Sepedi 2000 (NSO00)
23

Go ahlola ka toka le ka maleba

231

23:1
Eks. 20:16
Lef. 19:11-12
Doit. 5:20
“O se ke wa phatlalatša mabarebare a maaka. O se thuše motho yo a rwelego molato ka bohlatse bja maaka. 2O se ke wa ya le mogofe ge o dira phošo goba ge o hlatsela ka maaka go kgopamiša toka. 3
23:3
Lef. 19:15
O se ke wa emelela modiitšana tshekong e le ka ge e le modiitšana.

4

23:4-5
Doit. 22:1-4
“Ge o ka bona kgomo goba pokolo ya lenaba la gago e timela, o e bušetše go mong wa yona. 5Ge pokolo ya yo a go hloilego e pharame ka morwalo, o thušane le mong wa yona go e tsoša; o se ke wa no feta.

6

23:6-8
Lef. 19:15
Doit. 16:19
“O se ke wa pateletša mohloki tshekong. 7O se rweše motho molato ka maaka. O se bolaye motho yo a se nago molato, gobane ge o ka mmolaya, ke tla go bona molato. 8O se ke wa amogela tsogolekobong, gobane tsogelekobong le foufatša motho yo a bonago therešo gabotse, mme a senyeletša ba ba se nago molato.

9

23:9
Eks. 22:20
Lef. 19:33-34
Doit. 24:17-18
27:19
“O se ke wa tlaiša mofaladi; lena ka noši le a tseba gore go bjang go ba mofaladi, gobane le be le le bafaladi Egepeta.”

Ngwaga wa bošupa le letšatši la bošupa

10

23:10-11
Lef. 25:1-7
“Mengwageng ye e selelago o leme tšhemo ya gago gomme o kgobele tše o di bunnego. 11Eupša ka ngwaga wa bošupa o e ladiše, o se bune selo se se hlogago go yona. Badiitšana ba bune se se melago moo, le diphoofolo tša naga di fule ka boithatelo. Le dirapeng tša gago tša merara le mehlareng ya gago ya mehlware o dire bjalo.

12

23:12
Eks. 20:9-11
31:15
34:21
35:2
Lef. 23:3
Doit. 5:13-14
“O šome ka matšatši a a selelago, eupša ka la bošupa o se šome, gore makgoba le bafaladi ba ba go šomelago, le tšona diruiwa tša gago, ba khutše.

13“Le ele hloko tšohle tše nna, Morena, ke le boditšego tšona. Le se ke la rapela medimo ye mengwe; le ona maina a yona le se ke la a bolela.”

Menyanya ye meraro ye megolo

(Eks. 34:18-26; Doit. 16:1-17)

14“O ntirele menyanya ye meraro mo ngwageng. 15

23:15
Eks. 12:14-20
Lef. 23:6-8
Num. 28:17-25
Mo kgweding ya Abibi, kgwedi ye o tšwilego ka yona Egepeta, o dire Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, ka moo ke go laetšego ka gona. Mo matšatšing a a šupago a monyanya wo o se je dinkgwa tše di hlabegilwego. O se ke wa tla go nkhunamela o se wa ntshwarela kabelo.

16

23:16
Lef. 23:15-21,39-43
Num. 28:26-31
“O bine Monyanya wa Puno nakong ya ge o thoma go buna.

“O bine Monyanya wa Kgobelo lehlabula ge o kgobela dienywa tša gago mašemong. 17Ngwaga ka ngwaga, menyanyeng ye meraro ye, banna ba geno bohle ba tle go ntirela, nna, Morena Modimo.

18“Ge o ntirela sehlabelo o se se tliše gotee le senkgwa se se nago le komelo. Makhura a diruiwa tše di hlabilwego menyanyeng ye a se ke a latšwa go fihlela ka la ka moswane.

19

23:19
Eks. 34:26
Doit. 14:21
26:2
“Dithakangwaga tše kaonekaone tša ka mašemong a gago o di tliše ntlong ya Morena Modimo wa gago.

“O se ke wa apea kwanyana goba putšanyana ka maswi a mmayo.”

