Sepedi 2000 (NSO00)
37

Molala wa marapo a a omeletšego

371Maatla a Morena a ile a nkaparela, gomme moya wa gagwe wa ntšea wa yo mpea molaleng wo o bego o tletše marapo. 2Morena a ntshepetša le molala, gomme ka bona go na le marapo a mantšintši, le gona a omeletše kudu. 3A mpotšiša a re: “Wena motho wa nama, na marapo a a ka buša a phela?”

Nna ka mo fetola ka re: “Morena, Mong wa bohle, ke wena fela o tsebago!”

4Yena a re: “Porofetela marapo a, o a botše o re: ‘Lena marapo a a omeletšego, theeletšang mantšu a Morena.’ 5O a botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go ona: Ke tla le tsenya moya ka le phediša gape, 6ka le kgomaretša mešifa le dinama gomme ka le apeša letlalo. Ke tla le tsenya moya ka le phediša gape. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena.”

7Ka gona ka porofeta ka moo ke laetšwego ka gona. Ya re ke sa bolela ka kwa lešata la mogwaša, gomme marapo a thoma go kopana. 8Ge ke ntše ke lebeletše ka bona marapo a eba le mešifa le dinama, a napa a apešwa ke letlalo. Eupša go be go se ne moya mebeleng yeo.

9Modimo a re go nna: “Wena motho wa nama, porofetela moya wa bophelo. Botša moya woo gore Morena, Mong wa bohle, o o laela gore o tle o etšwa ka mathoko ka mane mme o budulele mebele ye o e phediše gape.”

10

37:10
Kut. 11:11
Ke moka ka porofeta ka moo ke bego ke laetšwe ka gona. Moya wa tsena mebeleng yeo, ya phela gomme ya ema ka maoto. Ya ba batho ba bantši go swana le makokokoko a madira.

11Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, setšhaba sa Israele ka moka se swana le marapo ao. Bona ba re re omeletše, re feletšwe ke tshepo, re fedile. 12Ka gona porofetela setšhaba sa Israele o se botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke ya go fatolla mabitla a bona ka ba ntšha, ka ba bušetša nageng ya Israele. 13Mohla ke fatolla mabitla a bona mme ke ba ntšha, ba tla lemoga gore ke nna Morena. 14Ke tla ba tsenya moya wa ka, ka ba phediša gape, gomme ka dira gore ba dule nageng ya bona. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna. Ke tshepišitše, gomme ke tla phetha bjalo. Ke realo, nna, Morena.”

Juda le Israele e tla ba mmušo o tee

15Morena a ntaela a re: 16“Wena motho wa nama, tšea patla mme o ngwale godimo ga yona o re: ‘Ke ya Juda37:16 “Juda” Ke go re mmušo wa Juda. le Baisraele ba ba šomišanago naye.’ E be o tšea ye nngwe patla mme o ngwala godimo ga yona o re: ‘Ke ya Josefa le Efraime37:16 “Josefa le Efraime” Ke go re mmušo wa Israele. le Baisraele bohle ba ba šomišanago nabo.’ 17O name o kgotlantšhe dipatla tšeo ka dintlha gore di bonale nke ke patla e tee. 18Ge batho ba go botšiša gore taba yeo e šupang, 19o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke tlilo tšea patla ya Josefa le ya dikgoro tša Israele tše e lego tša Josefa, ye e swerwego ke Efraime, ka e kopanya le ya Juda, ka di dira patla e tee, ka e swara ka seatla.

20“Dipatla tšeo tše pedi o di ngwadilego o di sware ka seatla setšhaba se di bona. 21O nape o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla tšea Baisraele ditšhabeng tše ba ilego go tšona, ka ba kgoboketša, gomme ka ba bušetša nageng ye e lego ya bona. 22Ke tla ba kopanya ya ba setšhaba se tee mo nageng ye dithabeng tša Israele. Ka moka ga bona ba tla bušwa ke kgoši e tee, gomme e ka se sa ba ditšhaba tše pedi goba ba tšwa mebušo ye mebedi. 23Ba ka se sa itšhilafatša ka medingwana ya bona ya go šišimiša, goba ka dikarogo tšohle tša bona. Ke tla ba hlakodiša boaroging bjo ba bego ba mphošetša ka bjona. Ke tla ba hlwekiša; ke mo e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona. 24

