Sepedi 2000 (NSO00)
16

Jerusalema e bapetšwa le segwebakathobalo

161Morena a ntaele a re: 2“Wena motho wa nama, bontšha Jerusalema tše di šišimišago tše e di dirilego. 3Botša Jerusalema gore Morena, Mong wa bohle, o re go yona:

“ ‘O tšwa lefaseng la Kanana mo o tswaletšwego gona. Tatago e be e le Moamore, mmago e le Mohete. 4Ge o seno belegwa ga go yo a ilego a go ripa kalana, goba a go hlapiša gore o hlweke, goba a go šidila ka letswai, goba a go phuthela ka mašela. 5Ga go yo a ilego a go kwela bohloko a go direla se sengwenyana sa dilo tšeo ka go go šokela. Ge o seno belegwa batswadi ba gago ba ile ba go šišingwa, ba go lahla nageng.

6“ ‘Ya re ge ke feta ka go bona o ragaraga ka gare ga madi a gago. O be o thankgetše madi, eupša ka se go lese o ehwa. 7Ka go godiša bjalo ka semela sa lešoka. Wa gola wa tielela, wa ba wa fihla lehlapong. Wa thoka matswele, wa tšwa le matsa, fela o be o ponapona.

8“ ‘Ya re ge ke feta gape ka bona o le yo a loketšego go nyalwa. Ka go apeša kobo ya ka ka ge o be o le fela, mme ka ikanela wena, ka itlemaganya le wena ka lenyalo, wa ba wa ka.’ ” O realo, Morena, Mong wa bohle.

9“Ke moka ka tšea meetse ka go hlapiša, ka go tloša madi ale. Ka go tlotša ka makhura a mohlware. 10Ka go apeša diaparo tša mebalabala, ka ba ka go rweša dieta tša letlalo le lebotse, le lešela le boletiana hlogong, le seaparo sa silika. 11Ka go hlama ka dikgabišo, ka go apeša maseka matsogong, le dipheta molaleng. 12Ka go rweša lengina la nko, le mangina a ditsebe, le kgare ye botse. 13O be o kgabile ka dikgabišo tša gauta le tša silibera, le diaparo o be o apara tša lešela le boletiana le tša silika ya mebalabala, o eja dinkgwa tša bupi bja mathume, le todi, le makhura a mohlware. Wa ba yo mobotse kudu, wa go ka ba mohumagadi. 14O ile wa tuma ditšhabeng tšohle ka botse bja gago bjo bo phethegilego, ka gobane ke nna yo ke bego ke go dirile gore o be yo mobotse ka mokgwa woo.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

15“Eupša wena o ile wa bota botse bja gago, setumo sa gago sa go fetola sefebe, wa ikgafela go robala le mang le mang yo a fetago.16:15 Seheberu se tlaleletša ka mantšu a mabedi ao go sa tsebjego gabotse gore a ra eng. 16Wa tšea tše dingwe diaparo tša gago tša mebalabala wa kgabiša dintotoma tšeo go tšona o khunamelago medimo ya diswantšho, wa itira sefebe moo.16:16 Seheberu se tlaleletša ka mantšu a mane ao go sa tsebjego gabotse gore a ra eng. 17Wa tšea dikgabišo tša silibera le tša gauta tše ke bego ke go file tšona, wa dira medimo ya diswantšho ye metona ka tšona, mme wa feba le tšona. 18Wa tšea diaparo tšela tša gago tša mebalabala wa di apeša medimo yeo ya diswantšho, wa ba wa neela medimo yeo makhura a mohlware ao ke bego ke go file ona, le seorelo. 19Ke go file dijo – bupi bja mathume, makhura a mohlware, le todi – eupša wena wa di neela medimo yeo ya diswantšho gore e natefelwe ke monkgo wo mobose wa tšona. Go bile bjalo.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

20“Wa ba wa tšea barwa le barwedi ba o bego o mpelegetše bona wa ba hlabela medimo yeo ya diswantšho gore e be dijo tša yona. Kgane bofebe e be e se bobe bjo bogolo, 21ge o bile o direla medimo yeo ya diswantšho sehlabelo ka bana ba ka? 22Ge o be o dira tšeo ka moka tša go šišimiša o itirile sefebe ga se wa ka wa gopola tša bjaneng bja gago – mola o ponapona, o ragaraga ka gare ga madi a gago.”

