Sepedi 2000 (NSO00)
31

Egepeta e swantšhwa le mohlare wa mosedere

311Ka letšatši la pele la kgwedi ya boraro ya ngwaga wa lesome le motšo o tee wa ge re le mathopša Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, botšiša kgoši ya Egepeta pele ga makoko a gagwe o re: Na nka go swantšha le eng ka maatla?

3“Ruri, o etša31:3 Mohlomongwe go swanetše go balwa “o etša” Seheberu se re “Asiria ke”. mosedere wa Lebanone wa makala a mabotse a moriti,

mosedere wo motelele go fihla marung.

4O be o godišwa ke meetse,

meetse a ka fase ga mobu a o telefatša,

a edišetša dinoka mo o bjetšwego gona,

a lebiša meela dihlareng tšohle tša naga.

5Ka ge o be o nošetšwa gabotse,

o ile wa letla go feta mehlare yohle ya naga.

Wa tšwa dithabe tše dintši le makala a matelele.

6Dinonyana tša mehutahuta tša agela makaleng a wona;

diphoofolo tša mehutahuta tša naga tša tswalela ka fase ga wona.

Batho ba tšhaba tše dikgolo tša mehutahuta ba dula moriting wa wona.

7Mohlare wa gona o be o le botse bjang –

e le wo mogolo wa makala a go letla,

gobane medu ya wona e iša fase go fihla meetseng a mantši.

8

31:8
Gen. 2:9
Moo serapeng sa Modimo go be go se mosedere wa go swana nawo.

Go be go se gwa ka gwa ba le mophaene wa makala a mabjalo,

le mopopolire go be go se gwa ka gwa ba le wa makala a mohuta woo.

Moo serapeng sa Modimo go be go se na mohlare wo mobotse go swana nawo.

9Ke nna ke o dirilego wo mobotse wa makala a mantši.

O be o tsebafelwa ke mehlare yohle

moo Edene, serapeng sa Modimo.

10“Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ka ge mohlare woo o telefetše go fihla marung, wa ikgantšha ka botelele bja wona, 11ke o gafetše mmuši wa baditšhaba gore a o sware go ya ka mo go swanelago bokgopo bja wona. Nnaena ke o lahlile. 12Bašele ba sehlogohlogo gare ga ditšhaba ba o remile ba o tlogela. Makala a wona a wetše dithabeng le ka meeding yohle; dithabe tša wona tše di robegilego di wetše ka magageng ohle a naga. Batho ba ditšhaba tša mehutahuta ba tlogile moriting wa wona ba itshepelela. 13Dinonyana tša mehutahuta di kotama kutung ya wona ye e welego, le diphoofolo tša mehutahuta tša naga di gata makala a wona. 14Ka lebaka leo, ga go sa tlo ba le mohlare wo o lego kgauswi le meetse wo e tlago ba wo motelele wa ikgantšha goba wa tlomošetša dintlha tša wona marung. Ga go mohlare wo o nošetšwago gabotse wo o kago ba wo motelele ka mokgwa woo; gobane mehlare yohle e lebanwe ke go hwa bjalo ka batho ba nama, ya theogela ka mpeng ya lefase gotee le bao ba theogelago bodulabahu.”

15Morena, Mong wa bohle, o re: “Mohla wola mohlare woo o eya bodulabahu ke ile ka o khupetša ka meetse a a lego ka fase ga mobu e le sešupo sa gore o iletšwe. Ka thiba dinoka tša gona, ka se lese tša meetse a gona a mantši di ela. Ka ge mohlare woo o hwile ke ile ka tliša leswiswi dithabeng tša Lebanone, gomme ka pontšha mehlare ka moka ya naga. 16Ge ke lahlela mohlare woo bodulabahu lešata la go wa ga wona le ile la šikinya ditšhaba. Mehlare yohle ya Edene le ye mebotsebotse ye e kgahlišago ya Lebanone, yohle ye e nošetšwago gabotse ka mpeng ya lefase, e ile ya thabela go wa ga mohlare woo. 17Mehlare yeo e ile nawo bodulabahu, go bao ba bolailwego ka tšhoša. Baditšhaba ba ba bego ba thušana nawo ba dula moriting wa wona le bona ba ile nawo.31:17 “Baditšhaba ... nawo.” Seheberu ga se kwagale gabotse.

