Sepedi 2000 (NSO00)
6

Morena o tla pšhatlaganya medimo ya diswantšho

61Morena o ntaetše a re: 2“Wena motho wa nama, lebelela dithabeng tša Israele o di porofete 3o re: Lena dithaba tša Israele, ekwang lentšu la Morena, Mong wa bohle. O re go dithaba le meboto le magaga le meedi: Ke tla romela madira gore a yo fediša dintotoma tšeo go tšona le khunamelago medimo ya diswantšho. 4Dialetare tša lena di tla phušolwa, le dialetare tša lena tša diorelo tša pšhatlwa. Ditopo tša batho ba gabolena ke tla di lahlela pele ga medingwana ya lena. 5Ke tla rapalatša ditopo tša Baisraele pele ga medingwana ya bona; ke tla gašanya marapo a badudi ba gabolena go dikologa dialetare tša lena. 6Gohle mo le dulago gona, lena Baisraele, metse ya lena e tla fedišwa, le dintotoma tšeo go tšona le khunamelago medimo ya diswantšho di tla phušolwa gore dialetare tša lena di kgerege, di we, le medingwana ya lena e pšhatlege, e fedišwe, le dialetare tša lena tša diorelo di pšhatlagane, gomme medimo ya lena ya diswantšho e fedišwe. 7Ge le bona batho ba bolawa le tla dumela gore Morena ke nna.

8“Fela ke tla šadiša mašaledi, ka gobane ba bangwe ba lena ba tla phonyokga tšhoša ge ke le šwalalanya le ditšhaba le dinaga. 9Ba ba phonyokgilego ba tla nkgopola ba le ditšhabeng tšeo ba thopetšwego go tšona, ba gopola ka mo ke ba otletšego bokgelogi bja bona le go duma go loba medingwana ga bona. Ba tla inyatša ka lebaka la tše mpe le tšohle tša go šišimiša tše ba di dirilego. 10Ba tla lemoga gore ke nna Morena, le gore ke be ke sa swaswe mola ke re ke tla ba tlišetša kotsi ye.”

11Morena, Mong wa bohle, a re: “Wena bethantšha diatla, o kibe fase ka leoto, o re: Jonna! Baisraele ba tlilo bolawa ka tšhoša le ka tlala le ka leuba la bolwetši ka lebaka la tše mpe tša go šišimiša tše ba di dirilego. 12Bao ba lego kgole ba tla bolawa ka leuba la bolwetši; bao ba lego kgauswi ba tla bolawa ka tšhoša; ba ba šetšego ba tla hwa ba bolawa ke tlala. Ke ka mo ke tlago itefetša go bona ka gona. 13Ditopo tša ba ba bolailwego di tla rapalala gare ga medingwana ya bona le go dikologa dialetare tša bona, le mebotong yohle ye e phagamego, le godimo ga dithaba tšohle, le ka fase ga mehlare yohle ye metala le meeike ya matlakala a mantši, le mafelong ohle ao ba bego ba direla medingwana ya bona dihlabelo tša monkgo wo mobose go ona. Bohle ba tla napa ba tseba gore ke nna Morena. 14Ee, ke tla otlolla letsogo la ka ka ba otla, ka senya le naga ya bona. Gohle mo ba dulago gona, go tloga lešokeng la ka borwa go yo fihla motseng wa Ribla, ke tla go fetoša leganata. Ke gona ba tlago tseba gore ke nna Morena.”

7

Go fedišwa ga Baisraele go kgauswi

71Morena o re go nna: 2“Wena motho wa nama, Morena, Mong wa bohle, o re go naga ya Israele: Bofelo bo fihlile, bofelo bja naga yohle!

3“Israele, bofelo bja gago bo tlile. Ke tla go galefela kudu, ka go otla go ya ka maitshwaro a gago, ka ba ka go rweša molato wa tše di šišimišago tše o di dirilego. 4Nka se go babalele goba ka go gaugela. Ke tla go rweša molato wa maitshwaro a gago, le wa tše di šišimišago tše o di dirilego. Ke mo o tlago lemoga gore ke nna Morena.”

5Morena, Mong wa bohle, o re: “Dikotsi di tla go tlela ka go latelana. 6Bofelo bo etla. Bofelo bo etla. Bo tla bo go lebile. Šeboowe bo etla. 7O wetšwe ke madimabe, wena modudi wa naga ye. Nako e fihlile, letšatši le batametše la gore go se sa ba le menyanya kua dithabeng, e be fela kgakanego.7:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “menyanya ... kgakanego” Seheberu ga se kwagale gabotse.

