Sepedi 2000 (NSO00)
17

Seswantšho ka dintšhu le morara

171Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, hlabela setšhaba sa Israele nyepo, o se botše ka go se swantšhetša. 3Ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ntšhu ye kgolo ya maphego a magolo a matelele le mafofa a mantši a mebalabala e kile ya tla ya kotama dithabeng tša Lebanone. Ya roba kalana ya ka godimodimo ya mosedere. 4Ya kga letlakala la ntlheng la wona ya le iša nageng ya kgwebo, ya le bea motseng wa bagwebi. 5Ke moka ya tšea semelana nageng ya Israele ya se bjala tšhemong ye e nonnego.17:5 Seheberu se tlaleletša ka lentšu le lengwe le go sa tsebjego gabotse gore le ra eng. Ya se bjala bjalo ka motswapitswapi kgauswi le moela wa meetse a mantši. 6Semelana seo sa hloga, sa gola gabotse, ya ba morara, fela wa se golele godimo. Makala a wona a lelalela ntšhung yela, medu yona ya sobelela fase. Ya ba morara, wa hloga dikala le dikalana.

7“Gwa ba le ye nngwe ntšhu ye kgolo ya diphego tše dikgolo le mafofa a mantši. Bjale morara wa medišetša medu ya wona go ntšhu yela, wa lebiša le makala a wona go yona, gore e o nošetše ka meetse a go feta ao a bego a le ka serapeng seo morara o bego o metše ka go sona. 8Eupša morara o be o šetše o bjetšwe ka tšhemong ye e nonnego, kgauswi le moela wa meetse a mantši, gore morara o tle o hloge makala, o enywe, mme e be wo o kgahlišago.

9“Ka gona, nna, Morena, Mong wa bohle, ke a botšiša ke re: Afa morara wo o tla atlega? Na ntšhu ya mathomo e ka se o tumole ka medu, ya hlohlora dikenywa, matlakala ohle a a hlogago a pona? Go o tumola go ka se nyake maatla a mantši goba setšhaba. 10Go bjalwa gona o bjetšwe, eupša na o tla atlega? Na o ka se pone ge o bethwa ke phefo ya bohlabela? Afa o ka se ponele ka moo serapeng se o metšego ka go sona?”

Seswantšho se a hlathollwa

11Morena a re go nna: 12

17:12-15
2 Dikg. 24:15-20
2 Dikr. 36:10-13
“Botšiša setšhaba seo sa dingangele ge eba se tseba se seswantšho seo se se šupago. O ba botše gore kgoši ya Babilonia o ile a tla Jerusalema, a thopa kgoši le bakgomana ba yona a ba iša Babilonia. 13A tšea yo mongwe wa leloko la kgoši, a kwana le yena, mme a mo eniša a re a mmotegele. A tšea le bagolo ba setšhaba ba naga yeo a ba dira mathopša. 14Tšeo o be a di direla gore setšhaba se se sa mo nyatša sa mo tsogela maatla, le gore kwano yeo e hlompšhe. 15Eupša kgoši ya Juda ya mo tsogela maatla mme ya roma batseta Egepeta go yo kgopela gore ba thušwe ka dipere le madira a mantši. Na e ka ba o tla tšwelela? Na wa go dira tše bjalo a ka phonyokga? Na a ka re a tshetše kwano a se otlwe?

16“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore kgoši ya Juda e tla hwela Babilonia, nageng ya kgoši ye e mmeilego kgoši, yona ye a nyaditšego keno ya yona gape a tshetšego kwano ye a e dirilego le yona. 17Ešita le kgoši ya Egepeta ka madira a yona a maatla le bahlabani ba bantši a ka se mo thuše ntweng, ge Bababilonia ba dikanetša Jerusalema ka mokgobo wa mobu le ka dithubamaboto, gore ba tle ba bolaye batho ba bantši. 18O nyaditše keno ya gagwe ka go tshela kwano ye a bego a ikanetše yona. O dirile dilo tše ka moka, gomme bjale a ka napa a se otlwe?”

19Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla mo otlela go nyatša keno ye a nkenetšego yona, le go se phethe tše a kwanego le nna ka tšona. 20Ke tla mo rea ka lelokwa ka mo tanya ka lona. Ke tla mo iša Babilonia ka mo otla gona, ka gobane ga se a mpotegela. 21Bagale ba gagwe ba tla bolawa ka tšhoša, gomme mašaledi a šwalalanyetšwa mathokong ohle. Ke mo le tlago lemoga gore go boletše nna, Morena.”

Morena o tla tsoša setšhaba sa gagwe

22Morena, Mong wa bohle, o re:

“Nna ke tla kga lehlogedi dikaleng tša ka godimodimo tša mosedere wo motelele,

ka roba lekalana la wona le boletiana,

ka le hloma godimo ga thaba ye telele,

ye e phagamego.

