Sepedi 2000 (NSO00)
2

Tša Paulose le baapostola ba bangwe

21

2:1
Dit. 11:30
15:2
Ka morago ga mengwaga ye lesome le ye mene ka boela Jerusalema ke na le Barnabase, ka tšea le Titose. 2Ka ya gona ka ge Modimo a be a nkutolletše gore ke ye. Ka fihla ka boledišana le baetapele ba nnoši ka ba hlalošetša Ebangedi ye ke e begelago baditšhaba. Ke be ke sa nyake gore modiro wa ka wa gonabjale goba wa mehleng ye e fetilego e be lefeela. 3Le Titose yo a bego a na le nna, le ge e le Mogerike, ga se a ka a gapeletšwa go bolla, 4le ge ba bangwe ba be ba nyaka gore a bolle. Bona bao ba ile ba tsena mo sehlopheng sa rena ka go khukhuna, ba itira nke ke badumedi gore e tle e be dihlodi tša go bona ge eba bolokologi bja rena ke bja go ba batee le Kriste Jesu. Ba be ba nyaka go re dira makgoba a melao ya Moshe; 5fela le gatee ra se dumele, ka ge re be re nyaka gore le dule le na le nnete ya Ebangedi.

6

2:6
Doit. 10:17
Fela bao ba bego ba tsebja e le baetapele – le ge seo go nna e se selo, gobane Modimo ga a ahlole motho go ya ka tebelelo ya mahlo – bona baetapele bao ba be ba kgotsofetše ka Ebangedi ye ke bego ke e ruta. 7Ba lemogile gore Modimo o mphile modiro wa go begela baditšhaba2:7 “baditšhaba” Segerike se re “ba ba sa bollego”. Ebangedi, go no swana le ge a file Petrose modiro wa go begela Bajuda2:7,8,9,12 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. Ebangedi. 8Gobane yena Modimo yo a filego Petrose maatla a go ba moapostola wa Bajuda,2:7,8,9,12 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. nna o mphile maatla a go ba moapostola wa baditšhaba. 9E rile ge ba lemoga gore modiro wo ke o filwe ke Modimo, Jakobose le Kefase2:9 “Kefase” Lebelela Bag. 1:18. le Johanese, bona ba ba bego ba bonala e le baetapele, ba fana diatla le nna le Barnabase e le sešupo sa gore re badirišani. Ra kwana gore nna le Barnabase re tla ya go baditšhaba, bona ba tla ya go Bajuda.2:7,8,9,12 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. 10Se ba re kgopetšego sona e bile gore re se lebale bahloki, e lego yona taba ye e bego e mpolaiša pelo.

Paulose o sola Petrose kua Antiokia

11E rile ge Petrose a fihla Antiokia nna ka mo sola pepeneneng, ka gobane o be a dira phošo ye e lego molaleng. 12Pele ga ge go fihla balatedi ba Jakobose, Petrose o be a eja le badumedi ba go tšwa baditšhabeng. Fela e rile ge banna bao ba fihlile a hunyela a ipea lekata, ka go tšhaba Bajuda.2:7,8,9,12 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. 13Badumedi ba bangwe ba Bajuda le bona ba mo ekiša ba dira tša boikaketši, ešita le Barnabase a gogolwa ke boikaketši bja bona. 14Nna ge ke bona gore ga ba dire ka mo go lebanego go ya ka nnete ya Ebangedi, ka botša Petrose mo pele ga bona ka moka ka re: “Ge wena o lego Mojuda o sa phethe Sejuda, o phetha seditšhaba, o ka gapeletša bjang badumedi ba baditšhaba gore ba phethe Sejuda?”