8“Ke kgauswi le go tšhollela kgalefo ya ka godimo ga gago, ka itefeletša ka wena. Ke tla go otla go ya ka maitshwaro a gago. Ke tla go rweša molato go tše di šišimišago tše o di dirilego. 9Nka se go babalele goba ka go gaugela. Ke tla go rweša molato wa maitshwaro a gago le wa tše di šišimišago tše o di dirilego. Ke mo o tlago tseba gore ke nna Morena, yena mootli.”

10Letšatši la tahlego šele le fihlile. Go senyegile. Boikgantšho bo iphile maatla. 11Ntwa e hlakile. Ga go motho le o tee yo a tlago phonyokga; ga go thoto ye e tlago šala; go ka se sa ba le megobo. Ga go se bohlokwa se se tlago šala.7:10-11 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse.

12Nako e etla, le letšatši le kgauswi la gore moreki a se ke a thabela go reka, le morekiši a se ke a itsholela go rekiša, ka gobane kgalefo ya Morena e tla wela batho ka moka. 13Ga go morekiši yo a tlago phela go fihlela a bušetšwa tše a di rekišitšego, ka gobane kgalefo ya Morena e tla wela bohle. Motho, ka lebaka la dibe tša gagwe, a ka se phologe.7:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 14Go lla phalafala gomme yo mongwe le yo mongwe o a itokiša. Eupša ga go yo a yago ntweng, ka gobane kgalefo ya Morena e tla wela batho bohle.

Baisraele ba otlelwa dibe tša bona

15Ka ntle ga motse batho ba bolawa ka tšhoša, ka gare ke leuba la bolwetši le tlala. Yo a lego šokeng o tla bolawa ka tšhoša, yo a lego ka motseng a hwa a bolawa ke tlala le leuba la bolwetši. 16Batšhabi ba tla tšhabela dithabeng go swana le maeba a moedi. Bohle ba tla letšwa ke bokgopo bja bona.17:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 17Ka moka ba tla repha matsogo, ba ba ba itlhapologela ka lebaka la letšhogo. 18Ba tla apara tša go ilela, ba thothomela. Bohle ba tla goboga mme ba ipoola dihlogo. 19Ba tla lahlela silibera ya bona kua mekgotheng; gauta ya bona ba tla e tšholla mo nkego ke tšhila, gobane silibera ya bona goba gauta e ka se ba hlakodiše mohla Morena a ba galefetše. Ba ka se je gauta goba silibera ba ntšha tlala maleng goba ba khora. Ke gauta le silibera tše di ba dirišitšego sebe. 20Ba kile ba ikgantšha ka magakabje a bona a mabotse, eupša ba tla bopa ya bona medimo ya diswantšho ya go šišimiša, ya go selekiša ka ona. Morena o re: “Ke ka lebaka leo ke tlago dira gore ba bone nke gauta ya bona le silibera ke tšhila. 21Ke tla lesa batho ba šele ba ba hlakola tšona, gomme bakgopo ba lefase ba tla ba amoga tšona, ba di tšhilafatša. 22Ge Tempele ya ka ye ke e ratago e tšhilafatšwa mola bahlakodi ba e šwahlela mme ba e tšhilafatša, nka se di tsene.

23“Lokiša ditlemo,7:23 “Lokiša ditlemo” Seheberu ga se kwagale gabotse. gobane naga e tletše dipolao, le motseng go tletše šiši. 24Ka gona ke tla tliša ditšhaba tše dišorošoro, gomme ka dira gore ba ba amoge magae. Banna ba gabolena ba maatla ke tla ba lahliša makoko, gomme ditšhaba tšeo di tla ba tšhilafaletša mafelo a makgethwa. 25Ge ba tlaletšwe ba tla nyaka khutšo, fela ba e hloka. 26Dikotsi di tla tla di šalane morago, mabarebare le ona a tla latelana. Ba tla hlodia baprofeta ba re ba nyaka dipono. Baprista ba ka se sa ba le se ba ka se rutago setšhaba, le dikeletšo tša bagolo ba setšhaba di ka se sa ba gona. 27Kgoši e tla ilela, bakgomana ba tla nyama, le bengnaga ba tla thothomela ka poifo. Ke tla ba otla go ya ka maitshwaro a bona, gomme ka ba ahlola ka tsela ye le bona ba bego ba ahlola ba bangwe ka yona. Ke mo ba tlago tseba gore ke nna Morena.”