37:24
Hes. 34:24
Kgoši ya bona e tla ba Dafida, mohlanka wa ka. Ka moka ba tla bušwa ke mmuši o tee, ba phetha melao ya ka le ditaelo tša ka ka potego. 25Ba tla dula nageng ye ke ilego ka e fa mohlanka wa ka, Jakobo, naga yeo borakgolokhukhu ba bona ba bego ba dula go yona. Ba tla dula moo go ya go ile le bana ba bona le ditlogolo tša bona. Mohlanka wa ka, Dafida, o tla ba buša go ya go ile. 26Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le bona ya go ba tlišetša khutšo. Ke tla ba bea moo mme ka ba atiša, ka aga Tempele ya ka nageng ya bona, moo e tlago dulela sa ruri. 27
37:27
2 Bakor. 6:16
Kut. 21:3
Ke tla dula le bona moo; ke tla ba Modimo wa bona, mme bona ya ba setšhaba sa ka. 28Ge ke agile Tempele ya ka moo nageng ya bona gore e dulele sa ruri, ke gona ditšhaba di tlago lemoga gore nna, Morena, ke kgethile Baisraele gore e be setšhaba sa ka.”

38

Modimo o tla otla Baisraele ka Gogo

381Morena a ntaela a re: 2

38:2
Kut. 20:8
“Wena motho wa nama, kgala Gogo, mmuši yo mogolo wa setšhaba sa Mesheke le sa Tubale nageng ya Magogo. Mo porofete, 3gomme o mmotše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke lwa le wena. 4Ke tla go retollela go nna, ka go tsenya dikgwega ka mehlagareng, mme ka go ntšha le madira ohle a gago. Madira a gago, gotee le dipere tša bona le banamedi ba ba itlhamilego go felela, ke mašabašaba, ba swere dikotse tše dikgolo le tše dinyenyane, ba itlhamile le ka ditšhoša. 5Banna ba go tšwa Persia le Etopia le Libia ba na le bona, gomme bohle ba itlhamile ka dikotse le dikefa tša ntwa. 6Bahlabani ka moka ba naga ya Gomere le ya Bethe-Togarma ka leboaboa ba na le wena, gotee le ba go tšwa ditšhabeng tše dingwe tše dintši. 7Itokiše, o be komana, madulaabapile, wena le madira a a go potapotilego, o be molaodi wa bona. 8Ge go fetile mengwaga ye mentši ke tla go laela gore o šwahlele naga ye nngwenyana ye e sa tšogo emiša ntwa, moo setšhaba se bušitšwego mmogo se etšwa ditšhabeng tše dintši, dithabeng tša Israele tše di ilego tša tlogelwa nako ye telele, eupša moo bjale batho ka moka ba dutšego ba bolokegile. 9Wena le madira a gago gotee le ditšhabatšhaba tše di nago le wena le tla hlasela bjalo ka ledimo, la aparela naga bjalo ka leru.”

10Se Morena, Mong wa bohle, a se botšago Gogo sese: “Mohlang woo o tla nagana go loga maanomabe. 11O tla ikemišetša go šwahlela naga ye e sego ya šireletšwa, moo batho ba gona ba dulago ka khutšo le polokego metseng ye e se nago merako, goba dikgoro, goba mapheko. 12O tla hula batho ba ba dulago metseng ye e kilego ya ba marope, mme wa ba thopela. Ba kgobokeditšwe ba ntšhwa ditšhabeng, gomme bjale ba na le maruo le dithoto, mme ba dula garegare ga lefase. 13Batho ba Sheba le ba Dedane le babapatši ba go tšwa Tarshishe ba tla go botšiša ba re: ‘Na o tlile go re hula? O rapile madira a gago a mantši go tlo re hlakola, go tlo re thopela silibera ya rena le gauta, le go ikgapela maruo a rena le dithoto, wa gogola dithebola tše dintši?’ ”

