Sepedi 2000 (NSO00)
24

Pitša ye e rusitšego

241Ya re ka letšatši la lesome la kgwedi ya lesome ya ngwaga wa senyane wa ge re le mathopša Morena a re go nna: 2

24:2
2 Dikg. 25:1
Jer. 52:4
“Wena motho wa nama, ngwala gore lehono ke letšatši la bokae kgweding, ka gobane le ke letšatši leo ka lona kgoši ya Babilonia e thomago go dikanetša Jerusalema. 3O botše setšhaba seo sa dingangele seswantšho, o se botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Bea pitša sebešong. 4O segelele digoba tšohle tše dibotse – tša dirope le tša matsogo – o e tlaleletše ka mašetla a mabotse. 5O kgabelele nama ye botsebotse ya dihuswane; o bešeletše pitša kudu ka dikgong.24:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “dikgong” Seheberu se re “marapo”. O apee nama, o e kgabakgabiše le mašetla.”

6Morena, Mong wa bohle, o re: “Wo madimabe ke motse woo wa go tlala dipolao! O swana le pitša ye e rusitšego ye e sa tlogego ruse. Ntšha nama pitšeng, segoba ka se tee ka se tee o sa di kgetholle. 7Go kile gwa bolawa batho moo motseng, eupša madi a se tšhollelwe fase moo a bego a ka khupetšwa ka mobu; a ile a tšhollelwa letlapeng. 8Ke a tšholotše moo gore a se khupetšege, gore ke tle ke a lefeletše ke galefile.”

9Ka gona Morena, Mong wa bohle, o re: “Motse wo madimabe ke woo wa go tlala dipolao! Le nna ke tla bešeletša mollo kudu ka dikgong. 10Oketša dikgong, o bešeletše mollo, o butšwiše nama pherephere, moro o be o felele,24:10 Diphetolelo tše dingwe di re “moro o be o felele” Seheberu ga se kwagale gabotse. le marapo a swe. 11Bjale bea pitša yela ya go se be le selo magaleng, gore e fiše tšhiritšhiri mo tshipi ya yona e tlago hwibila, mme mešidi le ruse ka gare tša lorela, 12le ge ruse yeo e ka se tloge ka moka moo kgabong ya mollo.24:12 Ka Seheberu temana ye e thoma ka mantšu a mabedi ao go sa tsebjego gabotse gore a ra eng. 13Wena Jerusalema, mediro ya gago ya bofebe e go tšhilafaditše. Le ge ke lekile go go hlwekiša, o no šala o sa tšhilafetše. O ka se hlweke gape go fihlela ke go gakalela ka kgalefo ya ka. 14Ke realo, nna, Morena. Bjale nako ya gore ke go otle e fihlile. Nka se hlokomologe dibe tša gago, goba ka go šokela, le ge e le go go gaugela. O tla ahlolwa go ya ka maitshwaro a gago le ka tše o di dirilego.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Lehu la mosadi wa moprofeta Hesekiele

15Morena a re go nna: 16“Wena motho wa nama, ka bonakwana ke ya go go amoga motho yo o mo ratago kudu; fela o se ke wa mo ilela goba wa mo llela, goba wa sekiša meokgo. 17O fegelelwe teng; o se ilele mohu; o dule o rwele kuane le dieta. O se ipipe maledu goba wa ja nama ya mogoga.”

18Ke be ke tsogile ke botša batho molaetša woo. Mantšiboa a lona tšatši leo mosadi wa ka a hlokafala, gomme ka le le latelago ka dira ka moo ke bego ke laetšwe ka gona. 19Batho ba mpotšiša ba re: “Nke o re botše gore tše o di dirago tše rena di re ruta eng.”

20Ka gona ka re go bona: “Morena o boletše le nna a ntaela 21gore ke le botše, lena setšhaba sa Israele, gore yena Morena, Mong wa bohle, o re: ‘Ke kgauswi le go tšhilafatša felo ga ka mo gokgethwa – sona sebo se le ikgantšhago ka sona, se le ratago go se boga le go se etela. Gomme barwa le barwedi ba lena ba le ba tlogetšego morago Jerusalema ba tla bolawa ka tšhoša.’ 22Ke gona le tlago dira se ke se dirilego. Le ka se ipipe maledu goba la ja nama ya mogoga. 23Le tla dula le rwele dikuane le dieta, ebile le ka se ilele goba la lla. Le tla otišwa ke go otlelwa dibe tša lena mme la balabala le le mmogo. 24Ke mo nna, Hesekiele, ke tlago ba sešupo go lena; le tla dira tšohle tše ke di dirilego. Morena o re mohla tšeo di direga le tla lemoga gore ke yena Morena, Mong wa bohle.”