23Ke tla le hloma thabeng ye teleletelele ya Israele.

Le tla hloga makala,

la enywa dikenywa,

ya ba mosedere wo mobotse.

Dinonyana tša mehutahuta di tla phela moo

mme tša dula moriting wa makala a wona.

24Mehlare yohle ya naga e tla tseba gore Morena ke nna.

Ke rema mohlare wo motelele,

wo mokopana ka o telefatša.

Ke pontšha mohlare wo motala,

wo o ponnego ka o hlogiša.

Ke realo, nna, Morena,

gomme ke tla phetha bjalo.”

18

Motho o ahlolwa ka ditiro tša gagwe

181Morena a re go nna: 2

18:2
Jer. 31:29
“Na ke seema mang se batho ba felago ba se hlaba ba re:

“ ‘Botatagobana ba lle diterebe tše bodila,

meno gwa šia a bana’?”

3Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke ikana ke le Modimo yo a phelago, gore le ka se sa hlaba seema se mo setšhabeng sa Israele. 4Bophelo bja motho yo mongwe le yo mongwe ke bja ka, bo laolwa ke nna, bja tatagongwana le bja yena ngwana. Motho wa go dira dibe ke yena a tlago hwa.

5“Yo a ratago go phetha thato ya ka ka mehla o sepela ka molao, mme o dira tše di lokilego. 6Ga a je dijo tša didimo tša dithabeng goba a khunamela medingwana ya diswantšho ya Baisraele. Ga a tšhilafatše mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, goba a robala le mosadi yo a bonego kgwedi. 7Ga a gatelele motho; o bušetša moadingwa se moadingwa a bego a beeleditše ka sona; ga a utswetše batho; o fa ba ba swerwego ke tlala dijo, le gona o apeša ba ba se nego diaparo. 8Ga a adime motho tšhelete ka go e tswadiša. O a itshwara gore a se dire tše mpe, gomme tshekong ga a ahlole ka go kgetholla. 9

18:9
Lef. 18:5
Motho yo mobjalo o hlompha melao ya ka gomme o phetha ditaelo tša ka gabotse. O lokile gomme ruri o tla phela.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

10“Eupša motho yo mobjalo a ka no ba le morwa yo e lego mohlakodi le mmolai, yo a dirago se sengwe sa18:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “se sengwe sa” Seheberu ga se kwagale gabotse. dilo ka moka 11tšela tatagwe a sego a ka a di dira. O ja dijo tša didimo tša dithabeng, goba o tšhilafatša mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, 12o gatelela badiidi le bahloki, o a hlakola goba ga a bušetše moadingwa se a mo swaretšego sona. O dira dilo tša makgapha, 13goba o adima batho tšhelete ka go e tswadiša. Na o tla phela? Aowaa, a ka se ke. Ge a dirile makgapha ao gona o tla hwa. E tla be e le moipolai yo a sa llelwego.

14“Morwa yoo le yena a ka ba le morwa yo a bonago dibe ka moka tše tatagwe a bego a di dira, fela yena a se di dire. 15A se je dijo tša didimo tša dithabeng goba a khunamela medingwana ya diswantšho ya Baisraele. A se tšhilafatše mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, 16goba a gatelela motho, goba a se bušetše moadingwa se a mo swaretšego sona. A se hlakole batho, eupša a fa ba ba swerwego ke tlala dijo, le gona a apeša ba ba se nego diaparo. 17A itshwara gore a se dire tše mpe,18:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “A itshwara gore a se dire tše mpe”. Lebelela le temana 8. Seheberu se re “A se gatelele modiidi”. le gona a se adime motho tšhelete ka go e tswadiša. A latela melao ya ka a ba a phetha le ditaelo tša ka. A ka se hwe ka lebaka la bokgopo bja tatagwe, eupša ka nnete o tla phela. 18Tatagwe yena o be a gatelela batho, a bile a ba hlakola,18:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a bile a ba hlakola” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme a dira batho ba gabo tše mpe. Ka gona o tla hwa ka lebaka la tša gagwe dibe.

19“Eupša lena le a botšiša le re: ‘Na morwa yo o reng a sa otlwe ka lebaka la dibe tša tatagwe?’ Ke ka lebaka la gore morwa yo o be a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago. O be a phetha melao ya ka mme a e latela; ka lebaka leo ruri o tla phela. 20

18:20
Doit. 24:16
Go tla hwa yo a dirago dibe. Morwa wa motho a ka se otlwe ka lebaka la dibe tša tatagwe, goba tatagomotho a otlwa ka lebaka la dibe tša morwagwe. Moloki o tla putsetšwa boloki bja gagwe, le yo kgopo o tla otlelwa bokgopo bja gagwe.

