Sepedi 2000 (NSO00)
29

Ditaelo tša go bea Arone le barwa ba gagwe baprista

(Lef. 8:1-36)

291“Sese se o swanetšego go se direla Arone le barwa ba gagwe ge o ba bea baprista ba go ntirela. O hlaole powana e tee le dikgapa tše pedi tše di se nago bosodi. 2Ka bupi bja matoka bja korong bjo bo se nago komelo o apee dinkgwa tše di hlakantšwego le makhura a mohlware, le dinkgwa tše di se nago makhura a mohlware, le dinkgwana tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware. 3O di nokele ka leselong, gomme o nkabele tšona ge o dira sehlabelo ka powana le dikgapa tše pedi.

4“O batametše Arone le barwa ba gagwe mojakong wa Tente ya bodulo bja ka, gomme o ba hlapiše ka meetse. 5Ke moka o apeše Arone diaparo tše dikgethwa – hempe, le phurabura ya seaparo se sekgethwa,29:5 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. le seaparo se sekgethwa, le phaphathiana ya sehubeng, o tlemelele seaparo se sekgethwa sehubeng ka lepanta la sona, 6o mo rweše tuku ya hlogo, gomme go yona o tlemelele sekgabišo se sekgethwa seo godimo ga sona go tlokilwego mantšu a: ‘Se abetšwe Morena’. 7Bjale o tšee makhura a tlotšo o a tšhele hlogong ya gagwe, o mo tlotše.

8“O batametše barwa ba gagwe go wena, o ba apeše dihempe; 9o ba tleme matheka ka mapanta a bodiredi, mme o ba rweše dikefana dihlogong. Ye ke yona tsela ya go bea Arone le barwa ba gagwe baprista. Bona le ditlogolo tša bona ba ntirele e le baprista go ya go ile.

10“O batametše powana pele ga Tente ya bodulo bja ka, mme o botše Arone le barwa ba gagwe ba bee diatla tša bona godimo ga hlogo ya powana. 11O hlabe powana moo pele ga ka mojakong wa Tente. 12O tšee madi a mangwe a powana o a tlotše dinakaneng tša aletare ka monwana. Bjale o tšhollele madi a a šetšego thitong ya aletare. 13Ka morago ga moo o kgakgamolle mabipi ka moka, o tšee le mphapha wo moteletšana wa sebete le dipshio bobedi bja tšona le makhura a tšona, mme tšeo ka moka o di tšhume aletareng e le kabelo ya ka. 14Ge e le nama ya powana le mokgopa wa yona le dikateng tše dingwe tša yona o di tšhume ka mollo kua ntle ga mešaša. Se ke sehlabelo sa go tloša dibe tša baprista.

15“O tšee kgapa ye nngwe mme o botše Arone le barwa ba gagwe ba bee diatla tša bona godimo ga hlogo ya yona. 16O e hlabe gomme o tšee madi a yona o a fokele aletare ka mahlakoreng ka mane. 17O phakologanye kgapa, o hlatswe dikateng tša yona le meomo ya yona, o di bee godimo ga hlogo ya kgapa le ditho tše dingwe. 18

29:18
Baef. 5:2
Baf. 4:18
O tšhume kgapa ka moka ga yona godimo ga aletare e le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. Ke tsefelwa ke monkgo wa sehlabelo se.

19“O tšee kgapa yela ye nngwe o botše Arone le barwa ba gagwe gore ba bee diatla tša bona godimo ga hlogo ya yona. 20O e hlabe, o tšee madi a mangwe a yona o tlotše lerephu la tsebe ya la go ja ya Arone ka ona, le marephu a ditsebe tša la go ja tša barwa ba gagwe, le menwana ya bona ye megolo ya diatla tša la go ja, le menwana ya bona ye megolo ya maoto a la go ja. Ka madi a a šetšego o fokele aletare ka mahlakoreng ka mane. 21O tšee madi a mangwe a a lego godimo ga aletare le makhura a tlotšo o foke Arone le diaparo tša gagwe, le barwa ba gagwe le diaparo tša bona ka ona. Yena Arone le diaparo tša gagwe le barwa ba gagwe le diaparo tša bona ba tla be ba abetšwe nna.

