Sepedi 2000 (NSO00)
23

Samaria le Jerusalema di swantšhwa le difebe tše pedi

231Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, go kile gwa ba le basadi ba babedi, e le barwedi ba mosadi o tee. 3Mola ba sa dula Egepeta e sa le ba bafsa ba be ba itirile difebe. Gona moo ba be ba swarwa matswele, ba phopholwa ditlhoko e sa le makgarebe. 4Yo mogolo o be a bitšwa Ohola, mme morathwagwe e le Oholiba. Ka ba nyala ka babedi, mme ba mpelegela barwa le barwedi. Ohola ke Samaria, Oholiba ke Jerusalema. 5Ohola, le ge e be e le wa ka, o ile a no fela e le sefebe, gomme a duma dinyatsi tša gagwe, e lego Baasiria, bagale 6ba go apara diaparo tša bohwibidu bja go retela, babušiši le balaodi, ka moka ga bona e le masogana a go bopega, a go namela dipere. 7Yena e be e le sefebe sa ditswatswa tša masogana a Asiria, gomme a itšhilafatša ka medingwana yohle ya mang le mang yo a bego a mo duma kudu. 8O ile a se lahle bofebe bjo a bo thomilego kua Egepeta, mola banna ba robala naye e sa le yo mofsa, ba mo phophola ditlhoko tša matswele e sa le lekgarebe, ba mo swara bjalo ka sefebe. 9Ka gona nna ka mo gafela diatleng tša dinyatsi tša gagwe tša Asiria tše a bego a di duma kudu. 10Bona ba mo hlobodiša, ba tšea barwa le barwedi ba gagwe, yena ba mmolaya ka tšhoša. A goboga basading ka kotlo ye a otlilwego ka yona.

11“Oholiba, ngwanabo, le ge a di bone, yena a bela madi le go feta, mme a feba le go fetiša mogolwagwe. 12Le yena a duma babušiši le balaodi ba Baasiria, bagale ba go apara diaparo tša botšhepi, ba go namela dipere, bohle e le masogana a go bopega. 13Nna ka mmona a tšhilafetše, ka bona ka babedi ga bona ba swana ka bobe.

14-15“Fela Oholiba yena a fetiša mogolwagwe ka bofebe. E be e re ge a bona diswantšho tša banna di setilwe lebotong, tša balaodi ba Bababilonia tše di kwadilwego ka mebala ya bohwibidu bja madi, mathekeng ba itlemile ka mapanta, dihlogong ba rwele dikuane tša botšhepi, e le diswantšho tša Bababilonia bao naga ya bona e bego e le Babilonia, 16ge a di bona fela a ba dume, a rome batseta go bona kua Babilonia. 17Bababilonia ba tle ba robale naye, mme ba mo tšhilafatše ka bofebe bja bona. Ge a itšhilafaditše ka bona bjalo, ba thome go mo tena. 18Ge a ntše a sa iphihle gore ke yena sefebe, a apolela mang le mang diaparo, o ile a ntšhišimiša bjalo ka mogolwagwe. 19A feteletša bofebe bja gagwe ge a ntše a gopola tša mola e sa le yo mofsa, mola e le sefebe nageng ya Epepeta. 20A duma go robala le dinyatsi tša gagwe tša mešuka ya go lekana le ya dipokolo, tša go kunyakunyetša bjalo ka dipere tša dipoo.” 21Wena Oholiba, o be o ikgopotša bofebe bjola bja gago bja mola o sa le lekgarebe, mola banna ba go swara matswele, ba go phophola ditlhoko kua Egepeta.

Modimo o ahlola mosadi yo monyane

22“Ka lebaka leo, wena Oholiba, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke tla hlohleletša dinyatsi tša gago tšela di go tennego, ka di tliša tša go hlasela di etšwa ka mathoko ohle. 23Ke tla tliša Bababilonia le Bakaldea bohle, le banna ba go tšwa Pekode le Shoa le Koa le Baasiria ka moka. Ke tla kgoboketša babušiši le balaodi bohle bale ba masogana ba go bopega, le bahlankedi le bagale, ka moka e le ba go namela dipere. 24Ba tla go hlasela ba etšwa leboa, ba etla le madira a mantši le dikoloi tša ntwa, le dikoloi tše dingwe. Ba tla go dikanetša ba swere dithebe le dikotse, ba rwele le dikefa tša ntwa. Ke tla go gafela diatleng tša bona gore ba go otle, gomme ba tla go ahlola ka melao ya segagabobona. 25Ke tla go galefela, mme ka ba lesa ba go otla ba galefile. Ba tla go ripa nko le ditsebe mme ba bolaya bana ba gago ka tšhoša. Ee, ba tla go amoga barwa le barwedi, ba ba ba go tšhumela thoto. 26Ba tla go apola diaparo, ba go tšeela le magakabje. 27Ke tla fediša bononyana le bofebe bja gago bjo bo thomilego kua Egepeta. O ka se sa bo hlolosela goba wa gopola Egepeta.”

28Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla go gafela diatleng tša batho bao o ba hloilego gape ba go tenago. 29Ka ge ba go hloile, ba tla go amoga tšohle tše o di šometšego. Ba tla go tlogela o le fela, wa bonelwa lepono le o bego o gweba ka lona. Bononyana le bofebe bja gago 30ke bjona bjo bo go hloletšego kotlo ye. O be o le sefebe sa ditšhaba, ebile o itšhilafatša ka medingwana ya bona. 31O be o sepela mehlaleng ya mogolwago, ka gona ke tla go fa sona senwelo sela sa kotlo ya gagwe gore o se nwe.”

32Morena, Mong wa bohle, o re:

“O tla nwa senwelo sa mogolwago;

sona ke se segolo ebile ke sa nkotopu.

Bohle ba tla go kodutla ba go kwera;

senwelo seo se tletše.

33Se tla go taga,

sa go tlišetša mahlomola,

sona senwelo seo sa poifo le tshenyego,

senwelo sa Samaria, mogolwago.

34O tla nwa wa se kgaritlela,

gomme ka mangetana a sona wa ingwapa matswele,

ka gobane go boletše nna,

Morena, Mong wa bohle.”

35Bjale ge, Morena, Mong wa bohle, o re: “Ka ge o ntebetše mme o mphuraletše, o tla otlelwa bononyana le bofebe bja gago.”

Modimo o ahlola basadi bao ba babedi

36Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, na o itokišeditše go ahlola Ohola le Oholiba? Gona ba gopotše tša go šišimiša tše ba bego ba di dira. 37Ba otswitše, ba bolaile batho mme ba kgamathela madi diatleng – ba otswitše le medingwana ya bona, ba ba ba e hlabela bana ba ba mpelegetšego bona ya ba dijo tša yona. 38Gomme tšeo ga se moka tše ba ntirilego tšona. Ba tšhilafaditše le felo ga ka go gokgethwa, ba ba ba nyatša matšatši a Disabatha tša ka. 39Ka lona tšatši le ba hlabetšego medingwana ya bona bana ba bona ba tlile felong ga ka go gokgethwa mme ba go nyatša. Ke tšona tše ba di dirilego ka ntlong ye e lego ya ka.

40“Ntle le tšeo, ba be ba roma batseta go yo bitša banna ba go tšwa kgole, mme banna bao ba tle. Basadi bao ba babedi ba hlape mmele, ba ithakge mahlo ka pilo, ba apare le dikgabišo. 41Ba dule setulong sa masethesethe, mme mo pele ga sona go bewe tafola ye e lokišeditšwego go jela, ye ba bego ba beile seorelo le makhura a mohlware godimo ga yona, dilo tše ke bego ke ba file tšona. 42Gwa kwagala lešata la lekoko le le iketlilego, la sehlopha sa banna ba ba tlišitšwego ba etšwa lešokeng.23:42 “Gwa kwagala ... lešokeng.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ba rweša basadi bao maseka matsogong le mefapahlogo ye mebotse dihlogong. 43Gomme nna ka pelong ka re etse mosadi yo wa go hlagatšwa ke bootswa ba mo febiša.23:43 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 44Ba be ba robala naye. Ba be ba robala le basadi bao ba difebe, Ohola le Oholiba, bjalo ka banna ge ba robala le sefebe. 45Banna ba go loka bona ba tla ba bona molato wa bootswa le wa go bolaya batho, ka gobane ke diotswa le gona ba kgamathetše madi diatleng.”

46Morena, Mong wa bohle, o re: “Tlišang lekoko le tle le ba tšhošetše le be le ba hlakole. 47Lekoko leo a le ba bolaye ka maswika, le ba gagare ka ditšhoša, le ba bolaele barwa le barwedi, le be le ba tšhumele dintlo. 48Ke ka mo ke tlago fediša bofebe mo nageng, e le go kgala basadi bohle gore ba se febe ba etša bona. 49Gomme lena basadi ba babedi le tla otlelwa bofebe bja lena, le sebe sa lena sa go khunamela medingwana ya lena. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena, Mong wa bohle.”