Sepedi 2000 (NSO00)
33

Morena o dira Hesekiele moleti

(Hes. 3:16-21)

331Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, botša batho ba setšhaba sa geno o re: Ge ke tsoša ntwa nageng efe goba efe, batho ba naga yeo ba kgetha yo mongwe wa bona ba mo dira moleti. 3Ge a bona manaba a etla, o letša phalafala go tsebiša batho. 4Ge motho a ka e kwa fela a se e šetše, gomme manaba a tla a mmolaya, gona molato ke wa gagwe. 5E tla be e le moipolai yo a sa llelwego, ka ge a se a šetša go tsebišwa moo. Ge a ka be a šeditše a ka be a phonyokgile. 6Fela ge moleti a ka bona manaba a etla eupša a se letše phalafala go tsebiša batho, mme manaba a tla a ba bolaya, batho bao ba tla be ba hwile ka lebaka la dibe tša bona, eupša nna ke tla bona moleti molato wa go bolawa ga bona.

7“Bjale wena motho wa nama, ke go dira moleti wa setšhaba sa Israele. O theeletše mantšu a ke a bolelago gomme o nkgalele Baisraele ka ona. 8Ge nka go begela gore ruri modiradibe o tla hwa, fela wena wa se mo kgale gore a tlogele ditsela tša gagwe tše mpe, yena o tla hwa ka lebaka la bobe bja gagwe, gomme nna ke tla bona wena molato wa lehu la gagwe. 9Eupša ge o ile wa kgala modiradibe gore a tlogele ditsela tša gagwe tše mpe, gomme a se lese go dira dibe, yena o tla hwa ka lebaka la dibe tša gagwe, eupša wena o tla be o iphološitše.”

Motho o ahlolwa ka ditiro tša gagwe

10“Wena motho wa nama, botša Baisraele gore ba hlwa ba bolela ba re: ‘Re imelwa ke diphošo le dibe tša rena. Re a felelela. Re ka phela bjang?’ 11O ba botše gore ke ikana ke le Morena, Mong wa bohle, Modimo yo a phelago, gore ga ke kgahlwe ke lehu la yo kgopo. Ke kgahlwa ke ge a ka tlogela ditsela tša gagwe tše mpe mme a phela. Setšhaba sa Israele, tlogelang tše mpe tše le di dirago. Ke ka lebaka lang le nyaka go hwa?

12“Bjale, wena motho wa nama, botša Baisraele gore ge moloki a ka dira dibe, boloki bja gagwe bo ka se mo phološe. Ge yo kgopo a ka lesa go dira tše mpe, a ka se otlwe, gomme ge moloki a ka thoma go dira dibe, a ka se phele. 13Le ge nka holofetša moloki gore ruri o tla phela, fela yena a bota boloki bjola bja gagwe mme a thoma go dira tše kgopo, nka se gopole selo sa boloki bjola bja gagwe. O tla hwa ka lebaka la bokgopo bja gagwe. 14Ge nka botša yo kgopo gore o tla hwa, eupša a tlogela dibe tša gagwe, mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago – 15go etša ge a ka bušetša moadingwa se a mo swaretšego sona, goba a bušetša motho se a bego a mo hlakotše sona – ge a ka lesa bokgopo mme a phetha melao ye e tlago mo phološa, ruri a ka se hwe, o tla phela. 16Ke tla mo lebalela dibe tša gagwe ka moka, gomme o tla phela ka gobane a dirile tše di lokilego le tše di nkgahlago.

17“Gomme setšhaba sa geno se re tše ke di dirago ga se tša loka! Aowaa, tše di sego tša loka ke tše di dirwago ke bona. 18Ge moloki a ka lesa go dira tše di lokilego, mme a thoma go dira tše kgopo, o tla hwela tšona. 19Ge yo kgopo a ka tlogela go dira dibe, mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, o tla be a iphološitše. 20Fela lena setšhaba sa Israele le re tše nna ke di dirago ga se tša loka. Ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena ka tše a di dirilego.”