22“O tšee makhura a kgapa, le mosela, le mabipi, le mphapha wo moteletšana wa sebete, le dipshio ka bobedi, le makhura a tšona, le serope sa la go ja. 23Mola dinkgweng tša ka leselong tše di se nago komelo tše di abetšwego nna o tšee senkgwa se tee se se apeilwego ka makhura a mohlware, se tee se se apeilwego ka ntle le makhura, le senkgwana sa phaphathiana. 24O bee dijo tše ka moka ka diatleng tša Arone le ka go tša barwa ba gagwe, gomme o nkabele tšona e le mpho ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng. 25Bjale o di tšee diatleng tša bona, o di tšhume aletareng godimo ga sehlabelo sela sa go tšhungwa ka moka, e be sehlabelo go nna. Ke tsefelwa ke monkgo wa sehlabelo seo.

26“O tšee leumo la kgapa yeo gomme o nkabele lona e le mpho ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng. Setho se sa seruiwa e tla ba sa gago.

27“Ge monna a bewa moprista, leumo le serope sa kgapa yeo e dirišetšwago go bewa moprista moo di abelwe nna e le mpho ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng, mme di bewe ka thoko e be tša baprista. 28Ke taelo ya ka ya ka mehla go iša go sa felego, gore ka mehla ge setšhaba se dira dihlabelo tša sona tša kagišano, leumo le serope sa seruiwa ke tša baprista. Mpho ye e fiwago nna ye ka tsela ye e itšeng, ke kabelo ye batho ba e abelago nna, Morena.

29“Diaparo tša Arone tše dikgethwa di neelwe barwa ba gagwe ka morago ga ge a hwile, gore ba di apare ge ba bewa baprista. 30Morwa wa Arone yo a latelago tatagwe bopristeng gomme a tsena ka Tenteng ya bodulo bja ka go dira mošomo wa baprista ka Felo mo Gokgethwa, a apare diaparo tše matšatši a a šupago.

31“O tšee nama ya kgapa ye e dirišetšwago go bea Arone le barwa ba gagwe baprista, o e apeele ka felo mo gokgethwa. 32Arone le barwa ba gagwe ba jele nama ye gotee le dinkgwa tše di šetšego ka leselong, mojakong wa Tente ya bodulo bja ka. 33Ba je seo se dirišitšwego tirelong ya tebalelo ge ba bewa baprista. Ke baprista fela ba ka jago dijo tše, ka gobane ke dijo tše kgethwa. 34Ge nama ye nngwe goba dinkgwa tše dingwe di se tša lewa go fihlela ka la ka moswane, gona dijo tšeo di tšhungwe. Di se ke tša lewa ke motho, gobane ke tše kgethwa.

35“O sware ditirelo tša go bewa baprista ga Arone le ga barwa ba gagwe matšatši a a šupago ka moo ke go laetšego ka gona. 36Tšatši le lengwe le le lengwe o dire sehlabelo sa powana e be tefelo ya dibe. Sehlabelo se se tla hlwekiša aletare. Ka morago o tlotše aletare ka makhura a mohlware go e kgethwafatša. 37O dire ka mokgwa woo letšatši le lengwe le le lengwe matšatši a a šupago. Gona aletare e tla ba ye e kgethwafetšego ruriruri, gomme mang le mang goba eng le eng ye e ka e kgwathago e tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.29:37 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.” Go be go dumelwa gore mothofela goba sengwefela se ka tšhelwa madimabe ge se ka kgwatha selo se sekgethwa.

