Sepedi 2000 (NSO00)
21

Ka mo makgoba a swanetšego go swarwa ka gona

(Doit. 15:12-18)

211“Šedi ditaelo tše o swanetšego go di fa Baisraele: 2

21:2-6
Lef. 25:39-46
Ge o reka lekgoba le e lego Moheberu, le go hlankele nywaga ye e selelago. Ka ngwaga wa bošupa a lokollwe a sa lefe selo. 3Ge a be a se a nyala ge a thoma go go hlankela, a se sepele le mosadi ge a tloga; eupša ge a be a nyetše ge a eba lekgoba la gago, gona a tloge le mosadi wa gagwe. 4Ge mong wa gagwe a mo nyadišitše mosadi, gomme mosadi yoo a mmelegela barwa goba barwedi, gona mosadi le bana ba gagwe ke ba mong, gomme monna a tloge a nnoši. 5Fela ge monna wa lekgoba a ka ikana gore o rata mong wa gagwe le mosadi wa gagwe le bana ba gagwe, ka gona ga a nyake go lokollwa, 6gona mong wa gagwe a tsene naye felo ga tirelo. Fao a mmapetše le lemati goba serepodi, gomme a mo phule tsebe ka tšhwana. Gona mohlanka e tla ba lekgoba la mong wa gagwe bophelo ka moka.

7“Ge monna a ka rekiša morwedi wa gagwe gore e be lekgoba, morwedi a se ke a rekollwa bjalo ka makgoba a banna. 8Ge morwedi a ka rekišetšwa monna yo a mmeeleditšego, fela monna yoo a ikhwetša a sa rate mosadi yo, gona morwedi a rekollelwe go tatagwe; mong wa gagwe ga a na tokelo ya go mo rekiša setšhabeng se šele, ka ge monna yoo a forile mosadi yoo. 9Ge monna a ka rekela morwagwe lekgoba la mosetsana, a monna yoo a sware mosetsana mo nkego ke morwediagwe. 10Ge monna a ka nyala mosadi wa bobedi, a fele a efa mosadi wa pele dijo le diaparo le ditokelo tša nyalano bjalo ka mehleng. 11Ge monna a sa phethe ditshwanelo tše tharo tše, gona mosadi yoo a tloge a lokologile, monna a sa lefiwe selo.”

Melao mabapi le ditiro tša boganka

12

21:12
Lef. 24:17
“Motho yo a ka itiago yo mongwe a hwa, le yena a bolawe. 13
21:13
Num. 35:10-34
Doit. 19:1-13
Josh. 20:1-9
Fela ge a bolaile yo mongwe e se ka boomo, e le tiro tša ka, nna, Modimo, gona a ka no tšhabela mo nna, Morena, ke tlago mo laolela gona. 14Fela ge motho a ka rera yo mongwe a mmolaya ka boomo, le yena a bolawe, le ge a ka tšhabela aletareng ya ka gore a lotege.

15“Motho yo a itiago tatagwe goba mmagwe, a bolawe.

16

21:16
Doit. 24:7
“Motho yo a utswago yo mongwe go mo rekiša, goba go mo dira lekgoba, a bolawe.

17

21:17
Lef. 20:9
Mat. 15:4
Mar. 7:10
“Motho yo a rogago tatagwe goba mmagwe, a bolawe.

18“Ge batho ba elwa gomme motho a itia yo mongwe ka leswika goba ka letswele, fela a se hwe, yo bjalo motho a se otlwe. Ge monna yo a iteilwego a ka ikoka a robetše, 19fela ka morago a tielela, a totobela ka ntle le ge e le ka go ikokotlela ka lehlotlo, moitei wa gagwe a se ke a bonwa molato, fela a lefele nako ya ge moiteiwa a be a robetše, mme a be a bone gore o folela sa ruri.

20“Ge motho a ka itia lekgoba la gagwe la monna goba la mosadi ka molamo, gomme lekgoba la hwa semeetseng, mmolai yoo a otlwe. 21Fela ge lekgoba le ka se hwe, gwa ba gwa feta letšatši goba a mabedi, mong wa lekgoba a se ke a otlwa, ka gobane lekgoba leo ke thoto ya gagwe.

