Sepedi 2000 (NSO00)
27

Aletare

(Eks. 38:1-7)

271“O dire aletare ka dikota tša mogohlo. E lekalekane ka thoko tšohle: E be ya dimetara tše 2,3 ka botelele, dimetara tše 2,3 ka bophara, mme bogodimo e be ya dimetara tše 1,4. 2O dire dinakana dikhutlong ka bone. Di be selo se tee le aletare, gomme aletare ka moka e manegwe ka mphiri. 3O dire dibjana tša go olelela melora, le digarafo, le meruswi, le diforoko tša mašimelo, le dibjana tša magala. Ditlabakelo tše ka moka di dirwe ka mphiri. 4O dire papetla ya mphiri, gomme o e khwamele mekgoko ye mene ya mphiri ya go e kuka dikhutlong tša yona. 5O bee papetla ye ka fase ga morumo wa aletare gore e be gare ga bogodimo bja aletare. 6O betle mapara a go rwala ka dikota tša mogohlo, mme o a manege ka mphiri; 7ona o a tsenye mekgokong ka mahlakoreng a mabedi a aletare ge e rwalwa. 8O dire aletare ka diphaphathi, gomme e be lehoa, go ya ka leano le ke go laeditšego lona kua thabeng.”

Kgoro ya Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 38:9-20)

9“O age kgoro ya Tente ya bodulo bja ka ka legora la diširo tša lešela le boletiana. Ka lehlakoreng la ka borwa diširo e be tša dimetara tše 46 botelele, 10mme di lekeletšwe dikoteng tše masome a mabedi tša mphiri tše di lego mabogatong a masome a mabedi a mphiri ka dikgwaetšo le mapheko a silibera. 11Le ka lehlakoreng la ka leboa la kgoro o dire ka yona tsela yeo. 12Ka lehlakoreng la ka bodikela go be le diširo tša dimetara tše 23 botelele, di lekelele dikoteng tše lesome tše di tsemilwego mabogatong a lesome. 13Le ka bohlabela, mo go lego mojako wa Tente, le gona kgoro e be ya bophara bja dimetara tše 23. 14-15Ka thoko ye nngwe le ye nngwe ya mojako go be le diširo tša dimetara tše 6,9 tše di lekelelago dikoteng tše tharo tše di tsemilwego mabogatong a mararo. 16Mo mojakong go lekelele seširo sa dimetara tše 9,2 botelele se se dirilwego ka lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, e be mologelelo wa mebala ya mekgabišo ya bokgwari. Seširo se thekgwe ka dikota tše nne tše di tsemilwego mabogatong a mane. 17Dikota ka moka tša kgoro go dikologa di kopanywe ka mapheko a silibera; dikgwaetšo tša tšona e be tša silibera mme mabogato a tšona e be a mphiri. 18Kgoro e be ya dimetara tše 46 botelele, le dimetara tše 23 bophara, le dimetara tše 2,3 bogodimo. Diširo di dirwe ka lešela le boletiana, mme mabogato e be a mphiri. 19Ditlabakelo ka moka tše di dirišwago Tenteng le dibapola ka moka tša Tente le kgoro di dirwe ka mphiri.”

Go hlokomela sehlomamabone

(Lef. 24:1-4)

20“O laele setšhaba sa Israele go go tlišetša makhura a mohlware a a sego a tswakwa a sehlomamabone a mabotsebotse, gore mabone a fele a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe. 21Arone le barwa ba gagwe ba a gotetše ka Tenteng ya bodulo bja ka ka ntlenyana ga seširo sa ka pele ga Polokelo ya Kgwerano. Gona moo pele ga Morena mabone a tuke bošego ka moka go fihlela go esa. Taelo ye e phethwe ke Baisraele le ditlogolo tša bona ka mehla go ya go ile.”

28

Diaparo tša baprista

(Eks. 39:1-7)

281“Bitša Arone, morwarrago, le barwa ba gagwe, Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. O ba hlaole setšhabeng sa Israele, gore ba ntirele e le baprista. 2O rokele Arone, morwarrago, diaparo tše dikgethwa, gore a be le serithi le botšhepi. 3O bitše bomakgone ka moka ba ke ba filego bokgoni, o ba botše ba rokele Arone diaparo a tle a bewe moprista wa go ntirela. 4O ba botše ba dire phaphathiana ya sehubeng, le seaparo se sekgethwa,28:4 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. le phurabura, le hempe ye e kgabišitšwego, le tuku ya hlogo, le lepanta la bodiredi. A ba rokele morwarrago Arone le barwa ba gagwe diaparo tše dikgethwa tše, gore bona ba ntirele e le baprista. 5Bomakgone ba roke tša wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le tlhale ya gauta, le lešela le boletiana.