25Morena a re: “Gomme wena motho wa nama, ke yo ba amoga sebo seo sa bona se se ba kgahlago mme ba ikgantšhago ka sona, se ba ratago go se bogela le go se etela. Ke tla ba ka ba amoga le barwa le barwedi ba bona. 26Mohla ke dira seo mothotsoko yo a tla bego a phonyokgile o tla tla a go anegela taba tšeo. 27Lona tšatšing leo o tla rarologelwa ke polelo, mme wa bolela le yena. O tla bolela, wa se sa homola. Ke ka moo o tlago ba sešupo go bona, gomme ba tla lemoga gore Morena ke nna.”

25

Baamone ba porofetwa gore ba tla otlwa

251

25:1-7
Jer. 49:1-6
Hes. 21:33-37
Amose 1:13-15
Sof. 2:8-11
Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, lebelela go Baamone o ba porofete. 3O ba botše gore ba theeletše tše nna, Morena, Mong wa bohle, ke di bolelago ke re: Le be le re: ‘Swine!’ mola felo ga ka mo gokgethwa go tšhilafatšwa, le mola naga ya Israele e senywa, le mola batho ba Juda ba išwa bothopša. 4Ka gona, ke tla le gafela dikgoro tša leganateng la ka bohlabela ba le fenya. Ba tla hloma mešaša ya bona nageng ya lena mme ba dula gona. Ba tla ja dikenywa tša lena, ba nwa le maswi a lena. 5Motse wa Raba ke tla o fetoša mafulo a dikamela, naga ya Amone ka e fetoša meraka ya dihuswane. Ke mo le tlago lemoga gore Morena ke nna.

6“Morena, Mong wa bohle, o re: Le be le phaphatha diatla, le bina le thabile, le nyatša naga ya Israele. 7Ka gona, ke tla le otla, ka le gafela diatleng tša ditšhaba tše dingwe, mme tšona tša le hlakola. Ke tla le fediša la se sa ba setšhaba, le naga ya lena ya se sa ba gona. Ke mo le tlago lemoga gore Morena ke nna.”

Bamoaba ba porofetwa gore ba tla otlwa

8

25:8-11
Jes. 15:1 – 16:14;
Morena, Mong wa bohle, o re: “Ka ge Bamoaba25:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Bamoaba” Seheberu se re “Bamoaba le Baseire”. ba rile batho ba Juda ba swana le ditšhaba tše dingwe ka moka, 9ke tla lesa metse ye e šireletšago mollwane wa Moaba e hlaselwa, ke ra le yona metse yela ye mebotsebotse ya naga yeo, e lego Bethe-Jeshimote, Baale-Meone le Kiriathaime. 10Ke tla gafela Bamoaba25:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bamoaba” Seheberu se re “Baamone”. le Baamone go dikgoro tša leganateng la ka bohlabela tša ba fenya, gore Bamoaba ba se sa gopolwa ke ditšhaba. 11Ke tla otla Bamoaba, gomme ba tla lemoga gore Morena ke nna.”

Baedomo ba porofetwa gore ba tla otlwa

12

25:12-14
Jes. 34:5-17
63:1-6
Jer. 49:7-22
Hes. 35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
Morena, Mong wa bohle, o re: “Baedomo ba itefeleditše gasehlogo ka batho ba naga ya Juda, gomme tefeletšo yeo e obetše Baedomo molato wo mogolo. 13Ka gona nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla otla naga ya Edomo, ka bolaya batho ba gona le diphoofolo. Ke tla fetoša naga yeo leganata, go tloga motseng wa Temane go yo fihla go wa Dedane, gomme batho ba gona ba tla bolawa ka tšhoša. 14Baisraele, setšhaba sa ka, ba tla ntefeletša ka Baedomo, gomme ba dira gore Baedomo ba kwe bogale bja ka le kgalefo. Baedomo ba tla tseba gore go itefeletša ga ka go bjang.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Bafilista ba porofetwa gore ba tla otlwa

15

25:15-17
Jes. 14:29-31
Jer. 47:1-7
Joele 3:4-8
Amose 1:6-8
Sof. 2:4-7
Sak. 9:5-7
Morena, Mong wa bohle, o re: “Bafilista, ka ge ba hloile manaba a bona, ba itefeleditše gasehlogo ka ona, mme ba a fediša ka lebaka la metsoto ya bona ya kgale. 16Ka gona nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla otla Bafilista, ka fediša Bakreta bao. Ke tla fediša le mašaledi a bona a a agilego lebopong la lewatle. 17Ke tla itefeletša kudu ka bona, ka ba otla ke galefile. Ge ke itefeletša bjalo ke mo ba tlago lemoga gore ke nna Morena.”

26

Motse wa Tirose o tla thubja

261

26:1 – 28:19
Jes. 23:1-18
Joele 3:4-8
Amose 1:9-10
Sak. 9:1-4
Mat. 11:21-22
Luk. 10:13-14
Ka letšatši la pele la kgwedi26:1 “kgwedi” Seheberu ga se bolele gore ke kgwedi efe. ya ngwaga wa lesome le motšo o tee wa ge re le mathopša, Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, batho ba Tirose ba thabetše go wa ga motse wa Jerusalema ba re: ‘O swinegile! Motse wo go thwego ke Lesoro la Ditšhaba o thubilwe! Gomme rena re tla o ema legato. Ka ge bjale o fetošitšwe marope, go tla atlega rena.’