18“Mohlare woo ke kgoši ya Egepeta le makoko ohle a gagwe. Ešita le mehlare ya Edene e be e se ye metelele goba ya seemo go swana nawo. Le ge go le bjalo ke tla yo o lahlela gotee le mehlare ya Edene ka mpeng ya lefase. O tla rapalala gare ga baditšhaba mmogo le bao ba bolailwego ka tšhoša.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

32

Kgoši ya Egepeta e swantšhwa le ntatauwane

321Ka tšatši la pele la kgwedi ya lesome le metšo ye mebedi ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi wa ge re le mathopša Morena a ntaela a re: 2“Wena motho wa nama, opela sefela sa go llela kgoši ya Egepeta o re: Wena tau ya ditšhaba, o hwile! O kile wa ba ntatauwane ya lewatle, o gaša meetse ka dinko ka dinokeng tša gago. O biloša meetse ka maoto, o tšhilafatša dinokana. 3Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re mohla ditšhaba tše dintši di kgobokana, ke tla go kgaphetša ka lelokwa la ka, gomme ka dira gore ba gogele lelokwa leo letšibogong. 4Ke tla go lahlela ntle mo go omilego, ka go lahlela nageng, wa kobolwa ke manong, le dibata tšohle tša lefase tša iphepa ka setopo sa gago. 5Ke tla lahlela nama ya gago dithabeng, ka tlatša meedi ka marapo a gago. 6Ke tla nošetša naga ka madi a gago go fihlela dithabeng, ka tlatša magaga ka nama ya gago. 7

32:7
Jes. 13:10
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Kut. 6:12-13
8:12
Mohla o tima boka mollo ke tla khupetša leratadima, ka fifatša le dinaledi. Ke tla pipa letšatši ka maru, le ngwedi o ka se tage. 8Ke tla fifatša dietša tšohle tše di tagago tša legodimong, ka aparetša naga ya gago leswiswi. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

9“Ditšhaba tše dintši di tla tshwenyega ge ke bega ditaba tša go fedišwa ga gago dinageng tše o sa di tsebego. 10Tše ke tlago go dira tšona di tla tlaba ditšhaba tše dintši. Ge ke bekenya tšhoša ya ka pele ga magoši a tšona, ona a tla roromela ka letšhogo ka lebaka la tše di go hlagetšego. Mohla o ehwa bohle ba tla dula ba thothomela ba tšhaba la bona lehu.”

11Morena, Mong wa bohle, o re: “Kgoši ya Babilonia e tla go hlasela ka madira. 12Ke tla hlasela makoko a gago ka madira a bagale a go tšwa ditšhabeng tše sehlogohlogo a ba bolaya ka tšhoša. Ba tla fediša tšohle tše naga ya Egepeta e ikgantšhago ka tšona, gomme makoko ohle a gagwe a tla bolawa. 13Ke tla bolaya leruo la gago ka moka kgauswi le noka ya gago ye kgolo. E ka se sa bilošwa ke motho, goba ya kgotlelwa ke seruiwa. 14Ke tla sekiša dinoka tša gago ka di ediša bjalo ka makhura a mohlware. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 15Mohla ke fetoša naga ya Egepeta leganata ke e hlobola tšohle tše di lego mo go yona, ke bolaya bohle ba ba dulago go yona, ke mo ba tlago lemoga gore ke nna Morena. 16Ke sona sefela sa poloko se se tlago opelwa ke basadi ba baditšhaba. Ba tla se opelela naga ya Egepeta le makoko ohle a yona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

Tša kua bodulabahu

17Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya pele32:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “la kgwedi ya pele” Seheberu ga se na mantšu a. ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi ya ge re le mathopša Morena a ntaela a re: 18“Wena motho wa nama, llela makoko a Egepeta. A ba theogele lefaseng la ka tlase le ditšhaba tše dingwe tše maatla gotee le ba ba theogelago bodulabahu.

19“O ba botšiše o re:

“Na le gopola gore le phala batho ba bangwe ka botse?

Theogelang bodulabahu le lale gona le bahlokamodimo.

20“Batho ba Egepeta ba tla rapalatšwa le ba ba bolawago ka tšhoša. Tšhoša e khwamoletšwe go bolaya. Makoko ohle a Egepeta a a gogwe.32:20 “Tšhoša ... gogwe.” Seheberu ga se kwagale gabotse. 21Go tšwa bodulabahu bagale ba bagolo ba tla re go Baegepeta le ba ba thušanago nabo ntweng: ‘Bahlokamodimo bale ba go bolawa ka tšhoša ba theogetše mono, gomme šeba ba rapaletše!’

22“Asiria o gona kua le setšhaba sa gagwe se sentši. O dikaneditšwe ke mabitla a sona. Ka moka ga sona se bolailwe ka tšhoša, 23gomme mabitla a sona a kua fase bodulabahu. Lebitla la gagwe le dikaneditšwe ke setšhaba sa gagwe se sentši. Ka moka ga sona se bolailwe ka tšhoša. Se be se boifiša ba ba sa dulago lefaseng la ba ba phelago.

