Sepedi 2000 (NSO00)
23

Samaria le Jerusalema di swantšhwa le difebe tše pedi

231Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, go kile gwa ba le basadi ba babedi, e le barwedi ba mosadi o tee. 3Mola ba sa dula Egepeta e sa le ba bafsa ba be ba itirile difebe. Gona moo ba be ba swarwa matswele, ba phopholwa ditlhoko e sa le makgarebe. 4Yo mogolo o be a bitšwa Ohola, mme morathwagwe e le Oholiba. Ka ba nyala ka babedi, mme ba mpelegela barwa le barwedi. Ohola ke Samaria, Oholiba ke Jerusalema. 5Ohola, le ge e be e le wa ka, o ile a no fela e le sefebe, gomme a duma dinyatsi tša gagwe, e lego Baasiria, bagale 6ba go apara diaparo tša bohwibidu bja go retela, babušiši le balaodi, ka moka ga bona e le masogana a go bopega, a go namela dipere. 7Yena e be e le sefebe sa ditswatswa tša masogana a Asiria, gomme a itšhilafatša ka medingwana yohle ya mang le mang yo a bego a mo duma kudu. 8O ile a se lahle bofebe bjo a bo thomilego kua Egepeta, mola banna ba robala naye e sa le yo mofsa, ba mo phophola ditlhoko tša matswele e sa le lekgarebe, ba mo swara bjalo ka sefebe. 9Ka gona nna ka mo gafela diatleng tša dinyatsi tša gagwe tša Asiria tše a bego a di duma kudu. 10Bona ba mo hlobodiša, ba tšea barwa le barwedi ba gagwe, yena ba mmolaya ka tšhoša. A goboga basading ka kotlo ye a otlilwego ka yona.

11“Oholiba, ngwanabo, le ge a di bone, yena a bela madi le go feta, mme a feba le go fetiša mogolwagwe. 12Le yena a duma babušiši le balaodi ba Baasiria, bagale ba go apara diaparo tša botšhepi, ba go namela dipere, bohle e le masogana a go bopega. 13Nna ka mmona a tšhilafetše, ka bona ka babedi ga bona ba swana ka bobe.

14-15“Fela Oholiba yena a fetiša mogolwagwe ka bofebe. E be e re ge a bona diswantšho tša banna di setilwe lebotong, tša balaodi ba Bababilonia tše di kwadilwego ka mebala ya bohwibidu bja madi, mathekeng ba itlemile ka mapanta, dihlogong ba rwele dikuane tša botšhepi, e le diswantšho tša Bababilonia bao naga ya bona e bego e le Babilonia, 16ge a di bona fela a ba dume, a rome batseta go bona kua Babilonia. 17Bababilonia ba tle ba robale naye, mme ba mo tšhilafatše ka bofebe bja bona. Ge a itšhilafaditše ka bona bjalo, ba thome go mo tena. 18Ge a ntše a sa iphihle gore ke yena sefebe, a apolela mang le mang diaparo, o ile a ntšhišimiša bjalo ka mogolwagwe. 19A feteletša bofebe bja gagwe ge a ntše a gopola tša mola e sa le yo mofsa, mola e le sefebe nageng ya Epepeta. 20A duma go robala le dinyatsi tša gagwe tša mešuka ya go lekana le ya dipokolo, tša go kunyakunyetša bjalo ka dipere tša dipoo.” 21Wena Oholiba, o be o ikgopotša bofebe bjola bja gago bja mola o sa le lekgarebe, mola banna ba go swara matswele, ba go phophola ditlhoko kua Egepeta.

Modimo o ahlola mosadi yo monyane

22“Ka lebaka leo, wena Oholiba, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke tla hlohleletša dinyatsi tša gago tšela di go tennego, ka di tliša tša go hlasela di etšwa ka mathoko ohle. 23Ke tla tliša Bababilonia le Bakaldea bohle, le banna ba go tšwa Pekode le Shoa le Koa le Baasiria ka moka. Ke tla kgoboketša babušiši le balaodi bohle bale ba masogana ba go bopega, le bahlankedi le bagale, ka moka e le ba go namela dipere. 24Ba tla go hlasela ba etšwa leboa, ba etla le madira a mantši le dikoloi tša ntwa, le dikoloi tše dingwe. Ba tla go dikanetša ba swere dithebe le dikotse, ba rwele le dikefa tša ntwa. Ke tla go gafela diatleng tša bona gore ba go otle, gomme ba tla go ahlola ka melao ya segagabobona. 25Ke tla go galefela, mme ka ba lesa ba go otla ba galefile. Ba tla go ripa nko le ditsebe mme ba bolaya bana ba gago ka tšhoša. Ee, ba tla go amoga barwa le barwedi, ba ba ba go tšhumela thoto. 26Ba tla go apola diaparo, ba go tšeela le magakabje. 27Ke tla fediša bononyana le bofebe bja gago bjo bo thomilego kua Egepeta. O ka se sa bo hlolosela goba wa gopola Egepeta.”

28Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla go gafela diatleng tša batho bao o ba hloilego gape ba go tenago. 29Ka ge ba go hloile, ba tla go amoga tšohle tše o di šometšego. Ba tla go tlogela o le fela, wa bonelwa lepono le o bego o gweba ka lona. Bononyana le bofebe bja gago 30ke bjona bjo bo go hloletšego kotlo ye. O be o le sefebe sa ditšhaba, ebile o itšhilafatša ka medingwana ya bona. 31O be o sepela mehlaleng ya mogolwago, ka gona ke tla go fa sona senwelo sela sa kotlo ya gagwe gore o se nwe.”

32Morena, Mong wa bohle, o re:

“O tla nwa senwelo sa mogolwago;

sona ke se segolo ebile ke sa nkotopu.

Bohle ba tla go kodutla ba go kwera;

senwelo seo se tletše.

33Se tla go taga,

sa go tlišetša mahlomola,

sona senwelo seo sa poifo le tshenyego,

senwelo sa Samaria, mogolwago.

34O tla nwa wa se kgaritlela,

gomme ka mangetana a sona wa ingwapa matswele,

ka gobane go boletše nna,

Morena, Mong wa bohle.”

35Bjale ge, Morena, Mong wa bohle, o re: “Ka ge o ntebetše mme o mphuraletše, o tla otlelwa bononyana le bofebe bja gago.”

Modimo o ahlola basadi bao ba babedi

36Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, na o itokišeditše go ahlola Ohola le Oholiba? Gona ba gopotše tša go šišimiša tše ba bego ba di dira. 37Ba otswitše, ba bolaile batho mme ba kgamathela madi diatleng – ba otswitše le medingwana ya bona, ba ba ba e hlabela bana ba ba mpelegetšego bona ya ba dijo tša yona. 38Gomme tšeo ga se moka tše ba ntirilego tšona. Ba tšhilafaditše le felo ga ka go gokgethwa, ba ba ba nyatša matšatši a Disabatha tša ka. 39Ka lona tšatši le ba hlabetšego medingwana ya bona bana ba bona ba tlile felong ga ka go gokgethwa mme ba go nyatša. Ke tšona tše ba di dirilego ka ntlong ye e lego ya ka.

40“Ntle le tšeo, ba be ba roma batseta go yo bitša banna ba go tšwa kgole, mme banna bao ba tle. Basadi bao ba babedi ba hlape mmele, ba ithakge mahlo ka pilo, ba apare le dikgabišo. 41Ba dule setulong sa masethesethe, mme mo pele ga sona go bewe tafola ye e lokišeditšwego go jela, ye ba bego ba beile seorelo le makhura a mohlware godimo ga yona, dilo tše ke bego ke ba file tšona. 42Gwa kwagala lešata la lekoko le le iketlilego, la sehlopha sa banna ba ba tlišitšwego ba etšwa lešokeng.23:42 “Gwa kwagala ... lešokeng.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ba rweša basadi bao maseka matsogong le mefapahlogo ye mebotse dihlogong. 43Gomme nna ka pelong ka re etse mosadi yo wa go hlagatšwa ke bootswa ba mo febiša.23:43 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 44Ba be ba robala naye. Ba be ba robala le basadi bao ba difebe, Ohola le Oholiba, bjalo ka banna ge ba robala le sefebe. 45Banna ba go loka bona ba tla ba bona molato wa bootswa le wa go bolaya batho, ka gobane ke diotswa le gona ba kgamathetše madi diatleng.”

46Morena, Mong wa bohle, o re: “Tlišang lekoko le tle le ba tšhošetše le be le ba hlakole. 47Lekoko leo a le ba bolaye ka maswika, le ba gagare ka ditšhoša, le ba bolaele barwa le barwedi, le be le ba tšhumele dintlo. 48Ke ka mo ke tlago fediša bofebe mo nageng, e le go kgala basadi bohle gore ba se febe ba etša bona. 49Gomme lena basadi ba babedi le tla otlelwa bofebe bja lena, le sebe sa lena sa go khunamela medingwana ya lena. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena, Mong wa bohle.”

