Sepedi 2000 (NSO00)
36

Morena o tla šegofatša naga ya Israele

361Morena a ntaela a re: “Wena motho wa nama, porofetela dithaba tša Israele o re: Lena dithaba tša Israele, ekwang se Morena a se bolelago. 2Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Manaba a be a bolela ka lena a re: ‘Le swinegile! Meboto yela ya kgale bjale ke ya rena!’

3“Ka gona, porofeta o re Morena, Mong wa bohle, o re go dithaba tša Israele: Le apotšwe la gatakwa ka mathoko ohle la ba lefa la ditšhaba tše dingwe, batho ba le seba, ba le bolela gampe. 4Ka gona, lena dithaba tša Israele, ekwang se Morena, Mong wa bohle, a se bolelago. Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go dithaba le meboto le magaga le meedi le maganata le metse ye e fetošitšwego marope, e hutšwego mme e kwerwago ke ditšhaba tšohle tše di e potapotilego: 5Ke boletše ke tuka bogale, ke galefetše ditšhaba tše di le potapotilego, le setšhaba sohle sa Edomo. Ka lethabo le legolo le ka lenyatšonyatšo ba thopile naga ya ka, ba tšea mafulo a yona.

6“Ka lebaka leo, porofetela naga ya Israele; o botše dithaba le meboto le magaga le meedi se nna, Morena, Mong wa bohle, ke se bolelago ke galefile ke bile ke hufega ge ditšhaba di ba rogile. 7Nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana gore go tla rogwa tšona ditšhaba tše di le potapotilego. 8Fela godimo ga lena, dithaba tša Israele, dihlare di tla buša tša hloga mme tša enywetša setšhaba sa ka sa Israele dikenywa. Sona se kgauswi le go tla gae. 9Nna ke eme le lena; ke tla le lokela, gomme naga ya lena e tla buša ya lengwa, mme dipeu tša bjalwa moo. 10Ke tla atiša setšhaba sa naga ya lena. Metse e tla buša ya dulwa, le marope a tsošološwa. 11Ke tla ntšifatša batho le maruo. Ba tla ata, le maruo a tswala. Ke tla agiša batho nageng ya lena bjalo ka pele, gomme ke tla le atla le go feta pele. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena. 12Ke tla buša setšhaba sa ka sa Israele gore se tle se dule gape nageng ye ya lena. E tla ba naga ya bona, gomme e ka se sa ba hlakola bana.

13“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Batho ba re naga ya lena ke sejabatho, le gona e hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. 14Eupša go tloga gonabjale e ka se sa ba sejabatho, goba ya hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 15Nka se sa dumelela ditšhaba gore di le roge; ditšhaba di ka se sa le goboša. Naga ya lena e ka se sa hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

Morena o tla fa Baisraele bophelo bjo bofsa

16Morena a re go nna: 17“Wena motho wa nama, mola Baisraele ba dula nageng ya bona ba ile ba e tšhilafatša ka mokgwa wo ba bego ba phela mme ba dira ka wona. Ke ile ka bona boitshwaro bja bona e le bjo bo tšhilafetšego go swana le mosadi ge a bone kgwedi.36:17 “bjo bo tšhilafetšego ... kgwedi” Lebelela Lef 15:19. 18Ka tšhollela kgalefo ya ka godimo ga bona ka lebaka la ge ba bolaile batho mo nageng, le ka lebaka la medingwana ye ba bego ba tšhilafaditše naga ka yona. 19Ke ile ka ba lahla ka lebaka la mokgwa wo ba bego ba phela mme ba dira ka wona, gomme ka ba šwalalanya le ditšhaba, ba phatlalala le dinaga. 20Ge ba fihla ditšhabeng ba be ba goboša leina la ka le lekgethwa, ka gobane batho ba be ba re: ‘Batho ba ke setšhaba sa Morena, eupša ba ile ba tlemega go tloga nageng ya gagwe.’ 21Ke yona taba ye e ntshwentšego mabapi le leina la ka le lekgethwa leo setšhaba sa Israele se bego se le goboša ditšhabeng tše ba ilego go tšona.

