Sepedi 2000 (NSO00)
3

Modimo o bitša Moshe

31Ka letšatši le lengwe Moshe o be a dišitše dihuswane tša ratswalagwe Jetro, moprista wa Midiane. O be a fudišetša mohlape go ya bosobela lešokeng, a ba a fihla Horebe, thabeng ya Modimo. 2

3:2-10
Dit. 7:30-34
Gona moo morongwa wa Morena a iponagatša go yena ka kgabo ya mollo e lauma e etšwa gare ga mošwana. Ya re ge a lebelediša, a tlabega a bona mošwana o tuka mollo eupša o sa swe. 3Moshe a re: “Anke ke batamele ke bontšhiše semaka se: E reng mošwana o sa swe?”

4Ge Modimo a bona Moshe a batamela, a mmitša a le gare ga mošwana a re: “Moshe, Moshe!”

Moshe a araba a re: “Ke nna e!”

5Modimo a re: “O se ke wa batamela mo. Rola dieta tša gago gobane mo o emego gona ke felo mo gokgethwa. 6Ke nna Modimo wa borakgolokhukhu ba gago, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo.” Moshe a ipipa sefahlego ka gobane o be a tšhaba go lebelela Modimo.

7Ke moo Modimo a boletšego a re: “Ke bone gabotse ka moo setšhaba sa ka se tlaišwago ka gona kua Egepeta; ke kwele ba golola ba llela go hlakodišwa diatleng tša bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba. Ke tseba mohlako wa bona ka moka. 8Ke fologetše go tlo ba hlakodiša diatleng tša Baegepeta le go ba ntšha Egepeta go ba iša nageng ye e nonnego ye e nabilego. Ke naga ya mokhora le monono yeo bjale e dulwago ke Bakanana le Bahete le Baamore le Baperise le Bahibe le Bajebuse. 9Ke kwele sello sa setšhaba sa ka, gomme ke bona ka moo Baegepeta ba ba gatelelago ka gona. 10Bjale ge, ke go roma go kgoši ya Egepeta gore o tle o ete setšhaba sa ka pele o se ntšhe nageng yeo.”

11Moshe a botšiša Modimo a re: “Ke nna mang nka yago go kgoši le gona ka ntšha Baisraele Egepeta?”

12Modimo a mo fetola a re: “Ke tla ba le wena. E tla re ge o ntšhitše Baisraele nageng ya Egepeta, la tla la nkhunamela mo thabeng ye, ke moo o tlago lemoga gore o be o rongwa ke nna.”

13

3:13
Eks. 6:2-3
Moshe a mo araba a re: “Ge ke fihla go Baisraele ke ba botša ke re: ‘Modimo wa borakgolokhukhu ba lena o nthomile go lena,’ ba tla mpotšiša ba re: ‘Leina la gagwe ke mang?’ Ke ba botše ke reng?”

14

3:14
Kut. 1:4,8
Modimo a re: “Ke nna yo ke lego yena.” A tiišetša a re: “O ba botše o re: ‘KE NNA3:14 “Ke nna yo ke lego yena ... KE NNA” goba “Ke tla ba yo ke tlago ba yena ... KE TLA BA.” “Ke nna” e kwagala bjalo ka leina la Seheberu “Yahveh” leo ka setlwaedi le ngwalollwago “Yehofa”. Leina le mo phetolelong ye le emelwa ka “Morena”. o nthomile go lena.’ 15O tsebiše Baisraele gore nna, Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, ke go romile go bona. Le ke leina la ka go ya go sa felego; ba meloko ka moka ya ka moso ba tla mpitša ka lona leina le. 16Eya o rape pitšo ya bagolo ba Baisraele o ba botše gore nna, Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, ke iponagaditše go wena, gomme ke go laetše gore o ba botše o re: ‘Ke be ke le etše hloko, gomme ka bona tše Baegepeta ba le dirago tšona. 17Ke ikemišeditše go le ntšha Egepeta, nageng ye le tlaišwago go yona, ka le iša nageng ya mokhora le monono, nageng ya Bakanana, Bahete, Baamore, Baperise, Bahibe le Bajebuse.’

