Sepedi 2000 (NSO00)
26

Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 36:8-38)

261“Tente ye kgethwa, Tente ya bodulo bja Morena, o e dire ka diripa tše lesome tša lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi. O di logelele mekgabišo ya diswantšho tša bakerubi. 2O lekalekanye diripa tšeo e be tša dimetara tše 12,9 botelele, le bophara bja dimetara tše 1,8. 3O rokaganye diripa tše tlhano e be thokaganyo e tee, gomme tše dingwe tše tlhano o di rokaganye ka wona mokgwa woo. 4O dire digole tša lešela la botala bja legodimo morumong wa seripa sa ka ntle thokaganyong tše pedi. 5Mo seripeng sa mathomo sa thokaganyo ya mathomo o rokelele digole tše masome a mahlano, mo go sa mafelelo sa thokaganyo ya bobedi le gona o rokelele digole tše masome a mahlano, di lebane. 6O dire dikgwaetšo tša gauta tše masome a mahlano tša go kgokaganya dithokaganyo tšeo tše pedi gore e be selo se tee.

7“O direle Tente sepipetši ka diripa tše lesome le setee tša lešela la boya bja dipudi. 8O lekalekanye diripa tše e be tša dimetara tše 13,8 botelele, le bophara bja dimetara tše 1,8. 9O rokaganye diripa tše tlhano di dire thokaganyo e tee, gomme diripa tše dingwe tšeo tše di selelago le tšona o di rokaganye thokaganyo ye nngwe. O menaganye seripa sa boselela gabedi mo pele ga Tente. 10Morumong wa seripa sa mafelelo sa thokaganyo ye nngwe o kgokelele digole tše masome a mahlano, morumong wa ye nngwe thokaganyo le gona o kgokelele digole tše masome a mahlano. 11O dire dikgwaetšo tša mphiri tše masome a mahlano, mme o di tsenye digoleng go kgohlaganya dithokaganyo tše pedi go dira sepipetši se tee. 12Seripana se sengwe se se šalago sa sepipetši o se lekeletše ka morago ga Tente. 13Diripana tše dingwe tša disentimetara tše 46 tše di šalago ka mathoko a mabedi a Tente di lekelele ka moo mathoko go e pipa.

14“O dire dipipetši tše pedi gape, se sengwe ka matlalo a dikgapa a a tloditšwego ka letsoku, mme se sengwe ka mekgopa ye boletiana gore di pipetše bokantle.

15“O dire mahlomo a dikota tša mogohlo go thekga Tente. 16Mahlomo a go thekga e be a dimetara tše 4,6 botelele, le disentimetara tše 69 bophara, 17le maphakga a mabedi lefateng go swaraganya mahlomo ao a go thekga. Mahlomo ka moka a go thekga a be le maphakga a. 18O dire mahlomo a go thekga a masome a mabedi lehlakoreng la ka borwa, 19le mabogato a silibera a masome a mane ka fase ga wona, mabogato a mabedi a le ka fase ga lehlomo le lengwe le le lengwe go swarelela maphakga ka mabedi a lehlomo. 20O dire mahlomo a go thekga a masome a mabedi a ka leboa la Tente, 21le mabogato a silibera a masome a mane, a mabedi a le ka fase ga lehlomo le lengwe le le lengwe. 22Ka lehlakoreng la ka morago, ka bodikela, o dire mahlomo a go thekga a a selelago, 23le mahlomo a mabedi a go thekga a dikhutlo tša ka morago. 24Mahlomo a a go thekga a dikhutlo a tlemaganywe go tloga fase go rotoga go fihlela mokgokong wa ka godimo. Mahlomo a mabedi a go thekga a a dirago dikhutlo tše pedi a dirwe ka tsela yeo. 25Ka gona go tla ba le mahlomo a seswai a go thekga a a nago le mabogato a silibera a lesome le a a selelago, e le a mabedi ka fase ga lehlomo le lengwe le lengwe.

26“O betle dipalelo tše lesome le tše tlhano ka dikota tša mogohlo, tše tlhano e be tša mahlomo a go thekga a ka thoko ye nngwe ya Tente, 27tše tlhano e be tša mahlomo a go thekga a ka thoko ye nngwe, mme tše tlhano gape e be tša mahlomo a go thekga a ka thoko ya ka bodikela, ka morago. 28Palelo ya gare, ye e lego seripagareng sa bogodimo bja mahlomo a go thekga, e tloge mathomong a Tente e fihle mafelelong a yona. 29O manege mahlomo ao a go thekga ka gauta, gomme o a kgokelele mekgoko ya gauta ya go khwamela dipalelo; le tšona dipalelo di manegwe ka gauta. 30O hlome Tente go ya ka leano le ke go laeditšego lona kua thabeng.