24“Elamo o gona kua gomme makoko ohle a gagwe a dikaneditše lebitla la gagwe. Ka moka ga bona ba bolailwe ka tšhoša, gomme ba theogetše lefaseng la ka tlase e le bahlokamodimo. Ba be ba boifiša ba ba lego lefaseng la ba ba phelago. Bjale ba gobogile le bao ba theogelago bodulabahu. 25Elamo o aletšwe malao gare ga bao ba bolailwego, gomme o dikaneditšwe ke mabitla a makoko ohle a gagwe. Ka moka ga bona ke bahlokamodimo, gomme ba bolailwe ka tšhoša. Ba be ba boifiša ba ba sa dulago lefaseng la ba ba phelago. Bjale ba gobogile le bao ba theogelago bodulabahu, gomme ba beilwe le ba ba bolailwego.

26“Mesheke le Tubale ba gona kua le makoko ohle a bona ao mabitla a bona a ba dikaneditšego. Bohle ke bahlokamodimo, ba bolailwe ka tšhoša, ka ge ba be ba boifiša ba ba dulago lefaseng la ba ba phelago. 27Ga se ba bolokwa bjalo ka bagale bale ba go bolawa mehleng ya kgale, ba ba theogetšego bodulabahu le dibetša tša ntwa ba sametše ditšhoša tša bona mme dikotse32:27 Mohlomongwe go swanetše go balwa “dikotse” Seheberu se re “makgopo”. tša bona di beilwe godimo ga ditopo tša bona, gobane ba be ba boifiša ba ba phelago.

28“Ke ka mo Baegepeta ba tlago bolawa le bahlokamodimo ba ba bolailwego ka tšhoša.

29“Edomo o gona kua le magoši a gagwe le babuši. Le ge e be e le ba maatla, ba bolokilwe le ba ba bolailwego ka tšhoša. Ba rapaletše le bahlokamodimo ba ba theogetšego bodulabahu.

30“Babuši bohle ba leboa ba gona kua, le Basidone bohle. E kile ya ba ba maatla, ba ba boifišago batho, eupša ba theogetše bodulabahu ka dihlong gotee le ba ba bolailwego. Ba rapaletše le ba ba bolailwego ka tšhoša e le bahlokamodimo. Ba gobogile le ba ba theogelago bodulabahu.

31“Ge kgoši ya Egepeta le madira ohle a gagwe ba bolawa, o tla kwešiša gore ga se makoko ohle a gagwe a nnoši a a bolailwego ka tšhoša; ka gona o tla homotšega.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

32“Ke nna ke dirilego gore kgoši ya Egepeta e boifiše ba ba lego lefaseng la ba ba phelago, ka gona yena le makoko ohle a gagwe ba tla bolokwa le bahlokamodimo ba ba bolailwego ka tšhoša.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

33

Morena o dira Hesekiele moleti

(Hes. 3:16-21)

331Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, botša batho ba setšhaba sa geno o re: Ge ke tsoša ntwa nageng efe goba efe, batho ba naga yeo ba kgetha yo mongwe wa bona ba mo dira moleti. 3Ge a bona manaba a etla, o letša phalafala go tsebiša batho. 4Ge motho a ka e kwa fela a se e šetše, gomme manaba a tla a mmolaya, gona molato ke wa gagwe. 5E tla be e le moipolai yo a sa llelwego, ka ge a se a šetša go tsebišwa moo. Ge a ka be a šeditše a ka be a phonyokgile. 6Fela ge moleti a ka bona manaba a etla eupša a se letše phalafala go tsebiša batho, mme manaba a tla a ba bolaya, batho bao ba tla be ba hwile ka lebaka la dibe tša bona, eupša nna ke tla bona moleti molato wa go bolawa ga bona.

7“Bjale wena motho wa nama, ke go dira moleti wa setšhaba sa Israele. O theeletše mantšu a ke a bolelago gomme o nkgalele Baisraele ka ona. 8Ge nka go begela gore ruri modiradibe o tla hwa, fela wena wa se mo kgale gore a tlogele ditsela tša gagwe tše mpe, yena o tla hwa ka lebaka la bobe bja gagwe, gomme nna ke tla bona wena molato wa lehu la gagwe. 9Eupša ge o ile wa kgala modiradibe gore a tlogele ditsela tša gagwe tše mpe, gomme a se lese go dira dibe, yena o tla hwa ka lebaka la dibe tša gagwe, eupša wena o tla be o iphološitše.”

Motho o ahlolwa ka ditiro tša gagwe

10“Wena motho wa nama, botša Baisraele gore ba hlwa ba bolela ba re: ‘Re imelwa ke diphošo le dibe tša rena. Re a felelela. Re ka phela bjang?’ 11O ba botše gore ke ikana ke le Morena, Mong wa bohle, Modimo yo a phelago, gore ga ke kgahlwe ke lehu la yo kgopo. Ke kgahlwa ke ge a ka tlogela ditsela tša gagwe tše mpe mme a phela. Setšhaba sa Israele, tlogelang tše mpe tše le di dirago. Ke ka lebaka lang le nyaka go hwa?