23Morena, Mong wa bohle, o re: “O yo madimabe! O yo madimabe! O dirile tše mpe tšeo ka moka mme wa tla 24wa ikgobelela dintotoma tša go feba le go khunamela medimo ya diswantšho mapatlelong ohle. 25Mathomong a tsela ye nngwe le ye nngwe o ikgobeletše dintotoma, wa goboša botse bja gago, wa fetlela mofeti yo mongwe le yo mongwe dirope, wa feba le banna ba bantši. 26Wa ba wa feba le Baegepeta, baagišani bale ba gago ba mapele a magolo, wa nthumola ka go atiša bofebe bja gago.

27“Bjale ke emišitše letsogo gore ke go otle le gore ke go fokoletše naga. Ke go gafetše diatleng tša manaba a gago, Bafilista, ba ba bego ba lešwa dihlong ke bofebe bja gago, gore ba dire se ba se ratago ka wena.

28“Ka ge o be o sešo wa kwelela go feba, o ile wa ipapatša go Baasiria. Wa feba nabo, eupša le bona wa se ba kwelele. 29Wa ba wa feba le batho ba Babilonia, naga ya bagwebi, eupša le bona ba se go kgotsofatše.”

30Morena, Mong wa bohle, o re: “Tšohle tše ge o be o di dira o be o di dira o tsogetšwe, o itshwere bjalo ka sefebe se se se nago dihlong. 31Mathomong a tsela ye nngwe le ye nngwe o be o feba, o ikgobeletše dintotoma tša go khunamela medimo ya diswantšho mapatlelong ohle. Eupša wena tefo o be o se na taba nayo, o sa etše segwebakathobalo. 32Mosadi wa seotswa towe! O reng o re o na le monna wa ratana le banna ba šele? 33Etse sa segwebakathobalo ke go fiwa dimpho, eupša wena dimpho o be o di fa dinyatsi tša gago ka moka, o di goketša gore di tle di go robale di etšwa kgole le kgauswi. 34Wena o segwebakathobalo sa mohuta wa sona. Ga go motho yo a go kaladitšego gore o be segwebakathobalo. Ga o lefše, ke wena o ba lefago. Owe, ga o swane le ba bangwe!”

Modimo o tla otla Jerusalema

35Ka gona, wena Jerusalema, sefebe towe, ekwa se Morena a se bolelago:

36Morena, Mong wa bohle, o re: “O ile wa ikapola diaparo wa pepentšha lepono, wa feba le dinyatsi tša gago, wa khunamela medingwana yohle ya gago ya go šišimiša, wa direla medingwana yeo dihlabelo ka bana ba gago. 37Ka lebaka leo, ke tla kgoboketša dinyatsi tšela tša gago ka moka, tšela o bego o ipshina natšo, tšela o bego o di rata, le tšela o bego o di hloile. Ke tla ba tliša go wena ba etšwa kgole le kgauswi, ke moka ka go hlobodiša diaparo gore ba go bonele. 38Ke tla go ahlola ka kahlolo ye e lebanego basadi ba diotswa le ba babolai, ka go otla ka lehu ke befetšwe ke bile ke hufega. 39Ke tla go gafela diatleng tša bona, gomme ba tla thunthunya dintotoma tšeo o febago go tšona, gape o khunamelago medimo ya diswantšho. Ba tla go tšola diaparo, ba go amoga dikgabišo tša gago, mme ba go tlogela o ponapona.