Dihlabelo tša letšatši ka letšatši

(Num. 28:1-8)

38“Letšatši le lengwe le le lengwe, mabakeng ka moka, o dire dihlabelo aletareng ka kwanyana tše pedi tša ngwaga o tee. 39O dire sehlabelo ka e tee mosong, gomme ka ye nngwe o dire sehlabelo mantšiboa. 40Ge o dira sehlabelo ka kwanyana ya pele, o abe le bupi bja matoka bja korong bja tekanyo ya kilokramo e tee, o bo dube ka makhura a mohlware a a hlwekilego a litara e tee. O tliše litara e tee ya beine e be kabelo ya seno. 41Mantšiboa le gona o dire sehlabelo ka kwanyana ya bobedi gotee le ditekanyo tša bupi le makhura a mohlware le beine bjalo ka mosong. Bupi le makhura a mohlware ke kabelo ya dijo, mme beine ke kabelo ya seno go nna, Morena. Monkgo wa sehlabelo se ka moka o a ntsefela. 42Sehlabelo se sa go tšhungwa ka moka se dirwe pele ga ka mabakeng ka moka a a tlago, mojakong wa Tente ya bodulo bja ka. Moo ke mo ke tlago gahlana le setšhaba sa ka, ka bolela le wena. 43Gona moo ke tla gahlana le setšhaba sa Israele, gomme seetša se se fahlago sa letago la ka se tla kgethwafatša felo fao. 44Ke tla kgethwafatša Tente le aletare, gomme ka hlaola Arone le barwa ba gagwe gore ba ntirele e le baprista. 45Ke tla dula gare ga setšhaba sa Israele, gomme ka ba Modimo wa bona. 46Ba tla tseba gore ke nna Morena Modimo wa bona yo ke ba ntšhitšego Egepeta gore ke dule gare ga bona. Ke nna Morena Modimo wa bona.”

30

Aletare ya go tšhumela seorelo

(Eks. 37:25-28)

301“O dire aletare ya go tšhumela seorelo ka dikota tša mogohlo. 2O e lekalekanye ka mathoko, e be botelele bja disentimetara tše 46 le bophara bja disentimetara tše 46, mme bogodimo e be disentimetara tše 92. Dinakana tša dikhutlo tša yona e be selo se tee le yona. 3O e manege bogodimo ka gauta ye e sego ya tswakwa, le mahlakore ka mane le dinakana tša yona ka moka, gomme o e direle morumo wa gauta go e dikologa. 4O dire mekgoko ye mebedi ya go e rwala, o e kgokelele ka tlase ga morumo mahlakoreng ka mabedi gore go tsene mapara a go e rwala. 5O betle mapara a ka dikota tša mogohlo, mme le ona o a manege ka gauta. 6Aletare ye o e bee ka ntle ga seširo se se fegilwego pele ga Polokelo ya Kgwerano. Moo ke felo mo ke tlago gahlana le wena. 7Mosong wo mongwe le wo mongwe ge Arone a etla go lokiša mabone, a tšhume seorelo sa go nkga bose godimo ga yona. 8A dire ka yona tsela yeo le ge a gotetša mabone mantšiboa. Seorelo se se fele se tšhungwa ka mehla. 9O se ke wa tupiša seorelo se šele godimo ga aletare ye, goba wa dira sehlabelo sa seruiwa, goba kabelo ya dijo, le gona o se ke wa tšhela kabelo ya seno godimo ga yona. 10Gatee mo ngwageng Arone a dire tirelo ya go hlwekiša aletare ka go tlotša dinakana tša yona ka dine ka madi a seruiwa se se dirilwego sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. Se se dirwe ngwaga ka ngwaga mehleng ka moka ye e tlago. Aletare ye e be ye e kgethwafetšego ruriruri, ye e abetšwego nna, Morena.”

