Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, moapostola yo ke sego ka bewa ke motho wa nama, le gona go sego motho yo a kilego a rongwa go tlo mpea, eupša ke beilwego ke Jesu Kriste le Modimo, Tatagwe, yo a mo tsošitšego bahung, 2nna le badumedi bohle ba ba nago le nna mo, re dumediša diphuthego tša Galatia re re:

3Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

4Kriste o ikgafile ka lebaka la dibe tša rena, gore a tle a re lokolle mehleng yeno ye mebe, a phethe thato ya Modimo, Tatagorena. 5A go tumišwe Modimo go ya go ile! Amene.

Ebangedi ke e tee

6Ke a kgotsa ge le phakišetša go furalela yo a le biditšego ka kgaugelo ya Kriste,1:6 “ka kgaugelo ya Kriste” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “ka kgaugelo”. mme le amogela Ebangedi e šele. 7Gabotse Ebangedi e šele ga e gona, e no ba gore go na le batho ba ba le ferekanyago ba leka go fetola Ebangedi ya Kriste. 8Fela ge motho a ka le begela Ebangedi ye e fapanago le ye re le begetšego yona, le ge e ka ba rena, le ge e ka ba morongwa wa go tšwa legodimong, a rogakwe! 9Bjalo ka ge re kile ra le botša, le gonabjale ke sa boeletša ke re: Ge motho a ka le begela Ebangedi ye e fapanago le ye le e amogetšego, a rogakwe!

10Na ge ke realo ke kwagala nke ke gabile go ithatiša batho goba Modimo? Kgane nke ke rata go kgahla batho? Ge nkabe ke sa le wa go kgahla batho, nkabe ke se mohlanka wa Kriste.

Tša ka mo Paulose e bilego moapostola

11Banabešo, ke a le botša Ebangedi ye ke le begelago yona ye ga e tšwe bathong. 12Ga se ka e fiwa ke motho, ga se ka e rutwa, ke e utolletšwe ke Jesu Kriste.

13

1:13
Dit. 8:3
22:4-5
26:9-11
Le šetše le kwele tša mola ke sa kgothaletše tumelo ya Sejuda, ka mo ke bego ke hlomara phuthego ya Modimo gampe ke leka go e fediša. 14
1:14
Dit. 22:3
Mabapi le go phetha tša tumelo ya Sejuda ke be ke phala Bajuda ba bantši ba dithaka tša ka, ka gobane ke be ke hufegela ditlwaedi tše re di filwego ke borakgolokhukhu ba rena.

15

1:15-16
Dit. 9:3-6
22:6-10
26:13-18
Modimo yo a nkgethilego ge ke belegwa o mpiditše ka kgaugelo ya gagwe gore ke mo direle. Ya re ge a seno kgahlwa 16ke go nkutollela Morwagwe gore ke tle ke begele baditšhaba Taba ye Botse ya gagwe, ka se kgopele motho maele, 17le go ya Jerusalema go yo boledišana le bale e bilego baapostola pele ga ka ka se ye. Se ke se dirilego ke go ya Arabia ka ba ka boela Damaskose. 18
1:18
Dit. 9:26-30
E rile ge go fetile mengwaga ye meraro ka ya Jerusalema go tsebišiša Kefase,1:18 “Kefase” Leo ke leina la Petrose ka Searamo. gomme ka dula naye beke tše pedi. 19Baapostola ba bangwe bona ga se ka ba bona, ntle le Jakobose, morwarragoMorena.

20Tše ke di ngwalago tše ke nnete, gomme Modimo o a tseba gore ga ke bolele maaka.

21Go tloga moo ke ile ka ya dileteng tša Siria le tša Tsilitsia. 22Diphuthego tša Bakriste tša Judea di be di sa ntsebe sefahlego. 23Ba be ba no kwa ge go thwe: “Monna yola pele a bego a re hlomara bjale ke yena a begelago batho yona tumelo yela a kilego a leka go e fediša.” 24Gomme ba tumiša Modimo ka lebaka la ka.

2

Tša Paulose le baapostola ba bangwe

21

2:1
Dit. 11:30
15:2
Ka morago ga mengwaga ye lesome le ye mene ka boela Jerusalema ke na le Barnabase, ka tšea le Titose. 2Ka ya gona ka ge Modimo a be a nkutolletše gore ke ye. Ka fihla ka boledišana le baetapele ba nnoši ka ba hlalošetša Ebangedi ye ke e begelago baditšhaba. Ke be ke sa nyake gore modiro wa ka wa gonabjale goba wa mehleng ye e fetilego e be lefeela. 3Le Titose yo a bego a na le nna, le ge e le Mogerike, ga se a ka a gapeletšwa go bolla, 4le ge ba bangwe ba be ba nyaka gore a bolle. Bona bao ba ile ba tsena mo sehlopheng sa rena ka go khukhuna, ba itira nke ke badumedi gore e tle e be dihlodi tša go bona ge eba bolokologi bja rena ke bja go ba batee le Kriste Jesu. Ba be ba nyaka go re dira makgoba a melao ya Moshe; 5fela le gatee ra se dumele, ka ge re be re nyaka gore le dule le na le nnete ya Ebangedi.