24

Pitša ye e rusitšego

241Ya re ka letšatši la lesome la kgwedi ya lesome ya ngwaga wa senyane wa ge re le mathopša Morena a re go nna: 2

24:2
2 Dikg. 25:1
Jer. 52:4
“Wena motho wa nama, ngwala gore lehono ke letšatši la bokae kgweding, ka gobane le ke letšatši leo ka lona kgoši ya Babilonia e thomago go dikanetša Jerusalema. 3O botše setšhaba seo sa dingangele seswantšho, o se botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Bea pitša sebešong. 4O segelele digoba tšohle tše dibotse – tša dirope le tša matsogo – o e tlaleletše ka mašetla a mabotse. 5O kgabelele nama ye botsebotse ya dihuswane; o bešeletše pitša kudu ka dikgong.24:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “dikgong” Seheberu se re “marapo”. O apee nama, o e kgabakgabiše le mašetla.”

6Morena, Mong wa bohle, o re: “Wo madimabe ke motse woo wa go tlala dipolao! O swana le pitša ye e rusitšego ye e sa tlogego ruse. Ntšha nama pitšeng, segoba ka se tee ka se tee o sa di kgetholle. 7Go kile gwa bolawa batho moo motseng, eupša madi a se tšhollelwe fase moo a bego a ka khupetšwa ka mobu; a ile a tšhollelwa letlapeng. 8Ke a tšholotše moo gore a se khupetšege, gore ke tle ke a lefeletše ke galefile.”

9Ka gona Morena, Mong wa bohle, o re: “Motse wo madimabe ke woo wa go tlala dipolao! Le nna ke tla bešeletša mollo kudu ka dikgong. 10Oketša dikgong, o bešeletše mollo, o butšwiše nama pherephere, moro o be o felele,24:10 Diphetolelo tše dingwe di re “moro o be o felele” Seheberu ga se kwagale gabotse. le marapo a swe. 11Bjale bea pitša yela ya go se be le selo magaleng, gore e fiše tšhiritšhiri mo tshipi ya yona e tlago hwibila, mme mešidi le ruse ka gare tša lorela, 12le ge ruse yeo e ka se tloge ka moka moo kgabong ya mollo.24:12 Ka Seheberu temana ye e thoma ka mantšu a mabedi ao go sa tsebjego gabotse gore a ra eng. 13Wena Jerusalema, mediro ya gago ya bofebe e go tšhilafaditše. Le ge ke lekile go go hlwekiša, o no šala o sa tšhilafetše. O ka se hlweke gape go fihlela ke go gakalela ka kgalefo ya ka. 14Ke realo, nna, Morena. Bjale nako ya gore ke go otle e fihlile. Nka se hlokomologe dibe tša gago, goba ka go šokela, le ge e le go go gaugela. O tla ahlolwa go ya ka maitshwaro a gago le ka tše o di dirilego.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Lehu la mosadi wa moprofeta Hesekiele

15Morena a re go nna: 16“Wena motho wa nama, ka bonakwana ke ya go go amoga motho yo o mo ratago kudu; fela o se ke wa mo ilela goba wa mo llela, goba wa sekiša meokgo. 17O fegelelwe teng; o se ilele mohu; o dule o rwele kuane le dieta. O se ipipe maledu goba wa ja nama ya mogoga.”

18Ke be ke tsogile ke botša batho molaetša woo. Mantšiboa a lona tšatši leo mosadi wa ka a hlokafala, gomme ka le le latelago ka dira ka moo ke bego ke laetšwe ka gona. 19Batho ba mpotšiša ba re: “Nke o re botše gore tše o di dirago tše rena di re ruta eng.”

20Ka gona ka re go bona: “Morena o boletše le nna a ntaela 21gore ke le botše, lena setšhaba sa Israele, gore yena Morena, Mong wa bohle, o re: ‘Ke kgauswi le go tšhilafatša felo ga ka mo gokgethwa – sona sebo se le ikgantšhago ka sona, se le ratago go se boga le go se etela. Gomme barwa le barwedi ba lena ba le ba tlogetšego morago Jerusalema ba tla bolawa ka tšhoša.’ 22Ke gona le tlago dira se ke se dirilego. Le ka se ipipe maledu goba la ja nama ya mogoga. 23Le tla dula le rwele dikuane le dieta, ebile le ka se ilele goba la lla. Le tla otišwa ke go otlelwa dibe tša lena mme la balabala le le mmogo. 24Ke mo nna, Hesekiele, ke tlago ba sešupo go lena; le tla dira tšohle tše ke di dirilego. Morena o re mohla tšeo di direga le tla lemoga gore ke yena Morena, Mong wa bohle.”