6“Ba roke seaparo se sekgethwa ka wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le ka tlhale ya gauta, le ka lešela le boletiana, e be mologelelo wa mekgabišo ya bokgwari. 7Mapantana a mabedi a go tlemelela seaparo se sekgethwa magetleng a rokelelwe ka mathoko. 8Lepanta le le logilwego gabotse le dirilwego ka tšona dilo tšeo le logelelwe seaparong se sekgethwa sehubeng, e be selo se tee le seaparo. 9O tšee matlapa a mabedi a magakabje a karneliene o a tloke maina a barwa ba lesome le ba babedi ba Jakobo 10ka go hlatlamana ga bona, maina a a selelago a be letlapeng le lengwe, a mangwe a selelago a be go le lengwe. 11O nyake mmetli wa magakabje, a tloke maina a barwa ba Jakobo matlapeng ao a mabedi, a a rokelele ka tlhale ya gauta. 12O a rokelele mapantaneng a mabedi a magetleng a seaparo se sekgethwa go emela dikgoro tše lesome le tše pedi tša Baisraele. Ka tsela ye Arone o tla šikara maina a bona magetleng a gagwe gore nna, Morena, ka mehla ke gopole setšhaba sa ka. 13O dire merokelelo ye mebedi ya gauta, 14le diketane tše pedi tša gauta ye e sego ya tswakwa tše di logagantšwego bjalo ka thapo, mme o di rokelele merokelelong yeo.”

Phaphathiana ya sehubeng

(Eks. 39:8-21)

15“O direle Moprista yo Mogolo phaphathiana ya sehubeng gore a e diriše go tseba thato ya Modimo. E dirwe ka dilo tša go swana le tša ge go dirwa seaparo se sekgethwa28:15 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. le mologelelo wa sona. 16E lekalekane ka thoko tšohle, e menwe gabedi, e be ya disentimetara tše 22 ka botelele, le disentimetara tše 22 ka bophara. 17O rokelele methalo ye mene ya magakabje go yona; mothalong wa mathomo o rokelele rubi, thopase le garneta; 18mothalong wa bobedi o rokelele emerale, safire le taamane; 19mothalong wa boraro o rokelele thekoise, agathe le amethesite; 20mothalong wa bone o rokelele berile, karneliene le jaspere. Magakabje a a rokelelwe ka tlhale ya gauta. 21Le lengwe le le lengwe la magakabje a lesome le a mabedi a le tlokwe leina la yo mongwe wa barwa ba Jakobo go emela dikgoro tše lesome le tše pedi tša Baisraele. 22O dire diketane tša phaphathiana ya sehubeng tše di logagantšwego bjalo ka thapo ka gauta ye e sego ya tswakwa. 23O dire mekgoko ye mebedi ya gauta, o e rokelele dikhutlong tša ka godimo tša phaphathiana ya sehubeng, 24mme o tlemelele thapo tšeo tše pedi tša gauta moo mekgokong ka mebedi. 25O tlemelele dintlha tša dithapo tšeo tše pedi merokelelong yeo ye mebedi, mme ka tsela ye o tlemelele dithapo ka pele mapantaneng a magetleng a seaparo se sekgethwa. 26Bjale o dire mekgoko ye mebedi ya gauta, o e rokelele dikhutlong tše pedi tša ka fase tša phaphathiana ya sehubeng, momenetšong wa ka gare kgauswi le seaparo se sekgethwa. 27O dire mekgoko ye mengwe ye mebedi ya gauta, o e rokelele seripeng sa ka fase ka pele mapantaneng ka mabedi a magetleng a seaparo se sekgethwa, kgauswi le morumo le ka godingwana ga lepanta la seaparo se sekgethwa. 28O tlemaganye mekgoko ya phaphathiana ya sehubeng le ya seaparo se sekgethwa ka thapo ya botala bja legodimo, gore phaphathiana ya sehubeng e be godimo ga lepanta la seaparo se sekgethwa mme e se ke ya hlepha.

