Sepedi 2000 (NSO00)
14

Go tshelwa Lewatle la Mahlaka

141Morena a re go Moshe: 2“Botša Baisraele ba gome mme ba hlome mešaša pele ga Pi-Hagirote, kgatheng ga Migdolo le Lewatle la Mahlaka, kgauswi le Baale-Tsefone, lebopong la lewatle. 3Kgoši o tla bona nke Baisraele ba tlaruma le naga, ba thibetšwe ke lešoka. 4Ke tla mo thatafatša pelo mme a le hlomara, gomme go fenya kgoši ga ka le madira a gagwe go tla nkgodiša. Ke gona Baegepeta ba tlago tseba gore ke nna Morena.” Baisraele ba dira ka moo ba botšwago.

5Ge kgoši ya Egepeta e tsebišwa gore setšhaba sa Israele se tšhabile, yena le bakgomana ba gagwe ba hlanoga ba re: “E bago re dirile eng? Re lesitše Baisraele ba sepela, gomme re lahlegetšwe ke makgoba!” 6Kgoši a napa a lokiša koloi ya gagwe ya ntwa le madira. 7A tšwa dira ka makoloi a ntwa ka moka a gagwe, a ntšha le makoloi a ntwa a makgolo a a selelago a mošate, a a laolwago ke balaodi ba bogale. 8Morena a thatafatša pelo ya kgoši, a hlomara Baisraele bao ba bego ba sepela ba šireleditšwe ke Morena. 9Madira a Baegepeta ka dipere le makoloi a ntwa le banamedi ba dipere ka moka ba hlomara Baisraele ba ba ba fihla go bona, moo ba bego ba hlomile mešaša lebopong la Lewatle la Mahlaka, kgauswi le Pi-Hagirote le Baale-Tsefone.

10Ge Baegepeta ba batamela, Baisraele ge ba lebelela, ba bona kgoši le madira a gagwe a ba wela. Ba tšhoga kudu, ba llela go Morena ba nyaka thušo. 11Ba botšiša Moshe ba re: “Na go be go se ne mabitla kua Egepeta? A o re tlišitše mono lešokeng gore re tle re hwele gona? Bona tše o re dirilego tšona ka go re ntšha Egepeta! 12A ga se ra go botša pele re huduga Egepeta gore re tla welwa ke tšona tše? Re go boditše ra re o re tlogele re iphelele re le makgoba a Baegepeta. Go ka be go bile kaone go iphelela re le makgoba go phala ge re tlilo hwela mo lešokeng.”

13Moshe a ba fetola a re: “Se boifeng! Emang le tie, gomme le tla bona se Morena a tlago go se dira go le phološa lehono; le ka se tsoge le bone Baegepeta ba gape. 14Morena o tla le hlabanela, mme lena le ka se itapiše ka selo.”

15Morena a re go Moshe: “Le reng le lla le nyaka thušo? Laela setšhaba se rutlologele pele. 16Wena o emiše lepara la gago, o le lobalatše ka godimo ga lewatle. Meetse a tla arogana, mme Baisraele ba tla tshela lewatle mo go omilego. 17Ge e le nna ke tla re go thatafatša pelo tša Baegepeta, ba tsenelela morago ga Baisraele, gomme go fenya kgoši ga ka le madira a gagwe le makoloi a gagwe a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere go tla nkgodiša. 18Baegepeta ba tla tseba gore ke nna Morena ge ke ithopela kgodišo ka go fenya kgoši le makoloi a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere.”

19Morongwa wa Modimo yo a bego a etile madira a Israele pele, a ya ka morago ga Baisraele. Le thololo ya leru ya rotologa go fihlela e ema 20kgathe ga Baegepeta le Baisraele. Leru la dira leswiswi pele ga Baegepeta, mola Baisraele bona le ba bonegela.14:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Leru ... bonegela.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ka gona madira a Baegepeta le a Baisraele a se ke a batamelana bošego bjoo ka moka.

21Moshe a emiša letsogo ka godimo ga lewatle, gomme Morena a budulela lewatle morago ka phefo ye maatla ya bohlabela. Ya tšutla bošego ka moka, gomme moo e bego e le lewatle gwa fetoga naga ye e omilego. Meetse a aroganywa, 22

14:22
1 Bakor. 10:1-2
Bah. 11:29
gomme Baisraele ba tshela lewatle mo go omilego, mme meetse e le maboto ka mathoko. 23Baegepeta ba ba hlomara, ba tsenelela lewatleng ka dipere le makoloi a ntwa le banamedi ba dipere ka moka. 24Ka masa Morena a okamela madira a Baegepeta a le thololong ya mollo le leru, a ba gakantšha. 25A dira gore maotwana a makoloi a bona a ntwa a tanywe, ba ritše ka bothata bjo bogolo. Baegepeta ba ba ba re: “Morena o hlabanela Baisraele. A re ba gomeleng!”

