Sepedi 2000 (NSO00)
5

Moshe le Arone pele ga kgoši ya Egepeta

51Ke gona Moshe le Arone ba ilego go kgoši ya Egepeta ba re go yena: “Morena, Modimo wa Baisraele, o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se ye go ntirela monyanya lešokeng.’ ”

2Kgoši a ba botšiša a re: “Morena ke mang yo nkago ba ka mo theeletša, ka lesa Baisraele ba sepela? Nna Morena ga ke mo tsebe; ka gona nka se lese setšhaba sa Israele se sepela.”

3Bona ba re: “Modimo wa Baheberu o ikutolotše go rena. Anke o re dumelele re sepele leeto la matšatši a mararo re tšwele lešokeng go yo direla Morena Modimo wa rena dihlabelo, gore a se tlo re otla ka dinkhu goba ka ntwa.”

4Kgoši ya re go Moshe le Arone: “Le reng le tlogediša batho modiro wa bona? A makgoba ao a boele modirong! 5Lena batho tenang le šetše le ntšifetše go feta Baegepeta. Gomme bjale le nyaka go ba lesiša mošomo!”

Baisraele ba a thatafalelwa

6Ka lona letšatši leo kgoši a laela bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba ba Baegepeta le dintona tša Baisraele a re: 7“Le se hlwe le efa batho ditlhaka ge ba dira ditena bjalo ka mehleng, eupša batho bona ka bobona ba itopele ditlhaka. 8Palo ya ditena yona le ba beele ya go lekana le ya pele, ba se fokoletšwe le ka setena se tee! Ke dibodu, ke ka lebaka leo ba felago ba ntlhodia ba re ke ba lese ba yo direla Modimo wa bona dihlabelo! 9Gapeletšang banna ba go šoma go fetiša, le gona le ba swareleleng gore ba se ke ba ba le sebaka sa go theeletša mabarebare a maaka.”

10Bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba le dintona tša Baisraele ba tšwa ba ya go Baisraele ba re: “Kgoši o re a ka se hlwe a le fa ditlhaka. 11Sepelang le yo itopela tšona mo le ka di hwetšago gona, fela modiro wa lena wona o ka se fokotšwe.” 12Ka gona batho ba phatlalala le naga ya Egepeta ba tsoma dikutwana go di diriša bjalo ka ditlhaka. 13Bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba ba Baegepeta ba phegelela go ba diriša ditena tše di lekanago le tšela ba bego ba di dira ka letšatši mola ba sa fiwa ditlhaka. 14Ba itia dintona tša Baisraele tše ba bego ba di beile baokamedi ba bašomi, ba fela ba ba botšiša ba re: “Le reng le šitwa go dira ditena bjalo ka pele?”

15Dintona tša ba tša ya go kgoši tša mo llela tša re: “O re direlang ka mokgwa wo, rena bahlanka ba gago? 16Ga re fiwe ditlhaka, eupša re sa laelwa gwa thwe: ‘Dirang ditena!’ Šefa bjale re a otlwa, e le gore molato ke wa batho ba gago.”

17Kgoši ya ba fetola ya re: “Le dibodu, ga le rate go šoma, ke ka lebaka leo le nkgopelago gore ke le lese le yo direla Morena wa lena dihlabelo. 18Tlogang mo le boeleng mošomong! Le ka se ke la fiwa ditlhaka, fela le swanetše go dira ditena tša palo ya mola pele.” 19Dintona tša lemoga gore bjale gona di wetše bothateng ge di botšwa gore di swanetše go dira ditena tša palo ye e lekanago le ya mola pele letšatši ka letšatši.

20Ge ba boa ba gahlana le Moshe le Arone bao ba bego ba ba letetše, ba re go bona: “Morena o bone se le se dirilego mme o tla le otla ka ge le dirile gore kgoši le bakgomana ba yona ba re hloye. Le ba buletše tsela ya go re bolaya.”

Moshe o llela Modimo

21Moshe a napa a itebanya le Modimo gape a re: “Mong wa ka, o reng o hlokofatša setšhaba se? O be o reng o nthomela fa? 22Go tloga mohlang wola ka go ya go kgoši ke romilwe ke wena, kgoši o napile o hlokofatša setšhaba se. Gomme wena, Morena, ga se wa dira selo go hlakodiša setšhaba sa gago!”

6

61Ke moo Morena a rilego go Moshe: “Bjale ke gona o tlago bona se ke tlago se dira kgoši. Ke tla mo gapeletša go lesa setšhaba sa ka gore se sepele. Ee, ke tla mo gapeletša go ba raka nageng ya gagwe.”