29“Ge Arone a tsena Felo mo Gokgethwa a apare phaphathiana ya sehubeng ye e tlokilwego maina a dikgoro tša Baisraele gore e be kgauswi le pelo ya gagwe, gore nna, Morena, ka mehla ke gopole setšhaba sa ka. 30

28:30
Num. 27:21
Doit. 33:8
Esra 2:63
Neh. 7:65
O bee Urime le Tumime ka gare ga phaphathiana yeo ya sehubeng, gore di be kgauswi le pelo ya gagwe ge a etla go lebana le nna. Ka mehla ge a lebana le nna, a apare phaphathiana ye ya sehubeng, gore a tsebe thato ya ka go setšhaba sa Israele.”

Diaparo tše dingwe tša baprista

(Eks. 39:22-31)

31“Phurabura ye e aparwago ka godimo ga seaparo se sekgethwa28:31 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. e rokwe ka wulu ya botala bja legodimo fela. 32E be le lešoba la go tsenya hlogo, mme lešoba leo le phethwe ka morumo wo o logilwego gore seaparo se se ke sa gagoga. 33-34Go dikologa morumo wa ka fase wa phurabura yeo go lekeletšwe mekgabišo ya wulu ya go swana le garenate ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, e latelane le ditleloko tša gauta. 35Arone a apare phurabura ye ge a dira modiro wa boprista. Ge a etla pele ga ka Felong mo Gokgethwa goba a etšwa, ditleloko di tla lla tša kwala mme a ka se bolawe.

36“O dire sekgabišo sa gauta ye e sego ya tswakwa, mme godimo ga sona o tloke mantšu a: ‘Se abetšwe Morena’. 37O se tlemelele tukung ya hlogo mo phatleng ka thapo ya botala bja legodimo. 38Arone a dule a se rwele mo phatleng ya gagwe go phumola bošaedi bja Baisraele, gore nna, Morena, ke amogele dikabelo tše ba nkabelago tšona, le ge ba ka dira bošaedi bjo bongwe ge ba nkabela tšona.

39“O rokele Arone hempe ka lešela le boletiana, le tuku ya gagwe ya hlogo o e dire ka lešela le boletiana, o mo rokele le lepanta la bodiredi le le logeletšwego mekgabišo ya mebalabala.

40“O rokele barwa ba Arone dihempe, le mapanta a bodiredi, le dikefana ba be le serithi le botšhepi. 41O apeše Arone, morwarrago, le barwa ba gagwe diaparo tše. E be gona o ba beago baprista le go ba šegofaletša modiro ka go ba tlotša ka makhura a mohlware gore ba ntirele e le baprista. 42O ba rokele marokgwana ka lešela, a tloge mathekeng a boe diropeng, gore ba se ke ba bonelwa. 43Arone le barwa ba gagwe ba tšware marokgo a ka mehla ge ba tsena ka Tenteng ya bodulo bja ka, goba ge ba batamela aletare go dira modiro wa boprista Felo mo Gokgethwa, gore ba se ke ba bolawa ka lebaka la go se tšware ga bona. Molao wo o beetšwe Arone le ditlogolo tša gagwe go ya go ile.”

29

Ditaelo tša go bea Arone le barwa ba gagwe baprista

(Lef. 8:1-36)

291“Sese se o swanetšego go se direla Arone le barwa ba gagwe ge o ba bea baprista ba go ntirela. O hlaole powana e tee le dikgapa tše pedi tše di se nago bosodi. 2Ka bupi bja matoka bja korong bjo bo se nago komelo o apee dinkgwa tše di hlakantšwego le makhura a mohlware, le dinkgwa tše di se nago makhura a mohlware, le dinkgwana tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware. 3O di nokele ka leselong, gomme o nkabele tšona ge o dira sehlabelo ka powana le dikgapa tše pedi.

