Sepedi 2000 (NSO00)
21

Tša mollo wa ka borwa bja naga

211Morena a ntaela a re: 2“Wena motho wa nama, lebelela borwa, o bolele o lebeletše gona, o porofete sethokgwa sa ka borwa bja naga. 3O botše sethokgwa seo sa ka borwa bja naga gore se kwe se Morena a se bolelago. Morena, Mong wa bohle, o re: Bonang! Ke gotša mollo ka gare ga gago wo o tlago tšhuma sehlare se sengwe le se sengwe se se lego mo go wena, se setala le sa go oma. Ga go se se kago tima kgabo ya wona ye e laumago. O tla babola bohle go tloga ka borwa go fihla ka leboa. 4Bohle ba tla bona gore o goditšwe ke nna, Morena, gomme o ka se tingwe ke motho.”

5Eupša nna ka re: “Morena, Mong wa bohle, batho ba lla ka la gore ka mehla ke bolela ka dika.”

Tša tšhoša ya Morena

6Morena a ntaela a re: 7“Wena motho wa nama, kgala Jerusalema. Kgalema mafelo ao batho ba khunamelago medimo ya diswantšho go ona. O porofete naga ya Israele 8o e botše gore nna, Morena, ke re: Ke a go lwantšha. Ke tla khwamola tšhoša ya ka ka le gagara ka moka, baloki le bakgopo. 9Ke tla hlaba batho bohle ka tšhoša ya ka, go tloga ka borwa go fihla ka leboa. 10Bohle ba tla tseba gore nna, Morena, ke khwamotše tšhoša ya ka, le gore nka se sa e khwamela.

11“Wena motho wa nama, golola mo nkego o hlomoga pelo. Gotla gabohloko o le mo o tlago bonwa ke batho. 12Ge ba go botšiša gore na o golola ka lebaka la eng, o ba botše gore ke ka lebaka la taba tše o di kwelego. E tla re ge di hlaga, bohle ba kgaoga matswalo, ba repha matsogo, ba nolega moko, ba ba ba itlhapologela ka lebaka la letšhogo. Nako e tlile; e šetše e fihlile.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

13Morena a ntaela a re: 14“Wena motho wa nama, porofeta o re Morena o re: Tšhoša! Tšhoša e looditšwe ya phadimišwa!

15“E looleditšwe go kgebetla batho;

e phadimišeditšwe go benya boka legadima.

Go ka se be le lethabo,

gobane setšhaba sa ka se ntlhokomologile

ge ke se kgala le ge ke se otla.21:15 “gobane ... otla” Seheberu ga se kwagale gabotse.

16Tšhoša e gare e a phadimišwa,

e lokišetšwa go šomišwa.

E a lootšwa ya phadimišwa,

e tla fiwa mmolai ka seatleng.

17Lla, o golole, wena motho wa nama;

tšhoša ye e lebile tšhaba sa ka

le baetapele ba Israele.

Ba tlilo bolawa gotee le tšhaba sa ka.

Ka gona, rwalang megono!

18Ke leka setšhaba sa ka,

gomme ge ba ka hlokomologa kotlo ya ka,

dilo tše ka moka di tla ba hlagela.21:18 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

19“Bjale, wena motho wa nama, porofeta. Bethantšha diatla gore tšhoša e hlabe leboelela. Ke tšhoša ye e bolayago, tšhoša ye e kgebetlago, ye e šiišago e etšwa ka mathoko ohle. 20E nola setšhaba sa ka moko, ya se thekesediša ka letšhogo. Ke tla hlasela motse wa bona ka tšhoša ye e bekenyago boka legadima, ye e looleditšwego polao. 21Hlabela ka go la go ja le go la nngele, wena tšhoša ye bogale, hlabela ka mathoko ohle. 22Le nna ke tla bethantšha diatla, mme kgalefo ya ka ya kokobela. Ke realo, nna, Morena.”

Tšhoša ya kgoši ya Babilonia

23Morena a ntaela a re: 24“Wena motho wa nama, swaya ditsela tše pedi tšeo kgoši ya Babilonia e kago tšea ka tšona, e tla be e swere tšhoša. Tsela tšeo ka dipedi di tloge nageng e tee. O bee maswao moo di aroganago gona.21:24 “O bee ... gona.” Seheberu ga se kwagale gabotse. 25O beele kgoši yeo leswao tseleng e tee yeo e ka mo išago motseng wa Baamone wa Raba, o tla be a swere tšhoša; ye nngwe o e swaye gore e mo iše nageng ya Juda, motseng wa Jerusalema wo o ageleditšwego ka morako. 26Kgoši ya Babilonia e eme mathomong a mo ditsela tšeo di aroganago gona gore a laole. O šikinya mesebe ka kgotlopong, o kgopela maele go medimo ya gagwe ya diswantšho, o lekola sebete sa seruiwa sa sedimo. 27Ka seatla sa la go ja o swara mosebe wo o swailwego. Wona o mo laetša gore a yo bea dithubamerako, a laele madira go hlasela, a hlabe mokgoši wa ntwa, a bee dithubamerako masorong, a kgobele mokgobo wa mobu go dikanetša motse, a age le dithala tša go o hlola. 28