22“Ge banna ba ka re ba elwa, ba thula mosadi wa moimana gomme mpa ya senyega, eupša yena mosadi a se gobale ka mokgwana wo mongwe, monna yo a gobaditšego moimana yoo a lefišwe ka mo monna wa mosadi yoo a nyakago ka gona le baahlodi ba dumelago. 23Fela ge eba moimana a gobetše, gona kotlo e ebe ya go lefeletša bophelo ka bophelo, 24

21:24
Lef. 24:19-20
Doit. 19:21
Mat. 5:38
leihlo ka leihlo, leino ka leino, seatla ka seatla, leoto ka leoto, 25mollo ka mollo, ntho ka ntho, mogogoma ka mogogoma.

26“Ge motho a ka fahla lekgoba la gagwe la monna goba la mosadi mme a le gonya leihlo, a motho yoo a lokolle lekgoba leo e le tefelo ya leihlo. 27Ge motho a ka re a itia lekgoba a le kgola leino, a lokolle lekgoba leo e le tefelo ya leino.”

Boikarabelo bja beng ba dipoo

28“Ge poo e ka hlaba motho ya mmolaya, poo yeo e bolawe ka maswika, mme nama ya yona e se ke ya lewa; mong wa yona yena a tšwe molatong. 29Eupša ge poo yeo e tsebja e ehlwa e hlaba batho, gomme mong wa yona a lemošitšwe taba ye fela a sa e diše, gomme ya bolaya motho, e bolawe ka maswika, mong wa yona le yena a bolawe. 30Fela ge mong wa yona a ka dumelelwa go ntšha setseka gore a phele, a a lefe tefelo ka moka ya molato yeo a e lefišwago. 31Ge poo e ka bolaya mošemanyana goba mosetsana, a go dirišwe wona molao wo. 32Ge poo e ka bolaya lekgoba la monna goba la mosadi, mong wa yona a lefe mong wa lekgoba dipapetlana tša silibera tše masome a mararo, gomme yona e bolawe ka maswika.

33“Ge motho a ka khurumolla molete goba a epa molete a se o khurumele, gomme poo goba pokolo ya yo mongwe ya wela ka gare, 34motho yoo a lefele seruiwa seo. A lefe mong wa sona ka tšhelete, gomme yena a šale le setoto. 35Ge poo ya motho e ka bolaya ya yo mongwe, banna ba babedi bao ba rekiše poo ye e phelago, mme ba arogane tšhelete ya thekišo; ba arogane le nama ya kgomo ye e bolailwego. 36Eupša ge go tsebja gore poo yeo e tlwaetše go hlaba, gomme mong wa yona a se e diše, mong yoo a lefe yo a lobilego ka poo ye e phelago, yena a šale le setoto.”

Melao ya tefišo

37“Ge motho a ka utswa kgomo goba nku gomme a e bolaya goba a e rekiša, a lefe kgomo yeo ka kgomo tše tlhano, mme nku yeo ka dihuswane tše nne.”

22

221-3“A lefele se a se utswitšego. Ge a se ne selo, a rekišwe e be lekgoba go lefa se a se utswitšego. Ge seruiwa se se utswitšwego – e ka ba kgomo goba pokolo goba nku – se ka hwetšwa diatleng tša gagwe se sa phela, a lefe se tee ka tše pedi.

“Ge lehodu le ka hwetšwa le thuba ntlo bošego mme la bolawa, yo a le bolailego ga a ne molato wa polao. Fela ge e le mosegare o na le molato wa polao.

4“Ge motho a ka re a fudiša diruiwa mo tšhemong goba serapeng sa merara a di lesa tša ja tšhemong ya yo mongwe,22:4 “Ge motho a ka re a fudiša ... tšhemong ya yo mongwe” goba “Ge motho a ka tšhuma tšhemo goba serapa sa merara mme a lesa mollo wa tšhuma tšhemo ya yo mongwe” mong wa tšona a lefe tshenyegelo ya yo mongwe yoo ka tše kaonekaone tša tšhemong ya gagwe goba tša ka serapeng sa gagwe sa merara.