26Morena a re go Moshe: “Emiša letsogo la gago ka godimo ga lewatle, gomme meetse a tla boa a pitametša Baegepeta le makoloi a bona a ntwa le banamedi ba dipere.” 27Ka gona Moshe a emiša letsogo ka godimo ga lewatle, gomme ge letšatši le hlaba, meetse a boela seemong sa ona sa ka mehla. Baegepeta ba katana go tšwa meetseng, eupša Morena a ba lahlela ka gare ga lewatle. 28Meetse a boa a pitametša makoloi a ntwa le banamedi ba dipere le madira ka moka a Baegepeta a a bego a hlomere Baisraele go tsenelela lewatleng; gwa se phonyokge le o tee. 29Ge e le Baisraele bona ba tshela lewatle mo go omilego, mme meetse e le maboto ka mathoko.

30Letšatšing leo Morena o phološitše Baisraele diatleng tša Baegepeta, gomme Baisraele ba bona Baegepeta ba hwile lebopong la lewatle. 31Ba bona maatla a magolo ao ka ona Morena a fentšego Baegepeta, gomme setšhaba sa boifa Morena; ba dumela go Morena le go mohlanka wa gagwe, Moshe.

15

Kopelo ya Moshe

151

15:1
Kut. 15:3
Ke moo Moshe le Baisraele ba opeletšego Morena kopelo ye:

“A ke opelele Morena kopelo,

gobane o fentše ka mokgwa wo o makatšago;

pere le monamedi o lahletše lewatleng.

2

15:2
Pes. 118:14
Jes. 12:2
Morena ke molwedi wa ka yo maatla;

ke yena yo a mphološitšego.

Ke Modimo wa ka, ke tla mo reta,

ke Modimo wa tate, ke tla mo godiša.

3Morena ke mohlabani;

Morena ke leina la gagwe.

4“Madira a kgoši ya Egepeta le makoloi a ntwa o kgoromeleditše lewatleng;

bagalegale ba gagwe ba sobeletšwa Lewatleng la Mahlaka.

5Maphoto a lewatle a ba ribegetša;

ba tekela ntshobeleleng bjalo ka leswika.

6“Morena, letsogo la gago la go ja ke le maatlamaatla;

letsogo la gago la go ja, Morena,

le roboketša manaba.

7O uša manaba a gago o rokame ka bogoši;

pefelo ya gago e tuka bogale,

ya tšhuma bjalo ka hlaga.

8O budutše ka dinko,

meetse a kgobokana;

maphoto a kubuga,

a ema bjalo ka meboto,

botengteng bja lewatle bja thema.

9Lenaba le rile:

‘Ke tla ba hlomara ka ba swara;

ke tla abaganya thoto tša bona,

ka tšea tšohle tše ke di kganyogago;

ke tla bekenya tšhoša ya ka

ka ba gapagapa.’

10Eupša o budutše gatee, Morena,

meetse a pitametša Baegepeta;

ba teka bjalo ka morodi

meetseng a mašoro.

11“Morena, ke mang gare ga medimo yo a swanago le wena?

Ke mang a swanago le wena,

Yomokgethwakgethwa?

Ke mang a dirago mehlolo le ditiro tše šiišago tše maatla bjalo ka tša gago?

12O otlolotše letsogo la gago la go ja,

lefase la metša manaba a rena.

13Setšhaba se o se phološitšego

o se etile pele ka potego,

ka mo o se holofeditšego;

ka maatla a gago o se hlahlile,

wa se goroša nageng ya gago ye kgethwa.

14Baditšhaba ba kwele,

mme ba thothomela ka poifo;

Bafilista ba swerwe ke motlhakgaselo.

15Magoši a Edomo a tšhogile;

banna ba dinatla ba Moaba ba a tlekatleka;

badudi bohle ba Kanana ba nolega moko.

16Letšhogo le poifo di ba wela godimo.

Ba bona maatla a gago, wena Morena,

mme ba tsetseana ka poifo,

go fihlela setšhaba sa gago se feta,

sona setšhaba se o se lokolotšego bokgobeng.

17O a ba goroša mme wa ba hloma thabeng ya gago,

felo moo, wena Morena,

o ikgethetšego bodulo, e lego Tempele ye,

wena Mong wa ka,

o e agilego ka noši.

18Wena Morena, o tla buša ka mehla yohle.”