Dikholofetšo le ditaelo

20“Bona, ke tla go romela morongwa a go eta pele go go šireletša tseleng le go go goroša felo fa ke go lokišitšego. 21O mo ele hloko, o mo theeletše. O se mo nyatše; o romilwe ke nna, gomme a ka se kgotlelele lenyatšo. 22Fela ge o ka tloga o mo theeletša, wa dira tšohle tše ke go laelago tšona, ke tla go lwela manabeng a gago ka moka. 23Morongwa wa ka o tla go eta pele, a go goroša nageng ya Baamore le Bahete le Baperise le Bakanana le Bahibe le Bajebuse, gomme ke tla ba thubaganya. 24O se ke wa obamela medimo ya bona, goba wa e khunamela, goba wa latela ditlwaedi tša bona. Medimo ya bona o e pšhatlaganye, o pšhatlaganye le dikokwane tša bona tša borapedi tša maswika. 25Ge le nkhunamela, nna, Morena Modimo wa lena, ke tla le šegofatša ka dijo le meetse, gomme ka tloša malwetši ka moka gare ga lena. 26Mo nageng ya gabolena go ka se be le mosadi yo a senyegelwago ke mpa, goba wa moopa. Ke tla le phediša galelele.

27“Ke tla dira gore batho ba ba le lwantšhago ba tšhoge nna; ke tla dira gore batho ba le lwago nabo ba gakanege, ka ba ka dira gore manaba a lena a hlanole direthe. 28Ke tla tšhoša manaba a lena;23:28 “Ke tla tšhoša manaba a lena” goba “Ke tla romela manaba a lena mebu” ke tla leleka Bahibe le Bakanana le Bahete ge le goroga. 29Nka se ba leleke ka ngwaga o tee gore naga e se tlo fetoga lešoka, gomme diphoofolo tša naga tša le bekiša. 30Ke tla ba leleka gannyane gannyane, go fihlela le atafetše, naga e eba ya lena. 31Ke tla dira gore mellwane ya naga ya lena e thome kgogometšaneng ya Akaba e fihle nokeng ya Yufratese, e tloge Lewatleng la Mediteraniene e sobelele lešokeng. Ke tla le fa maatla gore le fenye badudi ba naga yeo, gomme le tla ba leleka ge le goroga. 32Le se ke la dira kgwerano le bona goba le medimo ya bona. 33Le se ke la ba dumelela go dula nageng ya lena. Ge le ka ba dumelela, ba tla le diriša sebe pele ga ka. Mohla le khunamelago medimo ya bona, le tsebe gore le wetše molabeng.”

24

Kgwerano e a tiišetšwa

241Morena o rile go Moshe: “Rotogela go nna thabeng o na le Arone le Nadaba le Abihu le bagolo ba Baisraele ba masome a a šupago, gomme le obame le le kgojana. 2Wena o le noši o mpatamele, ba bangwe bona ba se mpatamele. Setšhaba sona se se ke sa namela thaba.”

3Moshe o ile a tloga a botša setšhaba ditaelo ka moka tša Morena, gomme setšhaba sa fetola setee sa re: “Re tla dira tšohle tše Morena a di boletšego.” 4Moshe a ngwala ditaelo tšohle tša Morena. Ka le le latelago a tsogela go aga aletare tlase ga thaba, a ba a tsema mabje a lesome le a mabedi, le lengwe le le lengwe la emela kgoro ya Israele. 5A roma masogana ba ya ba direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, mme ka dipoo ba dira dihlabelo tša kagišano. 6Moshe a arola madi a diruiwa a a tšhela ka meruswing; a tšea madi a a šetšego a foka aletare ka ona. 7A tšea puku ya kgwerano, ye e bego e ngwadilwe ditaelo tša Morena, a e balela setšhaba ka go hlaboša. Ba bolela ba re: “Re tla theeletša Morena, ra dira tšohle tše a re laetšego tšona.”

8

24:8
Mat. 26:28
Mar. 14:24
Luk. 22:20
1 Bakor. 11:25
Bah. 9:19-20
10:29
Moshe a napa a tšea madi ale a ka meruswing a foka setšhaba ka ona a re: “A ke madi a go tiišetša kgwerano ye Morena a e dirilego le lena ge a le fa ditaelo tše ka moka.”