Hesekiele o tsebišwa go wa ga Jerusalema

21

33:21
2 Dikg. 25:3-10
Jer. 39:2-8
52:4-14
Ka letšatši la bohlano la kgwedi ya lesome ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi wa ge re le bothopša, monna yo mongwe yo a bego a phonyokgile Jerusalema a tla a mpotša gore motse woo o thopilwe. 22Mantšiboeng a letšatši la pele ga ge monna yoo a etla, maatla a Morena a ile a nkaparela. Ge monna yoo a fihla mosong wa le le latelago, Morena a ntharolla leleme mme ka kgona go bolela gape.

Dibe tša setšhaba

23Morena a re go nna: 24“Wena motho wa nama, batho ba ba dulago maropeng a metse ya naga ya Israele ba re: ‘Abrahama o be a le tee, le ge go le bjalo a fiwa naga ka moka. Rena re ba bantši, ka gona naga ye ke ya rena.’

25“O ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Le ja nama ye e sa nago le madi. Le khunamela medingwana ya diswantšho. Le bolaya batho. Bjale go tla bjang gore le gopole gore naga ye ke ya lena? 26Le ikantše ditšhoša tša lena. Tše le di dirago di a šišimiša. Monna yo mongwe le yo mongwe o a otswa. Go tla bjang bjale gore le gopole gore naga ye ke ya lena?

27“O ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke ba botša gore ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore batho ba ba dulago kua maropeng a metse ba tla bolawa ka tšhoša. Ba ba tšhabetšego nageng ke tla ba gafela dibata. Ba ba lego dithabeng le ka maweng ba tla hwa ka leuba. 28Ke tla dira gore naga ka moka e senywe e be marope, gomme maatla ao ba bego ba ikgantšha ka ona a tla ba felela. Dithaba tša Israele di tla tlogelwa, gwa se sa putla motho mo go tšona. 29Ge ke tlilo senya naga, ke e fetoša marope ka lebaka la makgapha ohle a ba a dirilego, ke gona ba tlago lemoga gore ke nna Morena.”

Molaetša wa Hesekiele le batheeletši ba wona

30Morena a re: “Wena motho wa nama, batho ba setšhaba sa geno ba bolela ka wena ge ba le ka thoko ga merako ya motse, goba mejakong ya dintlo tša bona ba botšana ba re: ‘A re yeng go kwa mantšu a a tšwago go Morena.’ 31Ke ka moo setšhaba sa ka se kgobokanago ka gona, sa dula fase pele ga gago go kwa tše o di bolelago, eupša ba se dire tše o ba botšago tšona. Ba bolela le wena gabotsana ka melomo, eupša ka dipelong tša bona ba ikemišeditše go tšwela pele le megabaru ya bona. 32Go bona o swana le motho yo a opelago dikoša tša lerato ka lentšu le lebotse, a letša sekgapa ka bothakga. Mantšu a gago ba a a theeletša, fela ga ba a latele. 33Eupša tše o di boletšego, ruri di tla phethagala, gomme ge di phethagala ba tla lemoga gore moprofeta o kile a ba gona gare ga bona.”

34

Badiša ba setšhaba sa Israele

341Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, porofeta o kgale badiša ba setšhaba sa Israele. Ba porofetele o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go bona: Le ba madimabe, lena badiša ba Israele le itišago lena beng! Ga ke re badiša ba swanetše go diša dihuswane? 3Le ja maswi a tšona, la apara diaparo tša go dirwa ka boya bja tšona, la ba la hlaba tše di nonnego, fela go di diša gona ga le di diše. 4Tše di fokolago ga se la ka la di hlokomela, goba la alafa tše di lwalago, goba la tlema dintho tša tše di gobetšego, goba la yo buša tše di šwalalanego, goba la yo nyaka tše di timetšego. Bakeng sa seo le ile la di swara ka makgwakgwa le sehlogo. 5

34:5
Num. 27:17
1 Dikg. 22:17
Mat. 9:36
Mar. 6:34
Dihuswane tšeo di ile tša šwalalana ka ge di be di se na le modiša, gomme dibata tša di ja. 6Ka gona dihuswane tša ka tša ralala le dithaba le meboto ye megolo ka moka. Tša šwalalana le lefase lohle, gwa se be le yo a di nyakago goba a botšišago ka tšona.