12“Bjale, wena motho wa nama, botša Baisraele gore ge moloki a ka dira dibe, boloki bja gagwe bo ka se mo phološe. Ge yo kgopo a ka lesa go dira tše mpe, a ka se otlwe, gomme ge moloki a ka thoma go dira dibe, a ka se phele. 13Le ge nka holofetša moloki gore ruri o tla phela, fela yena a bota boloki bjola bja gagwe mme a thoma go dira tše kgopo, nka se gopole selo sa boloki bjola bja gagwe. O tla hwa ka lebaka la bokgopo bja gagwe. 14Ge nka botša yo kgopo gore o tla hwa, eupša a tlogela dibe tša gagwe, mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago – 15go etša ge a ka bušetša moadingwa se a mo swaretšego sona, goba a bušetša motho se a bego a mo hlakotše sona – ge a ka lesa bokgopo mme a phetha melao ye e tlago mo phološa, ruri a ka se hwe, o tla phela. 16Ke tla mo lebalela dibe tša gagwe ka moka, gomme o tla phela ka gobane a dirile tše di lokilego le tše di nkgahlago.

17“Gomme setšhaba sa geno se re tše ke di dirago ga se tša loka! Aowaa, tše di sego tša loka ke tše di dirwago ke bona. 18Ge moloki a ka lesa go dira tše di lokilego, mme a thoma go dira tše kgopo, o tla hwela tšona. 19Ge yo kgopo a ka tlogela go dira dibe, mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, o tla be a iphološitše. 20Fela lena setšhaba sa Israele le re tše nna ke di dirago ga se tša loka. Ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena ka tše a di dirilego.”

Hesekiele o tsebišwa go wa ga Jerusalema

21

33:21
2 Dikg. 25:3-10
Jer. 39:2-8
52:4-14
Ka letšatši la bohlano la kgwedi ya lesome ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi wa ge re le bothopša, monna yo mongwe yo a bego a phonyokgile Jerusalema a tla a mpotša gore motse woo o thopilwe. 22Mantšiboeng a letšatši la pele ga ge monna yoo a etla, maatla a Morena a ile a nkaparela. Ge monna yoo a fihla mosong wa le le latelago, Morena a ntharolla leleme mme ka kgona go bolela gape.

Dibe tša setšhaba

23Morena a re go nna: 24“Wena motho wa nama, batho ba ba dulago maropeng a metse ya naga ya Israele ba re: ‘Abrahama o be a le tee, le ge go le bjalo a fiwa naga ka moka. Rena re ba bantši, ka gona naga ye ke ya rena.’

25“O ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Le ja nama ye e sa nago le madi. Le khunamela medingwana ya diswantšho. Le bolaya batho. Bjale go tla bjang gore le gopole gore naga ye ke ya lena? 26Le ikantše ditšhoša tša lena. Tše le di dirago di a šišimiša. Monna yo mongwe le yo mongwe o a otswa. Go tla bjang bjale gore le gopole gore naga ye ke ya lena?

27“O ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke ba botša gore ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore batho ba ba dulago kua maropeng a metse ba tla bolawa ka tšhoša. Ba ba tšhabetšego nageng ke tla ba gafela dibata. Ba ba lego dithabeng le ka maweng ba tla hwa ka leuba. 28Ke tla dira gore naga ka moka e senywe e be marope, gomme maatla ao ba bego ba ikgantšha ka ona a tla ba felela. Dithaba tša Israele di tla tlogelwa, gwa se sa putla motho mo go tšona. 29Ge ke tlilo senya naga, ke e fetoša marope ka lebaka la makgapha ohle a ba a dirilego, ke gona ba tlago lemoga gore ke nna Morena.”

Molaetša wa Hesekiele le batheeletši ba wona

30Morena a re: “Wena motho wa nama, batho ba setšhaba sa geno ba bolela ka wena ge ba le ka thoko ga merako ya motse, goba mejakong ya dintlo tša bona ba botšana ba re: ‘A re yeng go kwa mantšu a a tšwago go Morena.’ 31Ke ka moo setšhaba sa ka se kgobokanago ka gona, sa dula fase pele ga gago go kwa tše o di bolelago, eupša ba se dire tše o ba botšago tšona. Ba bolela le wena gabotsana ka melomo, eupša ka dipelong tša bona ba ikemišeditše go tšwela pele le megabaru ya bona. 32Go bona o swana le motho yo a opelago dikoša tša lerato ka lentšu le lebotse, a letša sekgapa ka bothakga. Mantšu a gago ba a a theeletša, fela ga ba a latele. 33Eupša tše o di boletšego, ruri di tla phethagala, gomme ge di phethagala ba tla lemoga gore moprofeta o kile a ba gona gare ga bona.”