18“Setšhaba sa ka se tla theeletša se o se bolelago. O ye le bagolo ba Baisraele go kgoši ya Egepeta, le fihle le mmotše le re: ‘Morena, Modimo wa Baheberu, o gahlane le rena; ka gona, re dumelele re sepele leeto la matšatši a mararo re tšwele lešokeng re yo direla Morena Modimo wa rena dihlabelo.’ 19Fela nna ke a tseba gore kgoši ya Egepeta e ka se le dumelele go ya, ka ntle le ge e ka gapeletšwa. 20Ka gona ke tla otlolla letsogo la ka, ka otla Egepeta ka mehlolo ye ke tlago e dira moo. Ka morago ga fao kgoši ya Egepeta e tla le lesa la sepela.

21

3:21-22
Eks. 12:35-36
“Ke tla dira gore Baisraele ba hwetše botho go Baegepeta, gore e tle e re ge setšhaba sa ka se huduga, se se tloge se le fela.

22“Mosadi yo mongwe le yo mongwe wa Moisraele o tla ya go moagišani wa gagwe wa Moegepeta, le go mosadi yo mongwe le yo mongwe wa Moegepeta yo a dulago le yena ka lapeng, a mo kgopela diaparo le dikgabišo tša gauta le tša silibera. Baisraele ba tla di apeša barwa le barwedi ba bona, ya ba ge ba hula Baegepeta.”

4

Modimo o fa Moshe maatla a go dira mehlolo

41Moshe a mo fetola a re: “Ge Baisraele ba ka se nkgolwe gomme ba gana go kwa tše ke ba botšago, ke tla reng ge ba ka re Morena ga se a iponagatša go nna?”

2Morena a botšiša Moshe a re: “Ka seatleng o swereng?”

Moshe a mo fetola a re: “Ke swere lepara.”

3Morena a re: “Le lahlele fase.” Ge Moshe a lahlela lepara lela fase, la fetoga noga, mme a tsaroga. 4Ke moka Morena a laela Moshe a re: “Otlolla letsogo o e sware ka mosela.” Moshe a hlaeletša letsogo a e swara, mme noga ya fetoga lepara. 5Morena a re: “O dire sona se go Baisraele go ba kgodiša gore Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, o iponagaditše go wena.”

6Morena a bolela le Moshe gape a re: “Anke o tsenye seatla ka seaparong kgareng.” Moshe a se tsenya, mme ge a se ntšha, a tšhoga se pherile se kgamathetše dipue tše tšhweu nke ke lehlwa. 7Ke mo Morena a itšego go Moshe: “Bušetša seatla ka seaparong kgareng.” A se bušetša, gomme ge a se ntšha gape, a makala se fodile se swana le mmele ka moka. 8Morena a re: “Ge ba ile ba se ke ba go kgolwa, goba ba se ke ba ušwa pelo ke mohlolo wa pele, wo wa bobedi wona o tla ba kgotsofatša. 9Ge ba ka fela ba sa go kgolwe le ge o ba diretše mehlolo ye mebedi ye, gomme ba se ke ba kwa seo o se bolelago, o ge meetse nokeng ya Naele o a kgaphetše fa go omilego. Meetse a tla fetoga madi fao.”

10Moshe a re: “Aowaowa, Mong wa ka, nka se ye. Ga se nke ka ba seboledi, le gonabjale ge o bolela le nna, mohlanka wa gago, ga se ka fetoga seboledi. Ke lešaedi la polelo, ke a gakanega ka itoma diteme.”

11Morena a re go Moshe: “Ke mang yo a fago motho molomo? Ke mang a dirago motho semuma goba sefoa? Ke mang a mo fago sefahlego goba a mo foufatša? A ga se nna, yena Morena? 12Bjale sepela; ke tla go thuša go bolela, le gona ke tla go botša se o swanetšego go se bolela.”

