Sepedi 2000 (NSO00)
5

Moshe le Arone pele ga kgoši ya Egepeta

51Ke gona Moshe le Arone ba ilego go kgoši ya Egepeta ba re go yena: “Morena, Modimo wa Baisraele, o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se ye go ntirela monyanya lešokeng.’ ”

2Kgoši a ba botšiša a re: “Morena ke mang yo nkago ba ka mo theeletša, ka lesa Baisraele ba sepela? Nna Morena ga ke mo tsebe; ka gona nka se lese setšhaba sa Israele se sepela.”

3Bona ba re: “Modimo wa Baheberu o ikutolotše go rena. Anke o re dumelele re sepele leeto la matšatši a mararo re tšwele lešokeng go yo direla Morena Modimo wa rena dihlabelo, gore a se tlo re otla ka dinkhu goba ka ntwa.”

4Kgoši ya re go Moshe le Arone: “Le reng le tlogediša batho modiro wa bona? A makgoba ao a boele modirong! 5Lena batho tenang le šetše le ntšifetše go feta Baegepeta. Gomme bjale le nyaka go ba lesiša mošomo!”

Baisraele ba a thatafalelwa

6Ka lona letšatši leo kgoši a laela bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba ba Baegepeta le dintona tša Baisraele a re: 7“Le se hlwe le efa batho ditlhaka ge ba dira ditena bjalo ka mehleng, eupša batho bona ka bobona ba itopele ditlhaka. 8Palo ya ditena yona le ba beele ya go lekana le ya pele, ba se fokoletšwe le ka setena se tee! Ke dibodu, ke ka lebaka leo ba felago ba ntlhodia ba re ke ba lese ba yo direla Modimo wa bona dihlabelo! 9Gapeletšang banna ba go šoma go fetiša, le gona le ba swareleleng gore ba se ke ba ba le sebaka sa go theeletša mabarebare a maaka.”

10Bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba le dintona tša Baisraele ba tšwa ba ya go Baisraele ba re: “Kgoši o re a ka se hlwe a le fa ditlhaka. 11Sepelang le yo itopela tšona mo le ka di hwetšago gona, fela modiro wa lena wona o ka se fokotšwe.” 12Ka gona batho ba phatlalala le naga ya Egepeta ba tsoma dikutwana go di diriša bjalo ka ditlhaka. 13Bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba ba Baegepeta ba phegelela go ba diriša ditena tše di lekanago le tšela ba bego ba di dira ka letšatši mola ba sa fiwa ditlhaka. 14Ba itia dintona tša Baisraele tše ba bego ba di beile baokamedi ba bašomi, ba fela ba ba botšiša ba re: “Le reng le šitwa go dira ditena bjalo ka pele?”

15Dintona tša ba tša ya go kgoši tša mo llela tša re: “O re direlang ka mokgwa wo, rena bahlanka ba gago? 16Ga re fiwe ditlhaka, eupša re sa laelwa gwa thwe: ‘Dirang ditena!’ Šefa bjale re a otlwa, e le gore molato ke wa batho ba gago.”

17Kgoši ya ba fetola ya re: “Le dibodu, ga le rate go šoma, ke ka lebaka leo le nkgopelago gore ke le lese le yo direla Morena wa lena dihlabelo. 18Tlogang mo le boeleng mošomong! Le ka se ke la fiwa ditlhaka, fela le swanetše go dira ditena tša palo ya mola pele.” 19Dintona tša lemoga gore bjale gona di wetše bothateng ge di botšwa gore di swanetše go dira ditena tša palo ye e lekanago le ya mola pele letšatši ka letšatši.

20Ge ba boa ba gahlana le Moshe le Arone bao ba bego ba ba letetše, ba re go bona: “Morena o bone se le se dirilego mme o tla le otla ka ge le dirile gore kgoši le bakgomana ba yona ba re hloye. Le ba buletše tsela ya go re bolaya.”

Moshe o llela Modimo

21Moshe a napa a itebanya le Modimo gape a re: “Mong wa ka, o reng o hlokofatša setšhaba se? O be o reng o nthomela fa? 22Go tloga mohlang wola ka go ya go kgoši ke romilwe ke wena, kgoši o napile o hlokofatša setšhaba se. Gomme wena, Morena, ga se wa dira selo go hlakodiša setšhaba sa gago!”