9Moshe le Arone le Nadaba le Abihu le bagolo ba Israele ba masome a a šupago ba namelela thabeng, 10mme ba bona Modimo wa Baisraele. Ka fase ga nao tša gagwe go be go ikadile se ekego lebato la magakabje a safire, a botala bja legodimo. 11Modimo o ile a se ke a dira baetapele ba ba Baisraele selo; ba bone Modimo, gomme ba ja, ba nwa.

Moshe thabeng ya Sinai

12Morena a re go Moshe: “Namelela thabeng o tle go nna, mme ge o na le nna mo ke tla go neela matlapa ao godimo ga ona go ngwadilwego melao le ditaelo tše ke di ngwaletšego go ruta setšhaba.” 13Moshe le mothuši wa gagwe, Joshua, ba itokiša, mme Moshe a thoma24:13 “Moshe a thoma” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ba thoma”. go namelela thabeng ye kgethwa. 14Moshe a re go bagolo ba setšhaba: “Re leteleng mo mešašeng go fihlela re boa. Arone le Hure ba na le lena mo; motho yo a nago le taba ye a ratago e rerwa a ka ya go bona.”

15Moshe a namelela thabeng ya Sinai, gomme leru la pipetša thaba. 16-17Seetša se se fahlago sa letago la Morena sa theogela thabeng; go Baisraele seetša seo e be eke ke mollo wo o laumago godimo ga thaba. Leru la pipetša thaba matšatši a a selelago, gomme ka letšatši la bošupa Morena, a le gare ga leru, a bitša Moshe. 18

24:18
Doit. 9:9
Moshe a namelela thabeng a tsena lerung. A ba fao thabeng matšatši a masome a mane le mašego a ona.

25

Dikabelo tša sekgethwa

(Eks. 35:4-9)

251Morena a re go Moshe: 2“Botša Baisraele ba ntlišetše dikabelo. Le amogele dikabelo tšeo go motho yo mongwe le yo mongwe yo a ratago go ntlišetša tšona. 3Šedi dikabelo tše le swanetšego go di tliša: gauta le silibera le mphiri; 4mašela a boletiana; wulu ya botala bja legodimo le ya bohubedu bja moretele le ya bohubedu bja madi; lešela le le dirilwego ka boya bja dipudi; 5matlalo a dikgapa a a tloditšwego ka letsoku; mekgopana e boletiana; dikota tša mogohlo; 6makhura a go tukiša mabone; dinoko tša makhura a tlotšo le tša seorelo sa go nkga bose; 7dikarneliene le magakabje a mangwe a go rokelelwa seaparong se sekgethwa25:7 “seaparong se sekgethwa” Ka Seheberu ke “efode”. “Efode” gantši e šupa mohuta wo mongwe wa seaparo seo se nyakilego go swana le onoropatši. E be e dirilwe ka lešela la theko ye kgolo la mebalabala, gomme go yona go rokeletšwe morabana wo o bego o swere Urime le Tumime, dilo tše pedi di bego di dirišwa go tseba thato ya Modimo. sa Moprista yo Mogolo le phaphathianeng ya sehubeng sa gagwe. 8A setšhaba se ntirele tente ye kgethwa, gore ke tle ke dule gare ga bona. 9O dire tente le ditlabakelo tšohle tša yona go ya ka leano le ke tlago go laetša lona.”

Polokelo ya Kgwerano

(Eks. 37:1-9)

10“Botša batho ba betle polokelo ka dikota tša mogohlo, e be ya disentimetara tše 115 botelele, le bophara bja disentimetara tše 69, le bogodimo bja disentimetara tše 69. 11Polokelo o e manege ka ntle le ka gare ka gauta ye e sego ya tswakwa, mme o e direle morumo wa gauta go e dikologa. 12O dire mekgoko ye mene ya gauta, mme o e kgokelele maotwaneng a yona ka mane, mekgoko ye mebedi lehlakoreng le lengwe le lengwe. 13O betle mapara a go rwala ka dikota tša mogohlo, mme le ona o a manege ka gauta, 14o a tsenye mekgokong ya ka mahlakoreng a polokelo. 15Mapara a dule a le mekgokong a se ke a ntšhwa. 16Ke moka o nokele matlapa ka polokelong a ke tlago go fa ona, ao go ona go ngwadilwego melao.