13Eupša Moshe a mo fetola a re: “Aowa hle, Mong wa ka, roma yo mongwe, e sego nna.”

14Morena a tukela Moshe bogale a re: “A ke re o na le morwarrago Arone, wa Molefi? Ke tseba gore yena o kgona polelo gabotse. Le gonabjale ge ke bolela šole o šetše a le tseleng go go gahlanetša, mme o tla thaba ge a go bona. 15O boledišane naye o mmotše gore a bolele a reng. Nna ke tla le thuša go bolela, ka ba ka le laetša gore le dire eng. 16Arone yena o tla go bolelela le setšhaba. E tla ba yena motseta wa gago, gomme wena o tla ba bjalo ka Modimo go yena, wa mmotša gore a bolele eng. 17Tšea lepara le o le sware; ka lona o tla dira mehlolo.”

Moshe o boela Egepeta

18Moshe o ile a boela go Jetro, ratswalagwe, a re go yena: “Anke o ntumelele ke boele Egepeta ke yo hlola ba gešo le go bona gore na ba sa phela.”

Jetro a re: “Tselatšhweu.”

19Ya re Moshe a sa le Midiane Modimo a re go yena: “Boela Egepeta; bale ba bego ba nyaka go go bolaya ba hwile ka moka.” 20Ka gona Moshe a tšea mosadi le barwa ba gagwe, a ba nametša pokolo, a wela tsela go ya Egepeta a swere lepara lela Modimo a go mo laela go le swara.

21Morena a bolela le Moshe a re: “Bjale ka gore o ya Egepeta, o itokišetše go dira mehlolo yela ka moka ke go filego maatla a go e dira pele ga kgoši. Fela nna ke tla thatafatša pelo ya gagwe, mme o tla gana go lesa setšhaba se sepela. 22Ke moo o swanetšego go tsebiša kgoši gore nna, Morena, ke re: ‘Israele ke morwa wa ka wa leitšibolo. 23

4:23
Eks. 12:29
Ke go boditše gore o lese morwa wa ka a sepele gore a yo nkhunamele, eupša wena o ganne. Bjale ke tlilo bolaya morwago wa leitšibolo.’ ”

24Ya re ge ba le tseleng, felo mo go robalwago gona, Morena a gahlana le Moshe gomme a nyaka go mmolaya. 25Ke moo Tsipora, mogatšaMoshe, a topilego legakabje a ripa ntlhana ya morotwana wa morwagwe; a tšea ntlhana yeo a kgwatha maoto4:25 “maoto” Ba bangwe ba gopola gore “maoto” ke polelo ya go hlompha ye e rago “mapele”. a Moshe ka yona. Tsipora a re go Moshe: “O mogatšake wa madi.” 26Ge a realo o be a era lebollo leo. Ka gona Morena a lesa Moshe.

27Morena o be a rile go Arone: “Sepelela lešokeng o gahlanetše Moshe.” Ke moo Arone a tšwetšego go gahlanetša Moshe thabeng ya Modimo. E rile ge a gahlana naye, a mo atla. 28Moshe a laodišetša Arone ditaba ka moka tše Morena a mo laetšego tšona ge a mo roma; a mmotša le ka mehlolo yela ka moka Morena a bego a mo laetše go e dira. 29Moshe le Arone ba sepela ba ya Egepeta, gomme ba rapa pitšo ya bagolo ba Baisraele. 30Arone a ba laodišetša tšohle tše Morena a di laetšego Moshe, yena a dira mehlolo yela pele ga setšhaba. 31Ba ile ba kgolwa, gomme ge ba ekwa gore Morena o be a ba etše hloko mme a bona ka moo ba tlaišwago ka gona, ba obama ba rapela.

5

Moshe le Arone pele ga kgoši ya Egepeta

51Ke gona Moshe le Arone ba ilego go kgoši ya Egepeta ba re go yena: “Morena, Modimo wa Baisraele, o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se ye go ntirela monyanya lešokeng.’ ”

2Kgoši a ba botšiša a re: “Morena ke mang yo nkago ba ka mo theeletša, ka lesa Baisraele ba sepela? Nna Morena ga ke mo tsebe; ka gona nka se lese setšhaba sa Israele se sepela.”

