Sepedi 2000 (NSO00)
9

Jerusalema e a otlwa

91Ka kwa Morena a goelela a re: “Etlang mo, lena baotli ba motse. Le tle le swere dibolao tša lena.”

2Ka bona go etla banna ba ba selelago ba etšwa lesorong la ka godimo la ka leboa la Tempele, mongwe le mongwe a swere sebolao. Ba be ba na le monna yo mongwe yo a bego a apere diaparo tša lešela, a lekeleditše tša go ngwala lethekeng. Ba fihla ba ema kgauswi le aletare ya mphiri.

3Gwa rotoga letago la Modimo wa Israele le etšwa go bakerubi, mo le bego le le gona, mme la fetela mojakong wa Tempele. Morena a bitša monna yola wa go apara diaparo tša lešela, wa go lekeletša tša go ngwala lethekeng, a re: 4

9:4
Kut. 7:3
9:4
14:1
“Sepela le motse wohle wa Jerusalema, mme bohle ba ba nyamilego gape ba tshwenyegilego ka lebaka la tšohle tše di šišimišago tše di dirwago mo motseng, o tšame o ba swaya sefapano phatleng.”

5Ka kwa Morena a re go banna bale ba bangwe: “Mo lateleng ge a sepela le motse mme le gagare batho. Le se ke la babalela motho, le se gaugele motho. 6Le gagare bakgalabje le masogana le makgarebe le basadi le bana, eupša yo a swailwego yena le se mo dire selo. Le thome gona mo Tempeleng ya ka.” Ka gona ba thoma ka bagolo ba setšhaba ba ba bego ba eme pele ga Tempele.

7Morena a re go bona: “Tšhilafatšang Tempele. Tlatšang dikgoro tša yona ka ditopo. Thomang!” Ba napa ba thoma go bolaya batho mo motseng.9:7 “Thomang ... motseng.” goba “Eyang le thome go bolaya batho mo motseng!”

8Ge ba le gare ba gagara batho, nna ke be ke šetše ke nnoši. Ka itahlela fase ka sefahlego, ka goelela ka re: “Morena, Mong wa bohle, na e ka ba o befeletšwe Jerusalema mo e lego gore o yo bolaya yo mongwe le yo mongwe yo a šetšego mo Israele?”

9Yena a mphetola a re: “Molato wa batho ba Israele le ba Juda ke wo mogolo e le ruri. Naga ya bona e tletše dipolao, le motseng wa Jerusalema ga go latelwe toka. Ba re nna Morena ke furaletše naga ya bona, le gona ga ke ba bone. 10Eupša nna nka se ba babalele goba ka ba gaugela; ke tla ba otlela tše ba di dirilego.”

11Ya ba gona monna yola wa go apara diaparo tša lešela, wa go lekeletša tša go ngwala lethekeng, a boago a tlile go begela Morena a re: “Ke phethile ditaelo tša gago.”

10

Letago la Morena le tloga Tempeleng

101

10:1
Hes. 1:26
Kut. 4:2
Ge ke sa lebeletše ka bona se nkego setulo sa bogoši se se dirilwego ka magakabje a botala bja legodimo se le ka godimo ga leratadima le le okametšego dihlogo tša bakerubi. 2
10:2
Kut. 8:5
Morena a re go monna yola wa go apara diaparo tša lešela: “Tsena ka mola mokgahlo ga maotwana ka fase ga bakerubi o ntšhe magala ka diatla mokgahlo ga bona. O name o a gaše godimo ga motse.”

Ke ile ka mmona ge a tsena. 3Bakerubi bale ba be ba eme ka borwa bja Tempele ge a tsena, gomme leru la tlala kgoro ya ka gare. 4Letago la Morena la rotoga le etšwa go bakerubi bale la fetela mojakong wa Tempele. Leru lela la tlala Tempele, gomme kgoro ya tlala letago la Morena. 5Modumo wa diphego tša bakerubi bale wa kwagala le ka kgorong ya ka ntle. O be o kwagala bjalo ka lentšu la Modimo Ramaatlaohle.