31“O dire seširo ka lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi. O e logelele mokgabišo wa diswantšho tša bakerubi. 32O fege seširo dikoteng tše nne tša mogohlo tše di manegilwego ka gauta, tše di kgokeletšwego dikgwaetšo, di tsemilwe mabogatong a silibera a mane. 33

26:33
Bah. 6:19
9:3-5
O kgokelele seširo ka fase ga molokoloko wa dikgwaetšo tlhakeng ya Tente, gomme ka morago ga seširo o bee Polokelo ya Kgwerano ye e swerego matlapa. Seširo se tla aroganya Felo mo Gokgethwa le Felo mo Gokgethwakgethwa. 34O khurumele Polokelo ya Kgwerano ka sekhurumelo ka Felong mo Gokgethwakgethwa. 35Ka mo ntle ga Felo mo Gokgethwakgethwa o bee tafola ka thoko ya ka leboa ya Tente, gomme sehlomamabone o se bee ka thoko ya ka borwa go lebana le tafola.

36“O direle mojako wa Tente seširo ka lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, e be mologelelo wa mebala wa mekgabišo ya bokgwari. 37Seširo se o se direle dikota tša mogohlo tše tlhano tše di manegilwego ka gauta mme di kgokeletšwe dikgwaetšo tša gauta; dikota tše o di direle mabogato a mahlano a mphiri.”

27

Aletare

(Eks. 38:1-7)

271“O dire aletare ka dikota tša mogohlo. E lekalekane ka thoko tšohle: E be ya dimetara tše 2,3 ka botelele, dimetara tše 2,3 ka bophara, mme bogodimo e be ya dimetara tše 1,4. 2O dire dinakana dikhutlong ka bone. Di be selo se tee le aletare, gomme aletare ka moka e manegwe ka mphiri. 3O dire dibjana tša go olelela melora, le digarafo, le meruswi, le diforoko tša mašimelo, le dibjana tša magala. Ditlabakelo tše ka moka di dirwe ka mphiri. 4O dire papetla ya mphiri, gomme o e khwamele mekgoko ye mene ya mphiri ya go e kuka dikhutlong tša yona. 5O bee papetla ye ka fase ga morumo wa aletare gore e be gare ga bogodimo bja aletare. 6O betle mapara a go rwala ka dikota tša mogohlo, mme o a manege ka mphiri; 7ona o a tsenye mekgokong ka mahlakoreng a mabedi a aletare ge e rwalwa. 8O dire aletare ka diphaphathi, gomme e be lehoa, go ya ka leano le ke go laeditšego lona kua thabeng.”

Kgoro ya Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 38:9-20)

9“O age kgoro ya Tente ya bodulo bja ka ka legora la diširo tša lešela le boletiana. Ka lehlakoreng la ka borwa diširo e be tša dimetara tše 46 botelele, 10mme di lekeletšwe dikoteng tše masome a mabedi tša mphiri tše di lego mabogatong a masome a mabedi a mphiri ka dikgwaetšo le mapheko a silibera. 11Le ka lehlakoreng la ka leboa la kgoro o dire ka yona tsela yeo. 12Ka lehlakoreng la ka bodikela go be le diširo tša dimetara tše 23 botelele, di lekelele dikoteng tše lesome tše di tsemilwego mabogatong a lesome. 13Le ka bohlabela, mo go lego mojako wa Tente, le gona kgoro e be ya bophara bja dimetara tše 23. 14-15Ka thoko ye nngwe le ye nngwe ya mojako go be le diširo tša dimetara tše 6,9 tše di lekelelago dikoteng tše tharo tše di tsemilwego mabogatong a mararo. 16Mo mojakong go lekelele seširo sa dimetara tše 9,2 botelele se se dirilwego ka lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, e be mologelelo wa mebala ya mekgabišo ya bokgwari. Seširo se thekgwe ka dikota tše nne tše di tsemilwego mabogatong a mane. 17Dikota ka moka tša kgoro go dikologa di kopanywe ka mapheko a silibera; dikgwaetšo tša tšona e be tša silibera mme mabogato a tšona e be a mphiri. 18Kgoro e be ya dimetara tše 46 botelele, le dimetara tše 23 bophara, le dimetara tše 2,3 bogodimo. Diširo di dirwe ka lešela le boletiana, mme mabogato e be a mphiri. 19Ditlabakelo ka moka tše di dirišwago Tenteng le dibapola ka moka tša Tente le kgoro di dirwe ka mphiri.”