Bajuda le baditšhaba ba phološwa ka tumelo

15Rena re Bajuda ka tlhago, ga re badiradibe ba go tšwa boditšhabeng. 16

2:16
Pes. 143:2
Bar. 3:20-22
Le ge go le bjalo, se re se tsebago ke gore motho o lokafatšwa fela ka go dumela go Jesu Kriste, e sego ka go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe. Le rena re dumetše go Kriste Jesu gore re tle re lokafatšwe ka tumelo ya rena go Kriste, e sego ka go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe. Gobane ga go motho yo a lokafatšwago ka go phetha tše di laelwago ke melao yeo. 17Bjale ge rena re nyakago go lokafatšwa ka go dumela go Kriste re ka hwetšwa re le badiradibe bjalo ka baditšhaba, na e ka se be gore Kriste o kgothaletša batho go dira sebe? Le gatee! 18Ge nka tsošološa melao ya Moshe yela ke rilego ga se yona, gona ke tla be ke bontšha gore ke a e tshela. 19Ge go iwa ka melao ya Moshe, nna ke hwile – ke bolailwe ke yona – e le gore ke tle ke phelele Modimo. Ke bolailwe le Kriste sefapanong, 20gomme ge ke phela ga e sa le nna yo a phelago, eupša ke Kriste yo a phelago mo go nna. Bophelo bjo ke bo phelago bjale ke bo phela ka go dumela go Morwa wa Modimo yo a nthatilego gomme a ikgafa ka lebaka la ka. 21Ga se gore kgaugelo ya Modimo ga se selo. Ge eba motho o lokafatšwa ka melao ya Moshe, gona ke gore Kriste o hwetše lefeela.

3

Na go phološa melao ya Moshe goba tumelo?

31Hee, lena Bagalatia ba ditlaela! Le loilwe ke mang, lena ba le hlalošeditšwego gabotse tša Jesu Kriste, go no swana le ge nke o bapotšwe sefapanong le mo lebeletše?

2Taba e tee ye ke nyakago go le botšiša yona še: Na e ka ba Moya wo Mokgethwa le o amogetše ka go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe, goba ka go kwa Ebangedi mme la e dumela? 3Na ruri le ka napa la dio tlaela ka mokgwa wo? Etse le thomile ka go hlohleletšwa ke Moya, gomme bjale le reng le nyaka go feleletša ka tša nama? 4Kgane tše dintši tše di le hlagetšego di le hlageletše lefeela? Ruri, ga go bjalo! 5Na e ka ba ge Modimo a le fa Moya wo Mokgethwa a bile a dira mehlolo mo go lena ke ka lebaka la ge le phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe, goba ke ka lebaka la ge le ekwa Ebangedi mme le e dumela?

6

3:6
Gen. 15:6
Bar. 4:3
Le go Abrahama go bile bjalo. Bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela, “o ile a dumela go Modimo, gomme ka lebaka la tumelo ya gagwe Modimo a mmona e le moloki.” 7
3:7
Bar. 4:16
Ka gona, tsebang ge, gore ba ba nago le tumelo ke bona ditlogolo tša Abrahama. 8
3:8
Gen. 12:3
Mangwalo a Makgethwa a boletše e sa le pele gore Modimo o tla lokafatša baditšhaba ka tumelo. Ke ka moo ona Mangwalo a Makgethwa a boditšego Abrahama Ebangedi e sa le pele, a re: “Ditšhaba tšohle di tla šegofatšwa ka wena.” 9Ka gona, ba ba dumelago ke bona ba ba šegofatšwago gotee le Abrahama yo a dumetšego.

10

3:10
Doit. 27:26
Bohle ba ba ikantšego go phetha melao ya Moshe ba phela ba rogakilwe. Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Go rogakwe mang le mang yo a sa phegelelego go phetha tšohle tše di ngwadilwego ka pukung ya melao ya Moshe.” 11
3:11
Hab. 2:4
Bjale ge, go bonala gabotse gore ga go motho yo a ka lokafatšwago ke Modimo ka melao ya Moshe, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a lokafaditšwego ke Modimo ka tumelo o tla phela.” 12
3:12
Lef. 18:5
Melao ya Moshe ga e šome ka tumelo, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a phethago tše di laelwago ke melao ya Moshe o tla phela ka tšona.”

13

3:13
Doit. 21:23
Kriste o re lokolotše thogakong ya go tla le melao yeo ka go ba morogakwa yena mong bakeng sa rena; gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Go rogakwe mang le mang yo a fegilwego koteng.” 14Seo Kriste Jesu o se diretše gore tšhegofatšo ye Modimo a e filego Abrahama e tle e fiwe le baditšhaba ka yena, gore ka tumelo re tle re amogele Moya wo Mokgethwa wo re o holofeditšwego.