5“Ge motho a ka re a goditše mollo tšhemong ya gagwe, mollo wa tšhuma hlaga wa tshelela tšhemong ya yo mongwe gomme wa tšhuma mabele lehlakeng, goba ao a kgobetšwego, goba wa tšhuma tšhemo, yoo a goditšego mollo a lefele tshenyegelo ka moka.

6“Ge motho a ka re a neetše yo mongwe tšhelete goba dilo tše dingwe tša mohola gore a mo lotele tšona, tša utswiwa ngwakong wa gagwe gomme lehodu la swarwa, a le lefe selo se tee ka tše pedi. 7Eupša ge lehodu le sa swarwe, motho yoo a bego a lotile tšeo tša mohola a tlišwe felo ga tirelo, mme fao a ene gore ga se a utswa dilo tšeo tša yo mongwe.

8“Ge batho ba bakišana dilo, e ka ba kgomo, goba pokolo, goba nku, goba seaparo, goba se sengwe se se timetšego, a babakišani ba tlišwe felo ga tirelo. Yo Modimo a mo hwetšago molato a lefe yo mongwe yola gabedi.

9“Ge motho a ka re a fišitše yo mongwe pokolo, goba kgomo, goba nku, goba seruiwa se sengwe, seruiwa seo sa hwa, goba sa gobala, goba sa thopša ke manaba, mme gwa hlokega hlatse, 10mofišetšwa a ye felo ga tirelo gomme a ene gore ga se a utswa seruiwa sa yo mongwe yoo. Ge seruiwa se se sa utswiwa, mong wa sona a dumele mofišetšwa gomme mofišetšwa a se ke a lefa selo; 11eupša ge seruiwa se utswitšwe diatleng tša mofišetšwa, mofišetšwa a lefe mong. 12Ge seruiwa se bolailwe ke dibata, motho a tliše mašaledi gore e be bohlatse; a se ke a lefa se se bolailwego ke dibata.

13“Ge motho a adimile seruiwa go yo mongwe, gomme seruiwa sa gobala goba sa hwa mong wa sona a se gona, motho yoo a se lefe. 14Fela ge seo se ka direga mong wa seruiwa a le gona, moadingwa a se ke a lefa. Ge seruiwa se adimilwe ka tšhelete, tahlegelo e lefše ka tefo ya kadimo.”

Melao ya boitshwaro le dikabelo

15

22:15-16
Doit. 22:28-29
“Ge monna a ka pateletša kgarebe ye e sego ya beeletšwa a e robala, a ntšhe magadi a nyale kgarebe yeo. 16Fela ge tatagokgarebe a ka tloge a mo ganetša go mo nyala, gona monna yoo a lefe tatagokgarebe tšhelete ye e lekanego magadi a kgarebe.

17

22:17
Doit. 18:10-11
“Mosadi yo a loyago a bolawe.

18

22:18
Lef. 18:23
20:15-16
Doit. 27:21
“Monna yo a robalago phoofolo, a bolawe tho.

19

22:19
Doit. 17:2-7
“Motho yo a direlago modimo wo mongwe dihlabelo ka ntle ga ka, le yena a bolawe tho.

20

22:20-21
Eks. 23:9
Lef. 19:33-34
Doit. 24:17-18
27:19
“O se ke wa tlaiša goba wa gatelela mofaladi; gopola gore le lena le be le le bafaladi Egepeta. 21Le se ke la tlaiša bahlologadi goba ditšhuana. 22Ge le ka ba tlaiša, nna, Morena, ruri ke tla ba araba ge ba ntelela ba nyaka thušo, 23ke tla tuka bogale ka le bolaya ntweng. Gomme basadi ba lena ba tla fetoga bahlologadi, le bana ba lena ya ba ditšhuana.