14Ka fao Morena, Mong wa bohle, a ntaela gore ke porofete ke re go Gogo: “Ge setšhaba sa ka sa Israele se dutše se bolokegile, wena o tla tloga38:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “tloga” Seheberu se re “tseba”. 15mo o dutšego gona, leboaboa, wa eta madira a maatla pele a go tšwa ditšhabeng tše dintši, ka moka ga bona e le banamedi ba dipere. 16O tla hlasela setšhaba sa ka sa Israele bjalo ka leru le le aparelago naga. Matšatšing a a tlago ke tla go roma gore o yo šwahlela naga ya ka gore ke tle ke bontšhe ditšhaba gore ke nna mang, le go bontšha bokgethwa bja ka ka se ke se dirago ka wena. 17A ke re ke wena mehleng ye e fetilego ke bego ke bolela ka wena ka bahlanka ba ka, baprofeta ba Israele? Mehleng yeo ba porofetile mengwaga ye mentši ba re ke tla dira gore o hlasele Baisraele.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Ka mo Morena a tlago otla Gogo ka gona

18Morena, Mong wa bohle, o re: “Mohla Gogo a šwahlela naga ya Israele ke tla tuka bogale. 19Ke bega ke galefile kudu gore mohlang woo go tla ba le tšhikinyego ye kgolo ya lefase mo nageng ya Israele. 20Dihlapi le dinonyana le diphoofolo tša naga le digagabi tšohle le batho ka moka ba lefase di tla thothomela ka letšhogo ge di mpona. Dithaba di tla phekgolwa, magaga a tla pšhatlagana, le merako yohle ya kgerega. 21Ke tla dira gore Gogo a hlaselwe ka ditšhoša dithabeng tša ka tšohle.38:21 “Ke tla dira ... tšohle.” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke tla tšhoša Gogo ka ditlalelo tša mehutahuta.” Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. Bahlabani ba gagwe ba tla hlabana seng ka ditšhoša tša bona. 22Yena ke tla mo otla ka bolwetši le ka polao. Yena le madira a gagwe le ditšhabatšhaba tše di emago naye ke tla ba nešetša pula ya mafula le sefako gotee le mollo le tshebela. 23Ka tsela ye ke tla bontšha ditšhaba tše dintši gore nna ke yo mogolo, ebile ke yo mokgethwa. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna.”

39

Go fenywa ga Gogo

391Morena, Mong wa bohle, a ntaela a re: “Wena motho wa nama, porofeta Gogo, o mmotše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke lwa le wena, Gogo, mmuši yo mogolo wa setšhaba sa Mesheke le sa Tubale. 2Ke tla go retolla ka go ntšha ka leboaboa ka go iša dithabeng tša Israele. 3Ka nama ka go lahliša bora bjo o bo swerego ka seatla sa nngele, le mesebe ye o e swerego ka sa la go ja. 4Wena le madira a gago ka moka le ditšhabatšhaba tše di emego nago le tla bolawa kua dithabeng tša Israele, gomme ditopo tša lena ke tla di fa manong a mehutahuta le dibata gore di di je. 5Le tla bolaelwa molaleng, ka gobane go boletše nna, Morena, Mong wa bohle. 6Ke tla lahlela mollo nageng ya Magogo le go ba ba dutšego ba bolokegile mabopong a lewatle, gomme ba tla lemoga gore Morena ke nna. 7Ke tla hlokomela gore setšhaba sa ka sa Israele se tsebe leina la ka le lekgethwa, le gona nka se sa lesa leina la ka le gobošwa. Ke mo ditšhaba di tlago lemoga gore nna, Morena, ke Mokgethwa wa Israele.”

8Morena, Mong wa bohle, a re: “Letšatši lela ke le boletšego ruri le etla. 9Batho ba ba dulago metseng ya Israele ba tla tšwa ba yo topelela dibetša tše di tlogetšwego ya ba dikgong. Ba tla gotša mello ka dikotse tše dikgolo le tše dinyenyane le mara le mesebe le dithoka le marumo, gomme ba tla fetša mengwaga ye e šupago ba gotša mello ka tšona. 10Ba ka se sa ya kgonyeng nageng, goba ba yo rema dihlare ka dithokgweng, ka gobane ba tla be ba na le dibetša tše di tlogetšwego gore ba di beše. Ba tla hula mme ba thopela bale ba go ba hula le go ba thopela.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Poloko ya Gogo

