Sepedi 2000 (NSO00)
7

71Morena a re: “Bjale tseba ke tla go dira gore o be bjalo ka Modimo go kgoši, gomme Arone, morwarrago, o tla bolela naye a le bjalo ka moprofeta wa gago. 2Wena o botše Arone ka moka tše ke go laelago tšona, gomme yena o tla botša kgoši gore a lese Baisraele ba tšwe mo nageng ye. 3-4

7:3
Dit. 7:36
Fela nna ke tla thatafatša pelo ya kgoši, mme a ka se go theeletše, le ge nka atiša mehlolo ya ka mo nageng ya Egepeta. Ke moo ke tlago swara Egepeta ka diatla ka e tlišetša kotlo ye šoro, mme ka ntšha dikgoro tša setšhaba sa ka nageng ye. 5Baegepeta bona ba tla tseba gore ke nna Morena ge ke ba emela ka maoto, mme ke ntšha Baisraele go bona.”

6Moshe le Arone ba dirile ka mo Morena a ba laetšego ka gona. 7Moshe o be a na le mengwaga ye masome a seswai, Arone yena a na le ye masome a seswai le metšo ye meraro ge ba bolela le kgoši.

Lepara la Arone

8Morena o rile go Moshe le Arone: 9“Ge kgoši a ka re le dire mohlolo, o botše Arone gore a tšee lepara la gagwe a le lahlele fase dinaong tša kgoši, gomme le tla fetoga noga.” 10Ke gona Moshe le Arone ba ilego go kgoši mme ba dira ka moo Morena a ba laetšego ka gona. Arone a lahlela lepara la gagwe fase pele ga kgoši le bakgomana ba gagwe, mme la fetoga noga. 11Ke moo kgoši a biditšego dihlalefi le didupe le boramaselamose, mme ka maselamose a bona le bona ba dira bjalo. 12Yo mongwe le yo mongwe wa bona a lahlela lepara la gagwe fase, mme la fetoga noga. Eupša lepara la Arone la metša a bona. 13Kgoši a fela a thatafetše pelo, a gana go theeletša Moshe le Arone, gwa ba bjalo ka ge Morena a boletše.

Mašula a wela Egepeta

Madi

14Ke moo Morena a rilego go Moshe: “Kgoši e retetše pelo mme e gana go lesa setšhaba se sepela. 15Sepela o gahlane le yena e sa le ka meso ge a theogela nokeng ya Naele. O tšee lepara la gago lela la go fetoga noga, gomme o mo letele lekoribeng la noka. 16O re go yena: ‘Morena, Modimo wa Baheberu, o nthomile go go botša gore o lese setšhaba sa gagwe se sepele, gore se yo mo khunamela lešokeng. Fela go fihlela bjale o ganne. 17

7:17
Kut. 16:4
Bjale, Morena o re o tla tseba gore yena ke yena mang ka seo a tlago se dira. Šedio ge, ke tlile go itia meetse a noka ye ka lepara le, gomme meetse a tla fetošwa madi. 18Dihlapi di tla hwa mme noka ya nkga mo e lego gore Baegepeta ba ka se sa kgona go nwa meetse a yona.’ ”

19Morena a re go Moshe: “Laela Arone gore a tšee lepara la gagwe a le lobalatše ka godimo ga meetse a Egepeta: ka godimo ga dinoka le mekero le megobe ka moka. Meetse ohle a tla fetoga madi, gomme nageng ka moka go tla ba le madi, ešita le magopong le meeteng.”

20Moshe le Arone ba ile ba dira ka mo Morena a ba laetšego ka gona. Ba le pele ga kgoši le bakgomana Arone a emiša lepara la gagwe a itia meetse a noka, mme meetse ohle a noka a fetoga madi. 21Dihlapi tša ka nokeng tša hwa, gwa šala go nkga go re phu mo Baegepeta ba ilego ba šitwa go nwa nokeng. Nageng ka moka ya Egepeta gwa ba madi.

22Eupša boramaselamose ba kgoši le bona ba dira sona seo ka maselamose a bona, pelo ya kgoši ya thatafalela go ya pele. Gwa phethagala le le boletšwego ke Morena, kgoši ya gana go theeletša Moshe le Arone. 23A napa a retologa a ipoelela mošate, gomme le tšona tšeo tša se mo tsene. 24Baegepeta ka moka ba epa didiba tša meetse a go nwa lebopong la noka, gobane ba be ba šitwa ke go nwa meetse a ka nokeng.