6

2:6
Doit. 10:17
Fela bao ba bego ba tsebja e le baetapele – le ge seo go nna e se selo, gobane Modimo ga a ahlole motho go ya ka tebelelo ya mahlo – bona baetapele bao ba be ba kgotsofetše ka Ebangedi ye ke bego ke e ruta. 7Ba lemogile gore Modimo o mphile modiro wa go begela baditšhaba2:7 “baditšhaba” Segerike se re “ba ba sa bollego”. Ebangedi, go no swana le ge a file Petrose modiro wa go begela Bajuda2:7,8,9,12 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. Ebangedi. 8Gobane yena Modimo yo a filego Petrose maatla a go ba moapostola wa Bajuda,2:7,8,9,12 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. nna o mphile maatla a go ba moapostola wa baditšhaba. 9E rile ge ba lemoga gore modiro wo ke o filwe ke Modimo, Jakobose le Kefase2:9 “Kefase” Lebelela Bag. 1:18. le Johanese, bona ba ba bego ba bonala e le baetapele, ba fana diatla le nna le Barnabase e le sešupo sa gore re badirišani. Ra kwana gore nna le Barnabase re tla ya go baditšhaba, bona ba tla ya go Bajuda.2:7,8,9,12 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. 10Se ba re kgopetšego sona e bile gore re se lebale bahloki, e lego yona taba ye e bego e mpolaiša pelo.

Paulose o sola Petrose kua Antiokia

11E rile ge Petrose a fihla Antiokia nna ka mo sola pepeneneng, ka gobane o be a dira phošo ye e lego molaleng. 12Pele ga ge go fihla balatedi ba Jakobose, Petrose o be a eja le badumedi ba go tšwa baditšhabeng. Fela e rile ge banna bao ba fihlile a hunyela a ipea lekata, ka go tšhaba Bajuda.2:7,8,9,12 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. 13Badumedi ba bangwe ba Bajuda le bona ba mo ekiša ba dira tša boikaketši, ešita le Barnabase a gogolwa ke boikaketši bja bona. 14Nna ge ke bona gore ga ba dire ka mo go lebanego go ya ka nnete ya Ebangedi, ka botša Petrose mo pele ga bona ka moka ka re: “Ge wena o lego Mojuda o sa phethe Sejuda, o phetha seditšhaba, o ka gapeletša bjang badumedi ba baditšhaba gore ba phethe Sejuda?”

Bajuda le baditšhaba ba phološwa ka tumelo

15Rena re Bajuda ka tlhago, ga re badiradibe ba go tšwa boditšhabeng. 16

2:16
Pes. 143:2
Bar. 3:20-22
Le ge go le bjalo, se re se tsebago ke gore motho o lokafatšwa fela ka go dumela go Jesu Kriste, e sego ka go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe. Le rena re dumetše go Kriste Jesu gore re tle re lokafatšwe ka tumelo ya rena go Kriste, e sego ka go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe. Gobane ga go motho yo a lokafatšwago ka go phetha tše di laelwago ke melao yeo. 17Bjale ge rena re nyakago go lokafatšwa ka go dumela go Kriste re ka hwetšwa re le badiradibe bjalo ka baditšhaba, na e ka se be gore Kriste o kgothaletša batho go dira sebe? Le gatee! 18Ge nka tsošološa melao ya Moshe yela ke rilego ga se yona, gona ke tla be ke bontšha gore ke a e tshela. 19Ge go iwa ka melao ya Moshe, nna ke hwile – ke bolailwe ke yona – e le gore ke tle ke phelele Modimo. Ke bolailwe le Kriste sefapanong, 20gomme ge ke phela ga e sa le nna yo a phelago, eupša ke Kriste yo a phelago mo go nna. Bophelo bjo ke bo phelago bjale ke bo phela ka go dumela go Morwa wa Modimo yo a nthatilego gomme a ikgafa ka lebaka la ka. 21Ga se gore kgaugelo ya Modimo ga se selo. Ge eba motho o lokafatšwa ka melao ya Moshe, gona ke gore Kriste o hwetše lefeela.