21:28-32
Jer. 49:1-6
Hes. 25:1-7
Amose 1:3-15
Sof. 2:8-11
Batho ba Jerusalema ba tla gopola gore go laola moo ke ga bofora, ka gobane ba ikanne gore ba tla botegela Babilonia. Eupša ka go hlasela Jerusalema o tla ba gopotša molato wa bona mme a ba thopa. 29Ka gona, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ka ge le nkgopoditše melato ya lena ka go pepentšha gore le gana go bušwa ke nna, le ka go tšweletša dibe tša lena nyanyeng ka tšohle tše le di dirago, ka ge le ikgopoditše nna ka tsela ye, le tla thopša.

30“Hee, wena mmuši wa Israele, moilabokgethwa, rabokgopo towe, letšatši la gago le fihlile, yona nako ya mafelelo ya go otlwa ga gago. 31Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Rola kuane ya gago, o role le mphapahlogo! Go ka se sa ba bjalo ka pele: Banyatšegi ba tla hlompšha, bahlomphegi ba nyatšwa. 32Lešope! Lešope! Ee, motse wo ke tla o dira lešope. La mohuta wo ga se la ka la bonwa. Eupša mohla go etla mmuši yo o mo lebanego ke tla mo fa wona.”

Tšhoša le Baamone

33“Wena motho wa nama, porofeta o re Morena, Mong wa bohle, o bolela ka Baamone ba ba rogago Israele o re:

“ ‘Tšhoša, tšhoša e khwamoletšwe go gagara;

e looleditšwe go bolaya le go bekenya bjalo ka legadima.

34“ ‘Dipono tšeo le di bonago ke tša maaka, le go laola ga lena ke ga bofora. Le ba babe ebile le bakgopo. Letšatši la lena le fihlile, le yona nako ya mafelelo ya go otlwa ga lena ga mafelelo. Tšhoša e tla le kgaola melala.

35“ ‘Khwamela tšhoša segatleng! Ke ya go le ahlola mo le hloletšwego gona, nageng ye le tswaletšwego go yona. 36Ke tla tšhollela kgalefo ya ka godimo ga lena, ke tla le tšhuma ka mollo wa bogale bja ka. Le gona ke tla le gafela diatleng tša banna ba sehlogo, ditsebi tša polao. 37Le tla fedišwa ka mollo. Madi a lena a tla tšhollwa nageng ya gabolena, gomme le ka se sa gopolwa ke motho.’ ” O realo Morena.

22

Dibe tša Jerusalema

221Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, na o itokišeditše go ahlola motse woo wa go tlala dipolao? Gona o o gopotše tšohle tša go šišimiša tše o bego o di dira. 3O botše motse woo gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Jonna, motse wa go itahla ka go ipolaela batho ba wona, le ka go itšhilafatša ka go itirela medingwana! 4O ikobetše molato ka go bolaya batho, le gona o itšhilafaditše ka medingwana ye o itiretšego yona yeo. O iphokoleditše matšatši, o fihlile mafelelong a bophelo bja gago. Ke ka lebaka leo ke lesitšego ditšhaba di go kwera, le dinaga tšohle di go sega. 5Batho ba kgole le ba kgauswi ba tla go kodutla, wena segoboga, mmameferefere towe! 6Bona! Baetapele bohle ba Israele ba ba agilego mo go wena ba šomišitše maatla a bona go bolaya batho. 7