22“Bjale ge, botša setšhaba sa Israele gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Se ke tlago se dira ga se ka lebaka la lena, Baisraele, eupša ke ka lebaka la leina la ka le lekgethwa leo lena le le gobošitšego ditšhabeng tše le ilego la ya go tšona. 23Mohla ke bontšha ditšhaba ka mo leina la ka e lego le lekgethwa ka gona, lona leina leo lena le le gobošitšego gare ga bona, ke gona ba tlago lemoga gore Morena ke nna. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. Ke tla šomiša lena go bontšha ditšhaba gore ke nna yo mokgethwa. 24Ke tla le tšea ditšhabeng ka le kgoboketša dinageng tšohle, ka le bušetša nageng ya lena. 25Ke tla le fokela ka meetse a a sekilego, ka le hlwekiša go tšhilafatšwa ke medingwana yohle ya lena, le tše dingwe ka moka tše di le tšhilafaditšego. 26

36:26-28
Hes. 11:19-20
Ke tla le fa dipelo tše mpsha le menagano ye mefsa. Ke tla le amoga dipelo tša lena tše thata ka le fa dipelo tše boleta. 27Ke tla le tsenya moya wa ka, mme ka dira gore le phethe melao ya ka le ditaelo tša ka ka potego. 28Ke mo le tlago dula nageng ye ke e filego borakgolokhukhu ba lena. Le tla ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa lena. 29Ke tla le hlakodiša dilong tšohle tše di le tšhilafatšago. Ke tla laela mabele gore a ntšifale gore le se sa bolawa ke tlala. 30Ke tla atiša dikenywa tša mehlare ya lena le dipuno tša mašemo a lena gore le se sa nyatšwa ke ditšhaba ge le welwa ke tlala. 31Le tla gopola boitshwaro bjola bja lena bjo bobe le ditiro tšela tša lena tša go se loke, gomme le tla inyatša ka lebaka la tše mpe le tše di šišimišago tše le bego le di dira. 32Lena setšhaba sa Israele, tšeo ka moka ga ke di dire ka lebaka la lena. Inyatšeng, le itsholele tše le bego le di dira. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

33Morena, Mong wa bohle, o re: “Mohla ke le hlatswa dibe tšohle ke tla le dudiša metseng ya lena gape, la tsošološa marope. 34Bafeti bohle ba be ba bona ka mo mašemo a lena a letšego ka gona; eupša a tla buša a lengwa. 35Batho ba tla re naga ye e bego e letše ye bjale e swana le serapa sa Edene; le metse ya gona ye e bego e phušotšwe, e hutšwe mme e tlogetšwe e le marope, bjale e na le batho mme e ageleditšwe. 36Ke gona mašaledi a ditšhaba tše di le potapotilego a tlago tseba gore nna, Morena, ke tsošološa metse ye e phušotšwego, ka ba ka lema gape mašemo a a bego a letše. Nna, Morena, ke boletše bjalo, gomme ke tla phetha.”

37Morena, Mong wa bohle, o re: “Se sengwe se ke tlago se direla setšhaba sa Israele ge ba nkgopela sona ke gore ke ba atišetše thari, ba be bjalo ka mohlape wa dihuswane. 38Metse yeo bjale e lego marope e tla tlala batho go swana le mola Jerusalema e kile ya tlala dihuswane tša go dira dihlabelo menyanyeng. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna.”

37

Molala wa marapo a a omeletšego

371Maatla a Morena a ile a nkaparela, gomme moya wa gagwe wa ntšea wa yo mpea molaleng wo o bego o tletše marapo. 2Morena a ntshepetša le molala, gomme ka bona go na le marapo a mantšintši, le gona a omeletše kudu. 3A mpotšiša a re: “Wena motho wa nama, na marapo a a ka buša a phela?”

Nna ka mo fetola ka re: “Morena, Mong wa bohle, ke wena fela o tsebago!”

4Yena a re: “Porofetela marapo a, o a botše o re: ‘Lena marapo a a omeletšego, theeletšang mantšu a Morena.’ 5O a botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go ona: Ke tla le tsenya moya ka le phediša gape, 6ka le kgomaretša mešifa le dinama gomme ka le apeša letlalo. Ke tla le tsenya moya ka le phediša gape. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena.”

7Ka gona ka porofeta ka moo ke laetšwego ka gona. Ya re ke sa bolela ka kwa lešata la mogwaša, gomme marapo a thoma go kopana. 8Ge ke ntše ke lebeletše ka bona marapo a eba le mešifa le dinama, a napa a apešwa ke letlalo. Eupša go be go se ne moya mebeleng yeo.

9Modimo a re go nna: “Wena motho wa nama, porofetela moya wa bophelo. Botša moya woo gore Morena, Mong wa bohle, o o laela gore o tle o etšwa ka mathoko ka mane mme o budulele mebele ye o e phediše gape.”

