Sepedi 2000 (NSO00)
26

Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 36:8-38)

261“Tente ye kgethwa, Tente ya bodulo bja Morena, o e dire ka diripa tše lesome tša lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi. O di logelele mekgabišo ya diswantšho tša bakerubi. 2O lekalekanye diripa tšeo e be tša dimetara tše 12,9 botelele, le bophara bja dimetara tše 1,8. 3O rokaganye diripa tše tlhano e be thokaganyo e tee, gomme tše dingwe tše tlhano o di rokaganye ka wona mokgwa woo. 4O dire digole tša lešela la botala bja legodimo morumong wa seripa sa ka ntle thokaganyong tše pedi. 5Mo seripeng sa mathomo sa thokaganyo ya mathomo o rokelele digole tše masome a mahlano, mo go sa mafelelo sa thokaganyo ya bobedi le gona o rokelele digole tše masome a mahlano, di lebane. 6O dire dikgwaetšo tša gauta tše masome a mahlano tša go kgokaganya dithokaganyo tšeo tše pedi gore e be selo se tee.

7“O direle Tente sepipetši ka diripa tše lesome le setee tša lešela la boya bja dipudi. 8O lekalekanye diripa tše e be tša dimetara tše 13,8 botelele, le bophara bja dimetara tše 1,8. 9O rokaganye diripa tše tlhano di dire thokaganyo e tee, gomme diripa tše dingwe tšeo tše di selelago le tšona o di rokaganye thokaganyo ye nngwe. O menaganye seripa sa boselela gabedi mo pele ga Tente. 10Morumong wa seripa sa mafelelo sa thokaganyo ye nngwe o kgokelele digole tše masome a mahlano, morumong wa ye nngwe thokaganyo le gona o kgokelele digole tše masome a mahlano. 11O dire dikgwaetšo tša mphiri tše masome a mahlano, mme o di tsenye digoleng go kgohlaganya dithokaganyo tše pedi go dira sepipetši se tee. 12Seripana se sengwe se se šalago sa sepipetši o se lekeletše ka morago ga Tente. 13Diripana tše dingwe tša disentimetara tše 46 tše di šalago ka mathoko a mabedi a Tente di lekelele ka moo mathoko go e pipa.

14“O dire dipipetši tše pedi gape, se sengwe ka matlalo a dikgapa a a tloditšwego ka letsoku, mme se sengwe ka mekgopa ye boletiana gore di pipetše bokantle.

15“O dire mahlomo a dikota tša mogohlo go thekga Tente. 16Mahlomo a go thekga e be a dimetara tše 4,6 botelele, le disentimetara tše 69 bophara, 17le maphakga a mabedi lefateng go swaraganya mahlomo ao a go thekga. Mahlomo ka moka a go thekga a be le maphakga a. 18O dire mahlomo a go thekga a masome a mabedi lehlakoreng la ka borwa, 19le mabogato a silibera a masome a mane ka fase ga wona, mabogato a mabedi a le ka fase ga lehlomo le lengwe le le lengwe go swarelela maphakga ka mabedi a lehlomo. 20O dire mahlomo a go thekga a masome a mabedi a ka leboa la Tente, 21le mabogato a silibera a masome a mane, a mabedi a le ka fase ga lehlomo le lengwe le le lengwe. 22Ka lehlakoreng la ka morago, ka bodikela, o dire mahlomo a go thekga a a selelago, 23le mahlomo a mabedi a go thekga a dikhutlo tša ka morago. 24Mahlomo a a go thekga a dikhutlo a tlemaganywe go tloga fase go rotoga go fihlela mokgokong wa ka godimo. Mahlomo a mabedi a go thekga a a dirago dikhutlo tše pedi a dirwe ka tsela yeo. 25Ka gona go tla ba le mahlomo a seswai a go thekga a a nago le mabogato a silibera a lesome le a a selelago, e le a mabedi ka fase ga lehlomo le lengwe le lengwe.

26“O betle dipalelo tše lesome le tše tlhano ka dikota tša mogohlo, tše tlhano e be tša mahlomo a go thekga a ka thoko ye nngwe ya Tente, 27tše tlhano e be tša mahlomo a go thekga a ka thoko ye nngwe, mme tše tlhano gape e be tša mahlomo a go thekga a ka thoko ya ka bodikela, ka morago. 28Palelo ya gare, ye e lego seripagareng sa bogodimo bja mahlomo a go thekga, e tloge mathomong a Tente e fihle mafelelong a yona. 29O manege mahlomo ao a go thekga ka gauta, gomme o a kgokelele mekgoko ya gauta ya go khwamela dipalelo; le tšona dipalelo di manegwe ka gauta. 30O hlome Tente go ya ka leano le ke go laeditšego lona kua thabeng.

31“O dire seširo ka lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi. O e logelele mokgabišo wa diswantšho tša bakerubi. 32O fege seširo dikoteng tše nne tša mogohlo tše di manegilwego ka gauta, tše di kgokeletšwego dikgwaetšo, di tsemilwe mabogatong a silibera a mane. 33

26:33
Bah. 6:19
9:3-5
O kgokelele seširo ka fase ga molokoloko wa dikgwaetšo tlhakeng ya Tente, gomme ka morago ga seširo o bee Polokelo ya Kgwerano ye e swerego matlapa. Seširo se tla aroganya Felo mo Gokgethwa le Felo mo Gokgethwakgethwa. 34O khurumele Polokelo ya Kgwerano ka sekhurumelo ka Felong mo Gokgethwakgethwa. 35Ka mo ntle ga Felo mo Gokgethwakgethwa o bee tafola ka thoko ya ka leboa ya Tente, gomme sehlomamabone o se bee ka thoko ya ka borwa go lebana le tafola.

36“O direle mojako wa Tente seširo ka lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, e be mologelelo wa mebala wa mekgabišo ya bokgwari. 37Seširo se o se direle dikota tša mogohlo tše tlhano tše di manegilwego ka gauta mme di kgokeletšwe dikgwaetšo tša gauta; dikota tše o di direle mabogato a mahlano a mphiri.”