22:7
Eks. 20:12
22:20-21
Doit. 5:16
24:17
Badudi ba gago ga ba hlomphe botatagobona le bommagobona. Ba swara bafaladi gampe, ba gatelela bahlologadi le ditšhiwana. 8
22:8
Lef. 19:30
26:2
O nyaditše mafelo ao ke khunamelwago go ona, wa nyatša le matšatši a Disabatha tša ka. 9Badudi ba bangwe ba gago ba seba ba bangwe gore ba bolawe; ba bangwe ba ja didimo mo go khunamelwago medimo ya diswantšho dithabeng, bangwe ba dira tša bohlola. 10
22:10-11
Lef. 18:7-20
Ba bangwe ba robala le basadi ba botatagobona; bangwe ba gapeletša basadi ba ba bonego kgwedi mme ba tšhilafetše gore ba robale nabo, mme ba itšhilafatše. 11Ba bangwe ba dira tša maila le basadi ba bangwekabona; bangwe ba tšhilafatša dingwetši tša bona ka ditiro tša dihlong; ba bangwe ba tšhilafatša dikgaetšedi tša bona, e lego barwedi ba botatagobona. 12
22:12
Eks. 23:8
Doit. 16:19
Eks. 22:24
Lef. 25:36-37
Doit. 23:19
Ba bangwe ba rekwa gore ba bolaye batho; bangwe ba adima Baisraelekabona tšhelete ka go e tswadiša, bangwe ba e tswadiša go feta tekanyo; bangwe ba hlalefetša Baisraelekabona ka go ba lefiša go feta tekanyo. Nna ba ntebetše.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

13“Ke bethantšha diatla ke kgotsa poelo ye e fetago tekanyo ye o ikgobokeleditšego yona, le batho ba ba bolailwego ka gare ga gago. 14Na mohla ke etla go go otla o tla be o sa na le sebete, moko wona o tla be o sa na le wona? Ke realo, nna, Morena, gomme ke tla phetha. 15Ke tla šwalalanyetša badudi ba gago ditšhabeng, ka ba phatlalatša le dinaga, gomme ke tla go hlatswa go tšhilafala ga gago. 16Ke tla go nyatša pele ga ditšhaba, moipolai e le wena mong, fela o tla lemoga gore Morena ke nna.”

Moubelo wo o hlwekišago wa Morena

17Morena a re go nna: 18“Wena motho wa nama, setšhaba sa Israele ga se nkhole ka selo. Ba swana le tshipi ye e lahlilwego, e lego mphiri le thini le tshipi le morodi, dilo tše di šetšego ge go hlwekišwa silibera moubelong. 19Ka gona, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go bona: Ka ge le lena le le bjalo, le se na mohola, ke tla le kgoboketša Jerusalema. 20Bjalo ka ge motho a kgobela silibera le mphiri le tshipi le morodi le thini moubelong, a butšwetša mollo go di tološa, le nna ke tla le kgobela ke befetšwe ebile ke galefile, ka le tsenya ka motseng ka le tološa. 21Ee, ke tla le kgoboketša ka le butšwetša ka kgalefo ya ka ye e tukago mollo ka le tološa ka motseng. 22Le tla tološwa kua Jerusalema go swana le silibera ge e tološwa moubelong, mme ke gona le tlago lemoga gore ke nna, Morena, ke tšholotšego kgalefo ya ka godimo ga lena.”

Dibe tša baetapele ba Jerusalema

23Morena a re go nna: 24“Wena motho wa nama, botša Jerusalema o re: O swana le naga ye e sego ya nelwa ke pula ka ge ke e galefetše. 25Baetapele ba Jerusalema22:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Baetapele ba Jerusalema” Seheberu se re “Molaka wa baprofeta ba Jerusalema”. ba swana le ditau tše di bopago di gagola diphoofolo tše di di bolailego. Ba bolaya batho, ba ba amoga thoto le dilo tše bohlokwa, gomme ka dipolao tšeo tša bona ba hlola bahlologadi ba bantši. 26

22:26
Lef. 10:10
Baprista ba gona ba tshela melao ya ka ebile ba nyatša mafelo ao ke khunamelwago go ona. Ga ba kgetholle se sekgethwa go se e sego se sekgethwa. Ga ba rute batho go kgethologanya dilo tše di hlwekilego le tše di sego tša hlweka, le gona ga ba šetše matšatši a Disabatha tša ka. Ka gona ba a nnyatša. 27Bagolo ba gona ba swana le diphiri tše di gagolago diphoofolo tše di di bolailego. Ba bolaya batho gore ba holege ka thoto tša bona. 28Baprofeta ba gona ba fihlile dibe tšeo go no swana le batho ba ba kgophago leboto ka motaga. Ba bona dipono tša maaka ba ba ba ba porofetela maaka, ba re ba bolela lentšu la Morena, Mong wa bohle, mola nna, Morena, ke se ka bolela le bona. 29Badudi ba naga ye ba tšeela batho dilo ka kgang ba ba hlakola. Ba gatelela bahloki le bahlaki, ba tšeela le bafaladi dilo ka kgang, ba ba hlokiša toka. 30Ke nyakile motho yo a ka thibago morako, yo a ka emago moo go kgerešitšwego gona a šireletša naga gore ke se e fediše, fela ka mo hloka. 31Ka gona ka tšhollela bogale bja ka godimo ga bona, ka ba fediša ka kgalefo ya ka ye e laumago mollo. Ke ba otletše tše ba di dirilego.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