10

37:10
Kut. 11:11
Ke moka ka porofeta ka moo ke bego ke laetšwe ka gona. Moya wa tsena mebeleng yeo, ya phela gomme ya ema ka maoto. Ya ba batho ba bantši go swana le makokokoko a madira.

11Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, setšhaba sa Israele ka moka se swana le marapo ao. Bona ba re re omeletše, re feletšwe ke tshepo, re fedile. 12Ka gona porofetela setšhaba sa Israele o se botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke ya go fatolla mabitla a bona ka ba ntšha, ka ba bušetša nageng ya Israele. 13Mohla ke fatolla mabitla a bona mme ke ba ntšha, ba tla lemoga gore ke nna Morena. 14Ke tla ba tsenya moya wa ka, ka ba phediša gape, gomme ka dira gore ba dule nageng ya bona. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna. Ke tshepišitše, gomme ke tla phetha bjalo. Ke realo, nna, Morena.”

Juda le Israele e tla ba mmušo o tee

15Morena a ntaela a re: 16“Wena motho wa nama, tšea patla mme o ngwale godimo ga yona o re: ‘Ke ya Juda37:16 “Juda” Ke go re mmušo wa Juda. le Baisraele ba ba šomišanago naye.’ E be o tšea ye nngwe patla mme o ngwala godimo ga yona o re: ‘Ke ya Josefa le Efraime37:16 “Josefa le Efraime” Ke go re mmušo wa Israele. le Baisraele bohle ba ba šomišanago nabo.’ 17O name o kgotlantšhe dipatla tšeo ka dintlha gore di bonale nke ke patla e tee. 18Ge batho ba go botšiša gore taba yeo e šupang, 19o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke tlilo tšea patla ya Josefa le ya dikgoro tša Israele tše e lego tša Josefa, ye e swerwego ke Efraime, ka e kopanya le ya Juda, ka di dira patla e tee, ka e swara ka seatla.

20“Dipatla tšeo tše pedi o di ngwadilego o di sware ka seatla setšhaba se di bona. 21O nape o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla tšea Baisraele ditšhabeng tše ba ilego go tšona, ka ba kgoboketša, gomme ka ba bušetša nageng ye e lego ya bona. 22Ke tla ba kopanya ya ba setšhaba se tee mo nageng ye dithabeng tša Israele. Ka moka ga bona ba tla bušwa ke kgoši e tee, gomme e ka se sa ba ditšhaba tše pedi goba ba tšwa mebušo ye mebedi. 23Ba ka se sa itšhilafatša ka medingwana ya bona ya go šišimiša, goba ka dikarogo tšohle tša bona. Ke tla ba hlakodiša boaroging bjo ba bego ba mphošetša ka bjona. Ke tla ba hlwekiša; ke mo e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona. 24

37:24
Hes. 34:24
Kgoši ya bona e tla ba Dafida, mohlanka wa ka. Ka moka ba tla bušwa ke mmuši o tee, ba phetha melao ya ka le ditaelo tša ka ka potego. 25Ba tla dula nageng ye ke ilego ka e fa mohlanka wa ka, Jakobo, naga yeo borakgolokhukhu ba bona ba bego ba dula go yona. Ba tla dula moo go ya go ile le bana ba bona le ditlogolo tša bona. Mohlanka wa ka, Dafida, o tla ba buša go ya go ile. 26Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le bona ya go ba tlišetša khutšo. Ke tla ba bea moo mme ka ba atiša, ka aga Tempele ya ka nageng ya bona, moo e tlago dulela sa ruri. 27
37:27
2 Bakor. 6:16
Kut. 21:3
Ke tla dula le bona moo; ke tla ba Modimo wa bona, mme bona ya ba setšhaba sa ka. 28Ge ke agile Tempele ya ka moo nageng ya bona gore e dulele sa ruri, ke gona ditšhaba di tlago lemoga gore nna, Morena, ke kgethile Baisraele gore e be setšhaba sa ka.”