6Ya re ge Morena a laela monna yola wa go apara diaparo tša lešela go tšea mollo mokgahlo ga maotwana le mokgahlo ga bakerubi, monna yoo a tsena mme a ema ka thoko ga leotwana le lengwe. 7Mokerubi o tee a obeletša seatla ka mollong a le gare ga bakerubi ba bangwe, a tšea magala a mangwenyana a a tšhela ka diatleng tša monna yola wa go apara diaparo tša lešela. Monna yoo a tšea magala ale a tloga.

8Ka fase ga lephego le lengwe le le lengwe la mokerubi go be go bonala selo se nkego ke seatla sa motho. 9-10

10:9-13
Hes. 1:15-21
Ka ba ka bona le maotwana a mane a go swana, kgauswi ga mokerubi yo mongwe le yo mongwe go na le leotwana. Maotwana ao a be a phadima bjalo ka magakabje, gomme le lengwe le le lengwe le tsenane le le lengwe ka bogare. 11Maotwana ao ge a sepela a be a kgona go thwethwela ka mathoko ka mane a sa retologe. Mo go lebilego leotwana la ka pele a mangwe a be a le latela ntle le go retologa. 12
10:12
Kut. 4:8
Mo gohle mebeleng ya bakerubi le mekokotlong le diatleng le diphegong le maotwaneng ka mane ba be ba tletše mahlo. 13Maotwana ao ka kwa go thwe ke “maotwanasesedi”.

14

10:14
Hes. 1:10
Kut. 4:7
Mokerubi yo mongwe le yo mongwe o be a na le difahlego tše nne. Sa mathomo e be e le sa mokerubi, sa bobedi e le sa motho, sa boraro e le sa tau, gomme sa bone e le sa ntšhu. 15Bakerubi bao ba rotoga. E be e le tšona diphedi tšela ke bego ke ile ka di bona kua nokeng ya Kebara. 16Ge bakerubi ba sepela, maotwana ale a be a sepela nabo. Ge ba phurolla diphego gore ba fofe, maotwana le ona a be a kukega nabo. 17Ge ba ema, maotwana a be a ema, ge ba fofa, maotwana a be a kukega nabo, ka gore diphedi tšeo di be di a laola.

18Ke moka letago la Morena la tloga mogatong wa mojako wa Tempele la fihla la ema ka godimo ga bakerubi. 19Bakerubi ba phurolla diphego ba fofela godimo nna ke ba lebeletše, gomme maotwana a kukega nabo. Ba fihla ba ema lesorong la ka bohlabela la Tempele ya Morena, gomme letago la Modimo wa Israele la ba ka godimo ga bona. 20E be e le tšona diphedi tšela ke bego ke ile ka di bona ka fase ga Modimo wa Israele kua nokeng ya Kebara. Ka lemoga gore ke bakerubi.

21Mokerubi yo mongwe le yo mongwe o be a na le difahlego tše nne, le diphego tše nne, le selo se nkego ke seatla sa motho ka fase ga lephego le lengwe le le lengwe. 22Difahlego tša bona di be di no swana le difahlego tšela10:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “difahlego tšela” Seheberu se re “difahlego tšela le bona”. ke bego nkile ka di bona kua nokeng ya Kebara. Mokerubi yo mongwe le yo mongwe o be a sepela a eya kua a lebeletšego gona.

11

Baetapele ba Israele ba tla otlwa

111Moya wa Morena wa nkuka wa nkiša lesorong la ka bohlabela la Tempele le le lebeletšego bohlabatšatši. Gona moo lesorong ka bona banna ba masome a mabedi le ba bahlano. Mo go bona go be go na le Jaasania, morwa wa Asure, le Pelatia, morwa wa Benaya, bona baetapele ba babedi ba setšhaba.

2Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, banna ba ba lakana ka tše mpe, le gona ba fora batho mo motseng. 3Ba re: ‘Ga sešo ya ba nako ya go aga.11:3 “Ga sešo ya ba nako ya go aga.” goba “A ke re re kgauswi le go aga?” Motse wo ke pitša, mme rena re nama.’ 4Bjale ge, wena motho wa nama, ba porofete! Ba porofete!”

5Ke ge ke tsenwa ke moya wa Morena, gomme Morena a ntaela gore ke botše setšhaba sa Israele ke re: “Morena o re: Ke tseba se le se bolelago le se le se naganago. 6Le bolaile batho ba bantši mo motseng mo e lego gore mekgotheng ke ditopo fela.

7“Ka gona, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Motse wo ke pitša ka nnete, mme ditopo tša bao le ba rapaladitšego mo go wona ke yona nama. Ke tla le leleka mo motseng! 8Le tšhaba tšhoša, mme nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla le romeletša banna ba le hlasela ka ditšhoša. 9Ke tla le leleka mo motseng, ka le gafela diatleng tša bašele. Ke tla le otla 10la bolawa ka tšhoša mellwaneng ya naga ya gabolena. Ke gona le tlago tseba gore Morena ke nna. 11Motse wo e ka se be pitša, le lena le ka se be nama ye e lego ka pitšeng yeo. Ke tla le otla mellwaneng ya naga ya gabolena. 12Ke gona le tlago tseba gore ke nna Morena yo le sego la phetha melao le ditaelo tša gagwe, eupša ditlwaedi tša ditšhaba tše di bapilego le lena tšona la di latela.”

13Ya re ge ke sa porofeta, Pelatia, morwa wa Benaya, a hwa. Ka itahlela fase ka sefahlego, ka hlaba mokgoši ka re: “Jonna, Morena, Mong wa bohle! Na e ka ba o tlilo fediša mašaledi a Israele?”

Tše Modimo a di holofeditšego mathopša

14Morena a bolela le nna a re: 15“Wena motho wa nama, badudi ba Jerusalema ba bolela ka banabeno, le meloko yeno, le Baisraele ka moka ba re: ‘Ba tlogile ba ile kgole le Morena, gomme naga ye e filwe rena.’

16“Bjale ge, botša mathopšakawena gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke nna ke ba rometšego kgole ditšhabeng, ka ba šwalalanya le dinaga tše dingwe. Le ge go le bjalo, ke ile ka ba bjalo ka lefelo le lekgethwa go bona dinageng tše ba ilego go tšona.

17“Ka gona o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke tla le kgoboketša ka le ntšha ditšhabeng le dinageng tše le šwalalanyeditšwego go tšona, ka le bušetša naga ya Israele. 18Ge ba boa ba tla lahla medingwana le ditlwaedi tšohle tša go šišimiša mo nageng. 19

11:19-20
Hes. 36:26-28
Ke tla ba fa dipelo tše difsa le menagano ye mefsa. Ke tla ba amoga dipelo tša bona tše thata, ka ba fa dipelo tše boleta. 20Ke mo ba tlago phetha melao le ditaelo tša ka ka moka ka potego. E tla ba setšhaba sa ka, nna ka ba Modimo wa bona. 21Eupša bao ba ratago go khunamela medingwana ya bona ba phetha le ditlwaedi tša bona tša go šišimiša, ke tla ba otlela tše ba di dirilego. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

Letago la Modimo le tlogela Jerusalema

22

11:22-23
Hes. 43:2-5
Bakerubi bale ba thoma go fofa, gomme maotwana ale a kukega nabo. Letago la Modimo wa Israele la ba ka godimo ga bona. 23Letago la Morena la tlogela motse la ya thabeng ye e lego ka bohlabela bja wona. 24Moo ponong moya wa Modimo o ile wa nkuka wa mpušetša go mathopša kua Babilonia. Ke moka pono yeo ya timelela, 25gomme ka botša mathopša tšohle tše Morena a bego a mpontšhitše tšona.