Modimo o bitša Moshe

2

6:2-3
Gen. 17:1
28:3
35:11
Eks. 3:13-15
Modimo a re go Moshe: “Ke nna Morena. 3Ke iponagaditše go Abrahama le Isaka le Jakobo ke le Modimo Ramaatlaohle, fela ga ka itsebiša bona ka leina la ka la Morena.6:3 “Morena” Lebelela Eks. 3:14. 4Gape ke dirile kgwerano ya ka le bona, ke ba holofetša naga ya Kanana, naga yeo ba bego ba falaletše go yona. 5Bjale nna ke kwele metsetlo ya Baisraele bao Baegepeta ba ba dirilego makgoba, gomme ke gopotše kgwerano ya ka. 6Ka gona botša Baisraele gore ke re go bona: ‘Ke nna Morena; ke tla le ntšha mešomong ye boima, ka le lokolla bokgobeng bja lena go Baegepeta. Ke tla emiša letsogo la ka le le maatla ba welwa ke kotlo ye šoro, gomme lena ka le phološa. 7Ke tla le dira setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa lena. Le tla tseba gore ke nna Morena Modimo wa lena ge ke le ntšha mešomong ye boima ya Baegepeta. 8Ke tla le goroša nageng ye ke e enetšego Abrahama le Isaka le Jakobo; ke tla le fa yona ya ba bohwa bja lena. Ke nna Morena.’ ” 9Moshe o ile a botša Baisraele taba tše, eupša bona ba gana go mo theeletša ka ge ba be ba nolegile moko ka lebaka la bošoro bja bokgoba.

10Morena a napa a re go Moshe: 11“Sepela o botše kgoši ya Egepeta gore a lese Baisraele ba tloge mo nageng ya gagwe.”

12Fela Moshe a mo fetola a re: “E ka re le Baisraele ba sa ntheeletše, kgoši yena a ntheeletša bjang? Nna polelo e a mpalela.”

13Morena o laetše Moshe le Arone go ya go Baisraele le go kgoši ya Egepeta gore ba ete Baisraele pele ba ba ntšhe Egepeta.

Lešika la Moshe le Arone

14Dihlogo tša malapa a bona ke tše: Rubene, leitšibolo la Jakobo, o bile le barwa ba: Enoko, Palu, Hetserone le Karmi. Bona e bile borakgolokhukhu ba dikgorwana tša Rubene. 15Simeone yena o bile le barwa ba: Jemuele, Jamine, Ohade, Jakine, Tsohare le Shaulo, morwa wa mosadi wa Mokanana. Bona e bile borakgolokhukhu ba dikgorwana tša Simeone. 16

6:16-19
Num. 3:17-20
26:57-58
1 Dikr. 6:16-19
Lefi yena o bile le barwa ba: Gershone, Kehate le Merari. Bona e bile borakgolokhukhu ba dikgorwana tša Lefi. Lefi o phetše mengwaga ye 137. 17Gershone o bile le barwa ba: Libni le Shimi, gomme le bona ba bile le magorwanagorwana. 18Kehate o bile le barwa ba: Amramo, Jitsara, Hebrone le Usiele. Kehate o phetše mengwaga ye 133. 19Merari o bile le barwa ba: Magli le Mushi. Tše ke tšona dikgorwana tša Lefi le ditlogolo tša ona.

20Amramo o ile a nyala rakgadiagwe yo a bitšwago Jogobede, gomme yena a mmelegela Arone le Moshe. Amramo o phetše mengwaga ye 137. 21Jitsara o bile le barwa ba: Korage, Nefege le Sikri. 22Usiele le yena o bile le barwa ba: Mishaele, Elitsafane le Sitri.

23Arone o nyetše Elisheba, morwedi wa Aminadaba, kgaetšedi ya Nagshone. Elisheba o mmelegetše Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. 24Korage o bile le barwa ba: Asire, Elkana le Abiasafo; bona e bile borakgolokhukhu ba dikgorwana tša Korage. 25Eleasara, morwa wa Arone, yena o ile a nyala morwedi yo mongwe wa Putiele, gomme yena a mmelegela Finease. Ba e bile bona dihlogo tša malapa le dikgorwana tša kgoro ya Lefi.

26Ge e le Moshe le Arone ke bona bao Morena a rilego go bona: “Ntšhang dikgoro tša Baisraele nageng ya Egepeta ka go hlatlamana ga tšona.” 27Gomme Moshe le Arone e bile bona ba go bolela le kgoši ya Egepeta gore a lokolle Baisraele.

Morena o laya Moshe le Arone

28Mola Morena a bolela le Moshe nageng ya Egepeta, 29o ile a re: “Ke nna Morena. Botša kgoši ya Egepeta tšohle tše ke go botšago tšona.”

30Eupša Moshe a mo fetola a re: “Hle, Morena, o a tseba gore nna polelo e a mpalela; kgoši o tla be a ntheetša a ekwa eng?”