17

25:17
Bah. 9:5
“O dire sekhurumelo ka gauta ye e sego ya tswakwa, sa disentimetara tše 115 botelele le disentimetara tše 69 bophara. 18O bope bakerubi ba babedi ka gauta ye e rutšwego. 19Mokerubi o tee o mmee ka mafelelong a mangwe a sekhurumelo, yo mongwe o mmee ka mafelelong a mangwe a sona. O dire gore ba kgomagane le sekhurumelo. 20Bakerubi bao ba lebane ka difahlego go putla sekhurumelo, gomme diphego tša bona di phurologele godimo di pipetše sekhurumelo. 21O nokele matlapa ao ka polokelong, gomme o e khurumele ka sekhurumelo. 22Nna ke tla go gahlanetša moo polokelong ka go fa melao ya ka ka moka ye e amago Baisraele ke le godimo ga sekhurumelo, kgathe ga bakerubi bao ba babedi.”

Tafola ya go bea dinkgwa tše di abelwago Modimo

(Eks. 37:10-16)

23“O betle tafola ka dikota tša mogohlo, e be ya botelele bja disentimetara tše 92, le bophara bja disentimetara tše 46, le bogodimo bja disentimetara tše 69. 24O e manege ka gauta ye e sego ya tswakwa, gomme o e direle morumo wa gauta go e dikologa. 25O dire lepanta la bophaphathi bja dimilimetara tše 75 go e dikologa, gomme o bee morumo wa gauta go dikologa lepanta leo. 26O e direle mekgoko ye mene ya gauta ya go e rwala, o e kgokelele dikhutlong ka dine maotwaneng. 27Mekgoko ya go swara mapara a go rwala tafola e kgokelelwe kgauswi le lepanta. 28O betle mapara a ka dikota tša mogohlo, gomme o a manege ka gauta. 29O dire meruswi, megopo, diphafana, le digo tša go tšhela dikabelo tša dino. Dibjana tše ka moka di dirwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. 30

25:30
Lef. 24:5-8
Tafola e bewe pele ga Polokelo ya Kgwerano, gomme godimo ga tafola ka mehla go be le dinkgwa tše kgethwa tšeo di abetšwego nna.”

Sehlomamabone

(Eks. 37:17-24)

31“O dire sehlomamabone ka gauta ye e sego ya tswakwa. O dire bogato bja sona le thito ya sona ka gauta ye e rutšwego; matšoba a go se kgabiša gotee le matšoba a a sego a khukhuša le matlakala a ona e be selo se tee le bogato le thito. 32Makabe a a selelago a tšwe ka mathoko a thito, a mararo ka thoko e tee. 33Lekabe le lengwe le le lengwe la ona ao a selelago le be le matšoba a mararo a go le kgabiša a sebopego sa letšoba la moalmone, le matšoba a a sego a khukhuša, le matlakala a ona. 34Thito ya sehlomamabone e be le matšoba a mane a go e kgabiša a sebopego sa letšoba la moalmone le matšoba a a sego a khukhuša le matlakala a ona. 35Go be le letšoba le le sego la khukhuša ka fase ga makabe a mangwe le a mangwe a mabedi. 36Matšoba a a sego a khukhuša le makabe le sehlomamabone e be selo se tee sa gauta ye e rutšwego ye e sego ya tswakwa. 37O dire mabone a a šupago a sehlomamabone, gomme o a hlome gore a bonegele pele. 38Ditlao tša sona le dibjana tša sona tša magala e be tša gauta ye e sego ya tswakwa. 39O diriše gauta ye e sego ya tswakwa ya boima bja dikilokramo tše masome a mararo go dira sehlomamabone le ditlabakelo tše ka moka. 40

25:40
Dit. 7:44
Bah. 8:5
O hlokomele gore o di dire go ya ka leano le ke go laeditšego lona kua thabeng.”