Sepedi 2000 (NSO00)
4

Hesekiele o swantšha go dikanetšwa ga Jerusalema

41“Wena motho wa nama, tšea lekwate la go aga o le bee pele ga gago, o thale motse wa Jerusalema mo go lona. 2O swantšhe motse wo o dikaneditšwe, o age dithala tša go o hlola, o kgobele mokgobo wa mobu go o dikanetša, o hlome mešaša go bapela nawo, o bee dithubamerako go o dikologa. 3O tšee segadikelo o se hlome mokgahlo ga gago le motse, mo nkego ke morako wa tshipi, o dule o lebane le wona. Wona o dikaneditšwe, gomme ke wena o o dikaneditšego. E be sona sešupo go setšhaba sa Israele.

4“O nape o robale ka lehlakore la nngele, o ithweše molato wa setšhaba sa Israele. Molato woo wa bona o tla o rwala matšatši a a lekanago le a o a tšerego o robetše ka lehlakore leo. 5Ke beakantše gore o rwale molato wa Baisraele matšatši a makgolo a mararo le masome a senyane, ka gobane Baisraele ba ithwešitše molato mengwaga ye mekaalo. 6Ge o feditše matšatši ao bjale o robale ka la go ja, mme o rwale molato wa setšhaba sa Juda matšatši a masome a mane – letšatši le lengwe le le lengwe le emele ngwaga o tee wa molato wa bona.

7“O fele o lebeletše Jerusalema ye e dikaneditšwego. O e šupe ka monwana mme o e porofete. 8Ke tla go tlema gore o se kgone go fetogela ka lehlakoreng le lengwe go fihlela ge o feditše go swantšha go dikanetšwa ga motse.

9“Bjale o tšee mabele le garase le dinawa le dihlodi le leotša le mphogo. O di tswakanye ka sebjaneng se tee, mme o itirele senkgwa ka tšona. Ke sona sejo se o swanetšego go se ja matšatšing ao a makgolo a mararo le masome a senyane o robetše ka lehlakore la nngele. 10Ka letšatši o ikelele dijo tšeo, e be tša dikramo tše makgolo a mabedi le masome a mararo, mme o di je ka dinako tše o ipeetšego tšona. 11Le meetse a go nwa o ikelele a sego ka letšatši, mme o a nwe ka dinako tše o ipeetšego tšona. 12O beše senkgwa seo mollong wa dišu tša mantle a batho o bonwa ke batho, mee o se je boka motho a eja senkgwa sa garase.”

13Morena a re: “Ke ka mo Baisraele ba tlago ja dijo tše di tšhilafetšego ditšhabeng tše ke ba šwalalanyeditšego go tšona.”

14Ke mo nna ke fetotšego ka re: “Aowii, Morena, Mong wa ka! Ga se nke ka itšhilafatša. Go tloga bjaneng bja ka go fihla lehono ga se nke ka ja seruiwa se se ikhwetšego ka bosona, goba se gabutlilwego ke dibata. Ga se nke ka ja sejo se se tšhilafetšego.”

15Ke moka Morena a re: “Go lokile. Bakeng sa mantle a batho ke tla go dumelela dišu tša dikgomo, mme o beše senkgwa seo ka tšona.”

16A ba a tšwela pele a re: “Wena motho wa nama, ke tlilo bolaiša motse wa Jerusalema tlala. Batho ba gona ba tla ja pelo ba tsota ge ba ikelela dijo tše ba di jago le meetse a ba a nwago. 17Ba tla hlaelwa ke dijo le meetse; ba tla tsota mme ba otišwa ke go otlelwa dibe tša bona.

5

51“Wena motho wa nama, tšea tšhoša ye bogale o e šomiše bjalo ka legare, o ipoole moriri le maledu. Ke moka o ele meriri yeo ka kelo, mme o e arole diphuthana tše tharo. 2Sephuthana sa mathomo o se tšhume ka motseng wa Jerusalema ge manaba a tlogetše go dikanetša motse. Sa bobedi o se tšee o se kgabetlele ka tšhoša o ntše o dikologa motse. Sa boraro o se gaše phefong, gomme nna ke tla se hlomara ka tšhoša. 3O šadiše merišana e se mekae mme o e phuthele ka morumo wa seaparo sa gago. 4O nape o tšee ye mengwenyana gape, o e tšhele mollong, o e fiše. Mollo wa go tšwa merišaneng yeo o tla kekela setšhabeng sohle sa Israele.”

5Morena, Mong wa bohle, a re: “Šoowe motse wa Jerusalema. Ke o hlomile gare ga ditšhaba, o dikologilwe ke dinaga. 6Eupša Jerusalema e hlanametše melao le ditaelo tša ka, e le ye kgopo go feta ditšhaba tše dingwe, e nnyatša go feta dinaga tše di bapilego nayo. Jerusalema e lahlile ditaelo tša ka gomme ya gana go phetha melao ya ka. 7Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: O ntsogetše maatla, wena Jerusalema, go feta ditšhaba tše di bapilego nago. O nyaditše melao ya ka, wa se phethe ditaelo tša ka, ditlwaedi tša ditšhaba tše di bapilego le wena le tšona wa se di latele. 8Ke ka lebaka leo nna, Morena, Mong wa bohle, ke rego: Ke nna ka sebele ke lwago nago. Ke tla go otla pele ga ditšhaba. 9Ka lebaka la tšohle tše di šišimišago tše o di dirago ke tla go dira tše ke se nke ka di dira motho, ke bile nka se tsogego ke di dirile motho. 10

5:10
Dillo 4:10
Ka lebaka leo, batswadi mo Jerusalema ba tla ja bana ba bona, le bana ba ja batswadi ba bona. Ke tla go otla, mme mašaledi a badudi ba gago ka a šwalalanyetša mathokong ohle.