7

71Morena a re: “Bjale tseba ke tla go dira gore o be bjalo ka Modimo go kgoši, gomme Arone, morwarrago, o tla bolela naye a le bjalo ka moprofeta wa gago. 2Wena o botše Arone ka moka tše ke go laelago tšona, gomme yena o tla botša kgoši gore a lese Baisraele ba tšwe mo nageng ye. 3-4

7:3
Dit. 7:36
Fela nna ke tla thatafatša pelo ya kgoši, mme a ka se go theeletše, le ge nka atiša mehlolo ya ka mo nageng ya Egepeta. Ke moo ke tlago swara Egepeta ka diatla ka e tlišetša kotlo ye šoro, mme ka ntšha dikgoro tša setšhaba sa ka nageng ye. 5Baegepeta bona ba tla tseba gore ke nna Morena ge ke ba emela ka maoto, mme ke ntšha Baisraele go bona.”

6Moshe le Arone ba dirile ka mo Morena a ba laetšego ka gona. 7Moshe o be a na le mengwaga ye masome a seswai, Arone yena a na le ye masome a seswai le metšo ye meraro ge ba bolela le kgoši.

Lepara la Arone

8Morena o rile go Moshe le Arone: 9“Ge kgoši a ka re le dire mohlolo, o botše Arone gore a tšee lepara la gagwe a le lahlele fase dinaong tša kgoši, gomme le tla fetoga noga.” 10Ke gona Moshe le Arone ba ilego go kgoši mme ba dira ka moo Morena a ba laetšego ka gona. Arone a lahlela lepara la gagwe fase pele ga kgoši le bakgomana ba gagwe, mme la fetoga noga. 11Ke moo kgoši a biditšego dihlalefi le didupe le boramaselamose, mme ka maselamose a bona le bona ba dira bjalo. 12Yo mongwe le yo mongwe wa bona a lahlela lepara la gagwe fase, mme la fetoga noga. Eupša lepara la Arone la metša a bona. 13Kgoši a fela a thatafetše pelo, a gana go theeletša Moshe le Arone, gwa ba bjalo ka ge Morena a boletše.

Mašula a wela Egepeta

Madi

14Ke moo Morena a rilego go Moshe: “Kgoši e retetše pelo mme e gana go lesa setšhaba se sepela. 15Sepela o gahlane le yena e sa le ka meso ge a theogela nokeng ya Naele. O tšee lepara la gago lela la go fetoga noga, gomme o mo letele lekoribeng la noka. 16O re go yena: ‘Morena, Modimo wa Baheberu, o nthomile go go botša gore o lese setšhaba sa gagwe se sepele, gore se yo mo khunamela lešokeng. Fela go fihlela bjale o ganne. 17

7:17
Kut. 16:4
Bjale, Morena o re o tla tseba gore yena ke yena mang ka seo a tlago se dira. Šedio ge, ke tlile go itia meetse a noka ye ka lepara le, gomme meetse a tla fetošwa madi. 18Dihlapi di tla hwa mme noka ya nkga mo e lego gore Baegepeta ba ka se sa kgona go nwa meetse a yona.’ ”

19Morena a re go Moshe: “Laela Arone gore a tšee lepara la gagwe a le lobalatše ka godimo ga meetse a Egepeta: ka godimo ga dinoka le mekero le megobe ka moka. Meetse ohle a tla fetoga madi, gomme nageng ka moka go tla ba le madi, ešita le magopong le meeteng.”

20Moshe le Arone ba ile ba dira ka mo Morena a ba laetšego ka gona. Ba le pele ga kgoši le bakgomana Arone a emiša lepara la gagwe a itia meetse a noka, mme meetse ohle a noka a fetoga madi. 21Dihlapi tša ka nokeng tša hwa, gwa šala go nkga go re phu mo Baegepeta ba ilego ba šitwa go nwa nokeng. Nageng ka moka ya Egepeta gwa ba madi.

22Eupša boramaselamose ba kgoši le bona ba dira sona seo ka maselamose a bona, pelo ya kgoši ya thatafalela go ya pele. Gwa phethagala le le boletšwego ke Morena, kgoši ya gana go theeletša Moshe le Arone. 23A napa a retologa a ipoelela mošate, gomme le tšona tšeo tša se mo tsene. 24Baegepeta ka moka ba epa didiba tša meetse a go nwa lebopong la noka, gobane ba be ba šitwa ke go nwa meetse a ka nokeng.

25Go ile gwa feta matšatši a a šupago ka morago ga ge Morena a iteile meetse a noka.

Digwegwe

26Ya ba gona Morena a rego go Moshe: “Yaa go kgoši o mmotše gore Morena o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamele. 27Ge o gana ke tla otla naga ya gago ka go e tlatša digwegwe. 28Noka ya Naele e tla re go tlala digwegwe tša ba tša pharuma tša tšwa ka nokeng, tša rotogela ntlong ya mošate, tša tsenelela phapošing ya gago, le godimo ga malao a gago, le nywakong ya bakgomana ba gago le ya setšhaba sa gago, ešita le dibešong le ka dipitšeng. 29Di tla pharumela godimo ga gago le setšhaba sa gago le bakgomana ba gago ka moka.’ ”