3Bona ba re: “Modimo wa Baheberu o ikutolotše go rena. Anke o re dumelele re sepele leeto la matšatši a mararo re tšwele lešokeng go yo direla Morena Modimo wa rena dihlabelo, gore a se tlo re otla ka dinkhu goba ka ntwa.”

4Kgoši ya re go Moshe le Arone: “Le reng le tlogediša batho modiro wa bona? A makgoba ao a boele modirong! 5Lena batho tenang le šetše le ntšifetše go feta Baegepeta. Gomme bjale le nyaka go ba lesiša mošomo!”

Baisraele ba a thatafalelwa

6Ka lona letšatši leo kgoši a laela bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba ba Baegepeta le dintona tša Baisraele a re: 7“Le se hlwe le efa batho ditlhaka ge ba dira ditena bjalo ka mehleng, eupša batho bona ka bobona ba itopele ditlhaka. 8Palo ya ditena yona le ba beele ya go lekana le ya pele, ba se fokoletšwe le ka setena se tee! Ke dibodu, ke ka lebaka leo ba felago ba ntlhodia ba re ke ba lese ba yo direla Modimo wa bona dihlabelo! 9Gapeletšang banna ba go šoma go fetiša, le gona le ba swareleleng gore ba se ke ba ba le sebaka sa go theeletša mabarebare a maaka.”

10Bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba le dintona tša Baisraele ba tšwa ba ya go Baisraele ba re: “Kgoši o re a ka se hlwe a le fa ditlhaka. 11Sepelang le yo itopela tšona mo le ka di hwetšago gona, fela modiro wa lena wona o ka se fokotšwe.” 12Ka gona batho ba phatlalala le naga ya Egepeta ba tsoma dikutwana go di diriša bjalo ka ditlhaka. 13Bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba ba Baegepeta ba phegelela go ba diriša ditena tše di lekanago le tšela ba bego ba di dira ka letšatši mola ba sa fiwa ditlhaka. 14Ba itia dintona tša Baisraele tše ba bego ba di beile baokamedi ba bašomi, ba fela ba ba botšiša ba re: “Le reng le šitwa go dira ditena bjalo ka pele?”

15Dintona tša ba tša ya go kgoši tša mo llela tša re: “O re direlang ka mokgwa wo, rena bahlanka ba gago? 16Ga re fiwe ditlhaka, eupša re sa laelwa gwa thwe: ‘Dirang ditena!’ Šefa bjale re a otlwa, e le gore molato ke wa batho ba gago.”

17Kgoši ya ba fetola ya re: “Le dibodu, ga le rate go šoma, ke ka lebaka leo le nkgopelago gore ke le lese le yo direla Morena wa lena dihlabelo. 18Tlogang mo le boeleng mošomong! Le ka se ke la fiwa ditlhaka, fela le swanetše go dira ditena tša palo ya mola pele.” 19Dintona tša lemoga gore bjale gona di wetše bothateng ge di botšwa gore di swanetše go dira ditena tša palo ye e lekanago le ya mola pele letšatši ka letšatši.

20Ge ba boa ba gahlana le Moshe le Arone bao ba bego ba ba letetše, ba re go bona: “Morena o bone se le se dirilego mme o tla le otla ka ge le dirile gore kgoši le bakgomana ba yona ba re hloye. Le ba buletše tsela ya go re bolaya.”

Moshe o llela Modimo

21Moshe a napa a itebanya le Modimo gape a re: “Mong wa ka, o reng o hlokofatša setšhaba se? O be o reng o nthomela fa? 22Go tloga mohlang wola ka go ya go kgoši ke romilwe ke wena, kgoši o napile o hlokofatša setšhaba se. Gomme wena, Morena, ga se wa dira selo go hlakodiša setšhaba sa gago!”