11“Ka lebaka leo nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago, ke re: Ka gobane le tšhilafaditše Tempele ya ka ka medimo yohle ya diswantšho ya go šišimiša le ka tšohle tše ke di hlaswago tše le di dirilego, ke tla go kgabetlela ka ntle le lešoko, ka se go lese. 12Karolo ya mathomo ya dikarolo tše tharo tša batho ba gago e tla hwa ka leuba la bolwetši goba ka tlala ka motseng; karolo ya bobedi e tla bolawa ka tšhoša ka ntle ga morako wa gago; karolo ya boraro ke tla e šwalalanyetša mathokong ohle, ka ba hlomara ka tšhoša.

13“Ya ba gona bogale bja ka bo felago, le kgalefo ya ka ya kokobela, gomme ka wa pelo. Ge bogale bja ka bo kgaotša ke mo o tlago lemoga gore go boletše nna, Morena, ka ge ke nyaka o mpotegela. 14Ke tla go fetoša mašope, ka go dira sekwero sa ditšhaba tše di bapilego le wena, le sa mang le mang yo a fetago ka tsela.

15“Ge ke go befeletšwe, ke go galefetše mme ke go otla o šoro, ditšhaba tše di bapilego le wena di tla go kwera, tša go roga. O tla ba segakgamatši le setšhošetšo go bona. 16Ke tla go okeletša tlala, ka go hlokiša dijo. O tla kwa bohloko bja tlala mo nkego ke mesebe ye ke e rometšego go go fediša. 17

5:17
Kut. 6:8
Ke tla romela tlala le dibata gore di tle di go bolaele bana; o tla welwa ke leuba la bolwetši le dipolayano, ka go bolaiša le manaba. Ke realo, nna, Morena.”

6

Morena o tla pšhatlaganya medimo ya diswantšho

61Morena o ntaetše a re: 2“Wena motho wa nama, lebelela dithabeng tša Israele o di porofete 3o re: Lena dithaba tša Israele, ekwang lentšu la Morena, Mong wa bohle. O re go dithaba le meboto le magaga le meedi: Ke tla romela madira gore a yo fediša dintotoma tšeo go tšona le khunamelago medimo ya diswantšho. 4Dialetare tša lena di tla phušolwa, le dialetare tša lena tša diorelo tša pšhatlwa. Ditopo tša batho ba gabolena ke tla di lahlela pele ga medingwana ya lena. 5Ke tla rapalatša ditopo tša Baisraele pele ga medingwana ya bona; ke tla gašanya marapo a badudi ba gabolena go dikologa dialetare tša lena. 6Gohle mo le dulago gona, lena Baisraele, metse ya lena e tla fedišwa, le dintotoma tšeo go tšona le khunamelago medimo ya diswantšho di tla phušolwa gore dialetare tša lena di kgerege, di we, le medingwana ya lena e pšhatlege, e fedišwe, le dialetare tša lena tša diorelo di pšhatlagane, gomme medimo ya lena ya diswantšho e fedišwe. 7Ge le bona batho ba bolawa le tla dumela gore Morena ke nna.

8“Fela ke tla šadiša mašaledi, ka gobane ba bangwe ba lena ba tla phonyokga tšhoša ge ke le šwalalanya le ditšhaba le dinaga. 9Ba ba phonyokgilego ba tla nkgopola ba le ditšhabeng tšeo ba thopetšwego go tšona, ba gopola ka mo ke ba otletšego bokgelogi bja bona le go duma go loba medingwana ga bona. Ba tla inyatša ka lebaka la tše mpe le tšohle tša go šišimiša tše ba di dirilego. 10Ba tla lemoga gore ke nna Morena, le gore ke be ke sa swaswe mola ke re ke tla ba tlišetša kotsi ye.”

11Morena, Mong wa bohle, a re: “Wena bethantšha diatla, o kibe fase ka leoto, o re: Jonna! Baisraele ba tlilo bolawa ka tšhoša le ka tlala le ka leuba la bolwetši ka lebaka la tše mpe tša go šišimiša tše ba di dirilego. 12Bao ba lego kgole ba tla bolawa ka leuba la bolwetši; bao ba lego kgauswi ba tla bolawa ka tšhoša; ba ba šetšego ba tla hwa ba bolawa ke tlala. Ke ka mo ke tlago itefetša go bona ka gona. 13Ditopo tša ba ba bolailwego di tla rapalala gare ga medingwana ya bona le go dikologa dialetare tša bona, le mebotong yohle ye e phagamego, le godimo ga dithaba tšohle, le ka fase ga mehlare yohle ye metala le meeike ya matlakala a mantši, le mafelong ohle ao ba bego ba direla medingwana ya bona dihlabelo tša monkgo wo mobose go ona. Bohle ba tla napa ba tseba gore ke nna Morena. 14Ee, ke tla otlolla letsogo la ka ka ba otla, ka senya le naga ya bona. Gohle mo ba dulago gona, go tloga lešokeng la ka borwa go yo fihla motseng wa Ribla, ke tla go fetoša leganata. Ke gona ba tlago tseba gore ke nna Morena.”