Sepedi 2000 (NSO00)
21

Tša mollo wa ka borwa bja naga

211Morena a ntaela a re: 2“Wena motho wa nama, lebelela borwa, o bolele o lebeletše gona, o porofete sethokgwa sa ka borwa bja naga. 3O botše sethokgwa seo sa ka borwa bja naga gore se kwe se Morena a se bolelago. Morena, Mong wa bohle, o re: Bonang! Ke gotša mollo ka gare ga gago wo o tlago tšhuma sehlare se sengwe le se sengwe se se lego mo go wena, se setala le sa go oma. Ga go se se kago tima kgabo ya wona ye e laumago. O tla babola bohle go tloga ka borwa go fihla ka leboa. 4Bohle ba tla bona gore o goditšwe ke nna, Morena, gomme o ka se tingwe ke motho.”

5Eupša nna ka re: “Morena, Mong wa bohle, batho ba lla ka la gore ka mehla ke bolela ka dika.”

Tša tšhoša ya Morena

6Morena a ntaela a re: 7“Wena motho wa nama, kgala Jerusalema. Kgalema mafelo ao batho ba khunamelago medimo ya diswantšho go ona. O porofete naga ya Israele 8o e botše gore nna, Morena, ke re: Ke a go lwantšha. Ke tla khwamola tšhoša ya ka ka le gagara ka moka, baloki le bakgopo. 9Ke tla hlaba batho bohle ka tšhoša ya ka, go tloga ka borwa go fihla ka leboa. 10Bohle ba tla tseba gore nna, Morena, ke khwamotše tšhoša ya ka, le gore nka se sa e khwamela.

11“Wena motho wa nama, golola mo nkego o hlomoga pelo. Gotla gabohloko o le mo o tlago bonwa ke batho. 12Ge ba go botšiša gore na o golola ka lebaka la eng, o ba botše gore ke ka lebaka la taba tše o di kwelego. E tla re ge di hlaga, bohle ba kgaoga matswalo, ba repha matsogo, ba nolega moko, ba ba ba itlhapologela ka lebaka la letšhogo. Nako e tlile; e šetše e fihlile.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

13Morena a ntaela a re: 14“Wena motho wa nama, porofeta o re Morena o re: Tšhoša! Tšhoša e looditšwe ya phadimišwa!

15“E looleditšwe go kgebetla batho;

e phadimišeditšwe go benya boka legadima.

Go ka se be le lethabo,

gobane setšhaba sa ka se ntlhokomologile

ge ke se kgala le ge ke se otla.21:15 “gobane ... otla” Seheberu ga se kwagale gabotse.

16Tšhoša e gare e a phadimišwa,

e lokišetšwa go šomišwa.

E a lootšwa ya phadimišwa,

e tla fiwa mmolai ka seatleng.

17Lla, o golole, wena motho wa nama;

tšhoša ye e lebile tšhaba sa ka

le baetapele ba Israele.

Ba tlilo bolawa gotee le tšhaba sa ka.

Ka gona, rwalang megono!

18Ke leka setšhaba sa ka,

gomme ge ba ka hlokomologa kotlo ya ka,

dilo tše ka moka di tla ba hlagela.21:18 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

19“Bjale, wena motho wa nama, porofeta. Bethantšha diatla gore tšhoša e hlabe leboelela. Ke tšhoša ye e bolayago, tšhoša ye e kgebetlago, ye e šiišago e etšwa ka mathoko ohle. 20E nola setšhaba sa ka moko, ya se thekesediša ka letšhogo. Ke tla hlasela motse wa bona ka tšhoša ye e bekenyago boka legadima, ye e looleditšwego polao. 21Hlabela ka go la go ja le go la nngele, wena tšhoša ye bogale, hlabela ka mathoko ohle. 22Le nna ke tla bethantšha diatla, mme kgalefo ya ka ya kokobela. Ke realo, nna, Morena.”

Tšhoša ya kgoši ya Babilonia

23Morena a ntaela a re: 24“Wena motho wa nama, swaya ditsela tše pedi tšeo kgoši ya Babilonia e kago tšea ka tšona, e tla be e swere tšhoša. Tsela tšeo ka dipedi di tloge nageng e tee. O bee maswao moo di aroganago gona.21:24 “O bee ... gona.” Seheberu ga se kwagale gabotse. 25O beele kgoši yeo leswao tseleng e tee yeo e ka mo išago motseng wa Baamone wa Raba, o tla be a swere tšhoša; ye nngwe o e swaye gore e mo iše nageng ya Juda, motseng wa Jerusalema wo o ageleditšwego ka morako. 26Kgoši ya Babilonia e eme mathomong a mo ditsela tšeo di aroganago gona gore a laole. O šikinya mesebe ka kgotlopong, o kgopela maele go medimo ya gagwe ya diswantšho, o lekola sebete sa seruiwa sa sedimo. 27Ka seatla sa la go ja o swara mosebe wo o swailwego. Wona o mo laetša gore a yo bea dithubamerako, a laele madira go hlasela, a hlabe mokgoši wa ntwa, a bee dithubamerako masorong, a kgobele mokgobo wa mobu go dikanetša motse, a age le dithala tša go o hlola. 28

21:28-32
Jer. 49:1-6
Hes. 25:1-7
Amose 1:3-15
Sof. 2:8-11
Batho ba Jerusalema ba tla gopola gore go laola moo ke ga bofora, ka gobane ba ikanne gore ba tla botegela Babilonia. Eupša ka go hlasela Jerusalema o tla ba gopotša molato wa bona mme a ba thopa. 29Ka gona, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ka ge le nkgopoditše melato ya lena ka go pepentšha gore le gana go bušwa ke nna, le ka go tšweletša dibe tša lena nyanyeng ka tšohle tše le di dirago, ka ge le ikgopoditše nna ka tsela ye, le tla thopša.

30“Hee, wena mmuši wa Israele, moilabokgethwa, rabokgopo towe, letšatši la gago le fihlile, yona nako ya mafelelo ya go otlwa ga gago. 31Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Rola kuane ya gago, o role le mphapahlogo! Go ka se sa ba bjalo ka pele: Banyatšegi ba tla hlompšha, bahlomphegi ba nyatšwa. 32Lešope! Lešope! Ee, motse wo ke tla o dira lešope. La mohuta wo ga se la ka la bonwa. Eupša mohla go etla mmuši yo o mo lebanego ke tla mo fa wona.”

Tšhoša le Baamone

33“Wena motho wa nama, porofeta o re Morena, Mong wa bohle, o bolela ka Baamone ba ba rogago Israele o re:

“ ‘Tšhoša, tšhoša e khwamoletšwe go gagara;

e looleditšwe go bolaya le go bekenya bjalo ka legadima.

34“ ‘Dipono tšeo le di bonago ke tša maaka, le go laola ga lena ke ga bofora. Le ba babe ebile le bakgopo. Letšatši la lena le fihlile, le yona nako ya mafelelo ya go otlwa ga lena ga mafelelo. Tšhoša e tla le kgaola melala.

35“ ‘Khwamela tšhoša segatleng! Ke ya go le ahlola mo le hloletšwego gona, nageng ye le tswaletšwego go yona. 36Ke tla tšhollela kgalefo ya ka godimo ga lena, ke tla le tšhuma ka mollo wa bogale bja ka. Le gona ke tla le gafela diatleng tša banna ba sehlogo, ditsebi tša polao. 37Le tla fedišwa ka mollo. Madi a lena a tla tšhollwa nageng ya gabolena, gomme le ka se sa gopolwa ke motho.’ ” O realo Morena.