Sepedi 2000 (NSO00)
28

Diaparo tša baprista

(Eks. 39:1-7)

281“Bitša Arone, morwarrago, le barwa ba gagwe, Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. O ba hlaole setšhabeng sa Israele, gore ba ntirele e le baprista. 2O rokele Arone, morwarrago, diaparo tše dikgethwa, gore a be le serithi le botšhepi. 3O bitše bomakgone ka moka ba ke ba filego bokgoni, o ba botše ba rokele Arone diaparo a tle a bewe moprista wa go ntirela. 4O ba botše ba dire phaphathiana ya sehubeng, le seaparo se sekgethwa,28:4 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. le phurabura, le hempe ye e kgabišitšwego, le tuku ya hlogo, le lepanta la bodiredi. A ba rokele morwarrago Arone le barwa ba gagwe diaparo tše dikgethwa tše, gore bona ba ntirele e le baprista. 5Bomakgone ba roke tša wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le tlhale ya gauta, le lešela le boletiana.

6“Ba roke seaparo se sekgethwa ka wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le ka tlhale ya gauta, le ka lešela le boletiana, e be mologelelo wa mekgabišo ya bokgwari. 7Mapantana a mabedi a go tlemelela seaparo se sekgethwa magetleng a rokelelwe ka mathoko. 8Lepanta le le logilwego gabotse le dirilwego ka tšona dilo tšeo le logelelwe seaparong se sekgethwa sehubeng, e be selo se tee le seaparo. 9O tšee matlapa a mabedi a magakabje a karneliene o a tloke maina a barwa ba lesome le ba babedi ba Jakobo 10ka go hlatlamana ga bona, maina a a selelago a be letlapeng le lengwe, a mangwe a selelago a be go le lengwe. 11O nyake mmetli wa magakabje, a tloke maina a barwa ba Jakobo matlapeng ao a mabedi, a a rokelele ka tlhale ya gauta. 12O a rokelele mapantaneng a mabedi a magetleng a seaparo se sekgethwa go emela dikgoro tše lesome le tše pedi tša Baisraele. Ka tsela ye Arone o tla šikara maina a bona magetleng a gagwe gore nna, Morena, ka mehla ke gopole setšhaba sa ka. 13O dire merokelelo ye mebedi ya gauta, 14le diketane tše pedi tša gauta ye e sego ya tswakwa tše di logagantšwego bjalo ka thapo, mme o di rokelele merokelelong yeo.”

Phaphathiana ya sehubeng

(Eks. 39:8-21)

15“O direle Moprista yo Mogolo phaphathiana ya sehubeng gore a e diriše go tseba thato ya Modimo. E dirwe ka dilo tša go swana le tša ge go dirwa seaparo se sekgethwa28:15 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. le mologelelo wa sona. 16E lekalekane ka thoko tšohle, e menwe gabedi, e be ya disentimetara tše 22 ka botelele, le disentimetara tše 22 ka bophara. 17O rokelele methalo ye mene ya magakabje go yona; mothalong wa mathomo o rokelele rubi, thopase le garneta; 18mothalong wa bobedi o rokelele emerale, safire le taamane; 19mothalong wa boraro o rokelele thekoise, agathe le amethesite; 20mothalong wa bone o rokelele berile, karneliene le jaspere. Magakabje a a rokelelwe ka tlhale ya gauta. 21Le lengwe le le lengwe la magakabje a lesome le a mabedi a le tlokwe leina la yo mongwe wa barwa ba Jakobo go emela dikgoro tše lesome le tše pedi tša Baisraele. 22O dire diketane tša phaphathiana ya sehubeng tše di logagantšwego bjalo ka thapo ka gauta ye e sego ya tswakwa. 23O dire mekgoko ye mebedi ya gauta, o e rokelele dikhutlong tša ka godimo tša phaphathiana ya sehubeng, 24mme o tlemelele thapo tšeo tše pedi tša gauta moo mekgokong ka mebedi. 25O tlemelele dintlha tša dithapo tšeo tše pedi merokelelong yeo ye mebedi, mme ka tsela ye o tlemelele dithapo ka pele mapantaneng a magetleng a seaparo se sekgethwa. 26Bjale o dire mekgoko ye mebedi ya gauta, o e rokelele dikhutlong tše pedi tša ka fase tša phaphathiana ya sehubeng, momenetšong wa ka gare kgauswi le seaparo se sekgethwa. 27O dire mekgoko ye mengwe ye mebedi ya gauta, o e rokelele seripeng sa ka fase ka pele mapantaneng ka mabedi a magetleng a seaparo se sekgethwa, kgauswi le morumo le ka godingwana ga lepanta la seaparo se sekgethwa. 28O tlemaganye mekgoko ya phaphathiana ya sehubeng le ya seaparo se sekgethwa ka thapo ya botala bja legodimo, gore phaphathiana ya sehubeng e be godimo ga lepanta la seaparo se sekgethwa mme e se ke ya hlepha.