7“Bjale lena badiša, theeletšang se nna, Morena, ke le botšago sona. 8Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore taba yeo e ka se sa direga. Dihuswane tša ka di hlasetšwe ke dibata, tša di ja ka ge di be di se ne modiša. Badiša ba ka ga se ba di hlokomela. Ba be ba itišitše bona beng, ba se ba di diša. 9Ka gona ntheeletšeng, lena badiša. 10Nna, Morena, Mong wa bohle, ke bega gore ke lenaba la lena. Ke tla nyaka dihuswane tša ka go lena mme ka se sa tsoga ke le dumeletše go ba badiša ba tšona; nka se sa dumela gore go itiše lena beng fela. Ke tla le ntšha dihuswane tša ka ganong, la se sa di ja.”

Modiša wa go loka

11“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla nyakišiša dihuswane tša ka ka di hlokomela, 12go no swana le modiša ge a hlokomela dihuswane tša gagwe tše di bego di šwalalantšwe. Ke tla di hlakodiša mafelong ohle ao di bego di šwalalanyeditšwe go ona ka letšatši lela la madimabe a magolo. 13Ke tla di ntšha dinageng di šele, ka di kgoboketša go tloga ditšhabeng tše dingwe, mme ka di bušetša nageng ya gabotšona. Ke tla di fudiša dithabeng le dinokaneng tša Israele le gohle mo go dulago batho. 14Ke tla di fudiša mafulong a mabotse dithabeng ka moka tša Israele, gomme tša robala phulong yeo ye tala. 15Nna ka noši ke tla ba modiša wa tšona, gomme ka di nyakela mo di ka robalago gona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

16“Ke tla nyaka tše di timetšego, ka buša tše di šwalalanego, ka tlema dintho tša tše di gobetšego, ka alafa tše di lwalago, eupša tše di nonnego le tše di nago le maatla tšona ke tla di fediša, ka gobane ke nna modiša wa toka.

17“Bjale ge, lena mohlape wa ka, nna, Morena, Mong wa bohle, ke le botša gore ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena, mme ka kgaoganya ba ba lokilego le ba babe, dinku le dipudi. 18Na ga le kgotsofatšwe ke mafulo a mabotse ge le gataka le bjang bjo le bo šadišitšego? Le nwa meetse a a sekilego mme la biloša a le a šadišitšego! 19Kgane dihuswane tša ka di swanetše go fula bjang bjo le bo gatakilego, goba go nwa meetse a le a bilošitšego?

20“Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke le botša gore ke tla le ahlola, lena dihuswane tše di nonnego, le tše di otilego ka le botša gore ba ba nago le molato ke bafe. 21Le kgoromeditše tša go fokola ka lehlakore le ka legetla, la di hlaba ka dinaka la di ntšhetša ntle. 22Eupša nna ke tla hlakodiša dihuswane tša ka mme ka se sa dumela gore di tshwenywe. Ke tla ahlola gore ba ba nago le molato ke bafe. 23

34:23
Kut. 7:17
Ke tla ba beela modiša o tee, e lego setlogolo sa Dafida, mohlanka wa ka, gomme o tla ba hlokomela. 24
34:24
Hes. 37:24
Nna, Morena, ke tla ba Modimo wa bona, gomme setlogolo seo sa Dafida ya ba mmuši wa bona. Ke realo, nna, Morena. 25Ke tla dira kgwerano le bona gore ba phele ka khutšo. Ke tla raka dibata tšohle nageng gore dihuswane tša ka di tle di phele di bolokegile mafulong, mme di ithobalele ka fase ga mehlare.