40“Ba tla hlohleletša lekoko gore le go otle; ba tla go bolaya ka maswika, ba ba ba go rathaganya ka ditšhoša tša bona. 41Ba tla tšhuma dintlo tša gago, ba go otla o bonwa ke basadi ka bontši. Ke tla go lahliša bofebe, ka go lahliša le go lefa dinyatsi tša gago. 42Ya ba gona kgalefo ya ka e felago, mme ka se sa tuka bogale. Nka se sa galefa goba ka hufega. 43O lebetše ka mo ke ilego ka go swara ka gona mola o sa le yo mofsa, gomme o nkgalefišitše ka dilo tšohle tšela o bego o di dira. Ke ka lebaka leo ke tlago go otlela tše o di dirilego. A ke re o okeditše ditiro tšohle tša gago tše di šišimišago ka bofebe?” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Ngwana wa tadi o tsebja ka mereto

44Morena o re: “Mang le mang yo a ratago dika, wena Jerusalema, o tla go hlaba ka se se rego: ‘Ngwana wa tadi o tsebja ka mereto.’ 45Le wena o tloga o abetše mmago yo a šišingwago monna wa gagwe le bana. O swana le banabeno ba basadi ba ba šišingwago banna le bana ba bona. Mmagolena e be e le Mohete, tatagolena e le Moamore.

46“Mogolwago ke Samaria ye e lego ka leboa, le metsana ya kgauswi ye e lego barwedi ba yona. Morathwago ke Sodoma ka borwa, le metsana ya kgauswi ye e lego barwedi ba yona. 47Ga se wa ba ekiša fela go tše ba di dirago, le mekgweng ya bona ye e šišimišago o ba ekišitše; sebakanyana o ile wa ba yo mobe le go ba feta mo go tšohle tše o bego o di dira. Ka nakonyana fela o ile wa ikhwetša o dira tše mpe go feta bona.

48“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore Sodoma, morathwago, le metsana ya kgauswi le yona ga se ya ka ya dira tše wena le metsana ya kgauswi le wena le di dirilego. 49Sebe sa ngwaneno, Sodoma, le barwedi ba gagwe e bile makoko le bojagobe le go se šetše – ba be ba sa thuše badiidi le bahloki ka selo. 50Ge ba ikgantšha, ba dira tše di šišimišago ke ile ka ba fediša, bjalo ka ge le wena o tseba gabotse.

51“Samaria ga se ya dira dibe, le ge e le seripagare sa tše di dirilwego ke wena. Wena o dirile tše dintši tša go šišimiša go feta yona. Tšohle tša go šišimiša tše di dirilwego ke wena o di dirile mo banabeno, Samaria le Sodoma, ba ilego ba bonala nke ga ba na molato. 52Bjale ge, inyatše ka ge o emelela banabeno. Ka ge dibe tša gago di šišimiša go feta tša bona, bona ba bonala ba lokile go phala wena. Ka gona, inyatše, o swabe, gobane o dirile nke banabeno ba lokile.”

Sodoma le Samaria di tla buša tša iketla

53Morena o re go Jerusalema: “Ke tla atla Sodoma le metsana ya kgauswi le yona gape, le Samaria le metsana ya kgauswi le yona; le wena ke tla go atla gape, 54gore o inyatše gape o swabele tšohle tše o di dirilego, e be gona go homotša bana bao beno. 55Banabeno, Samaria le Sodoma, gotee le metsana ya kgauswi le bona, ba tla iketla gape, le wena le metsana ya kgauswi le wena le tla iketla gape. 56A ke re o be o phara Sodoma dika mehleng yela ya ge o ikgantšha, 57le ya pele ga ge tše mpe tše o bego o di dira di utollwa? Bjale o swana nayo ge – o lehlapa la Baedomo, le la Bafilista, le la baagišani ba gago ba bangwe ba ba go nyatšago. 58Yo a swanetšego go otlelwa bohlola le tše di šišimišago tše a di dirilego, ke wena.” O realo, Morena.