25Morena a re: “Gomme wena motho wa nama, ke yo ba amoga sebo seo sa bona se se ba kgahlago mme ba ikgantšhago ka sona, se ba ratago go se bogela le go se etela. Ke tla ba ka ba amoga le barwa le barwedi ba bona. 26Mohla ke dira seo mothotsoko yo a tla bego a phonyokgile o tla tla a go anegela taba tšeo. 27Lona tšatšing leo o tla rarologelwa ke polelo, mme wa bolela le yena. O tla bolela, wa se sa homola. Ke ka moo o tlago ba sešupo go bona, gomme ba tla lemoga gore Morena ke nna.”

25

Baamone ba porofetwa gore ba tla otlwa

251

25:1-7
Jer. 49:1-6
Hes. 21:33-37
Amose 1:13-15
Sof. 2:8-11
Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, lebelela go Baamone o ba porofete. 3O ba botše gore ba theeletše tše nna, Morena, Mong wa bohle, ke di bolelago ke re: Le be le re: ‘Swine!’ mola felo ga ka mo gokgethwa go tšhilafatšwa, le mola naga ya Israele e senywa, le mola batho ba Juda ba išwa bothopša. 4Ka gona, ke tla le gafela dikgoro tša leganateng la ka bohlabela ba le fenya. Ba tla hloma mešaša ya bona nageng ya lena mme ba dula gona. Ba tla ja dikenywa tša lena, ba nwa le maswi a lena. 5Motse wa Raba ke tla o fetoša mafulo a dikamela, naga ya Amone ka e fetoša meraka ya dihuswane. Ke mo le tlago lemoga gore Morena ke nna.

6“Morena, Mong wa bohle, o re: Le be le phaphatha diatla, le bina le thabile, le nyatša naga ya Israele. 7Ka gona, ke tla le otla, ka le gafela diatleng tša ditšhaba tše dingwe, mme tšona tša le hlakola. Ke tla le fediša la se sa ba setšhaba, le naga ya lena ya se sa ba gona. Ke mo le tlago lemoga gore Morena ke nna.”

Bamoaba ba porofetwa gore ba tla otlwa

8

25:8-11
Jes. 15:1 – 16:14;
Morena, Mong wa bohle, o re: “Ka ge Bamoaba25:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Bamoaba” Seheberu se re “Bamoaba le Baseire”. ba rile batho ba Juda ba swana le ditšhaba tše dingwe ka moka, 9ke tla lesa metse ye e šireletšago mollwane wa Moaba e hlaselwa, ke ra le yona metse yela ye mebotsebotse ya naga yeo, e lego Bethe-Jeshimote, Baale-Meone le Kiriathaime. 10Ke tla gafela Bamoaba25:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bamoaba” Seheberu se re “Baamone”. le Baamone go dikgoro tša leganateng la ka bohlabela tša ba fenya, gore Bamoaba ba se sa gopolwa ke ditšhaba. 11Ke tla otla Bamoaba, gomme ba tla lemoga gore Morena ke nna.”

Baedomo ba porofetwa gore ba tla otlwa

12

25:12-14
Jes. 34:5-17
63:1-6
Jer. 49:7-22
Hes. 35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
Morena, Mong wa bohle, o re: “Baedomo ba itefeleditše gasehlogo ka batho ba naga ya Juda, gomme tefeletšo yeo e obetše Baedomo molato wo mogolo. 13Ka gona nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla otla naga ya Edomo, ka bolaya batho ba gona le diphoofolo. Ke tla fetoša naga yeo leganata, go tloga motseng wa Temane go yo fihla go wa Dedane, gomme batho ba gona ba tla bolawa ka tšhoša. 14Baisraele, setšhaba sa ka, ba tla ntefeletša ka Baedomo, gomme ba dira gore Baedomo ba kwe bogale bja ka le kgalefo. Baedomo ba tla tseba gore go itefeletša ga ka go bjang.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Bafilista ba porofetwa gore ba tla otlwa

15

25:15-17
Jes. 14:29-31
Jer. 47:1-7
Joele 3:4-8
Amose 1:6-8
Sof. 2:4-7
Sak. 9:5-7
Morena, Mong wa bohle, o re: “Bafilista, ka ge ba hloile manaba a bona, ba itefeleditše gasehlogo ka ona, mme ba a fediša ka lebaka la metsoto ya bona ya kgale. 16Ka gona nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla otla Bafilista, ka fediša Bakreta bao. Ke tla fediša le mašaledi a bona a a agilego lebopong la lewatle. 17Ke tla itefeletša kudu ka bona, ka ba otla ke galefile. Ge ke itefeletša bjalo ke mo ba tlago lemoga gore ke nna Morena.”