Tša melao ya Moshe le kholofetšo

15Banabešo, ke nyaka go le swantšhetša ka se se tlwaelegilego, gore ge lengwalo la bohwa le tiišeditšwe go ka se be le yo a le hlanamišago goba a le tlaleletšago. 16Modimo o holofeditše Abrahama le setlogolo sa gagwe. Mangwalo a Makgethwa ga a re “le ditlogolo” mo nkego ke tše dintši, etšwe e le se setee fela, mme go thwe “le setlogolo sa gago”, e lego Kriste. 17

3:17
Eks. 12:40
Ke ra gore Modimo o dirile kgwerano le Abrahama, mme a holofetša e sa le pele gore o tla e phetha. Melao ya Moshe ye e ilego ya bewa ka morago ga mengwaga ye makgolo a mane le masome a mararo e ka se kgone go hlanamiša kgwerano yeo ya phumola kholofetšo ya Modimo. 18
3:18
Bar. 4:14
Gobane ge bohwa bo ka be bo etla ka melao ya Moshe, gona bo ka be bo sa tle ka kholofetšo. Eupša e be e le ka lebaka la kholofetšo ge Modimo, ka kgaugelo ya gagwe, a efa Abrahama bohwa bjoo.

19Bjale melao ya Moshe ke ya go dirang? Ke ya go tlaleletša kgwerano go bontšha se e lego phošo, e beetšwe go ba gona go fihlela ge go etla setlogolo sa Abrahama, yo e lego yena yo a holofeditšwego. E tlišitšwe ke barongwa ba na le mmaditsela. 20Eupša taba e ama motho o tee fela, mmaditsela ga a nyakege, gomme Modimo yena o tee.

Melao ya Moshe ke ya go dirang?

21Kgane seo se ra gore melao ya Moshe e ganana le dikholofetšo tša Modimo? Aowa, le gatee! Gobane ge batho ba ka be ba filwe molao wa go phediša, gona ba ka be ba lokafatšwa ka go o phetha. 22Eupša Mangwalo a Makgethwa a re lefase lohle le golegilwe ke sebe, gore badumedi ba fiwe tše ba di holofeditšwego ka go dumela go Jesu Kriste.

23Mola nako ya go dumela e sešo ya tla, melao ya Moshe e be e re tswaleletše re le dibofša, gwa ba gwa tla nako ya go utollwa ga tša tumelo. 24Ka gona, melao yeo ya ba mohlokomedi wa rena go fihlela ge Kriste a etla, gore re tle re lokafatšwe ka tumelo. 25Bjale ka gore tumelo e tlile, melao yeo ga e sa le mohlokomedi wa rena.

26Ke ka go dumela go Kriste Jesu ge bohle le le bana ba Modimo. 27Le kolobeditšwe la ba ba tee le Kriste, gomme bjale le phele bjalo ka yena. 28Ka gona Bajuda le baditšhaba ga ba fapane, makgoba le balokologi ga ba fapane, banna le basadi ga ba fapane; bohle le selo se tee ka go ba ba tee le Kriste Jesu. 29

3:29
Bar. 4:13
Gomme ge le le ba Kriste ke gona ge le le ditlogolo tša Abrahama, gomme le tla fiwa tše Modimo a le holofeditšego tšona le le bajalefa ba gagwe.

4

41Ke ra gore mojalefa ge e sa le ngwana ga a fapane le lekgoba ka selo, etšwe e le yena mong wa tšohle. 2O sa laolwa ke bahlokomedi le ba go mo laolela dithoto go fihlela ge go fihla nako ye e beilwego ke tatagwe. 3Gomme le rena mola re sešo ra gola mo go tša moya re be re laolwa ke meoya ye e bušago lefase. 4Fela ya re ge go fihla nako ye e beilwego, Modimo a roma Morwagwe, wa go belegwa ke mosadi, a bušwa ke molao wa Bajuda ge a seno tswalwa, 5

4:5-7
Bar. 8:15-17
gore a tle a rekolle ba go bušwa ke wona molao woo gore re tle re dirwe bana ba Modimo.

6Go laetša gore ke lena bana ba Modimo, Modimo o romile Moya wa Morwagwe ka dipelong tša rena, wona wa go goelela wa re: “Aba,4:6 “Aba” Le ke leina la Searamo le le rago “Tate”. Tate!” 7Ka gona, ga o sa le lekgoba, o morwa, gomme ka ge o le morwa wa Modimo, Modimo o go dirile mojalefa wa gagwe.