25Go ile gwa feta matšatši a a šupago ka morago ga ge Morena a iteile meetse a noka.

Digwegwe

26Ya ba gona Morena a rego go Moshe: “Yaa go kgoši o mmotše gore Morena o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamele. 27Ge o gana ke tla otla naga ya gago ka go e tlatša digwegwe. 28Noka ya Naele e tla re go tlala digwegwe tša ba tša pharuma tša tšwa ka nokeng, tša rotogela ntlong ya mošate, tša tsenelela phapošing ya gago, le godimo ga malao a gago, le nywakong ya bakgomana ba gago le ya setšhaba sa gago, ešita le dibešong le ka dipitšeng. 29Di tla pharumela godimo ga gago le setšhaba sa gago le bakgomana ba gago ka moka.’ ”

8

81Morena a re go Moshe: “Botša Arone a phagamiše lepara la gagwe ka godimo ga dinoka le mekero le megobe ka moka, gomme a dire gore digwegwe di rotoge di tlale naga ya Egepeta.” 2Ke mo Arone a phagamišitšego lepara ka godimo ga meetse ohle, mme digwegwe tša unyologa tša tlala naga. 3Eupša boramaselamose ba diriša maselamose a bona, mme le bona ba dira gore digwegwe di rotogele nageng.

4Kgoši ya bitša Moshe le Arone, ya re go bona: “Rapelang Morena gore a tloše digwegwe tše, mme nna ke tla lesa setšhaba gore se sepele se yo direla Morena dihlabelo.”

5Moshe a mo fetola a re: “Ke tla thabela go go rapelela. Wena bea nako mme ke tla go rapelela, ka rapelela le bakgomana ba gago le setšhaba sa gago gore o ikhutše digwegwe, go se ke gwa šala le se tee nageng ge e se ka nokeng ya Naele.”

6Kgoši ya mo fetola ya re: “O nthapelele ka moswane.”

Moshe a re: “Ke tla dira ka moo o kgopelago, ke moo o tlago tseba gore ga go na le modimo yo a swanago le Morena Modimo wa rena. 7Wena le bakgomana ba gago le setšhaba sa gago le tla ikhutša digwegwe, gomme go ka se šale le se tee ge e se ka nokeng ya Naele.”

8Ke moo Moshe le Arone ba tlogilego pele ga kgoši, gomme Moshe a llela Morena gore a tloše digwegwe tšeo a bego a di rometše go kgoši. 9Morena o ile a dira ka moo Moshe a kgopetšego, gomme digwegwe ka nywakong le malapeng le mašemong tša hwa gai. 10Baegepeta ba di bokela ya ba dintotomatotoma, naga ya šala e nkga e re hang. 11Ge kgoši e bona gore digwegwe di hwile, ya retela pelo gape, bjalo ka ge Morena a boletše, gomme ya gana go theeletša Moshe le Arone.

Menang

12Morena a laela Moshe a re: “Botša Arone gore a itie mobu ka lepara la gagwe, gomme lerole nageng ya Egepeta ka moka le tla fetoga menang.” 13Ke moo Arone a iteilego mobu ka lepara la gagwe, gomme lerole ka moka la naga ya Egepeta la fetoga menang, ya bokanela batho le diphoofolo. 14Boramaselamose ba leka go diriša maletlana a bona go dira menang, eupša ba palelwa. Menang ya tsenelela mo gohle, 15

8:15
Luk. 11:20
boramaselamose ba re go kgoši: “Tše ke ditiro tša Modimo.” Fela pelo ya kgoši ya thatafala bjalo ka ge Morena a boletše, gomme a gana go theeletša Moshe le Arone.

