša e be e le ka lebaka la kholofetšo ge Modimo, ka kgaugelo ya gagwe, a efa Abrahama bohwa bjoo.

19Bjale melao ya Moshe ke ya go dirang? Ke ya go tlaleletša kgwerano go bontšha se e lego phošo, e beetšwe go ba gona go fihlela ge go etla setlogolo sa Abrahama, yo e lego yena yo a holofeditšwego. E tlišitšwe ke barongwa ba na le mmaditsela. 20Eupša taba e ama motho o tee fela, mmaditsela ga a nyakege, gomme Modimo yena o tee.

Melao ya Moshe ke ya go dirang?

21Kgane seo se ra gore melao ya Moshe e ganana le dikholofetšo tša Modimo? Aowa, le gatee! Gobane ge batho ba ka be ba filwe molao wa go phediša, gona ba ka be ba lokafatšwa ka go o phetha. 22Eupša Mangwalo a Makgethwa a re lefase lohle le golegilwe ke sebe, gore badumedi ba fiwe tše ba di holofeditšwego ka go dumela go Jesu Kriste.

23Mola nako ya go dumela e sešo ya tla, melao ya Moshe e be e re tswaleletše re le dibofša, gwa ba gwa tla nako ya go utollwa ga tša tumelo. 24Ka gona, melao yeo ya ba mohlokomedi wa rena go fihlela ge Kriste a etla, gore re tle re lokafatšwe ka tumelo. 25Bjale ka gore tumelo e tlile, melao yeo ga e sa le mohlokomedi wa rena.

26Ke ka go dumela go Kriste Jesu ge bohle le le bana ba Modimo. 27Le kolobeditšwe la ba ba tee le Kriste, gomme bjale le phele bjalo ka yena. 28Ka gona Bajuda le baditšhaba ga ba fapane, makgoba le balokologi ga ba fapane, banna le basadi ga ba fapane; bohle le selo se tee ka go ba ba tee le Kriste Jesu. 29

3:29
Bar. 4:13
Gomme ge le le ba Kriste ke gona ge le le ditlogolo tša Abrahama, gomme le tla fiwa tše Modimo a le holofeditšego tšona le le bajalefa ba gagwe.