4“O batametše Arone le barwa ba gagwe mojakong wa Tente ya bodulo bja ka, gomme o ba hlapiše ka meetse. 5Ke moka o apeše Arone diaparo tše dikgethwa – hempe, le phurabura ya seaparo se sekgethwa,29:5 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. le seaparo se sekgethwa, le phaphathiana ya sehubeng, o tlemelele seaparo se sekgethwa sehubeng ka lepanta la sona, 6o mo rweše tuku ya hlogo, gomme go yona o tlemelele sekgabišo se sekgethwa seo godimo ga sona go tlokilwego mantšu a: ‘Se abetšwe Morena’. 7Bjale o tšee makhura a tlotšo o a tšhele hlogong ya gagwe, o mo tlotše.

8“O batametše barwa ba gagwe go wena, o ba apeše dihempe; 9o ba tleme matheka ka mapanta a bodiredi, mme o ba rweše dikefana dihlogong. Ye ke yona tsela ya go bea Arone le barwa ba gagwe baprista. Bona le ditlogolo tša bona ba ntirele e le baprista go ya go ile.

10“O batametše powana pele ga Tente ya bodulo bja ka, mme o botše Arone le barwa ba gagwe ba bee diatla tša bona godimo ga hlogo ya powana. 11O hlabe powana moo pele ga ka mojakong wa Tente. 12O tšee madi a mangwe a powana o a tlotše dinakaneng tša aletare ka monwana. Bjale o tšhollele madi a a šetšego thitong ya aletare. 13Ka morago ga moo o kgakgamolle mabipi ka moka, o tšee le mphapha wo moteletšana wa sebete le dipshio bobedi bja tšona le makhura a tšona, mme tšeo ka moka o di tšhume aletareng e le kabelo ya ka. 14Ge e le nama ya powana le mokgopa wa yona le dikateng tše dingwe tša yona o di tšhume ka mollo kua ntle ga mešaša. Se ke sehlabelo sa go tloša dibe tša baprista.

15“O tšee kgapa ye nngwe mme o botše Arone le barwa ba gagwe ba bee diatla tša bona godimo ga hlogo ya yona. 16O e hlabe gomme o tšee madi a yona o a fokele aletare ka mahlakoreng ka mane. 17O phakologanye kgapa, o hlatswe dikateng tša yona le meomo ya yona, o di bee godimo ga hlogo ya kgapa le ditho tše dingwe. 18

29:18
Baef. 5:2
Baf. 4:18
O tšhume kgapa ka moka ga yona godimo ga aletare e le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. Ke tsefelwa ke monkgo wa sehlabelo se.

19“O tšee kgapa yela ye nngwe o botše Arone le barwa ba gagwe gore ba bee diatla tša bona godimo ga hlogo ya yona. 20O e hlabe, o tšee madi a mangwe a yona o tlotše lerephu la tsebe ya la go ja ya Arone ka ona, le marephu a ditsebe tša la go ja tša barwa ba gagwe, le menwana ya bona ye megolo ya diatla tša la go ja, le menwana ya bona ye megolo ya maoto a la go ja. Ka madi a a šetšego o fokele aletare ka mahlakoreng ka mane. 21O tšee madi a mangwe a a lego godimo ga aletare le makhura a tlotšo o foke Arone le diaparo tša gagwe, le barwa ba gagwe le diaparo tša bona ka ona. Yena Arone le diaparo tša gagwe le barwa ba gagwe le diaparo tša bona ba tla be ba abetšwe nna.

22“O tšee makhura a kgapa, le mosela, le mabipi, le mphapha wo moteletšana wa sebete, le dipshio ka bobedi, le makhura a tšona, le serope sa la go ja. 23Mola dinkgweng tša ka leselong tše di se nago komelo tše di abetšwego nna o tšee senkgwa se tee se se apeilwego ka makhura a mohlware, se tee se se apeilwego ka ntle le makhura, le senkgwana sa phaphathiana. 24O bee dijo tše ka moka ka diatleng tša Arone le ka go tša barwa ba gagwe, gomme o nkabele tšona e le mpho ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng. 25Bjale o di tšee diatleng tša bona, o di tšhume aletareng godimo ga sehlabelo sela sa go tšhungwa ka moka, e be sehlabelo go nna. Ke tsefelwa ke monkgo wa sehlabelo seo.

26“O tšee leumo la kgapa yeo gomme o nkabele lona e le mpho ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng. Setho se sa seruiwa e tla ba sa gago.