23

Samaria le Jerusalema di swantšhwa le difebe tše pedi

231Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, go kile gwa ba le basadi ba babedi, e le barwedi ba mosadi o tee. 3Mola ba sa dula Egepeta e sa le ba bafsa ba be ba itirile difebe. Gona moo ba be ba swarwa matswele, ba phopholwa ditlhoko e sa le makgarebe. 4Yo mogolo o be a bitšwa Ohola, mme morathwagwe e le Oholiba. Ka ba nyala ka babedi, mme ba mpelegela barwa le barwedi. Ohola ke Samaria, Oholiba ke Jerusalema. 5Ohola, le ge e be e le wa ka, o ile a no fela e le sefebe, gomme a duma dinyatsi tša gagwe, e lego Baasiria, bagale 6ba go apara diaparo tša bohwibidu bja go retela, babušiši le balaodi, ka moka ga bona e le masogana a go bopega, a go namela dipere. 7Yena e be e le sefebe sa ditswatswa tša masogana a Asiria, gomme a itšhilafatša ka medingwana yohle ya mang le mang yo a bego a mo duma kudu. 8O ile a se lahle bofebe bjo a bo thomilego kua Egepeta, mola banna ba robala naye e sa le yo mofsa, ba mo phophola ditlhoko tša matswele e sa le lekgarebe, ba mo swara bjalo ka sefebe. 9Ka gona nna ka mo gafela diatleng tša dinyatsi tša gagwe tša Asiria tše a bego a di duma kudu. 10Bona ba mo hlobodiša, ba tšea barwa le barwedi ba gagwe, yena ba mmolaya ka tšhoša. A goboga basading ka kotlo ye a otlilwego ka yona.

11“Oholiba, ngwanabo, le ge a di bone, yena a bela madi le go feta, mme a feba le go fetiša mogolwagwe. 12Le yena a duma babušiši le balaodi ba Baasiria, bagale ba go apara diaparo tša botšhepi, ba go namela dipere, bohle e le masogana a go bopega. 13Nna ka mmona a tšhilafetše, ka bona ka babedi ga bona ba swana ka bobe.

14-15“Fela Oholiba yena a fetiša mogolwagwe ka bofebe. E be e re ge a bona diswantšho tša banna di setilwe lebotong, tša balaodi ba Bababilonia tše di kwadilwego ka mebala ya bohwibidu bja madi, mathekeng ba itlemile ka mapanta, dihlogong ba rwele dikuane tša botšhepi, e le diswantšho tša Bababilonia bao naga ya bona e bego e le Babilonia, 16ge a di bona fela a ba dume, a rome batseta go bona kua Babilonia. 17Bababilonia ba tle ba robale naye, mme ba mo tšhilafatše ka bofebe bja bona. Ge a itšhilafaditše ka bona bjalo, ba thome go mo tena. 18Ge a ntše a sa iphihle gore ke yena sefebe, a apolela mang le mang diaparo, o ile a ntšhišimiša bjalo ka mogolwagwe. 19A feteletša bofebe bja gagwe ge a ntše a gopola tša mola e sa le yo mofsa, mola e le sefebe nageng ya Epepeta. 20A duma go robala le dinyatsi tša gagwe tša mešuka ya go lekana le ya dipokolo, tša go kunyakunyetša bjalo ka dipere tša dipoo.” 21Wena Oholiba, o be o ikgopotša bofebe bjola bja gago bja mola o sa le lekgarebe, mola banna ba go swara matswele, ba go phophola ditlhoko kua Egepeta.

Modimo o ahlola mosadi yo monyane

22“Ka lebaka leo, wena Oholiba, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke tla hlohleletša dinyatsi tša gago tšela di go tennego, ka di tliša tša go hlasela di etšwa ka mathoko ohle. 23Ke tla tliša Bababilonia le Bakaldea bohle, le banna ba go tšwa Pekode le Shoa le Koa le Baasiria ka moka. Ke tla kgoboketša babušiši le balaodi bohle bale ba masogana ba go bopega, le bahlankedi le bagale, ka moka e le ba go namela dipere. 24Ba tla go hlasela ba etšwa leboa, ba etla le madira a mantši le dikoloi tša ntwa, le dikoloi tše dingwe. Ba tla go dikanetša ba swere dithebe le dikotse, ba rwele le dikefa tša ntwa. Ke tla go gafela diatleng tša bona gore ba go otle, gomme ba tla go ahlola ka melao ya segagabobona. 25Ke tla go galefela, mme ka ba lesa ba go otla ba galefile. Ba tla go ripa nko le ditsebe mme ba bolaya bana ba gago ka tšhoša. Ee, ba tla go amoga barwa le barwedi, ba ba ba go tšhumela thoto. 26Ba tla go apola diaparo, ba go tšeela le magakabje. 27Ke tla fediša bononyana le bofebe bja gago bjo bo thomilego kua Egepeta. O ka se sa bo hlolosela goba wa gopola Egepeta.”

28Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla go gafela diatleng tša batho bao o ba hloilego gape ba go tenago. 29Ka ge ba go hloile, ba tla go amoga tšohle tše o di šometšego. Ba tla go tlogela o le fela, wa bonelwa lepono le o bego o gweba ka lona. Bononyana le bofebe bja gago 30ke bjona bjo bo go hloletšego kotlo ye. O be o le sefebe sa ditšhaba, ebile o itšhilafatša ka medingwana ya bona. 31O be o sepela mehlaleng ya mogolwago, ka gona ke tla go fa sona senwelo sela sa kotlo ya gagwe gore o se nwe.”

32Morena, Mong wa bohle, o re:

“O tla nwa senwelo sa mogolwago;

sona ke se segolo ebile ke sa nkotopu.

Bohle ba tla go kodutla ba go kwera;

senwelo seo se tletše.

33Se tla go taga,

sa go tlišetša mahlomola,

sona senwelo seo sa poifo le tshenyego,

senwelo sa Samaria, mogolwago.

34O tla nwa wa se kgaritlela,

gomme ka mangetana a sona wa ingwapa matswele,

ka gobane go boletše nna,

Morena, Mong wa bohle.”

35Bjale ge, Morena, Mong wa bohle, o re: “Ka ge o ntebetše mme o mphuraletše, o tla otlelwa bononyana le bofebe bja gago.”

Modimo o ahlola basadi bao ba babedi

36Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, na o itokišeditše go ahlola Ohola le Oholiba? Gona ba gopotše tša go šišimiša tše ba bego ba di dira. 37Ba otswitše, ba bolaile batho mme ba kgamathela madi diatleng – ba otswitše le medingwana ya bona, ba ba ba e hlabela bana ba ba mpelegetšego bona ya ba dijo tša yona. 38Gomme tšeo ga se moka tše ba ntirilego tšona. Ba tšhilafaditše le felo ga ka go gokgethwa, ba ba ba nyatša matšatši a Disabatha tša ka. 39Ka lona tšatši le ba hlabetšego medingwana ya bona bana ba bona ba tlile felong ga ka go gokgethwa mme ba go nyatša. Ke tšona tše ba di dirilego ka ntlong ye e lego ya ka.

40“Ntle le tšeo, ba be ba roma batseta go yo bitša banna ba go tšwa kgole, mme banna bao ba tle. Basadi bao ba babedi ba hlape mmele, ba ithakge mahlo ka pilo, ba apare le dikgabišo. 41Ba dule setulong sa masethesethe, mme mo pele ga sona go bewe tafola ye e lokišeditšwego go jela, ye ba bego ba beile seorelo le makhura a mohlware godimo ga yona, dilo tše ke bego ke ba file tšona. 42Gwa kwagala lešata la lekoko le le iketlilego, la sehlopha sa banna ba ba tlišitšwego ba etšwa lešokeng.23:42 “Gwa kwagala ... lešokeng.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ba rweša basadi bao maseka matsogong le mefapahlogo ye mebotse dihlogong. 43Gomme nna ka pelong ka re etse mosadi yo wa go hlagatšwa ke bootswa ba mo febiša.23:43 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 44Ba be ba robala naye. Ba be ba robala le basadi bao ba difebe, Ohola le Oholiba, bjalo ka banna ge ba robala le sefebe. 45Banna ba go loka bona ba tla ba bona molato wa bootswa le wa go bolaya batho, ka gobane ke diotswa le gona ba kgamathetše madi diatleng.”

46Morena, Mong wa bohle, o re: “Tlišang lekoko le tle le ba tšhošetše le be le ba hlakole. 47Lekoko leo a le ba bolaye ka maswika, le ba gagare ka ditšhoša, le ba bolaele barwa le barwedi, le be le ba tšhumele dintlo. 48Ke ka mo ke tlago fediša bofebe mo nageng, e le go kgala basadi bohle gore ba se febe ba etša bona. 49Gomme lena basadi ba babedi le tla otlelwa bofebe bja lena, le sebe sa lena sa go khunamela medingwana ya lena. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena, Mong wa bohle.”