21“Ge yo kgopo a ka tlogela dibe tša gagwe tšohle, mme a phetha melao ya ka, ge a ka dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, a ka se hwe; ruri, o tla phela. 22O tla lebalelwa dibe tša gagwe ka moka; o tla phela ka ge a dirile tše di lokilego. 23Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Kgane le gopola gore ke kgahlwa ke lehu la yo kgopo? Aowaa, ke kgahlwa ke ge a ka tlogela ditsela tše mpe mme a phela.

24“Eupša ge moloki a ka tlogela go dira tše di lokilego gomme a thoma go dira tše kgopo, e lego makgapha ohle ao a dirwago ke bakgopo, na o tla fela a phela? Le gatee! Boloki bjohle bjo a bo dirilego bo ka se gopolwe. O tla hwa ka lebaka la go se botege ga gagwe le dibe tša gagwe.

25“Eupša lena le re: ‘Tše Morena a di dirago ga se tša loka.’ Ntheeletšeng, lena setšhaba sa Israele. Kgane tše ke di dirago ga se tša loka? Na tše di sego tša loka ga se tše di dirwago ke lena? 26Ge moloki a tlogela go dira tše di lokilego, a thoma go dira tše kgopo, mme a hwa, o hwa ka lebaka la tše kgopo tše a di dirilego. 27Ge yo kgopo a tlogela go dira dibe mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, o a iphološa. 28O lemoga tše a di dirago mme a tlogela go dira dibe. Ka gona ruri o tla phela, a ka se hwe. 29Gomme lena setšhaba sa Israele le re: ‘Tše Morena a di dirago ga se tša loka.’ Kgane le gopola gore ke nnete tše ke di dirago ga se tša loka? Na tše di sego tša loka ga se tše di dirwago ke lena?

30“Bjale nna, Morena, Mong wa bohle, ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena, setšhaba sa Israele, ka tše a di dirilego. Sokologang le tlogele dibe tšohle tše le di dirago, gore di se le iše tahlegong. 31Lahlang dibe tše le bego le di dira, le beng le dipelo tše difsa le menagano ye mefsa. Ke ka lebaka lang le nyaka go hwa, lena setšhaba sa Israele? 32Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ga ke kgahlwe ke ge motho a ehwa. Ka gona tlogelang dibe tša lena mme le phele.”

19

Mokgoši wa sello

191“Hlaba mokgoši o llele babuši ba Israele o re:

2“Mmago e be e se ge e le tau ya tshadi ditaung!

A patlama le ditau a godiša tawana tša gagwe.

3A lela ye nngwe ya tawana tša gagwe,

ya gola ya ba tau ya lesogana,

ya ithuta go tsoma, ya ba sejabatho.

4Ditšhaba tša kwa ka ga yona,

mme tša e thea ka molete;

tša e goga ka segalanko tša e iša Egepeta.

5Ya re ge e bona gore e paletšwe le lehutšo le fedile,

ya tšea ye nngwe ya ditawana tša yona,

ya e godiša ya ba tau ya lesogana.

6Ya re ge e godile go iphetša,

ya šika le ditau tše dingwe.

Le yona ya ithuta go tsoma,

ya ba sejabatho.

7Ya hlahlamolla dibo tša bona,19:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “hlahlamolla dibo tša bona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ya thuba metse ya bona.

Ge e rora badudi bohle ba naga

ba be ba swarwa ke letšhogo.

8Ditšhaba tša go tšwa dileteng tše di bapelanego

tša bokanela go e hlasela.

Ba e rea ka lelokwa la bona,

ba e tanya ka moleteng.

9Ba e goga ka segalanko

ba e tsenya ka lešakeng,

ba tla ba e iša go kgoši ya Babilonia.

Ba dula ba e letile,

gore go rora ga yona go se sa tsoga

go kwagetše dithabeng tša Israele.

10“Mmago o be a etša morara

wo o bjetšwego kgauswi le moela ka serapeng sa merara.19:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ka serapeng sa merara” Seheberu se re “mading a gago”.

O be o entšwe kudu, o nabile,

ka ge meetse e be e le maphaaphaa.

11Makala a wona a be a tiile,

mme go dirwa melamo ya bogoši ka ona.

Morara woo wa letla go fihla marung;

o bonala ka botelele le makala a wona a mantši.

12Eupša mothotsoko a o tumola a galefile

a o lahlela fase.

Phefo ya bohlabatšatši ya o pontšha,

dikenywa tša wona tša hlohlorega.

Lekala la wona la go tia la omelela,

la bešwa mollong.

13Morara woo bjale o hlabolotšwe wa bjalwa leganateng,

nageng ya lesehla.

14Gwa tsupologa mollo kutung ya morara woo,

wa tšhuma makala le dikenywa.

Ga o sa ne makala a go tia,

a go dira melamo ya bogoši.

“Ke wona mokgoši wa sello, gomme o swanetše go hlabja ka tlhokofalo.”