27“Ge monna a bewa moprista, leumo le serope sa kgapa yeo e dirišetšwago go bewa moprista moo di abelwe nna e le mpho ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng, mme di bewe ka thoko e be tša baprista. 28Ke taelo ya ka ya ka mehla go iša go sa felego, gore ka mehla ge setšhaba se dira dihlabelo tša sona tša kagišano, leumo le serope sa seruiwa ke tša baprista. Mpho ye e fiwago nna ye ka tsela ye e itšeng, ke kabelo ye batho ba e abelago nna, Morena.

29“Diaparo tša Arone tše dikgethwa di neelwe barwa ba gagwe ka morago ga ge a hwile, gore ba di apare ge ba bewa baprista. 30Morwa wa Arone yo a latelago tatagwe bopristeng gomme a tsena ka Tenteng ya bodulo bja ka go dira mošomo wa baprista ka Felo mo Gokgethwa, a apare diaparo tše matšatši a a šupago.

31“O tšee nama ya kgapa ye e dirišetšwago go bea Arone le barwa ba gagwe baprista, o e apeele ka felo mo gokgethwa. 32Arone le barwa ba gagwe ba jele nama ye gotee le dinkgwa tše di šetšego ka leselong, mojakong wa Tente ya bodulo bja ka. 33Ba je seo se dirišitšwego tirelong ya tebalelo ge ba bewa baprista. Ke baprista fela ba ka jago dijo tše, ka gobane ke dijo tše kgethwa. 34Ge nama ye nngwe goba dinkgwa tše dingwe di se tša lewa go fihlela ka la ka moswane, gona dijo tšeo di tšhungwe. Di se ke tša lewa ke motho, gobane ke tše kgethwa.

35“O sware ditirelo tša go bewa baprista ga Arone le ga barwa ba gagwe matšatši a a šupago ka moo ke go laetšego ka gona. 36Tšatši le lengwe le le lengwe o dire sehlabelo sa powana e be tefelo ya dibe. Sehlabelo se se tla hlwekiša aletare. Ka morago o tlotše aletare ka makhura a mohlware go e kgethwafatša. 37O dire ka mokgwa woo letšatši le lengwe le le lengwe matšatši a a šupago. Gona aletare e tla ba ye e kgethwafetšego ruriruri, gomme mang le mang goba eng le eng ye e ka e kgwathago e tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.29:37 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.” Go be go dumelwa gore mothofela goba sengwefela se ka tšhelwa madimabe ge se ka kgwatha selo se sekgethwa.

Dihlabelo tša letšatši ka letšatši

(Num. 28:1-8)

38“Letšatši le lengwe le le lengwe, mabakeng ka moka, o dire dihlabelo aletareng ka kwanyana tše pedi tša ngwaga o tee. 39O dire sehlabelo ka e tee mosong, gomme ka ye nngwe o dire sehlabelo mantšiboa. 40Ge o dira sehlabelo ka kwanyana ya pele, o abe le bupi bja matoka bja korong bja tekanyo ya kilokramo e tee, o bo dube ka makhura a mohlware a a hlwekilego a litara e tee. O tliše litara e tee ya beine e be kabelo ya seno. 41Mantšiboa le gona o dire sehlabelo ka kwanyana ya bobedi gotee le ditekanyo tša bupi le makhura a mohlware le beine bjalo ka mosong. Bupi le makhura a mohlware ke kabelo ya dijo, mme beine ke kabelo ya seno go nna, Morena. Monkgo wa sehlabelo se ka moka o a ntsefela. 42Sehlabelo se sa go tšhungwa ka moka se dirwe pele ga ka mabakeng ka moka a a tlago, mojakong wa Tente ya bodulo bja ka. Moo ke mo ke tlago gahlana le setšhaba sa ka, ka bolela le wena. 43Gona moo ke tla gahlana le setšhaba sa Israele, gomme seetša se se fahlago sa letago la ka se tla kgethwafatša felo fao. 44Ke tla kgethwafatša Tente le aletare, gomme ka hlaola Arone le barwa ba gagwe gore ba ntirele e le baprista. 45Ke tla dula gare ga setšhaba sa Israele, gomme ka ba Modimo wa bona. 46Ba tla tseba gore ke nna Morena Modimo wa bona yo ke ba ntšhitšego Egepeta gore ke dule gare ga bona. Ke nna Morena Modimo wa bona.”