Kgwerano ya go ya go ile

59Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla go swara ka mo o swanelago ka gona, ka gobane o nyaditše keno yela ya gago go nna, wa tlemologanya lenyalo la ka le wena. 60Eupša ke tla gopola kgwerano ye ke e dirilego nago mola o sa le yo mofsa, gomme ke tla dira kgwerano le wena ya go ya go ile. 61Ke mo o tlago elelwa ka mo o ilego wa dira ka gona, gomme wa inyatša ge ke tšea mogolwago le morathwago ke go fa bona e eba barwedi ba gago, le ge seo e se se nna le wena re dirilego kgwerano ka sona. 62Ke tla tsošološa kgwerano ya ka le wena, gomme o tla tseba gore Morena ke nna. 63E tla re ge ke go swarela diphošo tša gago tšohle, wa gopola mme wa inyatša, wa hlokišwa molomo ge o ipona kgobogo.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

17

Seswantšho ka dintšhu le morara

171Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, hlabela setšhaba sa Israele nyepo, o se botše ka go se swantšhetša. 3Ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ntšhu ye kgolo ya maphego a magolo a matelele le mafofa a mantši a mebalabala e kile ya tla ya kotama dithabeng tša Lebanone. Ya roba kalana ya ka godimodimo ya mosedere. 4Ya kga letlakala la ntlheng la wona ya le iša nageng ya kgwebo, ya le bea motseng wa bagwebi. 5Ke moka ya tšea semelana nageng ya Israele ya se bjala tšhemong ye e nonnego.17:5 Seheberu se tlaleletša ka lentšu le lengwe le go sa tsebjego gabotse gore le ra eng. Ya se bjala bjalo ka motswapitswapi kgauswi le moela wa meetse a mantši. 6Semelana seo sa hloga, sa gola gabotse, ya ba morara, fela wa se golele godimo. Makala a wona a lelalela ntšhung yela, medu yona ya sobelela fase. Ya ba morara, wa hloga dikala le dikalana.

7“Gwa ba le ye nngwe ntšhu ye kgolo ya diphego tše dikgolo le mafofa a mantši. Bjale morara wa medišetša medu ya wona go ntšhu yela, wa lebiša le makala a wona go yona, gore e o nošetše ka meetse a go feta ao a bego a le ka serapeng seo morara o bego o metše ka go sona. 8Eupša morara o be o šetše o bjetšwe ka tšhemong ye e nonnego, kgauswi le moela wa meetse a mantši, gore morara o tle o hloge makala, o enywe, mme e be wo o kgahlišago.

9“Ka gona, nna, Morena, Mong wa bohle, ke a botšiša ke re: Afa morara wo o tla atlega? Na ntšhu ya mathomo e ka se o tumole ka medu, ya hlohlora dikenywa, matlakala ohle a a hlogago a pona? Go o tumola go ka se nyake maatla a mantši goba setšhaba. 10Go bjalwa gona o bjetšwe, eupša na o tla atlega? Na o ka se pone ge o bethwa ke phefo ya bohlabela? Afa o ka se ponele ka moo serapeng se o metšego ka go sona?”

Seswantšho se a hlathollwa

11Morena a re go nna: 12

17:12-15
2 Dikg. 24:15-20
2 Dikr. 36:10-13
“Botšiša setšhaba seo sa dingangele ge eba se tseba se seswantšho seo se se šupago. O ba botše gore kgoši ya Babilonia o ile a tla Jerusalema, a thopa kgoši le bakgomana ba yona a ba iša Babilonia. 13A tšea yo mongwe wa leloko la kgoši, a kwana le yena, mme a mo eniša a re a mmotegele. A tšea le bagolo ba setšhaba ba naga yeo a ba dira mathopša. 14Tšeo o be a di direla gore setšhaba se se sa mo nyatša sa mo tsogela maatla, le gore kwano yeo e hlompšhe. 15Eupša kgoši ya Juda ya mo tsogela maatla mme ya roma batseta Egepeta go yo kgopela gore ba thušwe ka dipere le madira a mantši. Na e ka ba o tla tšwelela? Na wa go dira tše bjalo a ka phonyokga? Na a ka re a tshetše kwano a se otlwe?

16“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore kgoši ya Juda e tla hwela Babilonia, nageng ya kgoši ye e mmeilego kgoši, yona ye a nyaditšego keno ya yona gape a tshetšego kwano ye a e dirilego le yona. 17Ešita le kgoši ya Egepeta ka madira a yona a maatla le bahlabani ba bantši a ka se mo thuše ntweng, ge Bababilonia ba dikanetša Jerusalema ka mokgobo wa mobu le ka dithubamaboto, gore ba tle ba bolaye batho ba bantši. 18O nyaditše keno ya gagwe ka go tshela kwano ye a bego a ikanetše yona. O dirile dilo tše ka moka, gomme bjale a ka napa a se otlwe?”

19Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla mo otlela go nyatša keno ye a nkenetšego yona, le go se phethe tše a kwanego le nna ka tšona. 20Ke tla mo rea ka lelokwa ka mo tanya ka lona. Ke tla mo iša Babilonia ka mo otla gona, ka gobane ga se a mpotegela. 21Bagale ba gagwe ba tla bolawa ka tšhoša, gomme mašaledi a šwalalanyetšwa mathokong ohle. Ke mo le tlago lemoga gore go boletše nna, Morena.”

Morena o tla tsoša setšhaba sa gagwe

22Morena, Mong wa bohle, o re:

“Nna ke tla kga lehlogedi dikaleng tša ka godimodimo tša mosedere wo motelele,

ka roba lekalana la wona le boletiana,

ka le hloma godimo ga thaba ye telele,

ye e phagamego.

23Ke tla le hloma thabeng ye teleletelele ya Israele.

Le tla hloga makala,

la enywa dikenywa,

ya ba mosedere wo mobotse.

Dinonyana tša mehutahuta di tla phela moo

mme tša dula moriting wa makala a wona.

24Mehlare yohle ya naga e tla tseba gore Morena ke nna.

Ke rema mohlare wo motelele,

wo mokopana ka o telefatša.

Ke pontšha mohlare wo motala,

wo o ponnego ka o hlogiša.

Ke realo, nna, Morena,

gomme ke tla phetha bjalo.”

18

Motho o ahlolwa ka ditiro tša gagwe

181Morena a re go nna: 2

18:2
Jer. 31:29
“Na ke seema mang se batho ba felago ba se hlaba ba re:

“ ‘Botatagobana ba lle diterebe tše bodila,

meno gwa šia a bana’?”

3Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke ikana ke le Modimo yo a phelago, gore le ka se sa hlaba seema se mo setšhabeng sa Israele. 4Bophelo bja motho yo mongwe le yo mongwe ke bja ka, bo laolwa ke nna, bja tatagongwana le bja yena ngwana. Motho wa go dira dibe ke yena a tlago hwa.

5“Yo a ratago go phetha thato ya ka ka mehla o sepela ka molao, mme o dira tše di lokilego. 6Ga a je dijo tša didimo tša dithabeng goba a khunamela medingwana ya diswantšho ya Baisraele. Ga a tšhilafatše mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, goba a robala le mosadi yo a bonego kgwedi. 7Ga a gatelele motho; o bušetša moadingwa se moadingwa a bego a beeleditše ka sona; ga a utswetše batho; o fa ba ba swerwego ke tlala dijo, le gona o apeša ba ba se nego diaparo. 8Ga a adime motho tšhelete ka go e tswadiša. O a itshwara gore a se dire tše mpe, gomme tshekong ga a ahlole ka go kgetholla. 9

18:9
Lef. 18:5
Motho yo mobjalo o hlompha melao ya ka gomme o phetha ditaelo tša ka gabotse. O lokile gomme ruri o tla phela.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

10“Eupša motho yo mobjalo a ka no ba le morwa yo e lego mohlakodi le mmolai, yo a dirago se sengwe sa18:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “se sengwe sa” Seheberu ga se kwagale gabotse. dilo ka moka 11tšela tatagwe a sego a ka a di dira. O ja dijo tša didimo tša dithabeng, goba o tšhilafatša mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, 12o gatelela badiidi le bahloki, o a hlakola goba ga a bušetše moadingwa se a mo swaretšego sona. O dira dilo tša makgapha, 13goba o adima batho tšhelete ka go e tswadiša. Na o tla phela? Aowaa, a ka se ke. Ge a dirile makgapha ao gona o tla hwa. E tla be e le moipolai yo a sa llelwego.