Diboba

16Morena a re go Moshe: “Ka la ka moswane o tsogele o yo letela kgoši ge a eya nokeng, gomme o mmotše o re Morena o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamela. 17Eupša ge o ka gana se sepela, ke tla go otla ka go go romela diboba, wena le bakgomana ba gago le setšhaba sa gago. Dintlo tša Baegepeta di tla tlala diboba, gomme fase e tla ba legogwa la tšona fela. 18Fela ke tla šikologa selete sa Goshene mo go dulago setšhaba sa ka, gore kua ntshe go se be le diboba, gore o tle o lemoge gore nna, Morena, ke nna ke šomago nageng ye. 19Setšhaba sa ka le sa gago nka se di sware go swana.8:19 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “nka se di sware go swana” Seheberu se re “nka se di phološe”. Mohlolo wo o tla direga ka la ka moswane.’ ” 20Morena a romela metšhitšhi ye megolo ya diboba mošate le mantlong a bakgomana ba mošate. Diboba tša lobiša naga ka moka ya Egepeta.

21Ke moka kgoši a bitša Moshe le Arone, gomme a re go bona: “Sepelang le ye go direla Modimo wa lena dihlabelo mo nageng ye.”

22Moshe a mo fetola a re: “Go ka se loke go dira ka mokgwa woo, ka gobane Baegepeta ba tla bona e le bohlola ka diruiwa tše re tlago di hlabela Modimo wa rena. Ge re ka dira dihlabelo ka diruiwa tše di iletšwago ke Baegepeta bona ba re lebeletše, a ba tla se re bolaye ka maswika? 23Re swanetše go sepela leeto la matšatši a mararo re tšwele lešokeng go direla Morena Modimo wa rena dihlabelo ka moo a re laetšego ka gona.”

24Kgoši ya re: “Ke tla le lesa la sepela la yo direla Morena Modimo wa lena dihlabelo kua lešokeng, fela le se ke la sepelela kgole kudu. Le nthapeleleng.”

25Moshe a mo fetola a re: “Gona bjale ge ke seno tloga fa, ke tla rapela Morena gore ka la ka moswane diboba di tlogele kgoši le bakgomana ba yona le setšhaba sa yona. Fela kgoši a se ke a re fora gape ka go thibela setšhaba go ya go direla Morena dihlabelo.”

26Moshe a tloga pele ga kgoši a ya go rapela, 27gomme Morena a dira ka moo Moshe a kgopetšego ka gona. Diboba tša tlogela kgoši le bakgomana ba yona le setšhaba sa yona; gwa se šale le seboba se tee! 28Fela le ka wona mohla woo kgoši o ile a thatafatša pelo, mme a gana gape go lesa setšhaba se sepela.

9

Diruiwa di a hwa

91Morena a re go Moshe: “Yaa go kgoši o e botše gore Morena, Modimo wa Baheberu, o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamela. 2Ge o gana go ba lesa ba sepela, o fela o ba swareletše, 3ke tla otla diruiwa tša gago ka moka ka bolwetši bjo bošoro: dipere, dipokolo, dikamela, dikgomo le dihuswane tša gago. 4Nka se sware diruiwa tša Baisraele le tša Baegepeta go swana, mme le se tee seruiwa sa Baisraele se ka se hwe. 5Nna, Morena, ke beile letšatši la ka moswane gore e be la go phethagatša taba ye.’ ”

6Ka la ka moswane Morena a dira ka moo a bego a boletše, mme diruiwa ka moka tša Baegepeta tša hwa, eupša mo go tša Baisraele gwa se hwe le e tee. 7Kgoši ya botšiša ka seo se diregilego, mme ya botšwa gore ga go na le seruiwa se tee sa Baisraele se se hwilego. Eupša a fela a retetše pelo, a gana go lesa setšhaba se sepela.

Dišo

8Morena a re go Moshe le Arone: “Gamarang magoswi a mošidi leubelong, gomme Moshe a o gaše moyeng pele ga kgoši. 9Mošidi o tla tšitlana le naga ya Egepeta bjalo ka lerole, gomme nageng ka moka wa ntšha batho le diphoofolo dišo tše di pherilego.” 10

9:10
Kut. 16:2
Ka gona ba gamara mošidi, ba ya ba ema pele ga kgoši. Moshe a gaša mošidi moyeng, gomme mošidi wa tšitlana wa tšama o ntšha batho le diphoofolo dišo tše di pherago. 11Boramaselamose ba šitwa go tšea kgang le Moshe ka ge le bona ba be ba tšwile dišo bjalo ka Baegepeta ka moka. 12Fela Morena a thatafatša pelo ya kgoši, gomme kgoši a se ke a theeletša Moshe le Arone, bjalo ka ge Morena a boditše Moshe.