19Ba opetše bjalo ka gobane dipere tša kgoši le makoloi a gagwe a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere ba ile ba tsenelela ka lewatleng. Morena a thenkgolla lewatle la ba pitametša, mola Baisraele bona ba ile ba iphetela mo go omilego gare ga lewatle.

Kopelo ya Miriamo

20Moprofeta Miriamo, kgaetšedi ya Arone, a tšea moropa a o pidinya, basadi ka moka ba mo latela ka ya bona ba bina. 21Miriamo a ba opelela a re:

“Opelelang Morena kopelo,

gobane o fentše ka mokgwa wo o makatšago;

pere le monamedi o lahletše lewatleng.”

Meetse a a galakago

22Go tloga moo Lewatleng la Mahlaka, Moshe o etile Baisraele pele, ba ya lešokeng la Shure. Ba sepela leeto matšatši a mararo lešokeng ba sa hwetše meetse. 23Ka morago ba fihla felo mo go bitšwago Mara,15:23 “Mara” Leina le ka Seheberu le ra go re “galaka”. fela meetse a gona a be a galaka kudu mo a bego a pala ka ganong. Ke ka lebaka leo felo fao go bitšwago Mara. 24Batho ba ngongoregela Moshe ba re: “Re tlilo nwang?” 25Moshe a rapela a llela Morena, gomme Morena a mo laetša kotana ye Moshe a ilego a e lahlela meetseng, mme meetse ya ba a mabose.

Gona fao Morena a ba fa melao le ditaelo, a ba a ba leka ba le gona fao. 26A re: “Ge le ka ntheeletša gabotsebotse, la dira tše ke bonago di lokile, la phetha ditaelo tša ka, gona nka se le otle le ka bjo botee bja malwetši ale ke otlilego Baegepeta ka ona. Gobane ke nna Morena, Moalafi wa lena.”

27Go tloga moo ba fihlile Elime, felo ga methopo ye lesome le ye mebedi, le mehlare ya mepalema ye masome a a šupago; ba hloma mešaša ya bona moo kgauswi le meetse.

16

Manna le dikhwiri

161Setšhaba ka moka sa Israele se rutlologile sa tloga Elime, gomme ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bobedi ge ba tlogile Egepeta, ba fihla lešokeng la Tsine, le le lego kgatheng ga Elime le Sinai.16:1 “Sinai” Ke leina le lengwe la “Horebe”. Lebelela Eks. 3:1. 2Ge ba le moo lešokeng, ka moka ba ngongoregela Moshe le Arone 3ba re: “Re duma ge nkabe Morena a re bolaile re sa le Egepeta, moo re bego re kgona go itulela pele ga dipitša tša nama, ra ja ra khora. Bjale le re ntšhitše Egepeta la re tliša mo lešokeng go bolaya setšhaba se ka moka ka tlala.”

4

16:4
Joh. 6:31
Morena a re go Moshe: “Bona, ke tlilo le nešetša dijo tše di tšwago legodimong. Batho a ba tšwe letšatši ka letšatši ba yo itopela tše di lekanego letšatši leo. Ka tsela ye ke tla ba leka gore ke bone ge eba ba tla phetha ditaelo tša ka, goba ba ka se di phethe. 5Ka letšatši la boselela ba itopele tše di lekanego matšatši a mabedi, gomme ba di apee.”

6Ka gona Moshe le Arone ba re go Baisraele ka moka: “Mantšiboeng a lehono le tla tseba gore ke Morena yo a le ntšhitšego nageng ya Egepeta. 7Mosong le tla bona seetša se se fahlago sa letago la Morena, gobane o kwele ge le mo tsota. Gape le tsota yena, gobane ge e le rena re bomang moo le ka hlwago le re tsota?” 8Ke moka Moshe a re: “Ge Morena a le fa nama mantšiboeng, gomme goseng a le fa bogobe bjo bo lekanego go le khoriša, ka ge a kwele ka mo le mo tsotago, rena re bomang? Ge le tsota rena, gabotsebotse le tsota Morena.”

9Moshe a re go Arone: “Botša setšhaba ka moka se batamele pele ga Morena, gobane o kwele dingongorego tša bona.” 10Ge Arone a bolela le setšhaba sohle, ba lebiša difahlego lešokeng, gomme ka bjako seetša se se fahlago sa letago la Morena sa bonagala lerung. 11Morena a re go Moshe: 12“Ke kwele dingongorego tša Baisraele. Ba botše gore ka maabane ba tla ba le nama ya go ja, gomme goseng ba khorišwa ka bogobe. Ke gona ba tlago tseba gore nna, Morena, ke Modimo wa bona.”