38

Modimo o tla otla Baisraele ka Gogo

381Morena a ntaela a re: 2

38:2
Kut. 20:8
“Wena motho wa nama, kgala Gogo, mmuši yo mogolo wa setšhaba sa Mesheke le sa Tubale nageng ya Magogo. Mo porofete, 3gomme o mmotše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke lwa le wena. 4Ke tla go retollela go nna, ka go tsenya dikgwega ka mehlagareng, mme ka go ntšha le madira ohle a gago. Madira a gago, gotee le dipere tša bona le banamedi ba ba itlhamilego go felela, ke mašabašaba, ba swere dikotse tše dikgolo le tše dinyenyane, ba itlhamile le ka ditšhoša. 5Banna ba go tšwa Persia le Etopia le Libia ba na le bona, gomme bohle ba itlhamile ka dikotse le dikefa tša ntwa. 6Bahlabani ka moka ba naga ya Gomere le ya Bethe-Togarma ka leboaboa ba na le wena, gotee le ba go tšwa ditšhabeng tše dingwe tše dintši. 7Itokiše, o be komana, madulaabapile, wena le madira a a go potapotilego, o be molaodi wa bona. 8Ge go fetile mengwaga ye mentši ke tla go laela gore o šwahlele naga ye nngwenyana ye e sa tšogo emiša ntwa, moo setšhaba se bušitšwego mmogo se etšwa ditšhabeng tše dintši, dithabeng tša Israele tše di ilego tša tlogelwa nako ye telele, eupša moo bjale batho ka moka ba dutšego ba bolokegile. 9Wena le madira a gago gotee le ditšhabatšhaba tše di nago le wena le tla hlasela bjalo ka ledimo, la aparela naga bjalo ka leru.”

10Se Morena, Mong wa bohle, a se botšago Gogo sese: “Mohlang woo o tla nagana go loga maanomabe. 11O tla ikemišetša go šwahlela naga ye e sego ya šireletšwa, moo batho ba gona ba dulago ka khutšo le polokego metseng ye e se nago merako, goba dikgoro, goba mapheko. 12O tla hula batho ba ba dulago metseng ye e kilego ya ba marope, mme wa ba thopela. Ba kgobokeditšwe ba ntšhwa ditšhabeng, gomme bjale ba na le maruo le dithoto, mme ba dula garegare ga lefase. 13Batho ba Sheba le ba Dedane le babapatši ba go tšwa Tarshishe ba tla go botšiša ba re: ‘Na o tlile go re hula? O rapile madira a gago a mantši go tlo re hlakola, go tlo re thopela silibera ya rena le gauta, le go ikgapela maruo a rena le dithoto, wa gogola dithebola tše dintši?’ ”

14Ka fao Morena, Mong wa bohle, a ntaela gore ke porofete ke re go Gogo: “Ge setšhaba sa ka sa Israele se dutše se bolokegile, wena o tla tloga38:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “tloga” Seheberu se re “tseba”. 15mo o dutšego gona, leboaboa, wa eta madira a maatla pele a go tšwa ditšhabeng tše dintši, ka moka ga bona e le banamedi ba dipere. 16O tla hlasela setšhaba sa ka sa Israele bjalo ka leru le le aparelago naga. Matšatšing a a tlago ke tla go roma gore o yo šwahlela naga ya ka gore ke tle ke bontšhe ditšhaba gore ke nna mang, le go bontšha bokgethwa bja ka ka se ke se dirago ka wena. 17A ke re ke wena mehleng ye e fetilego ke bego ke bolela ka wena ka bahlanka ba ka, baprofeta ba Israele? Mehleng yeo ba porofetile mengwaga ye mentši ba re ke tla dira gore o hlasele Baisraele.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Ka mo Morena a tlago otla Gogo ka gona

18Morena, Mong wa bohle, o re: “Mohla Gogo a šwahlela naga ya Israele ke tla tuka bogale. 19Ke bega ke galefile kudu gore mohlang woo go tla ba le tšhikinyego ye kgolo ya lefase mo nageng ya Israele. 20Dihlapi le dinonyana le diphoofolo tša naga le digagabi tšohle le batho ka moka ba lefase di tla thothomela ka letšhogo ge di mpona. Dithaba di tla phekgolwa, magaga a tla pšhatlagana, le merako yohle ya kgerega. 21Ke tla dira gore Gogo a hlaselwe ka ditšhoša dithabeng tša ka tšohle.38:21 “Ke tla dira ... tšohle.” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke tla tšhoša Gogo ka ditlalelo tša mehutahuta.” Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. Bahlabani ba gagwe ba tla hlabana seng ka ditšhoša tša bona. 22Yena ke tla mo otla ka bolwetši le ka polao. Yena le madira a gagwe le ditšhabatšhaba tše di emago naye ke tla ba nešetša pula ya mafula le sefako gotee le mollo le tshebela. 23Ka tsela ye ke tla bontšha ditšhaba tše dintši gore nna ke yo mogolo, ebile ke yo mokgethwa. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna.”