Sefako

13Morena a re go Moshe: “Ka la ka moswane goseng o ye o eme pele ga kgoši, o mmotše gore nna, Morena, Modimo wa Baheberu, ke re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamela. 14Lehono nka se otle bakgomana ba gago le setšhaba sa gago fela, ke tla itia le wena hlogo, gore o tle o tsebe gore ga go yo a swanago le nna lefaseng ka moka. 15Bjale mola ke be ke ile ka emišetša letsogo la ka go otla wena le setšhaba sa gago ka bolwetši, nkabe ke go feleleditše sa ruri. 16

9:16
Bar. 9:17
Fela ke go lesitše wa phela gore ke tle ke go bontšhe maatla a ka, le gore leina la ka le tle le tsebege lefaseng ka moka. 17Eupša wena o sa ikgogomoša, o gana go lesa setšhaba sa ka sa sepela. 18Ka la ka moswane ka yona nako ye ke tla neša sefako se se šiišago, seo Egepeta e sa lego e eba gona se sego sa ka sa na. 19Bjale ntšha taelo ya gore diruiwa tša gago le tšohle tše di lego kua nageng di šireletšwe. Sefako se tla rothotha batho le diphoofolo tše di sego tša šireletšwa nageng, tša hwa ka moka.’ ” 20Bakgomana ba bangwe ba kgoši ge ba ekwa taba ye ya Morena ba ile ba boifa, ba tliša makgoba a bona le diruiwa tša bona, ba di tšhabišetša ka mantlong mo go šireletšegilego. 21Ba bangwe bona ba se ke ba šetša tshebotšo ya Morena, ba tlogela makgoba a bona le diruiwa tša bona kgakala.

22Ke moka Morena a re go Moshe: “Emišetša letsogo la gago leratadimeng, ke gona sefako se tlago na nageng ka moka ya Egepeta; se tla rothotha batho, diphoofolo le dibjalo ka moka mašemong.” 23Ka gona Moshe a emišetša lepara la gagwe leratadimeng – Morena a romela ledumaedi le sefako, tladi ya ratha fase. Morena a theoša 24

9:24
Kut. 8:7
16:21
sefako se se šiišago, le dikgadima tša thalaganya. E bile ledimo le le šiišago le Egepeta e sa lego e eba gona e sego ya ka ya le bona. 25Nageng ka moka ya Egepeta sefako sa rothotha se sengwe le se sengwe se se bego se le kgakala, batho le diphoofolo ka moka. Sa rothotha dibjalo ka moka mašemong, sa roba mehlare ka moka. 26Selete sa Goshene sona, moo go bego go dula Baisraele, e bile sona se nnoši moo sefako se ilego sa se ne.

27Kgoši a bitša Moshe le Arone, a re go bona: “Lehono gona ke sentše; Morena ga a na phošo, ba ba nago le phošo ke nna le setšhaba sa ka. 28Rapelang Morena; ge e le ledumaedi le sefako tšona re di bone go lekane. Ke tla le lesa le sepele; ga le a swanela go hlwa le dutše le rena mo.”

29Moshe a re go yena: “Ge ke seno tšwa mo motseng wo, ke tla emiša diatla ka rapela Morena. Dikgadima di tla homola, le sefako se tla kgaotša; ke moo o tlago lemoga gore lefase ke la Morena. 30Fela ke a tseba gore wena le bakgomana ba gago ga se la tšwe le boifa Morena Modimo.”

31Leokodi le garase di ile tša rothothelwa fase, gobane garase e be ya butšwa gomme leokodi le khukhuša. 32Ge e le korong yona e ile ya se ke ya senyega, ka gobane e butšwetša morago.

33Moshe a tloga go kgoši, a tšwa motseng, a napa a emiša diatla a rapela Morena. Dikgadima le sefako tša kgaotša, le pula ya khula. 34Ge kgoši e bona go khudile ya senya gapegape. A retela pelo, yena le bakgomana ba gagwe. 35Kgoši a thatafatša pelo, a gana go lesa Baisraele ba sepela, bjalo ka ge Morena a boletše ka Moshe.