Motšhelo wa Tente ya bodulo bja Morena

11Morena o laetše Moshe a re: 12“Mohla o bala setšhaba sa Israele monna yo mongwe le yo mongwe a ntefe ka tšhelete, gore bošula bo se ke bja mo wela lebakeng la ge setšhaba se balwa. 13

30:13
Eks. 38:25-26
Mat. 17:24
Mang le mang yo a balwago a lefe dikramo tše di selelago tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Mang le mang a lefe tšhelete ye e le kabelo ya ka. 14Mang le mang yo a balwago, ke go re monna yo mongwe le yo mongwe wa mengwaga ye masome a mabedi goba go feta, a lefe motšhelo wo. 15Mohumi a se ke a ntšha tšhelete ya go feta ye e beilwego, le modiidi a se ke a ntšha ya go fetwa ke ye e beilwego, ge ba tšhela motšhelo wo. 16O kgobokanye tšhelete ye setšhabeng sa Israele gomme o e diriše go hlokomela Tente ya bodulo bja ka. Motšhelo wo e tla ba seloba sa gore ke se ba bolaye, gomme ke tla gopola go ba šireletša.”

Sebjana sa mphiri sa go hlapela

17Morena o laetše Moshe a re: 18

30:18
Eks. 38:8
“O dire sebjana sa mphiri sa go hlapela se se nago le bogato bja mphiri. O bee sebjana se kgathe ga Tente le aletare, gomme o tšhele meetse ka go sona. 19Arone le barwa ba gagwe ba hlape diatla le maoto ka meetse a 20pele ba tsena ka Tenteng, goba ba batamela aletare go dira sehlabelo. Ke moo ba ka se bolawego. 21Ba hlape diatla le maoto gore ba se ke ba hwa. Wo ke molao wo bona le ditlogolo tša bona ba swanetšego go o phetha go ya go ile.”

Makhura a tlotšo

22

30:22-38
Eks. 37:29
Morena a re go Moshe: 23“Tšea dinoko tše dibotsebotse: dikilokramo tše 5,7 tša seela sa mira, dikilokramo tše 2,9 tša sinamone ya monkgo wo mobose, dikilokramo tše 2,9 tša lehlaka la monkgo wo mobose, 24dikilokramo tše 5,7 tša kasia, ka moka di etšwe go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. O oketše ka dilitara tše 3,7 tša makhura a mohlware 25mme o dire makhura a makgethwa a tlotšo a a tswakantšwego go swana le senkgabose. 26O diriše makhura a go tlotša Tente ya bodulo bja ka, le Polokelo ya Kgwerano, 27le tafola le ditlabakelo tša yona ka moka, le sehlomamabone le ditlabakelo tša sona ka moka, le aletare ya go tšhumela seorelo, 28le aletare ya dihlabelo le ditlabakelo tša yona ka moka, le sebjana sa go hlapela gotee le bogato bja sona. 29O nkabele dilo tše ka mokgwa wo mme e tla ba tše di kgethwafetšego ruriruri, gomme mang le mang goba sengwe le sengwe se se ka di kgwathago se tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja tšona.30:29 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja tšona.” Lebelela Eks. 29:37. 30Ke moka o tlotše Arone le barwa ba gagwe, o ba kgethwafatše gore ba ntirele e le baprista. 31O botše le setšhaba sa Israele o re: ‘Makhura a makgethwa a tlotšo a dirišwe tirelong ya ka mabakeng ka moka a a tlago. 32A se ke a tšhelwa bathofela, gomme le se ke la dira a mangwe a motswako wo o swanago le wa ona. Ke a makgethwa gomme le a sware bjalo ka selo se sekgethwa. 33Motho mang le mang yo a ka dirago a a swanago le ona, goba a tlotša motho yo mongwe yo e sego moprista ka ona, a kgaolwe setšhabeng sa ka.’ ”