Paulose o tshwenyegile ka Bagalatia

8Kgale mola le be le sa tsebe Modimo le be le khunamela dilo tše ka botšona e sego medimo. 9Gomme bjale ka gore le tseba Modimo – goba, a ke re bjale ka gore Modimo o a le tseba – le reng le nyaka go boela meoyeng yela ya go fokola ya go se be le mohola ya go buša lefase? Le reng le nyaka go e khunamela gape? 10Go na le matšatši a le a hlomphago, le dikgwedi, le dihla tša meletlo, le mengwaga. 11Ke boifa gore nka no ba ke itapišeditše lefeela ka lena.

12Banabešo, ke a le kgopela, hle, ebang bjalo ka nna. Gape le nna ke bjalo ka lena. Ga se la mphošetša ka selo. 13Le tla gopola gore ke bolwetši bjo bo ilego bja mpha sebaka sa go le begela Ebangedi la mathomo. 14Fela le ge bolwetši bja ka e ile ya ba moleko mo go lena, moleko wa gore le nnyatše goba le ntšhišingwe, ga se la dira bjalo. Sa lena e bile go nkamogela ka mokgwa wo le bego le ka amogela morongwa wa Modimo, ka mokgwa wo le bego le ka amogela Kriste Jesu. 15Bjale lethabo lela la lena le feletše kae? Gape nna nka le hlatsela gore ge go be go kgonegile le ka be le ile la ikgonya mahlo la mpha ona. 16Kgane ke le fetogetše lenaba ge ke le botša nnete?

17Batho bao le ge nke ba tshwenyegile ka lena, maikemišetšo a bona ona ga se a loka. Se ba se gabilego ke go le aroganya le nna, gore le theeletše bona. 18Go tshwenyega ka motho go lokile ge eba maikemišetšo a lokile, gomme seo ke nnete ka mehla, e sego fela ge ke na le lena. 19Lena bana ba ka, ke sa buša ke le kwela bohloko bja go swana le lešoko la mosadi ge a belega, go fihlela ge le swana le Kriste. 20Ke duma ge nkabe ke na le lena gonabjale, gore ke bolele le lena ka boleta. Ke eme hlogo ka taba ya lena.

Go swantšhwa ka Hagare le Sara

21Nke le mpotše lena le nyakago go bušwa ke molao wa Moshe: Na le a kwa gore molao wa Moshe o reng? 22

4:22
Gen. 16:15
21:2
O re Abrahama o be a na le barwa ba babedi, yo mongwe a belegwe ke mosadi wa lekgoba, yo mongwe a belegwe ke mosadi wa molokologi. 23Yo wa go belegwa ke mosadi wa lekgoba o be a tswetšwe ka mokgwa wo go tswalwago motho mang le mang; eupša wa go tswalwa ke mosadi wa molokologi yena o be a tswetšwe ka kholofetšo ya Modimo. 24Ditaba tše e dio ba seswantšho. Basadi bao ba babedi ba emetše dikgwerano tše pedi. Mosadi yo bana ba gagwe ba tswalelwago bokgobeng ke Hagare, gomme o emetše kgwerano ye e dirilwego thabeng ya Sinai. 25Sinai ke thaba ya kua Arabia, gomme4:25 “Sinai ke thaba ya kua Arabia, gomme” goba “Hagare, yo a emetšego thaba ya Sinai kua Arabia” ke seswantšho sa motse wa gonabjale wa Jerusalema wo o lego bokgobeng gotee le batho ba wona. 26Ge e le Jerusalema ya legodimong yona e lokologile gomme ke mmagorena. 27
4:27
Jes. 54:1
Gomme Mangwalo a Makgethwa a re:

“Thaba, wena moopa,

wena o sa belegego!

Hlaba mokgolokwane,

wena o sa tsebego lešoko la pelego!

Gobane bana ba mosadi yo a hladilwego ba tla feta ba yo a dulago le monna ka bontši.”

28Bjale ge, lena banabešo, ke lena bana ba Modimo ka kholofetšo, bjalo ka Isaka. 29

4:29
Gen. 21:9
Ka nako yela morwa wa go tswalwa bjalo ka motho mang le mang o ile a hlakiša wa go tswalwa ka kholofetšo ya Modimo, gomme le bjale go sa le ka mokgwa woo. 30
4:30
Gen. 21:10
Fela Mangwalo a Makgethwa ona a reng? A re: “Raka mosadi wa lekgoba le ngwana wa gagwe; gobane morwa wa lekgoba a ka se je bohwa le morwa wa molokologi.” 31Gomme rena, banabešo, ga re bana ba mosadi wa lekgoba, re bana ba mosadi wa molokologi.