29“Ge Arone a tsena Felo mo Gokgethwa a apare phaphathiana ya sehubeng ye e tlokilwego maina a dikgoro tša Baisraele gore e be kgauswi le pelo ya gagwe, gore nna, Morena, ka mehla ke gopole setšhaba sa ka. 30

28:30
Num. 27:21
Doit. 33:8
Esra 2:63
Neh. 7:65
O bee Urime le Tumime ka gare ga phaphathiana yeo ya sehubeng, gore di be kgauswi le pelo ya gagwe ge a etla go lebana le nna. Ka mehla ge a lebana le nna, a apare phaphathiana ye ya sehubeng, gore a tsebe thato ya ka go setšhaba sa Israele.”

Diaparo tše dingwe tša baprista

(Eks. 39:22-31)

31“Phurabura ye e aparwago ka godimo ga seaparo se sekgethwa28:31 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. e rokwe ka wulu ya botala bja legodimo fela. 32E be le lešoba la go tsenya hlogo, mme lešoba leo le phethwe ka morumo wo o logilwego gore seaparo se se ke sa gagoga. 33-34Go dikologa morumo wa ka fase wa phurabura yeo go lekeletšwe mekgabišo ya wulu ya go swana le garenate ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, e latelane le ditleloko tša gauta. 35Arone a apare phurabura ye ge a dira modiro wa boprista. Ge a etla pele ga ka Felong mo Gokgethwa goba a etšwa, ditleloko di tla lla tša kwala mme a ka se bolawe.

36“O dire sekgabišo sa gauta ye e sego ya tswakwa, mme godimo ga sona o tloke mantšu a: ‘Se abetšwe Morena’. 37O se tlemelele tukung ya hlogo mo phatleng ka thapo ya botala bja legodimo. 38Arone a dule a se rwele mo phatleng ya gagwe go phumola bošaedi bja Baisraele, gore nna, Morena, ke amogele dikabelo tše ba nkabelago tšona, le ge ba ka dira bošaedi bjo bongwe ge ba nkabela tšona.

39“O rokele Arone hempe ka lešela le boletiana, le tuku ya gagwe ya hlogo o e dire ka lešela le boletiana, o mo rokele le lepanta la bodiredi le le logeletšwego mekgabišo ya mebalabala.

40“O rokele barwa ba Arone dihempe, le mapanta a bodiredi, le dikefana ba be le serithi le botšhepi. 41O apeše Arone, morwarrago, le barwa ba gagwe diaparo tše. E be gona o ba beago baprista le go ba šegofaletša modiro ka go ba tlotša ka makhura a mohlware gore ba ntirele e le baprista. 42O ba rokele marokgwana ka lešela, a tloge mathekeng a boe diropeng, gore ba se ke ba bonelwa. 43Arone le barwa ba gagwe ba tšware marokgo a ka mehla ge ba tsena ka Tenteng ya bodulo bja ka, goba ge ba batamela aletare go dira modiro wa boprista Felo mo Gokgethwa, gore ba se ke ba bolawa ka lebaka la go se tšware ga bona. Molao wo o beetšwe Arone le ditlogolo tša gagwe go ya go ile.”