26“Ke tla di šegofatša gotee le tikologo ya thaba ya ka ye kgethwa.34:26 “thaba ye kgethwa” Ke go re thaba ya Sione kua Jerusalema yeo godimo ga yona go bego go agilwe Tempele. Ke moo ke tlago di šegofatša ka dipula tša matlorotloro ka nako ya tšona. 27Mehlare ya naga e tla enywa dikenywa, mašemong gwa ba le dibjalo, gomme batho ba dula ba bolokegile nageng ya bona. Mohla ke hunolla setšhaba sa ka go bagateledi ba sona mme ke se lokolla go bao ba se dirilego makgoba, ke gona se tlago lemoga gore ke nna Morena. 28Ditšhaba tše dingwe di ka se sa ba hula, gomme le dibata di ka se ba je. Ba tla dula ba bolokegile, ba sa tšhošwe ke motho. 29Ke tla dira gore naga ya bona e tsebege ka monono wa yona gore ba se sa hwa ka tlala. Ditšhaba tše dingwe di ka se sa ba nyatša. 30Baisraele ba tla lemoga gore nna Morena, Modimo wa bona, ke na le bona, le gore bona ke setšhaba sa ka. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

31“Lena le dihuswane tša ka, le mohlape wo ke o fudišago, le setšhaba sa ka, gomme nna ke Modimo wa lena.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

35

Modimo o tla otla naga ya Edomo

351

35:1-15
Jes. 34:5-17
63:1-6
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
Morena a ntaela a re: 2“Wena motho wa nama, kgala thaba ya Seire o e porofete. 3E botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re:

“Ke lwa nago, wena thaba ya Seire!

Ke tla go otla ka go fetoša leganata.

4Ke tla fetoša metse ya gago marope,

naga ya gago ya šala e le leganata.

Ke gona o tlago lemoga gore Morena ke nna.

5“O be o dula o le lenaba la Baisraele, mme o ba gafela go bolawa ka tšhoša ka nako ya mašula a bona, ka nako ya ge ke ba otla o šoro. 6Ka lebaka leo, nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla go gafela lehu, ka ge le wena o bolaile batho. O na le molato wa polao,35:6 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “O na le molato wa polao” Seheberu se re “Ga se wa ka wa hloya polao”. gomme le wena o tla bolawa. 7Wena thaba ya Seire, ke tla fetoša naga ya gago leganata, gomme ka bolaya bohle ba ba putlago go yona. 8Dithaba tša gona ke tla di apeša ka ditopo tša ba ba bolailwego ntweng. Batho ba tla bolawa ka tšhoša mebotong le meeding le magageng ohle. 9Ke tla fetoša naga ya gago leganata la go ya go ile, gomme ga go motho yo a sa tlago dula metseng ya gago. Ke mo o tlago lemoga gore Morena ke nna.

10“O be o re ditšhaba tšela tše pedi, Juda le Israele, gotee le dinaga tša tšona ke tša gago, le gore o tla di thopa, le ge e le tša ka. 11Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla itefeletša go wena ka ge o be o ba galefela, o ba tsebafela, ebile o ba hloile. Ba tla tseba gore ke go otla ka lebaka la se o ba dirilego sona. 12Ke gona o tlago lemoga gore nna, Morena, ke go kwele o bolela ka lenyatšo o re dithaba tša Israele di hlobotšwe, le gore o lebanwe ke go di thopa. 13Ke kwele ka mo o bego o mpolela gampe ka gona ka go ikgantšha le ka lenyatšo.”

14Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla fetoša naga ya gago leganata, gomme lefase lohle le tla thaba. 15Ka ge o ile wa thabela ge naga ye ke e filego setšhaba sa Israele e fetošwa leganata, le wena ya gago ke tla e dira bjalo. Wena, thaba ya Seire le naga yohle ya gago ya Edomo, le tla fetošwa leganata. Ke mo go tlago lemogwa gore Morena ke nna.”