Sepedi 2000 (NSO00)
39

Diaparo tša baprista di a rokwa

(Eks. 28:1-14)

391Ba roka diaparo tša botšhepi tše baprista ba di aparago ge ba dira mošomo wa baprista ka Felo mo Gokgethwa ka wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi. Ba roka diaparo tše dikgethwa tša Arone ka moo Morena a laetšego Moshe.

2Ba roka seaparo se sekgethwa39:2 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. ka lešela le boletiana, le ka wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le ka tlhale ya gauta. 3Ba natla diphaphathi tša gauta mme ba di ripaganya ya ba tše teletšana gore di tle di rokelelwe lešeleng le boletiana, le wulung ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi. 4Ba roka mapantana a mabedi a seaparo se sekgethwa, mme ba a rokelela ka mathoko a sona gore se tle se tlengwe ka ona. 5Lepanta le le logilwego gabotse, le le dirilwego ka tšona dilo tšeo, la rokelelwa seaparong se sekgethwa gore e be selo se tee le sona, ka moo Morena a laetšego Moshe. 6Ba beakanya dikarneliene, mme ba di rokelela ka gauta. Tša tlokwa maina a barwa ba lesome le ba babedi ba Jakobo ka bothakga. 7Ba di rokelela mapantaneng a mabedi a magetleng a seaparo se sekgethwa go emela dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele, ka moo Morena a laetšego Moshe.

Phaphathiana ya sehubeng e a dirwa

(Eks. 28:15-30)

8Ba dira phaphathiana ya sehubeng ka dilo tša go swana le tša go dira seaparo se sekgethwa le mologelelo wa sona. 9E be e lekalekana ka thoko tšohle mme e mennwe gabedi, e le ya disentimetara tše 22 ka botelele, le bophara bja disentimetara tše 22. 10Ba rokelela methalo ye mene ya magakabje go yona; mothalong wa mathomo ba rokelela rubi, thopase le garneta; 11mothalong wa bobedi ba rokelela emerale, safire le taamane; 12mothalong wa boraro ba rokelela thekoise, agathe le amethesite, 13mme mothalong wa bone ba rokelela berile, karneliene le jaspere. Magakabje a a rokelelwa ka tlhale ya gauta. 14Le lengwe le le lengwe la magakabje a lesome le a mabedi a la tlokwa leina la yo mongwe wa barwa ba Jakobo go emela dikgoro tše lesome le tše pedi tša Baisraele. 15Ba dira diketane tša phaphathiana ya sehubeng tše di logagantšwego bjalo ka thapo ka tlhale ya gauta ye e sego ya tswakwa. 16Ba dira merokelelo ye mebedi ya gauta, le mekgoko ye mebedi ya gauta, mme ba rokelela mekgoko ye mebedi ye dikhutlong tša ka godimo tša phaphathiana ya sehubeng. 17Ba tlemelela thapo tšela tše pedi tša gauta moo mekgokong ka mebedi, 18mme dintlha tša dithapo tšeo tše pedi ba di tlemelela merokelelong yeo ye mebedi, mme ka tsela yeo ba tlemelela dithapo ka pele mapantaneng a magetleng a seaparo se sekgethwa. 19Ba dira mekgoko ye mebedi ya gauta, mme ba e rokelela dikhutlong tše pedi tša ka fase tša phaphathiana ya sehubeng morumong wa ka gare kgauswi le seaparo se sekgethwa. 20Ba dira mekgoko ye mengwe ye mebedi ya gauta, mme ba e rokelela seripeng sa ka fase ka pele mapantaneng ka mabedi a magetleng a seaparo se sekgethwa, kgauswi le morumo le ka godingwana ga lepanta la seaparo se sekgethwa. 21Ba tlemaganya mekgoko ya phaphathiana ya sehubeng le ya seaparo se sekgethwa ka thapo ya botala bja legodimo, gore phaphathiana ya sehubeng e be godimo ga lepanta la seaparo se sekgethwa mme e se ke ya hlepha, ka moo Morena a laetšego Moshe ka gona.

Diaparo tše dingwe tša baprista di a rokwa

(Eks. 28:31-43)

22Ba roka phurabura ye e aparwago ka godimo ga seaparo se sekgethwa, ya rokwa fela ka wulu ya botala bja legodimo. 23Lešoba la yona la go tsenya hlogo la phethwa ka morumo wo o logilwego, gore seaparo se se ke sa gagoga. 24-26Go dikologa morumo wa ka fase wa phurabura ba lekeletša mekgabišo ya go swana le garenate ya lešela le boletiana, le ya wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, ya latelana le ditleloko tša gauta ye e sego ya tswakwa, ka moo Morena a laetšego Moshe ka gona.

27Ba rokela Arone le barwa ba gagwe dihempe, 28ba roka le tuku ya hlogo, le dikefana, le diaparo tša ka gare ka lešela, 29le lepanta la bodiredi ka lešela le boletiana, le ka wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le le logeletšwego mekgabišo ya bokgwari ya mebalabala, ka moo Morena a laetšego Moshe. 30Ba dira sekgabišo se sekgethwa ka gauta ye e sego ya tswakwa, mme godimo ga sona ba tloka mantšu a: “Se abetšwe Morena”. 31Ba se tlemelela tukung ya hlogo phatleng ka thapo ya botala bja legodimo, ka moo Morena a laetšego Moshe ka gona.

Modiro o a phethwa

(Eks. 35:10-19)

32Modiro ka moka wa Tente ya bodulo bja Morena o ile wa phethwa. Baisraele ba be ba dirile se sengwe le se sengwe ka moo Morena a bego a laetše Moshe. 33Ba tliša Tente ye kgethwa go Moshe le ditlabakelo ka moka tša yona, dikgwaetšo le mahlomo a go thekga, le dipalelo, le dikota, le mabogato; 34sepipetši sa matlalo a dikgapa a a tloditšwego ka letsoku, le sepipetši sa mekgopa ye boletiana, le seširo sa go šira; 35Polokelo ya Kgwerano yeo e bego e swere matlapa, le mapara a yona le sekhurumelo sa yona; 36tafola le ditlabakelo tša yona ka moka, le dinkgwa tše di abetšwego Modimo; 37sehlomamabone sa gauta ye e sego ya tswakwa le mabone a sona, le ditlabakelo tšohle tša sona, le makhura a mabone; 38aletare ya gauta, le makhura a tlotšo, le seorelo sa go nkga bose, le seširo sa mojako wa Tente, 39le aletare ya mphiri le papetla ya yona ya mphiri, le mapara a yona, le ditlabakelo ka moka tša yona, le sebjana sa go hlapela le bogato bja sona, 40le diširo tša kgoro le dikota le mabogato a tšona, le seširo sa mojako wa kgoro le dithapo tša sona, le dibapola tša Tente le ditlabakelo ka moka tša tirelo ya Tenteng, 41le diaparo tša botšhepi tše baprista ba bego ba swanetše go di apara Felo mo Gokgethwa – diaparo tše dikgethwa tša Arone, moprista, le tša barwa ba gagwe. 42Baisraele ba be ba phethile modiro ka moo Morena a bego a laetše Moshe ka gona. 43Moshe o ile a lekola se sengwe le se sengwe, mme a hwetša gore ba dirile tšohle ka moo Morena a bego a laetše ka gona. Ka fao Moshe a ba šegofatša.