Sepedi 2000 (NSO00)
4

Modimo o fa Moshe maatla a go dira mehlolo

41Moshe a mo fetola a re: “Ge Baisraele ba ka se nkgolwe gomme ba gana go kwa tše ke ba botšago, ke tla reng ge ba ka re Morena ga se a iponagatša go nna?”

2Morena a botšiša Moshe a re: “Ka seatleng o swereng?”

Moshe a mo fetola a re: “Ke swere lepara.”

3Morena a re: “Le lahlele fase.” Ge Moshe a lahlela lepara lela fase, la fetoga noga, mme a tsaroga. 4Ke moka Morena a laela Moshe a re: “Otlolla letsogo o e sware ka mosela.” Moshe a hlaeletša letsogo a e swara, mme noga ya fetoga lepara. 5Morena a re: “O dire sona se go Baisraele go ba kgodiša gore Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, o iponagaditše go wena.”

6Morena a bolela le Moshe gape a re: “Anke o tsenye seatla ka seaparong kgareng.” Moshe a se tsenya, mme ge a se ntšha, a tšhoga se pherile se kgamathetše dipue tše tšhweu nke ke lehlwa. 7Ke mo Morena a itšego go Moshe: “Bušetša seatla ka seaparong kgareng.” A se bušetša, gomme ge a se ntšha gape, a makala se fodile se swana le mmele ka moka. 8Morena a re: “Ge ba ile ba se ke ba go kgolwa, goba ba se ke ba ušwa pelo ke mohlolo wa pele, wo wa bobedi wona o tla ba kgotsofatša. 9Ge ba ka fela ba sa go kgolwe le ge o ba diretše mehlolo ye mebedi ye, gomme ba se ke ba kwa seo o se bolelago, o ge meetse nokeng ya Naele o a kgaphetše fa go omilego. Meetse a tla fetoga madi fao.”

10Moshe a re: “Aowaowa, Mong wa ka, nka se ye. Ga se nke ka ba seboledi, le gonabjale ge o bolela le nna, mohlanka wa gago, ga se ka fetoga seboledi. Ke lešaedi la polelo, ke a gakanega ka itoma diteme.”

11Morena a re go Moshe: “Ke mang yo a fago motho molomo? Ke mang a dirago motho semuma goba sefoa? Ke mang a mo fago sefahlego goba a mo foufatša? A ga se nna, yena Morena? 12Bjale sepela; ke tla go thuša go bolela, le gona ke tla go botša se o swanetšego go se bolela.”

13Eupša Moshe a mo fetola a re: “Aowa hle, Mong wa ka, roma yo mongwe, e sego nna.”

14Morena a tukela Moshe bogale a re: “A ke re o na le morwarrago Arone, wa Molefi? Ke tseba gore yena o kgona polelo gabotse. Le gonabjale ge ke bolela šole o šetše a le tseleng go go gahlanetša, mme o tla thaba ge a go bona. 15O boledišane naye o mmotše gore a bolele a reng. Nna ke tla le thuša go bolela, ka ba ka le laetša gore le dire eng. 16Arone yena o tla go bolelela le setšhaba. E tla ba yena motseta wa gago, gomme wena o tla ba bjalo ka Modimo go yena, wa mmotša gore a bolele eng. 17Tšea lepara le o le sware; ka lona o tla dira mehlolo.”

Moshe o boela Egepeta

18Moshe o ile a boela go Jetro, ratswalagwe, a re go yena: “Anke o ntumelele ke boele Egepeta ke yo hlola ba gešo le go bona gore na ba sa phela.”

Jetro a re: “Tselatšhweu.”

19Ya re Moshe a sa le Midiane Modimo a re go yena: “Boela Egepeta; bale ba bego ba nyaka go go bolaya ba hwile ka moka.” 20Ka gona Moshe a tšea mosadi le barwa ba gagwe, a ba nametša pokolo, a wela tsela go ya Egepeta a swere lepara lela Modimo a go mo laela go le swara.

21Morena a bolela le Moshe a re: “Bjale ka gore o ya Egepeta, o itokišetše go dira mehlolo yela ka moka ke go filego maatla a go e dira pele ga kgoši. Fela nna ke tla thatafatša pelo ya gagwe, mme o tla gana go lesa setšhaba se sepela. 22Ke moo o swanetšego go tsebiša kgoši gore nna, Morena, ke re: ‘Israele ke morwa wa ka wa leitšibolo. 23

4:23
Eks. 12:29
Ke go boditše gore o lese morwa wa ka a sepele gore a yo nkhunamele, eupša wena o ganne. Bjale ke tlilo bolaya morwago wa leitšibolo.’ ”

24Ya re ge ba le tseleng, felo mo go robalwago gona, Morena a gahlana le Moshe gomme a nyaka go mmolaya. 25Ke moo Tsipora, mogatšaMoshe, a topilego legakabje a ripa ntlhana ya morotwana wa morwagwe; a tšea ntlhana yeo a kgwatha maoto4:25 “maoto” Ba bangwe ba gopola gore “maoto” ke polelo ya go hlompha ye e rago “mapele”. a Moshe ka yona. Tsipora a re go Moshe: “O mogatšake wa madi.” 26Ge a realo o be a era lebollo leo. Ka gona Morena a lesa Moshe.

27Morena o be a rile go Arone: “Sepelela lešokeng o gahlanetše Moshe.” Ke moo Arone a tšwetšego go gahlanetša Moshe thabeng ya Modimo. E rile ge a gahlana naye, a mo atla. 28Moshe a laodišetša Arone ditaba ka moka tše Morena a mo laetšego tšona ge a mo roma; a mmotša le ka mehlolo yela ka moka Morena a bego a mo laetše go e dira. 29Moshe le Arone ba sepela ba ya Egepeta, gomme ba rapa pitšo ya bagolo ba Baisraele. 30Arone a ba laodišetša tšohle tše Morena a di laetšego Moshe, yena a dira mehlolo yela pele ga setšhaba. 31Ba ile ba kgolwa, gomme ge ba ekwa gore Morena o be a ba etše hloko mme a bona ka moo ba tlaišwago ka gona, ba obama ba rapela.