8

Baisraele ba khunamela medimo ya diswantšho Tempeleng

81Ka letšatši la bohlano la kgwedi ya boselela ya ngwaga wa boselela wa ge re le mathopša, bagolo ba setšhaba sa Juda ba be ba dutše le nna ka ntlong ya ka. Gateetee ka tsenwa ke maatla a Morena, Mong wa bohle. 2

8:2
Hes. 1:27
Ge ke lebelela ka bona selo se nkego ke motho. Go tloga lethekeng go theogela fase mmele wa gagwe e be nke ke mollo, gomme go tloga lethekeng go ya godimo o be a phadima bjalo ka tshipi ye e phadimišitšwego. 3O ile a obeletša se nkego ke letsogo a ntshwara ka moriri. Gona moo ponong yeo moya wa Modimo wa nama wa nkukela godimodimo wa nkiša Jerusalema, lesorong la kgoro ya ka gare ya ka leboa ya Tempele, moo go bego go na le modimo wa seswantšho wo o bego o seleka Modimo.

4

8:4
Hes. 1:28
Moo ka bona letago la Modimo wa Israele, la go swana le lela ka go le bona kua moeding. 5Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, iša mahlo ka thoko ya leboa.” Ka lebelela, gomme mojakong wa ka leboa wa Lesoro la Aletare ka bona modimo wa seswantšho wo o bego o seleka Modimo.

6Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, na o bona tše setšhaba sa Israele se di dirago? Na o bona tše mpe tša go šišimiša tše ba di dirago mo, ba nthakela kgole le felo ga ka go gokgethwa? O sa tlilo bona tša go šišimiša le go feta tšeo.”

7A nkiša lesorong la kgoro. Ya re ge ke lebelela ka bona lešoba mo morakong. 8A re: “Wena motho wa nama, oketša lešoba leo.” Ka le oketša, mme ka bona lebati. 9A re go nna: “Tsena o lebelele dilo tše mpe tša go šišimiša tše ba di dirago ka moo.” 10Ka tsena, ka bona mo gohle mabotong go setilwe diswantšho tša digagabi, le tša diphoofolo tše dingwe tša go šišimiša, le tša medingwana ya setšhaba sa Israele. 11Mo pele ga diswantšho tšeo go be go eme bagolo ba masome a a šupago ba setšhaba sa Israele; Jaasania, morwa wa Shafane, e le yo mongwe wa bona. Yo mongwe le yo mongwe o be a swere sethuntšhetšo ka seatla, seo go sona go bego go etšwa muši wo mobose wa seorelo. 12Morena a mpotšiša a re: “Wena motho wa nama, na o bona tše bagolo ba setšhaba sa Israele ba di dirago ka sephiring, mongwe le mongwe a le ka felong go gokgethwa ga seswantšhobetlwa sa modimo wa gagwe? Ba gopola gore Morena ga a ba bone, o tlogetše naga ya bona.”

13Ke moka Morena a re go nna: “O sa tlilo ba bona ba dira tše di šišimišago le go feta tšeo.” 14Ya ba o nkiša lesorong la kgoro ya ka leboa ya Tempele ya gagwe, gomme ka bona basadi ba dutše moo ba llela modimo Tamuse.

15A mpotšiša a re: “Wena motho wa nama, na o a di bona? O sa tlilo bona tše di šišimišago le go feta tšeo.” 16Ya ba o nkiša ka kgorong ya ka gare ya Tempele ya gagwe. Mo lesorong la Felo mo Gokgethwa, mokgahlo ga mathudi le aletare, go be go na le banna ba e ka bago ba masome a mabedi le ba bahlano. Ba be ba furaletše Felo mo Gokgethwa, ba lebeletše bohlabatšatši, ba khunamela letšatši ge le hlaba.

17Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, na o a di bona? Kgane batho ba Juda ga se ba kgotsofala ka go dira tše di šišimišago tše ba di dirago mo, ge ebile ba tlatša naga bokgoa bja bona, ya ba ge ba nthumola le go feta? Bonang ka mo ba ntlhapaolago ka mokgwa wo o kgopišago kudu ka gona!8:17 “Bonang ... ka gona!” Seheberu se re “Bonang ka mo ba ipeago kalana ya morara nkong ka gona!” Ga go tsebje gabotse gore seo ke go reng. 18Le nna bjale ke tla ba gakalela ka kgalefo. Nka se ba babalele goba ka ba gaugela. Le ge ba ka ntelela bjang le bjang, nka se ba theeletše.”