11Morena a re: “Mohla tše ka moka di direga, ke tla fa Gogo setsha sa poloko mo nageng ya Israele, ka Moeding wa Mosepedi, ka bohlabela bja Lewatle le le Hwilego. Sona se tla thiba tsela ya basepedi, ka gobane ke mo go tlago ba go bolokilwe Gogo le makoko ohle a gagwe, gomme moedi woo o tla bitšwa ‘Moedi wa Makoko a Gogo’. 12Go boloka ditopo tšeo ka moka le go hlwekiša naga ka lefsa go tla tšea setšhaba sa Israele dikgwedi tše di šupago. 13Batho ka moka mo nageng ba tla thuša go ba boloka, gomme mohla ke ikutolla gore ke nna Modimo yo maatla, bona ba tla retelwa ge ba bolokile batho bao. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 14Ge dikgwedi tšeo tša go šupa di seno feta, go tla kgethwa banna ba go sepela le naga gore ba nyake ditopo39:14 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ditopo” Seheberu se re “basepedi”. tše di sa lego kgakala, mme ba di boloke, gore ba hlwekiše naga. 15Ge ba ntše ba sepela le naga, nako le nako ge ba hwetša lerapo la motho, ba tla bea leswao kgauswi le lona, gore baepamabitla ba tle ba le boloke ka Moeding wa Makoko a Gogo. 16Go tla ba le motse moo wo o bitšwago Makoko. Ke ka moo naga e tlago hlwekišwa ka lefsa ka gona.”

17

39:17-20
Kut. 19:17-18
Morena, Mong wa bohle, a ntaela a re: “Wena motho wa nama, bitša manong a mehutahuta le dibata ka moka o re: Kgobokanang le etšwa ka mathoko ohle le ye sehlabelong se ke le direlago sona. E tla ba monyanya wo mogolo wa sehlabelo dithabeng tša Israele, moo le kago ja nama, la nwa le madi. 18Le tla ja nama ya bagale, la nwa le madi a babuši ba lefase bjalo ka ge nke ke dikgapa goba dikwanyana goba dipudi goba dipoo, diruiwa tšeo ka moka ga tšona e lego tše di nontšhitšwego di etšwa Bashane. 19Sehlabelong seo ke le direlago sona le tla ja makhura go fihlela a le tena, la nwa le madi go fihlela le tagwa. 20Bojelong bja ka le tla ja la khora nama ya dipere le ya banamedi ba tšona, le ya bagale, le ya bahlabani ba mehutahuta. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

Go tsošološwa ga setšhaba sa Israele

21Morena a re: “Ke tla ikutolla ditšhabeng gore ke nna Modimo yo maatla, mme tšohle ditšhaba di tla bona ka mo ke šomišago maatla a ka go di otla. 22Go tloga ka nako yeo setšhaba sa Israele se tla lemoga gore ke nna Morena Modimo wa sona. 23Le tše dingwe ditšhaba di tla tseba gore sa Israele setšhaba se ile sa išwa bothopša ka lebaka la dibe tša sona, ka ge se be se sa mpotegele. Ka gona ka ba furalela, ka ba gafela manabeng a bona, mme bohle ba bolawa ka tšhoša. 24Ke ile ka ba otla go ya ka mo ba bego ba tšhilafetše ka gona, le go ya ka dibe tša bona, ka ba furalela.”

25Ka gona, Morena, Mong wa bohle, o re: “Bjale ke tla buša ditlogolo tša Jakobo bothopša, ka šokela setšhaba sohle sa Israele, ka šetša gore leina la ka le lekgethwa le hlompšhe. 26Mohla ba dula ka polokego gape nageng ye e lego ya bona, ba se na le yo a ba tšhošetšago, ba tla lebala ka mo ba kilego ba gobošwa ka gona ka lebaka la ge ba be ba sa mpotegele. 27Ge ke seno ba buša ditšhabeng, ke ba kgobokeditše dinageng tša manaba a bona, ke tla bontšha ditšhaba tše dintši gore ke yo mokgethwa ka seo ke se dirago ka bona. 28Ke mo setšhaba sa ka se tlago tseba gore ke nna Morena Modimo wa bona. Seo ba tla se tseba ka gobane ke nna ke ba rometšego bothopša ditšhabeng, gomme ka morago ka ba kgoboketša ka ba bušetša nageng ya bona, ka se tlogele le o tee. 29Nka se sa tsoga ke ba furaletše, ka gore ke tla tšhela setšhaba sa Israele moya wa ka. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”