Go hlokomela sehlomamabone

(Lef. 24:1-4)

20“O laele setšhaba sa Israele go go tlišetša makhura a mohlware a a sego a tswakwa a sehlomamabone a mabotsebotse, gore mabone a fele a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe. 21Arone le barwa ba gagwe ba a gotetše ka Tenteng ya bodulo bja ka ka ntlenyana ga seširo sa ka pele ga Polokelo ya Kgwerano. Gona moo pele ga Morena mabone a tuke bošego ka moka go fihlela go esa. Taelo ye e phethwe ke Baisraele le ditlogolo tša bona ka mehla go ya go ile.”

28

Diaparo tša baprista

(Eks. 39:1-7)

281“Bitša Arone, morwarrago, le barwa ba gagwe, Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. O ba hlaole setšhabeng sa Israele, gore ba ntirele e le baprista. 2O rokele Arone, morwarrago, diaparo tše dikgethwa, gore a be le serithi le botšhepi. 3O bitše bomakgone ka moka ba ke ba filego bokgoni, o ba botše ba rokele Arone diaparo a tle a bewe moprista wa go ntirela. 4O ba botše ba dire phaphathiana ya sehubeng, le seaparo se sekgethwa,28:4 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. le phurabura, le hempe ye e kgabišitšwego, le tuku ya hlogo, le lepanta la bodiredi. A ba rokele morwarrago Arone le barwa ba gagwe diaparo tše dikgethwa tše, gore bona ba ntirele e le baprista. 5Bomakgone ba roke tša wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le tlhale ya gauta, le lešela le boletiana.

6“Ba roke seaparo se sekgethwa ka wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le ka tlhale ya gauta, le ka lešela le boletiana, e be mologelelo wa mekgabišo ya bokgwari. 7Mapantana a mabedi a go tlemelela seaparo se sekgethwa magetleng a rokelelwe ka mathoko. 8Lepanta le le logilwego gabotse le dirilwego ka tšona dilo tšeo le logelelwe seaparong se sekgethwa sehubeng, e be selo se tee le seaparo. 9O tšee matlapa a mabedi a magakabje a karneliene o a tloke maina a barwa ba lesome le ba babedi ba Jakobo 10ka go hlatlamana ga bona, maina a a selelago a be letlapeng le lengwe, a mangwe a selelago a be go le lengwe. 11O nyake mmetli wa magakabje, a tloke maina a barwa ba Jakobo matlapeng ao a mabedi, a a rokelele ka tlhale ya gauta. 12O a rokelele mapantaneng a mabedi a magetleng a seaparo se sekgethwa go emela dikgoro tše lesome le tše pedi tša Baisraele. Ka tsela ye Arone o tla šikara maina a bona magetleng a gagwe gore nna, Morena, ka mehla ke gopole setšhaba sa ka. 13O dire merokelelo ye mebedi ya gauta, 14le diketane tše pedi tša gauta ye e sego ya tswakwa tše di logagantšwego bjalo ka thapo, mme o di rokelele merokelelong yeo.”

Phaphathiana ya sehubeng

(Eks. 39:8-21)