3“Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Theeletša! Ke a go lwantšha, wena Tirose. Ke tla tliša ditšhaba tše dintši tša go hlasela bjalo ka lewatle ge le hlatša maphoto a lona. 4Ba tla kgereša merako ya gago, ba phušola le dibo tša gago. Ke moka ke tla gogola thogorogo ya gago ka šadiša fela letlapa. 5Barei ba dihlapi ba tla anega malokwa a bona godimo ga lona, gona moo le metšego gona ka lewatleng, ka ge go boletše nna, Morena, Mong wa bohle. Ditšhaba di tla hlakola Tirose, 6gomme ka ditšhoša tša bona ba bolaya bao ba dulago metseng ya yona ya kua nagengkgolo. Ke mo badudi ba Tirose ba tlago lemoga gore Morena ke nna.”

7Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tlilo tliša kgoši ya dikgoši, Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia, gore a hlasele Tirose. O tla tla a etšwa leboa ka madira a mantši, le dipere le dikoloi tša ntwa le banamedi ba dipere. 8Bao ba agilego metseng ya nagengkgolo ba tla bolawa ka tšhoša. Manaba a tla aga dithala tša go go hlola, a kgobela mokgobo wa mobu go go dikanetša, a go dikanetša a swere dikotse. 9Ba tla kgereša merako ya gago ka dithubamorako, ba phušola le dibo tša gago ka ditshipi. 10Dipere tša Kgoši Nebukadnesare e tla be e le tše dintši mo di tlago go khupetša ka marole a di a tupišago. Lešata la banamedi ba dipere, le la maotwana, le la dikoloi tša ntwa le tla šikinya merako ya gago ge Nebukadnesare a tsena ka dikgoro tša gago, bjalo ka banna ba ba tsenago motseng wo o kgerešeditšwego merako. 11Dipere tša gagwe di tla kiba mebileng ka ditlhako. Bahlabani ba gagwe ba tla bolaya badudi ba gago ka tšhoša. Dikokwane tša gago tše dikgolo di tla wišwa. 12Manaba a gago a tla go hula lehumo a go thopela le thoto ya kgwebo ya gago. Ba tla kgereša merako ya gago, ba thuba le dintlo tša gago tša mathedithedi. Ba tla lahlela maswika a gago le dikota le thogorogo ka lewatleng. 13

26:13
Kut. 18:22
Ke tla kgaotša dikoša tša gago, ka homotša le modumo wa harepa tša gago. 14Ke tla šadiša fela letlapa leo bareadihlapi ba tlago anega malokwa a bona go lona. Motse woo o ka se tsoge o tsošološitšwe, ka ge go boletše nna, Morena, Mong wa bohle.”

15Morena, Mong wa bohle, o re go Tirose: “Mohla o fenywa, batho ba ba dulago lebopong la lewatle ba tla thothomela ka letšhogo ge ba ekwa metsetlo ya ba ba gobaditšwego, ge badudi ba gago ba gagarwa. 16

26:16-18
Kut. 18:9-10
Magoši ohle a ditšhaba tše di agilego lewatleng a tla theoga ditulong tša ona tša bogoši. Ba tla apola diaparo tša bogoši le diaparo tša bona tša mebalabala, ba dula fase ba thothomela. Ba tla tšhoga mo ba tlago ba ba thothomela motšhaotšhele. 17Ba tla opela sefela sa go llela Tirose ba re:

“O ripitlilwe bjang, wena motsesetuma,

o agilwego lewatleng! O iketše.

Baagi bohle ba lewatleng ba be ba go tšhaba,

wena le badudi ba gago.

Le be le ba tšhoša bohle ba ba agilego lewatleng.

18“Bjale ge, lehono o wele,

dihlakahlaka di a thothomela,

le badudi ba tšona ba tšhošitšwe

ke pheletšo ya gago.”

19Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla go fetoša marope, wa etša motse wo o ngadilwego. Ke tla go ribegetša ka lefula la phamphamadiba. 20Ke tla go theošetša kua fase gotee le bao ba theogelago bodulabahu, wa yo dula le bale ba phetšego mehleng ya kgale. Ka go dudiša lefaseng la ka tlase, mašopeng a go ya go ile, gotee le ba ba theogetšego bodulabahu. Ge go le bjalo o ka se sa dulwa ke motho wa ba26:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “wa ba” Seheberu ga se kwagale gabotse. lefaseng la ba ba phelago. 21

26:21
Kut. 18:21
O tla ba motse wo o tšhošago batho, ya napa ya ba bofelo bja gago. Le ge batho ba ka go nyaka, ba ka se tsoge ba go bone.” O realo, Morena, Mong wa bohle.