24

22:24
Lef. 25:35-38
Doit. 15:7-11
23:19-20
“Ge o ka adima modiidi tšhelete setšhabeng sa ka, o se ke wa etša baadimiši ba ditšhelete, wa re e boe e tsweše. 25
22:25-26
Doit. 24:10-13
Ge o ka tšeela yo mongwe kobo e le setlemo sa gore a go lefe, o mmušetše yona pele ga ge letšatši le sobela, 26gore a se ke a bolawa ke phefo, gobane ke sona seaparo sa gagwe se nnoši. Kgane wena o re a robale ka eng? Ge a ntelela ke tla mo thuša, gobane nna ke yo botho.

27

22:27
Dit. 23:5
“O se ke wa nyatša Modimo,22:27 “Modimo” goba “baahlodi” le gona o se ke wa rogaka moetapele wa setšhaba sa geno.

28“O mphe ka pelo ka moka kabelo ye e tšwago mabeleng a gago, le beineng ya gago, le makhureng a gago a mohlware ka mabaka a gona.

“O nkabele morwa wa gago wa leitšibolo. 29O nkabele maitšibolo a dikgomo tša gago le a dihuswane tša gago. Leitšibolo la pholwana le hlwe le mmagolona matšatši a a šupago, gomme ka letšatši la seswai o nkabele lona.

30

22:30
Lef. 17:15
“Ke lena batho ba ka ba bakgethwa, ka gona le se ke la ja nama ya seruiwa se se bolailwego ke dibata; nama ye bjalo le e fe dimpša.

23

Go ahlola ka toka le ka maleba

231

23:1
Eks. 20:16
Lef. 19:11-12
Doit. 5:20
“O se ke wa phatlalatša mabarebare a maaka. O se thuše motho yo a rwelego molato ka bohlatse bja maaka. 2O se ke wa ya le mogofe ge o dira phošo goba ge o hlatsela ka maaka go kgopamiša toka. 3
23:3
Lef. 19:15
O se ke wa emelela modiitšana tshekong e le ka ge e le modiitšana.

4

23:4-5
Doit. 22:1-4
“Ge o ka bona kgomo goba pokolo ya lenaba la gago e timela, o e bušetše go mong wa yona. 5Ge pokolo ya yo a go hloilego e pharame ka morwalo, o thušane le mong wa yona go e tsoša; o se ke wa no feta.

6

23:6-8
Lef. 19:15
Doit. 16:19
“O se ke wa pateletša mohloki tshekong. 7O se rweše motho molato ka maaka. O se bolaye motho yo a se nago molato, gobane ge o ka mmolaya, ke tla go bona molato. 8O se ke wa amogela tsogolekobong, gobane tsogelekobong le foufatša motho yo a bonago therešo gabotse, mme a senyeletša ba ba se nago molato.

9

23:9
Eks. 22:20
Lef. 19:33-34
Doit. 24:17-18
27:19
“O se ke wa tlaiša mofaladi; lena ka noši le a tseba gore go bjang go ba mofaladi, gobane le be le le bafaladi Egepeta.”

Ngwaga wa bošupa le letšatši la bošupa

10

23:10-11
Lef. 25:1-7
“Mengwageng ye e selelago o leme tšhemo ya gago gomme o kgobele tše o di bunnego. 11Eupša ka ngwaga wa bošupa o e ladiše, o se bune selo se se hlogago go yona. Badiitšana ba bune se se melago moo, le diphoofolo tša naga di fule ka boithatelo. Le dirapeng tša gago tša merara le mehlareng ya gago ya mehlware o dire bjalo.

12

23:12
Eks. 20:9-11
31:15
34:21
35:2
Lef. 23:3
Doit. 5:13-14
“O šome ka matšatši a a selelago, eupša ka la bošupa o se šome, gore makgoba le bafaladi ba ba go šomelago, le tšona diruiwa tša gago, ba khutše.

13“Le ele hloko tšohle tše nna, Morena, ke le boditšego tšona. Le se ke la rapela medimo ye mengwe; le ona maina a yona le se ke la a bolela.”