15“O direle Moprista yo Mogolo phaphathiana ya sehubeng gore a e diriše go tseba thato ya Modimo. E dirwe ka dilo tša go swana le tša ge go dirwa seaparo se sekgethwa28:15 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. le mologelelo wa sona. 16E lekalekane ka thoko tšohle, e menwe gabedi, e be ya disentimetara tše 22 ka botelele, le disentimetara tše 22 ka bophara. 17O rokelele methalo ye mene ya magakabje go yona; mothalong wa mathomo o rokelele rubi, thopase le garneta; 18mothalong wa bobedi o rokelele emerale, safire le taamane; 19mothalong wa boraro o rokelele thekoise, agathe le amethesite; 20mothalong wa bone o rokelele berile, karneliene le jaspere. Magakabje a a rokelelwe ka tlhale ya gauta. 21Le lengwe le le lengwe la magakabje a lesome le a mabedi a le tlokwe leina la yo mongwe wa barwa ba Jakobo go emela dikgoro tše lesome le tše pedi tša Baisraele. 22O dire diketane tša phaphathiana ya sehubeng tše di logagantšwego bjalo ka thapo ka gauta ye e sego ya tswakwa. 23O dire mekgoko ye mebedi ya gauta, o e rokelele dikhutlong tša ka godimo tša phaphathiana ya sehubeng, 24mme o tlemelele thapo tšeo tše pedi tša gauta moo mekgokong ka mebedi. 25O tlemelele dintlha tša dithapo tšeo tše pedi merokelelong yeo ye mebedi, mme ka tsela ye o tlemelele dithapo ka pele mapantaneng a magetleng a seaparo se sekgethwa. 26Bjale o dire mekgoko ye mebedi ya gauta, o e rokelele dikhutlong tše pedi tša ka fase tša phaphathiana ya sehubeng, momenetšong wa ka gare kgauswi le seaparo se sekgethwa. 27O dire mekgoko ye mengwe ye mebedi ya gauta, o e rokelele seripeng sa ka fase ka pele mapantaneng ka mabedi a magetleng a seaparo se sekgethwa, kgauswi le morumo le ka godingwana ga lepanta la seaparo se sekgethwa. 28O tlemaganye mekgoko ya phaphathiana ya sehubeng le ya seaparo se sekgethwa ka thapo ya botala bja legodimo, gore phaphathiana ya sehubeng e be godimo ga lepanta la seaparo se sekgethwa mme e se ke ya hlepha.

29“Ge Arone a tsena Felo mo Gokgethwa a apare phaphathiana ya sehubeng ye e tlokilwego maina a dikgoro tša Baisraele gore e be kgauswi le pelo ya gagwe, gore nna, Morena, ka mehla ke gopole setšhaba sa ka. 30

28:30
Num. 27:21
Doit. 33:8
Esra 2:63
Neh. 7:65
O bee Urime le Tumime ka gare ga phaphathiana yeo ya sehubeng, gore di be kgauswi le pelo ya gagwe ge a etla go lebana le nna. Ka mehla ge a lebana le nna, a apare phaphathiana ye ya sehubeng, gore a tsebe thato ya ka go setšhaba sa Israele.”

Diaparo tše dingwe tša baprista

(Eks. 39:22-31)

31“Phurabura ye e aparwago ka godimo ga seaparo se sekgethwa28:31 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. e rokwe ka wulu ya botala bja legodimo fela. 32E be le lešoba la go tsenya hlogo, mme lešoba leo le phethwe ka morumo wo o logilwego gore seaparo se se ke sa gagoga. 33-34Go dikologa morumo wa ka fase wa phurabura yeo go lekeletšwe mekgabišo ya wulu ya go swana le garenate ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, e latelane le ditleloko tša gauta. 35Arone a apare phurabura ye ge a dira modiro wa boprista. Ge a etla pele ga ka Felong mo Gokgethwa goba a etšwa, ditleloko di tla lla tša kwala mme a ka se bolawe.

36“O dire sekgabišo sa gauta ye e sego ya tswakwa, mme godimo ga sona o tloke mantšu a: ‘Se abetšwe Morena’. 37O se tlemelele tukung ya hlogo mo phatleng ka thapo ya botala bja legodimo. 38Arone a dule a se rwele mo phatleng ya gagwe go phumola bošaedi bja Baisraele, gore nna, Morena, ke amogele dikabelo tše ba nkabelago tšona, le ge ba ka dira bošaedi bjo bongwe ge ba nkabela tšona.

39“O rokele Arone hempe ka lešela le boletiana, le tuku ya gagwe ya hlogo o e dire ka lešela le boletiana, o mo rokele le lepanta la bodiredi le le logeletšwego mekgabišo ya mebalabala.

40“O rokele barwa ba Arone dihempe, le mapanta a bodiredi, le dikefana ba be le serithi le botšhepi. 41O apeše Arone, morwarrago, le barwa ba gagwe diaparo tše. E be gona o ba beago baprista le go ba šegofaletša modiro ka go ba tlotša ka makhura a mohlware gore ba ntirele e le baprista. 42O ba rokele marokgwana ka lešela, a tloge mathekeng a boe diropeng, gore ba se ke ba bonelwa. 43Arone le barwa ba gagwe ba tšware marokgo a ka mehla ge ba tsena ka Tenteng ya bodulo bja ka, goba ge ba batamela aletare go dira modiro wa boprista Felo mo Gokgethwa, gore ba se ke ba bolawa ka lebaka la go se tšware ga bona. Molao wo o beetšwe Arone le ditlogolo tša gagwe go ya go ile.”