14“Morwa yoo le yena a ka ba le morwa yo a bonago dibe ka moka tše tatagwe a bego a di dira, fela yena a se di dire. 15A se je dijo tša didimo tša dithabeng goba a khunamela medingwana ya diswantšho ya Baisraele. A se tšhilafatše mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, 16goba a gatelela motho, goba a se bušetše moadingwa se a mo swaretšego sona. A se hlakole batho, eupša a fa ba ba swerwego ke tlala dijo, le gona a apeša ba ba se nego diaparo. 17A itshwara gore a se dire tše mpe,18:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “A itshwara gore a se dire tše mpe”. Lebelela le temana 8. Seheberu se re “A se gatelele modiidi”. le gona a se adime motho tšhelete ka go e tswadiša. A latela melao ya ka a ba a phetha le ditaelo tša ka. A ka se hwe ka lebaka la bokgopo bja tatagwe, eupša ka nnete o tla phela. 18Tatagwe yena o be a gatelela batho, a bile a ba hlakola,18:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a bile a ba hlakola” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme a dira batho ba gabo tše mpe. Ka gona o tla hwa ka lebaka la tša gagwe dibe.

19“Eupša lena le a botšiša le re: ‘Na morwa yo o reng a sa otlwe ka lebaka la dibe tša tatagwe?’ Ke ka lebaka la gore morwa yo o be a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago. O be a phetha melao ya ka mme a e latela; ka lebaka leo ruri o tla phela. 20

18:20
Doit. 24:16
Go tla hwa yo a dirago dibe. Morwa wa motho a ka se otlwe ka lebaka la dibe tša tatagwe, goba tatagomotho a otlwa ka lebaka la dibe tša morwagwe. Moloki o tla putsetšwa boloki bja gagwe, le yo kgopo o tla otlelwa bokgopo bja gagwe.

21“Ge yo kgopo a ka tlogela dibe tša gagwe tšohle, mme a phetha melao ya ka, ge a ka dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, a ka se hwe; ruri, o tla phela. 22O tla lebalelwa dibe tša gagwe ka moka; o tla phela ka ge a dirile tše di lokilego. 23Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Kgane le gopola gore ke kgahlwa ke lehu la yo kgopo? Aowaa, ke kgahlwa ke ge a ka tlogela ditsela tše mpe mme a phela.

24“Eupša ge moloki a ka tlogela go dira tše di lokilego gomme a thoma go dira tše kgopo, e lego makgapha ohle ao a dirwago ke bakgopo, na o tla fela a phela? Le gatee! Boloki bjohle bjo a bo dirilego bo ka se gopolwe. O tla hwa ka lebaka la go se botege ga gagwe le dibe tša gagwe.

25“Eupša lena le re: ‘Tše Morena a di dirago ga se tša loka.’ Ntheeletšeng, lena setšhaba sa Israele. Kgane tše ke di dirago ga se tša loka? Na tše di sego tša loka ga se tše di dirwago ke lena? 26Ge moloki a tlogela go dira tše di lokilego, a thoma go dira tše kgopo, mme a hwa, o hwa ka lebaka la tše kgopo tše a di dirilego. 27Ge yo kgopo a tlogela go dira dibe mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, o a iphološa. 28O lemoga tše a di dirago mme a tlogela go dira dibe. Ka gona ruri o tla phela, a ka se hwe. 29Gomme lena setšhaba sa Israele le re: ‘Tše Morena a di dirago ga se tša loka.’ Kgane le gopola gore ke nnete tše ke di dirago ga se tša loka? Na tše di sego tša loka ga se tše di dirwago ke lena?

30“Bjale nna, Morena, Mong wa bohle, ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena, setšhaba sa Israele, ka tše a di dirilego. Sokologang le tlogele dibe tšohle tše le di dirago, gore di se le iše tahlegong. 31Lahlang dibe tše le bego le di dira, le beng le dipelo tše difsa le menagano ye mefsa. Ke ka lebaka lang le nyaka go hwa, lena setšhaba sa Israele? 32Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ga ke kgahlwe ke ge motho a ehwa. Ka gona tlogelang dibe tša lena mme le phele.”