13Mantšiboa gwa rotoga dikhwiri tša aparela mešaša, gomme goseng phoka e be e wele go dikologa mešaša. 14Ge phoka e tologa, gwa šala dikgakgapšana tše tshesenyane tša go gwaša di ikadile nageng. E be e le tše boletiana bjalo ka tšhwaane. 15

16:15
1 Bakor. 10:3
Ge Baisraele ba di fahlogela ba se ke ba tseba gore ke eng, mme ba botšišana ba re: “Ke eng tše?”

Moshe a re go bona: “Tše ke bogobe bjo Morena a le filego bjona gore le je. 16Morena o laetše gore yo mongwe le yo mongwe wa lena a tope ka mo go lekanego, yo mongwe le yo mongwe lapeng a hwetše dilitara tše pedi.”

17Baisraele ba dira bjalo, ba bangwe ba topa kudu mola ba bangwe ba topa gannyane. 18

16:18
2 Bakor. 8:15
Ge ba ela, gwa hwetšagala gore ba ba topilego kudu ga ba topa kudu go fetiša tekanyo, mme bao ba topilego gannyane le bona ga ba nyenyefatša kudu go hlaetša. Yo mongwe le yo mongwe o topile ka mo go mo lekanego. 19Moshe a re go bona: “Go se be le yo a šadišago dijo molatša a beela la ka moswane.” 20Ba bangwe ba bona ba se ke ba theeletša Moshe, gomme ba šadiša molatša. Ka la ka moswane ke ge dijo di nyeuma diboko di nkga sebodi, gomme Moshe a ba befelelwa. 21Mosong wa tšatši le lengwe le le lengwe yo mongwe le yo mongwe o be a topa fela ka tekanyetšo; ge letšatši le thoma go fiša, tše di šetšego nageng di be di tologa.

22Ka letšatši la boselela ba topa dijo tše di lekanego matšatši a mabedi, dilitara tše nne hlogo ya motho. Baetapele ka moka ba setšhaba ba tla go Moshe ba mmegela taba ye, 23

16:23
Eks. 20:8-11
gomme yena a re go bona: “Morena o laetše gore la ka moswane ke letšatši le lekgethwa la go khutša, le kgethetšwe Morena. Lehono le bešeng se le ratago go se beša, le apeeng se le ratago go se apea. Tšohle tše le di šadišago le di bolokeleng la ka moswane.” 24Ba dira ka mo Moshe a ba laetšego ka gona, ba bolokela tše di šetšego la ka moswane; dijo tša se ke tša senyega, le gona tša se be le diboko. 25Moshe a re: “Di jeng lehono, gobane lehono ke Sabatha, letšatši la go khutša le le kgethetšwego Morena, gomme le ka se hwetše dijo kua nageng lehono. 26Le tope dijo matšatši a a selelago, eupša ka la bošupa, letšatši la go khutša, go ka se be le selo.”

27Ka letšatši la bošupa ba bangwe ba setšhaba ba tšwa go yo topa, eupša ba se hwetše selo. 28Ke mo Morena a rilego go Moshe: “Go tla fihlela neng le gana go phetha melao le ditaelo tša ka? 29Gopolang gore nna, Morena, ke le file letšatši la go khutša, ke ka lebaka leo ka letšatši la boselela ke tlago fela ke le fa dijo tša matšatši a mabedi. Yo mongwe le yo mongwe a hlwe gae, a se ke a tloga mo a dulago ntshe ka letšatši la bošupa.” 30Ka gona setšhaba sa khutša ka letšatši la bošupa.

31

16:31
Num. 11:7-8
Setšhaba sa Israele sa rea dijo tšeo leina la manna.16:31 “manna” Lentšu le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “Ke eng tše?” Lebelela Eks. 16:15. A be a swana le pewana ye tšhwaanyana, mme ka ganong a kwala bjalo ka dinkgwana tša magegetswana tša go dirwa ka todi ya nose. 32Moshe a re: “Morena o re laetše go lota manna a mangwe, gore a bolokelwe ditlogolo tša rena, di tle di bone dijo tše Morena a re filego tšona re le lešokeng gore re je ge a re ntšha Egepeta.” 33
16:33
Bah. 9:4
Moshe a re go Arone: “Tšea pitšana o tšhele dilitara tše pedi tša manna ka go yona, gomme o e bee pele ga sefahlego sa Morena gore a lotelwe ditlogolo.” 34Arone a bea manna pele ga Polokelo ya Kgwerano, ka moo Morena a laetšego Moshe, gore a tle a lotege. 35
16:35
Josh. 5:12
Baisraele ba lle manna mengwaga ye masome a mane, go fihlela ba fihla nageng ye e dutšwego ke batho, mellwaneng ya naga ya Kanana.

36Pitšana yeo ya go swara dilitara tše pedi e be e tsena galesome ka moeteng.