Menyanya ye meraro ye megolo

(Eks. 34:18-26; Doit. 16:1-17)

14“O ntirele menyanya ye meraro mo ngwageng. 15

23:15
Eks. 12:14-20
Lef. 23:6-8
Num. 28:17-25
Mo kgweding ya Abibi, kgwedi ye o tšwilego ka yona Egepeta, o dire Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, ka moo ke go laetšego ka gona. Mo matšatšing a a šupago a monyanya wo o se je dinkgwa tše di hlabegilwego. O se ke wa tla go nkhunamela o se wa ntshwarela kabelo.

16

23:16
Lef. 23:15-21,39-43
Num. 28:26-31
“O bine Monyanya wa Puno nakong ya ge o thoma go buna.

“O bine Monyanya wa Kgobelo lehlabula ge o kgobela dienywa tša gago mašemong. 17Ngwaga ka ngwaga, menyanyeng ye meraro ye, banna ba geno bohle ba tle go ntirela, nna, Morena Modimo.

18“Ge o ntirela sehlabelo o se se tliše gotee le senkgwa se se nago le komelo. Makhura a diruiwa tše di hlabilwego menyanyeng ye a se ke a latšwa go fihlela ka la ka moswane.

19

23:19
Eks. 34:26
Doit. 14:21
26:2
“Dithakangwaga tše kaonekaone tša ka mašemong a gago o di tliše ntlong ya Morena Modimo wa gago.

“O se ke wa apea kwanyana goba putšanyana ka maswi a mmayo.”

Dikholofetšo le ditaelo

20“Bona, ke tla go romela morongwa a go eta pele go go šireletša tseleng le go go goroša felo fa ke go lokišitšego. 21O mo ele hloko, o mo theeletše. O se mo nyatše; o romilwe ke nna, gomme a ka se kgotlelele lenyatšo. 22Fela ge o ka tloga o mo theeletša, wa dira tšohle tše ke go laelago tšona, ke tla go lwela manabeng a gago ka moka. 23Morongwa wa ka o tla go eta pele, a go goroša nageng ya Baamore le Bahete le Baperise le Bakanana le Bahibe le Bajebuse, gomme ke tla ba thubaganya. 24O se ke wa obamela medimo ya bona, goba wa e khunamela, goba wa latela ditlwaedi tša bona. Medimo ya bona o e pšhatlaganye, o pšhatlaganye le dikokwane tša bona tša borapedi tša maswika. 25Ge le nkhunamela, nna, Morena Modimo wa lena, ke tla le šegofatša ka dijo le meetse, gomme ka tloša malwetši ka moka gare ga lena. 26Mo nageng ya gabolena go ka se be le mosadi yo a senyegelwago ke mpa, goba wa moopa. Ke tla le phediša galelele.

27“Ke tla dira gore batho ba ba le lwantšhago ba tšhoge nna; ke tla dira gore batho ba le lwago nabo ba gakanege, ka ba ka dira gore manaba a lena a hlanole direthe. 28Ke tla tšhoša manaba a lena;23:28 “Ke tla tšhoša manaba a lena” goba “Ke tla romela manaba a lena mebu” ke tla leleka Bahibe le Bakanana le Bahete ge le goroga. 29Nka se ba leleke ka ngwaga o tee gore naga e se tlo fetoga lešoka, gomme diphoofolo tša naga tša le bekiša. 30Ke tla ba leleka gannyane gannyane, go fihlela le atafetše, naga e eba ya lena. 31Ke tla dira gore mellwane ya naga ya lena e thome kgogometšaneng ya Akaba e fihle nokeng ya Yufratese, e tloge Lewatleng la Mediteraniene e sobelele lešokeng. Ke tla le fa maatla gore le fenye badudi ba naga yeo, gomme le tla ba leleka ge le goroga. 32Le se ke la dira kgwerano le bona goba le medimo ya bona. 33Le se ke la ba dumelela go dula nageng ya lena. Ge le ka ba dumelela, ba tla le diriša sebe pele ga ka. Mohla le khunamelago medimo ya bona, le tsebe gore le wetše molabeng.”