Seorelo

34Morena o laetše Moshe a re: “Tšea diripa tše di lekanago tša se sengwe le se sengwe sa dinoko tše bose tše di latelago: setakite le onika le galebanume, le seorelo se se sego sa tswakwa. 35Ka tšona o dire seorelo se se tswakantšwego go swana le senkgabose. O se noke ka letswai gore se fele se hlwekile e le se sekgethwa. 36O šile seripa se sengwe sa sona e be lerole, o se iše Tenteng ya bodulo bja ka moo ke gahlanago nago, o se gaše pele ga Polokelo ya Kgwerano. O sware seorelo se bjalo ka selo se se kgethwafetšego ruriruri. 37Le se ke la itirela seorelo se sengwe se se swanago le sona. Le se sware bjalo ka selo se sekgethwa se se abetšwego nna. 38Yo a kago dira seorelo se se swanago le se go itirela senkgabose, o tla kgaolwa setšhabeng sa ka.”

31

Bomakgone ba go dira Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 35:30 – 36:1)

311Morena a re go Moshe: 2“Ke kgethile Betsaliele, morwa wa Uri, wa kgorwana ya Hure, wa kgoro ya Juda, 3gomme ke mo hlamile ka moya wa ka. Ke mo file tsebo le tlhaologanyo le bokgoni go dira modiro ofe le ofe wa bokgwari 4go beakanya mediro ya bokgwari, le go e šoma ka gauta le silibera le mphiri, 5le go seta magakabje a go rokelelwa, le go betla dikota, le go dira mošomo ofe le ofe wa bokgwari. 6Ke kgethile le Oholiabe, morwa wa Ahisamake, wa kgoro ya Dane, go šoma le yena. Le gona ke file bomakgone ba bangwe ka moka bokgoni bjo bogolo gore ba kgone go phetha se sengwe le se sengwe se ke laetšego gore se dirwe: 7Tente ya bodulo bja ka, le Polokelo ya Kgwerano le sekhurumelo sa yona, le ditlabakelo ka moka tša Tente, 8le tafola le ditlabakelo tša yona, le sehlomamabone sa gauta ye e sego ya tswakwa le ditlabakelo tša sona ka moka, le aletare ya go tšhumela seorelo, 9le aletare ya dihlabelo le ditlabakelo tša yona ka moka, le sebjana sa go hlapela le bogato bja sona, 10le diaparo tša botšhepi tše dikgethwa tša Arone le tša barwa ba gagwe tše ba di aparago ge ba dira modiro wa baprista, 11le makhura a tlotšo, le seorelo sa go nkga bose sa Felo mo Gokgethwa. Ge ba dira dilo tše ka moka ba dire ka moo ke go laetšego ka gona.”

Letšatši la go khutša

12Morena o laetše Moshe 13gore a botše setšhaba sa Israele a re: “Le tloge le hlokomela Sabatha, letšatši la ka la go khutša, gobane ke sešupo kgatheng ga ka le lena mabakeng ka moka a a tlago gore nna, Morena, ke le dirile setšhaba sa ka. 14Le hlokomele letšatši la go khutša, ka gobane ke le lekgethwa. Yo a tšhilafatšago letšatši le ka go šoma ka lona, a kgaolwe setšhabeng sa ka, a bolawe a hwe lehu. 15

31:15
Eks. 20:8-11
23:12
34:21
35:2
Lef. 23:3
Doit. 5:12-14
Le na le matšatši a a selelago ao ka wona le ka dirago mešomo ya lena, eupša letšatši la bošupa ke letšatši le legolo la go khutša le le abetšwego nna. Yo a dirago modiro ofe le ofe ka lona letšatši leo, a bolawe a hwe lehu. 16Setšhaba sa Israele se hlokomele letšatši le go iša ditlogolong tša sona e le sešupo sa kgwerano. 17
31:17
Eks. 20:11
Ke sešupo sa go ya go ile kgathe ga setšhaba sa Israele le nna, gobane nna, Morena, ke dirile legodimo le lefase ka matšatši a a selelago, gomme ka letšatši la bošupa ka khutša, ka lapologa.”

18Ge Modimo a feditše go bolela le Moshe thabeng ya Sinai, a mo fa matlapa a mabedi ao mo go ona Modimo ka noši a bego a ngwadile melao.