Sepedi 2000 (NSO00)
16

Manna le dikhwiri

161Setšhaba ka moka sa Israele se rutlologile sa tloga Elime, gomme ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bobedi ge ba tlogile Egepeta, ba fihla lešokeng la Tsine, le le lego kgatheng ga Elime le Sinai.16:1 “Sinai” Ke leina le lengwe la “Horebe”. Lebelela Eks. 3:1. 2Ge ba le moo lešokeng, ka moka ba ngongoregela Moshe le Arone 3ba re: “Re duma ge nkabe Morena a re bolaile re sa le Egepeta, moo re bego re kgona go itulela pele ga dipitša tša nama, ra ja ra khora. Bjale le re ntšhitše Egepeta la re tliša mo lešokeng go bolaya setšhaba se ka moka ka tlala.”

4

16:4
Joh. 6:31
Morena a re go Moshe: “Bona, ke tlilo le nešetša dijo tše di tšwago legodimong. Batho a ba tšwe letšatši ka letšatši ba yo itopela tše di lekanego letšatši leo. Ka tsela ye ke tla ba leka gore ke bone ge eba ba tla phetha ditaelo tša ka, goba ba ka se di phethe. 5Ka letšatši la boselela ba itopele tše di lekanego matšatši a mabedi, gomme ba di apee.”

6Ka gona Moshe le Arone ba re go Baisraele ka moka: “Mantšiboeng a lehono le tla tseba gore ke Morena yo a le ntšhitšego nageng ya Egepeta. 7Mosong le tla bona seetša se se fahlago sa letago la Morena, gobane o kwele ge le mo tsota. Gape le tsota yena, gobane ge e le rena re bomang moo le ka hlwago le re tsota?” 8Ke moka Moshe a re: “Ge Morena a le fa nama mantšiboeng, gomme goseng a le fa bogobe bjo bo lekanego go le khoriša, ka ge a kwele ka mo le mo tsotago, rena re bomang? Ge le tsota rena, gabotsebotse le tsota Morena.”

9Moshe a re go Arone: “Botša setšhaba ka moka se batamele pele ga Morena, gobane o kwele dingongorego tša bona.” 10Ge Arone a bolela le setšhaba sohle, ba lebiša difahlego lešokeng, gomme ka bjako seetša se se fahlago sa letago la Morena sa bonagala lerung. 11Morena a re go Moshe: 12“Ke kwele dingongorego tša Baisraele. Ba botše gore ka maabane ba tla ba le nama ya go ja, gomme goseng ba khorišwa ka bogobe. Ke gona ba tlago tseba gore nna, Morena, ke Modimo wa bona.”

13Mantšiboa gwa rotoga dikhwiri tša aparela mešaša, gomme goseng phoka e be e wele go dikologa mešaša. 14Ge phoka e tologa, gwa šala dikgakgapšana tše tshesenyane tša go gwaša di ikadile nageng. E be e le tše boletiana bjalo ka tšhwaane. 15

16:15
1 Bakor. 10:3
Ge Baisraele ba di fahlogela ba se ke ba tseba gore ke eng, mme ba botšišana ba re: “Ke eng tše?”

Moshe a re go bona: “Tše ke bogobe bjo Morena a le filego bjona gore le je. 16Morena o laetše gore yo mongwe le yo mongwe wa lena a tope ka mo go lekanego, yo mongwe le yo mongwe lapeng a hwetše dilitara tše pedi.”

17Baisraele ba dira bjalo, ba bangwe ba topa kudu mola ba bangwe ba topa gannyane. 18

16:18
2 Bakor. 8:15
Ge ba ela, gwa hwetšagala gore ba ba topilego kudu ga ba topa kudu go fetiša tekanyo, mme bao ba topilego gannyane le bona ga ba nyenyefatša kudu go hlaetša. Yo mongwe le yo mongwe o topile ka mo go mo lekanego. 19Moshe a re go bona: “Go se be le yo a šadišago dijo molatša a beela la ka moswane.” 20Ba bangwe ba bona ba se ke ba theeletša Moshe, gomme ba šadiša molatša. Ka la ka moswane ke ge dijo di nyeuma diboko di nkga sebodi, gomme Moshe a ba befelelwa. 21Mosong wa tšatši le lengwe le le lengwe yo mongwe le yo mongwe o be a topa fela ka tekanyetšo; ge letšatši le thoma go fiša, tše di šetšego nageng di be di tologa.

22Ka letšatši la boselela ba topa dijo tše di lekanego matšatši a mabedi, dilitara tše nne hlogo ya motho. Baetapele ka moka ba setšhaba ba tla go Moshe ba mmegela taba ye, 23

16:23
Eks. 20:8-11
gomme yena a re go bona: “Morena o laetše gore la ka moswane ke letšatši le lekgethwa la go khutša, le kgethetšwe Morena. Lehono le bešeng se le ratago go se beša, le apeeng se le ratago go se apea. Tšohle tše le di šadišago le di bolokeleng la ka moswane.” 24Ba dira ka mo Moshe a ba laetšego ka gona, ba bolokela tše di šetšego la ka moswane; dijo tša se ke tša senyega, le gona tša se be le diboko. 25Moshe a re: “Di jeng lehono, gobane lehono ke Sabatha, letšatši la go khutša le le kgethetšwego Morena, gomme le ka se hwetše dijo kua nageng lehono. 26Le tope dijo matšatši a a selelago, eupša ka la bošupa, letšatši la go khutša, go ka se be le selo.”

27Ka letšatši la bošupa ba bangwe ba setšhaba ba tšwa go yo topa, eupša ba se hwetše selo. 28Ke mo Morena a rilego go Moshe: “Go tla fihlela neng le gana go phetha melao le ditaelo tša ka? 29Gopolang gore nna, Morena, ke le file letšatši la go khutša, ke ka lebaka leo ka letšatši la boselela ke tlago fela ke le fa dijo tša matšatši a mabedi. Yo mongwe le yo mongwe a hlwe gae, a se ke a tloga mo a dulago ntshe ka letšatši la bošupa.” 30Ka gona setšhaba sa khutša ka letšatši la bošupa.

31

16:31
Num. 11:7-8
Setšhaba sa Israele sa rea dijo tšeo leina la manna.16:31 “manna” Lentšu le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “Ke eng tše?” Lebelela Eks. 16:15. A be a swana le pewana ye tšhwaanyana, mme ka ganong a kwala bjalo ka dinkgwana tša magegetswana tša go dirwa ka todi ya nose. 32Moshe a re: “Morena o re laetše go lota manna a mangwe, gore a bolokelwe ditlogolo tša rena, di tle di bone dijo tše Morena a re filego tšona re le lešokeng gore re je ge a re ntšha Egepeta.” 33
16:33
Bah. 9:4
Moshe a re go Arone: “Tšea pitšana o tšhele dilitara tše pedi tša manna ka go yona, gomme o e bee pele ga sefahlego sa Morena gore a lotelwe ditlogolo.” 34Arone a bea manna pele ga Polokelo ya Kgwerano, ka moo Morena a laetšego Moshe, gore a tle a lotege. 35
16:35
Josh. 5:12
Baisraele ba lle manna mengwaga ye masome a mane, go fihlela ba fihla nageng ye e dutšwego ke batho, mellwaneng ya naga ya Kanana.

36Pitšana yeo ya go swara dilitara tše pedi e be e tsena galesome ka moeteng.